Що че­кає на грив­ню?

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

За­зви­чай, ко­ли йде­ться про обмін­ний курс грив­ні, нас ці­ка­вить май­бу­тнє. Про­те, щоб ося­гну­ти дум­кою при­йде­шнє, потрібно до­бре ро­зі­бра­ти­ся з ми­ну­лим. Протягом остан­ніх трьох ро­ків грив­ня зна­чно де­валь­ву­ва­ла. При­чи­на стрім­кої де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти кри­є­ться в сут­тє­вих ма­кро­еко­но­мі­чних дис­ба­лан­сах, що на­ко­пи­чу­ва­ли­ся в Україні з 2010 ро­ку.

На­ма­га­ю­чись утри­му­ва­ти ло­яль­ність на­се­ле­н­ня, очіль­ни­ки кра­ї­ни від­мов­ля­ли­ся від під­ня­т­тя вар­то­сті ко­му­наль­них по­слуг, пе­ре­д­усім вар­то­сті опа­ле­н­ня та га­зу, до рин­ко­во­го рів­ня. Рі­зни­цю між рин­ко­вою ці­ною га­зу та йо­го вар­ті­стю для на­се­ле­н­ня пе­ре­кри­ва­ли з бю­дже­ту. Гро­шей у бю­дже­ті бра­ку­ва­ло, тож по­зи­ча­ли, не цу­ра­ю­чись і ва­лю­тних по­зик на зов­ні­шньо­му рин­ку, бо за газ тре­ба бу­ло пла­ти­ти ва­лю­тою. Вар­тість га­зу на сві­то­во­му рин­ку по­во­лі зро­ста­ла. Зро­ста­ла й ді­ра в держ­бю­дже­ті, а, від­по­від­но, за­по­зи­че­н­ня й дер­жав­ний борг. Грив­ню вже вар­то бу­ло по­во­лі зде­шев­лю­ва­ти, про­те по­лі­ти­чна до­ціль­ність до­мі­ну­ва­ла. Як­би грив­ня де­валь­ву­ва­ла, то вар­тість га­зу у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті зро­сла б ще біль­ше, у той час ко­ли та­ри­фи для на­се­ле­н­ня за­ли­ша­ли­ся не­змін­ни­ми. Це при­зве­ло б до ще біль­шо­го де­фі­ци­ту бю­дже­ту. Тож грив­ню ви­рі­ши­ли утри­му­ва­ти на рів­ні 8.

Три­ва­лий час на­ціо­наль­на ва­лю­та бу­ла ду­же мі­цною. Про­те це тільки по­гір­ши­ло си­ту­а­цію. По-пер­ше, щоб під­три­му­ва­ти ста­біль­ний курс грив­ні, На­ціо­наль­ний банк ви­му­ше­ний був ви­тра­ча­ти ва­лю­ту із зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів. Та­ким чи­ном, ре­зер­ви сут­тє­во втра­ча­ли ва­гу. По-дру­ге, мі­цна грив­ня сти­му­лю­ва­ла ім­порт і ство­рю­ва­ла зна­чні про­бле­ми для укра­їн­сько­го експорту. Як на­слі­док, тор­го­вель­ний ба­ланс стрім­ко по­гір­шу­вав­ся. Те­пер уря­ду потрібно бу­ло по­зи­ча­ти ва­лю­ту не ли­ше для фі­нан­су­ва­н­ня де­фі­ци­ту бю­дже­ту, а й для фі­нан­су­ва­н­ня де­фі­ци­ту зов­ні­шньої тор­гів­лі, який швид­ко зро­став.

Тож зре­штою не­о­б­ґрун­то­ва­ні та­ри­фи та шту­чно мі­цний курс грив­ні при­зве­ли, з одно­го бо­ку, до при­швид­ше­н­ня зро­ста­н­ня де­фі­ци­ту бю­дже­ту, дер­жав­но­го бор­гу та від’єм­но­го саль­до тор­го­вель­но­го ба­лан­су і, з дру­го­го — до ско­ро­че­н­ня зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів. Де­валь­ва­ція ста­ла не­від­во­ро­тною. Зво­ро­тний від­лік по­чав­ся з лі­та 2013-го.

Протягом на­сту­пних ро­ків грив­ня па­да­ла, ви­рів­ню­ю­чи на­ко­пи­че­ні дис­ба­лан­си. Як на­слі­док, уже у 2016 ро­ці грив­ня фун­да­мен­таль­но бу­ла у сво­їй най­кра­щій фор­мі за остан­ні 6 ро­ків. І хо­ча протягом ро­ку де­валь­ва­цій­ні на­строї й да­лі до­мі­ну­ва­ли на рин­ку, про­те в дій­сно­сті, грив­ня вже ста­ла мі­цною ва­лю­тою. Сут­тє­во ско­ро­тив­ся де­фі­цит бю­дже­ту, не в остан­ню чер­гу зав­дя­ки під­ви­щен­ню вар­то­сті ко­му­наль­них по­слуг. На ціл­ком при­стой­но­му рів­ні є де­фі­цит ра­хун­ку по­то­чних ви­трат пла­ті­жно­го ба­лан­су. Зро­ста­ють зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви. Про­те ж чому то­ді грив­ня де­валь­вує?

Від­по­відь про­ста — у цьо­му еко­но­мі­чно за­ці­кав­ле­ний На­ціо­наль­ний банк. Торік грив­ня впа­ла на 13% до до­ла­ра США, але тільки то­му, що На­ціо­наль­ний банк за­хи­щав до­лар грив­не­ви­ми ін­тер­вен­ці­я­ми та ви­ку­пив на між­бан­ку близь­ко 1,6 млрд до­ла­рів протягом ро­ку! Пі­д­ґрун­тям для та­кої по­ве­дін­ки ста­ли су­то ра­ціо­наль­ні еко­но­мі­чні мір­ку­ва­н­ня. По-пер­ше, потрібно на­ко­пи­чу­ва­ти зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви, бо на­ко­пи­че­ні бор­ги та­ки потрібно бу­де по­вер­та­ти. По-дру­ге, пе­ред­ча­сне змі­цне­н­ня грив­ні бе­зу­мов­но ство­рить про­бле­ми для українських екс­порт­но-орі­єн­то­ва­них га­лу­зей еко­но­мі­ки.

Наш го­лов­ний зов­ні­шній ри­нок збу­ту — це Єв­ро­пей­ський Со­юз. Протягом ми­ну­ло­го ро­ку ін­декс цін ви­ро­бни­ків у Єв­ро­зо­ні ста­но­вив 1,6%, а в Україні 35,7%. Тоб­то умов­но ви­го­тов­ле­н­ня одна­ко­вої пля­шки Coca-Cola в Україні ста­ло на 34,1% до­рож­чим, ніж у Єв­ро­зо­ні. Са­ме це по­до­рож­ча­н­ня потрібно ком­пен­су­ва­ти де­валь­ва­ці­єю на­ціо­наль­ної ва­лю­ти і, як на­слі­док, грив­ня торік зни­зи­ла­ся на 10% до єв­ро. Іна­кше укра­їн­ські то­ва­ри втра­ча­ти­муть кон­ку­рен­то­зда­тність на єв­ро­пей­сько­му рин­ку, а він, до ре­чі, при­ймає близь­ко 40% на­шо­го експорту.

По­тре­ба на­пов­ню­ва­ти зо­ло­то­ва­лю­тні за­сі­ки та під­три­му­ва­ти українських експортерів і цьо­го ро­ку ке­ру­ва­ти­ме ді­я­ми НБУ. Ра­зом із при­хо­дом ве­сни грив­ня має всі шан­си зно­ву по­ча­ти змі­цню­ва­ти­ся: за­кін­чу­є­ться опа­лю­валь­ний се­зон, ім­пор­те­ри се­зон­но по­ли­ша­ють між­банк, ко­ри­сту­ю­чись то­вар­ни­ми кре­ди­та­ми, на­се­ле­н­ня тра­ди­цій­но збіль­шує про­да­жі го­тів­ко­вої ва­лю­ти, кра­ї­на по­вин­на ро­би­ти ду­же по­мір­ні ви­пла­ти за зов­ні­шні­ми бор­га­ми. Ці чин­ни­ки ма­ють змі­цни­ти грив­ню протягом на­сту­пно­го квар­та­лу, про­те на скіль­ки — за­ле­жа­ти­ме від НБУ. Мо­жна зро­би­ти до­сить упев­не­не при­пу­ще­н­ня, що ре­гу­ля­тор ко­ри­ста­ти­ме­ться на­го­дою по­пов­ню­ва­ти свої зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви й про­во­ди­ти­ме ва­лю­тні ау­кціо­ни з ку­пів­лі ва­лю­ти, та­ким чи­ном ство­рю­ю­чи по­пит на ва­лю­ту й утри­му­ю­чи грив­ню від зна­чно­го змі­цне­н­ня. Про­те на­віть за цих об­ста­вин грив­ня має всі під­ста­ви змі­цни­ти­ся до рів­ня 26 грн за до­лар до кін­ця пів­річ­чя.

У ко­ро­тко­тер­мі­но­вій пер­спе­кти­ві це змі­цне­н­ня ство­рю­ва­ти­ме пев­ні втра­ти для експортерів. На­при­клад, екс­пор­тер зер­на, що укла­дає кон­тракт на­при­кін­ці лю­то­го, отри­має ва­лю­тну ви­ру­чку при­бли­зно в се­ре­ди­ні кві­тня. У кві­тні курс грив­ні бу­де мі­цні­шим, ніж те­пер. Та­ким чи­ном, екс­пор­тер, про­да­ю­чи обов’яз­ко­ві 65% ва­лю­тної ви­ру­чки, ма­ти­ме пев­ні грив­не­ві втра­ти. Са­ме щоб не зав­да­ва­ти шко­ди екс­пор­те­рам, НБУ бу­де ви­му­ше­ний втру­ти­ти­ся й не да­ва­ти грив­ні сут­тє­во змі­цню­ва­ти­ся протягом пер­шої по­ло­ви­ни ро­ку та ство­рю­ва­ти­ме пе­ред­умо­ви для по­мір­ної де­валь­ва­ції у дру­гій по­ло­ви­ні ро­ку, ви­во­дя­чи курс ближ­че до по­зна­чки 28 на кі­нець 2017-го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.