«Спо­ча­тку ду­май про ма­ле»

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Че­рез ці­лу низ­ки при­чин із 10 стра­те­гі­чних прі­о­ри­те­тів і 20 на­пря­мів дій Єди­ної ком­пле­ксної стра­те­гії, що ма­ла б до 2020-го змі­цни­ти по­зи­ції аграрного се­кто­ра, за­ли­ши­ло­ся тільки «п’ять плюс три». Мо­жна ба­га­то дис­ку­ту­ва­ти про те, чому так ста­ло­ся. Втім, най­ва­жли­ві­ше, до чо­го та­кі дії при­зве­дуть і на що розраховувати бі­зне­су в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві: при­мі­ром, ма­ло­му й се­ре­дньо­му бі­зне­су на се­лі в ру­слі то­го, що дер­жа­ва йо­му може за­про­по­ну­ва­ти у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві.

Не так дав­но з’явив­ся про­ект роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну що­до за­твер­дже­н­ня Стра­те­гії роз­ви­тку ма­ло­го і се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва в Україні на пе­рі­од до 2020 ро­ку. На від­мі­ну від аграр­ної стра­те­гії, з якою так і не скла- ло­ся, це які­сний за­са­дни­чий до­ку­мент дер­жав­но­го керування. Єди­ним йо­го слаб­ким мі­сцем, мо­жли­во, я б на­зва­ла не­до­ско­на­лість роз­по­ді­лу фі­нан­сів. Однак, зре­штою, на­яв­ність си­сте­ми дає шанс су­спіль­ству зро­би­ти впев­не­ний крок упе­ред.

Основ­ним здо­бу­тком цьо­го до­ку­мен­та є ви­ва­же­ний мікс по­лі­ти­ки (в ро­зу­мін­ні сві­то­гля­дної по­зи­ції) і за­ко­ну (як обов’яз­ко­во­го су­спіль­но­го при­пи­су). Пе­ре­ти­на­ю­ться цих два ціл­ком рі­зних жан­ри на до­сить гли­бо­ких рів­нях: спо­ча­тку в по­лі­ти­чно­му до­ку­мен­ті фор­му­лю­ють за­галь­ну ме­ту, по­тім ана­лі­зу­ють по­то­чний стан, — бо яке ж «лі­ку­ва­н­ня» без ді­а­гно­сти­ки? З ана­лі­зу ста­ну справ ви­пли­ває ро­зу­мі­н­ня то­го, що «не так» і ку­ди потрібно на­да­лі ру­ха­ти­ся, по­ясню­ю­ться кон­кре­тні ці­лі. До ко­жної ці­лі про­кла­да­є­ться шлях, який є ціл­ком ін­ди­ві­ду­аль­ним. І ось тільки то­ді, вже на са­мо­му шля­ху, ви­зна­ча­ю­ться ін­стру­мен­ти й ме­то­ди до­ся­гне­н­ня ці­лей. Одним із та­ких ін­стру­мен­тів є за­кон. Ін­ші ме­ха­ні­зми — це нор­ма­тив­ні акти ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди. Да­лі йдуть по­лі­ти­чні до­ро­го­вка­зи — ре­ко­мен­да­ції та по­ба­жа­н­ня для су­спіль­ства, гро­ма­дян, суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня. Їх мо­жна або ви­ко­ну­ва­ти, або не ви­ко­ну­ва­ти — на вла­сний роз­суд. Однак ви­ко­на­н­ня «по­ба­жань» на­бли­жає су­спіль­ство й га­лузь до ви­зна­че­ної ме­ти, не­ви­ко­на­н­ня — від­да­ляє. Са­ме це на­зи­ва­є­ться де­мо­кра­ти­чним дер­жав­ним ке­ру­ва­н­ням. А якщо ва­ли­ти все на за­кон і нор­ма­тив­ну ба­зу як єди­ну й оста­то­чну фор­му дер­жав­но­го керування, ухва­лю­ва­ти за­ко­ни без по­лі­ти­чно­го під­ґрун­тя з огля­ду ли­ше на те, що ко­мусь «спа­ло на дум­ку», то й бу­де­мо зав­жди мати те, що ма­є­мо…

Що про­по­нує нам стра­те­гія роз­ви­тку ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су? Ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для роз­кри­т­тя по­тен­ці­а­лу під­при­єм­ни­цтва шля­хом до­ся­гне­н­ня ше­сти ці­лей: ство­ре­н­ня спри­я­тли­во­го нор­ма­тив­но-пра­во­во­го, ін­сти­ту­цій­но­го й опе­ра­цій­но­го се­ре­до­ви­ща; до­ступ до дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня з при­ва- бли­ви­ми умо­ва­ми; спро­ще­н­ня по­да­тко­во­го адмі­ні­стру­ва­н­ня; роз­ви­ток під­при­єм­ни­цької куль­ту­ри й люд­ських ре­сур­сів; під­трим­ка експорту й ін­тер­на­ціо­на­лі­за­ція укра­їн­сько­го ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва. Для ко­жної із ці­лей по­зна­че­но шля­хи до­ся­гне­н­ня (ри­су­нок), осо­бли­во при­ва­бли­вим се­ред яких є прин­цип за­ко­но­тво­ре­н­ня «спо­ча­тку ду­май про ма­ле». Він, до ре­чі, пов­ні­стю збі­га­є­ться з по­зи­ці­єю аграрного мі­ні­стра Та­ра­са Ку­то­во­го та йо­го про­гра­мою.

І хо­ча за­са­дни­чий до­ку­мент для роз­ви­тку бі­зне­су ціл­ком які­сний, однак це ще да­ле­ко не все — спі­ткну­ти­ся мо­жна на ко­жно­му кро­ці. Зокре­ма, ба­га­то чо­го залежить від то­го, як та­кий до­ку­мент бу­де вве­де­но у жи­т­тя. Ро­з­гля­ну­тий на На­ціо­наль­ній Ра­ді Ре­форм до­ку­мент мав би за­твер­джу­ва­ти­ся на най­ви­що­му рів­ні. Та до роз­гля­ду пред’яв­ле­но про­ект (?) роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бмі­ну, на­віть не по­ста­но­ва (!) І це, як на ме­не, пер­ший крок в ні­ку­ди. За цим кро­ком бу­дуть й ін­ші, а зре­штою все може ви­яви­ти­ся «як зав­жди». Стра­те­гія ли­ши­ться на па­пе­рі, й до неї тра­ди­цій­но ста­ви­ти­му­ться як до ек­зо­ти­чно­го ри­ту­а­лу чи «пу­сто­го зву­ку»…

Чи може щось змі­ни­ти пе­ре­сі­чний гро­ма­дя­нин, під­при­є­мець, ке­рів­ник го­спо­дар­ства? Ко­жен окре­мо — ні. Ра­зом — так. І для цьо­го потрібно про­сто бу­ти сві­до­мим азів су­ча­сних те­хно­ло­гій керування, ро­зу­мі­ти, що має бу­ти і як. Потрібно пиль­но пе­ре­гля­ну­ти на­ве­де­ну «до­ро­жню кар­ту», ви­окре­ми­ти для се­бе те, що до­по­мо­же зро­би­ти крок упе­ред са­ме на рів­ні ко­жно­го кон­кре­тно­го го­спо­дар­ства, на­ма­га­ти­ся у сво­є­му роз­ви­тку ру­ха­ти­ся са­ме в тих на­пря­мах, які по­зна­че­но в Стра­те­гії — це сут­тє­во по­лег­шить шлях. А головне — пиль­но сте­жи­ти за змі­ною си­ту­а­ції й ви­ма­га­ти від­по­від­них дій від тих, хто отри­мує за­ро­бі­тну пла­ту з на­ших із ва­ми по­да­тків. Го­лов­на пе­ре­ва­га по­ля­гає в то­му, що ви озбро­є­ні. Ви чи­та­ли стра­те­гію, зна­є­те, як з нею по­во­ди­ти­ся, а во­ни, мо­жли­во, й ні.

Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграрного со­ю­зу України

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.