Хто за­пла­тить за по­мил­ку?

На ча­сі низ­ка за­ко­но­дав­чих но­ва­цій, спро­мо­жних до­по­мог­ти бі­зне­су за­хи­сти­ти­ся від не­пра­во­мір­них рі­шень по­да­тків­ців і не тільки

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Не­хай там що ка­жуть пе­си­мі­сти, за­хист вла­сних прав — на­че ла­кму­со­вий па­пі­рець на­шої гро­ма­дян­ської зрі­ло­сті й осо­би­сто­го пра­гне­н­ня до змін. А якщо йде­ться про не­пра­во­мір­ні рі­ше­н­ня ор­га­нів кон­тро­лю що­до ва­шої спра­ви — і по­го­тів. Тим па­че, що на ча­сі низ­ка за­ко­но­дав­чих но­ва­цій, спро­мо­жних дати «дру­ге ди­ха­н­ня» та­ким іні­ці­а­ти­вам бізнес-спіль­но­ти.

Пе­ре­вір­ки по-но­во­му

Оскіль­ки пе­ре­вір­ки бі­зне­су є най­до­хі­дні­шою сфе­рою ді­яль­но­сті ор­га­нів кон­тро­лю, на по­ча­тку 2017-го роз­гор­ну­ла­ся сво­го ро­ду бо­роть­ба за пра­во вста­нов­лю­ва­ти гра­фі­ки пла­но­вих пе­ре­ві­рок і за­га­лом кон­тро­лю­ва­ти їх про­ве­де­н­ня. На­га­даю, що на пла­но­ві пе­ре­вір­ки цьогоріч за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но мо­ра­то­рій. По­за­пла­но­ві ж мо­жуть від­бу­ва­ти­ся ли­ше за по­го­дже­н­ням із Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою (ДРС), за ва­шою вла­сною за­явою, за рі­ше­н­ням су­ду або в ра­зі ава­рії, смер­ті по­тер­пі­ло­го вна­слі­док не­ща­сно­го ви­пад­ку, пов’яза­но­го з ді­яль­ні­стю суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня. Та ви­зна­че­ний окре­мою стат­тею за­ко­ну, яким уста­нов­ле­но мо­ра­то­рій, пе­ре­лік ор­га­нів кон­тро­лю (ДФС, Держ­пра­ці, Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет і ба­га­то ін­ших), на яких за­зна­че­ний мо­ра­то­рій не по­ши­рю­є­ться, дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що пе­ре­ві­рок бу­де чи­ма­ло. Що­прав­да, ціл­ком імо­вір­но вже за рік про них мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся за­зда­ле­гідь, а від­так на­ле­жним чи­ном під­го­ту­ва­ти­ся. Це має за­без­пе­чи­ти Дер­жав­на ре­гу­ля­тор­на слу­жба (ДРС), фа­хів­ці якої від­по­від­аль­ні за ство­ре­н­ня та вве­де­н­ня в дію ін­те­гро­ва­ної ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми дер­жав­но­го на­гля­ду (ІАС). У її ба­зу да­них уно­си­ти­муть дати всіх пе­ре­ві­рок, стро­ки їх здій­сне­н­ня, під­ста­ви, тип пе­ре­вір­ки й, зві­сно ж, вка­зу­ва­ти­муть, який са­ме ор­ган ін­спе­кту­вав. До­ступ до цих ві­до­мо­стей бу­де від­кри­тим (че­рез ін­тер­нет) і без­пла­тним.

Ще одна по­зи­тив­на но­ви­на в то­му, що дію по­ло­жень За­ко­ну України «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» по­ши­ри­ли на по­да­тко­ві пе­ре­вір­ки та пе­ре­вір­ки Держ­пра­ці. Зга­да­ний за­кон мав би пер­шо­чер­го­во за­хи­ща­ти ін­те­ре­си бі­зне­су від сва­ві­л­ля кон­тро­ле­рів під час про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок. Однак він тра­ди­цій­но мі­стив низ­ку ви­ня­тків що­до ор­га­нів кон­тро­лю, на пе­ре­вір­ки яких не по­ши­рю­вав­ся. Втім, те­пер по­да­тків­цям й ін­спе­кто­рам Держ­пра­ці теж до­ве­де­ться до­три­му­ва­ти­ся за­ко­но­дав­чих по­ло­жень про дер­жав­ний на­гляд. Вар­то з ни­ми озна­йо­ми­ти­ся й пред­став­ни­кам бі­зне­су, аби під час про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки зна­ти свої пра­ва та пов­но­ва­же­н­ня кон­тро­ле­рів, які во­ни не мо­жуть пе­ре­ви­щу­ва­ти, а ще ро­зу­мі­ти, за яких під­став ті не мо­жуть бу­ти допу­ще­ні до ін­спе­кту­ва­н­ня. Зві­сно, на час про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки не за­ва­дить ско­ри­ста­ти­ся до­по­мо­гою юри­ста, який змо­же ефе­ктив­но й опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на по­ру­ше­н­ня прав бі­зне­су.

Ко­ли ін­спе­кто­рам — зась

Гра­фік пе­ре­ві­рок, до сло­ва, контрольні ор­га­ни по­вин­ні скла­сти до 1 гру­дня по­то­чно­го ро­ку. Якщо пі­сля ці­єї дати ра­птом ви­рі­шать змі­ни­ти тип пе­ре­вір­ки або при­зна­чи­ти ще одну, то це бу­де не­за­кон­но. Ма­є­те пов­не пра­во не до­пу­ска­ти ін­спе­кто­рів.

Вар­то пам’ята­ти й про за­бо­ро­ну про­ве­де­н­ня ор­га­ном кон­тро­лю більш як одно­го пла­но­во­го за­хо­ду дер­жав­но­го на­гля­ду що­до одно­го суб’єкта го­спо­да-

рю­ва­н­ня протягом одно­го ро­ку. Тоб­то Держ­пра­ці, на­при­клад, не може пла­но­во пе­ре­ві­ри­ти ва­ше го­спо­дар­ство дві­чі протягом одно­го ка­лен­дар­но­го ро­ку. За цим пи­та­н­ням є і по­зи­тив­на су­до­ва пра­кти­ка. На­при­клад, у по­ста­но­ві від 23.12.2015 по спра­ві 519/1220/15-а суд ви­знав пе­ре­вір­ку рі­зни­ми ор­га­на­ми протягом ро­ку що­до одно­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня не­за­кон­ною, по­си­ла­ю­чись на абз. 2 ч. 1 ст. 5 За­ко­ну про дер­жав­ний на­гляд.

Крім то­го, якщо під­при­єм­ство — у гра­фі­ку пла­но­вих пе­ре­ві­рок одно­ча­сно де­кіль­кох ор­га­нів кон­тро­лю, то во­ни не ма­ють пра­ва пе­ре­ві­ря­ти йо­го по чер­зі. У та­ко­му ра­зі під­при­єм­ство має бу­ти вклю­че­не до гра­фі­ка ком­пле­ксних пе­ре­ві­рок. Ін­ших ін­спе­кто­рів, ко­трі не ма­ють від­но­ше­н­ня до та­кої ком­пле­ксної пе­ре­вір­ки, мо­же­те не до­пу­ска­ти до пе­ре­вір­ки.

Ура­хо­ву­ю­чи «одно­зна­чність», «зро­зумі­лість» і «пе­ред­ба­чу­ва­ність» на­шо­го за­ко­но­дав­ства, бе­зу­мов­но, по­зи­тив­ним но­во­вве­де­н­ням є мо­жли­вість бі­зне­су отри­му­ва­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні кон­суль­та­ції від пев­но­го ор­га­ну кон­тро­лю. Суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня має пра­во по­си­ла­ти­ся на них (як і на по­да­тко­ві кон­суль­та­ції) під час пе­ре­ві­рок як на до­каз пра­во­мір­но­сті вчи­не­н­ня ним дій. Під­при­єм­ця не може бу­ти при­тя­гну­то до від­по­від­аль­но­сті й у май­бу­тньо­му, якщо він ке­ру­ва­ти­ме­ться на­да­ною кон­суль­та­ці­єю, а кон­тро­ле­ри вба­ча­ти­муть по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства.

А мо­раль­на са­ти­сфа­кція?

У бі­зне­со­вих ко­лах уже не один рік обго­во­рю­є­ться по­ру­ше­н­ня прин­ци­пу рів­но­сті що­до від­по­від­аль­но­сті кон­тро­ле­рів і пред­став­ни­ків бі­зне­су. Май­же ко­жен за час здій­сне­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті чи­тав акти по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок, у яких на­пи­са­но пов­ну ні­се­ні­тни­цю, аби хоч якось об­ґрун­ту­ва­ти на­ра­ху­ва­н­ня штра­фів і по­да­тків. Най­при­крі­шим є те, що са­ме на пла­тни­ка по­да­тків по­кла­да­є­ться обов’язок до­ве­сти, що він не є «по­да­тко­вою ямою» або тран­зи­тним під­при­єм­ством. Уре­шті-решт, чи­ма­лі ко­шти до­во­ди­ться ви­тра­ча­ти не на роз­ви­ток бі­зне­су, а на пра­во­ву до­по­мо­гу, су­до­вий збір і ли­ше в су­до­во­му по­ряд­ку до­во­ди­ти свою пра­во­ту. Во­дно­час для ін­спе­кто­ра, який склав не­пра­во­мір­ний акт, жо­дних не­га­тив­них на­слід­ків.

До 2017 ро­ку ми ма­ли ли­ше за­галь­ну нор­му, що за не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків по­са­до­ві (слу­жбо­ві) осо­би ор­га­нів кон­тро­лю не­суть від­по­від­аль­ність згі­дно із за­ко­ном (21.2. По­да­тко­во­го ко­де­ксу України). І те­пер (пп. 21.2.1. п. 21.2 ст. 21 ПК України) пе­ред­ба­че­но, що за ухва­ле­н­ня не­пра­во­мір­но­го рі­ше­н­ня, яким ви­зна­ча­ю­ться по­да­тко­ві (гро­шо­ві) зо­бов’яза­н­ня пла­тни­ку по­да­тків, по­са­до­ва (слу­жбо­ва) осо­ба кон­троль­но­го ор­га­ну, яка ухва­ли­ла та­ке рі­ше­н­ня, а та­кож без­по­се­ре­дній ке­рів­ник та­кої по­са­до­вої осо­би не­суть від­по­від­аль­ність від­по­від­но до за­ко­ну. Якщо ж протягом по­то­чних два­над­ця­ти мі­ся­ців по­са­до­вець удру­ге ухва­лить та­ке не­пра­во­мір­не рі­ше­н­ня — це вже

під­ста­ва для за­сто­су­ва­н­ня до ньо­го ди­сци­плі­нар­но­го стя­гне­н­ня (від­по­від­но до За­ко­ну України «Про дер­жав­ну слу­жбу»). Це не озна­чає, що ін­спе­кто­ра, який скла­де та­кий акт, одра­зу звіль­нять. Та сам факт по­ру­ше­н­ня ним за­ко­ну — це вже ва­го­мий ар­гу­мент на за­хист сво­їх прав. У ра­зі ска­су­ва­н­ня не­пра­во­мір­но­го ППР, тре­ба обов’яз­ко­во пи­са­ти скар­гу на ім’я ке­рів­ни­ка ін­спе­кто­ра, який під­пи­сав акт по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки, й до­ма­га­ти­ся при­тя­гне­н­ня йо­го до від­по­від­аль­но­сті.

Ко­штом фі­скаль­ної слу­жби

Та хто від­шко­дує бі­зне­сме­но­ві гро­ші, ви­тра­че­ні на юри­стів, що су­про­во­джу­ва­ли роз­гляд спо­ру в су­ді? Не­хай як не­прав­до­по­ді­бно це зву­чить, але це може зро­би­ти… фі­скаль­на слу­жба. І та­кі пре­це­ден­ти вже є. По­да­тко­вий ор­ган ви­ніс ППР, яки­ми пла­тни­ку по­да­тків збільшено су­му гро­шо­во­го зо­бов’яза­н­ня за по­да­тком на при­бу­ток під­при­ємств і на­ра­хо­ва­но штра­фні сан­кції — за­га­лом на по­над 550 000 грн. Аби уни­кну­ти не­га­тив­них на­слід­ків для ді­яль­но­сті під­при­єм­ства, як-то по­да­тко­ва за­ста­ва, адмі­ні­стра­тив­ний арешт акти­вів, при­му­со­ва ре­а­лі­за­ція май­на, пла­тник по­да­тків спла­тив цю су­му в пов­но­му об­ся­зі. А пі­зні­ше оскар­жив вка­за­ні ППР в адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді. Як на­слі­док — ППР бу­ло ска­со­ва­но й, від­по­від­но, спла­че­ні за ни­ми ко­шти під­ля­га­ли по­вер­нен­ню пла­тни­ку по­да­тків. Та оскіль­ки по­да­тко­вий ор­ган вча­сно не під­го­ту­вав і не по­дав ви­сно­вок про по­вер­не­н­ня за­зна­че­них сум, під­при­єм­ство зно­ву звер­ну­ло­ся за за­хи­стом сво­їх прав до адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду. І на цей раз йо­го рі­ше­н­ня та­ки ви­ко­на­ли. Утім, і це ще не кі­нець істо­рії. До­ки три­вав су­до­вий про­цес, під­при­єм­ство зму­ше­не бу­ло ве­сти свою го­спо­дар­ську ді­яль­ність на кре­ди­тні гро­ші. Вре­шті на­бі­гло 85 295,96 грн від­со­тків. Та їх теж до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти по­да­тко­во­му ор­га­ну пі­сля то­го, як пред­став­ни­ки під­при­єм­ства до­ве­ли йо­го ви­ну за по­не­се­ні зби­тки в су­ді (спра­ва №911/1361/16).

Ще один яскра­вий при­клад — істо­рія пла­тни­ка по­да­тків, основ­ним ви­дом ді­яль­но­сті яко­го є роз­дрі­бний про­даж ал­ко­голь­них на­по­їв (спра­ва №910/6889/13). Йо­го по­да­тків­ці пе­ре­ві­ря­ли не­о­дно­ра­зо­во та ще й допу­сти­ли чи­ма­ло по­ру­шень під час про­ве­де­н­ня цих пе­ре­ві­рок. І як­би ж то тільки оштра­фу­ва­ли — ану­лю­ва­ли лі­цен­зію на пра­во роз­дрі­бної тор­гів­лі ал­ко­го­лем. За по­зо­вом пла­тни­ка по­да­тків адмі­ні­стра­тив­ний суд від­крив де­кіль­ка про­ва­джень і в усіх став на йо­го бік: ви­знав про­ти­прав­ни­ми дії та рі­ше­н­ня по­да­тко­во­го ор­га­ну, зокре­ма ска­су­вав роз­по­ря­дже­н­ня про ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зії. Крім фа­кти­чних зби­тків на су­му 45 000 грн (ви­тра­ти на під­го­тов­ку до про­ве­де­н­ня фе­сти­ва­лю й ви­став­ки-яр­мар­ку) по­стра­жда­лий бі­зне­смен оці­нив у по­зов­них ви­мо­гах свою упу­ще­ну ви­го­ду в 209 000 грн, а шко­ду, зав­да­ну ре­пу­та­ції ком­па­нії, — на 154 000 грн. Ча­сти­ну із цих ко­штів — 45 000 грн і 17 000 грн шко­ди, зав­да­ної ді­ло­вій ре­пу­та­ції, — уже по­вер­ну­то. Роз­гляд спра­ви про стя­гне­н­ня упу­ще­ної ви­го­ди все ще три­ває.

Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки бі­зне­скон­суль­ту­ва­н­ня GOLAW

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.