Ско­ри­стай­те­ся аль­тер­на­ти­вою. По­да­тко­вою

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

У2017 ро­ці вко­тре зро­сли став­ки єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи (ЄП 4 гру­па). Зокре­ма, став­ка для та­кої ка­те­го­рії зем­лі, як рі­л­ля, сі­но­жа­ті, па­со­ви­ща під­ви­щи­ла­ся з 0,81% до 0,95 % від нормативної грошової оцінки зе­мель­них ді­ля­нок з ура­ху­ва­н­ням ко­е­фі­ці­єн­та ін­де­кса­ції, ви­зна­че­но­го за ста­ном на 1 сі­чня зві­тно­го ро­ку (п. 292 прим.1.2, пп. 293.9.1 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України).

Пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи звіль­не­но від спла­ти по­да­тку на при­бу­ток, по­да­тку на май­но (в ча­сти­ні зе­мель­но­го по­да­тку), рен­тної пла­ти за спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня во­ди (ст. 297 ПКУ). Про­те за­сто­со­ву­ва­ти став­ки ЄП 4-ї гру­пи сіль­госп­під­при­єм­ства, що утво­ре­ні 2017-го, змо­жуть ли­ше у 2018-му — за ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го ро­ку (за умо­ви, якщо частка сіль­го­спви­ро­бни­цтва ста­но­ви­ти­ме що­най­мен­ше 75%). Ни­ні­шньо­го ро­ку но­во­утво­ре­ним сіль­госп­під­при­єм­ствам еко­но­мі­чно ви­гі­дно бу­де ско­ри­ста­ти­ся піль­гою з по­да­тку на при­бу­ток, що на­бра­ла чинності з 1 сі­чня 2017 ро­ку.

Від­по­від­но до п. 44. під­роз­ді­лу 4 роз­ді­лу XX ПКУ на пе­рі­од до 31 гру­дня 2021 ро­ку за­сто­со­ву­є­ться став­ка 0% для пев­ної ка­те­го­рії пла­тни­ків по­да­тку на при­бу­ток. Для но­во­утво­ре­них під­при­ємств (тоб­то тих, що утво­ре­ні пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку) вста­нов­ле­но та­кі ви­мо­ги: • рі­чний до­хід, ви­зна­че­ний за пра­ви­ла­ми бух­гал

тер­сько­го облі­ку за остан­ній рі­чний зві­тний пе­рі­од, не пе­ре­ви­щує 3 млн грн;

• роз­мір на­ра­хо­ва­ної за ко­жний мі­сяць зві­тно­го пе­рі­о­ду за­ро­бі­тної пла­ти (до­хо­ду) ко­жно­му з пра­ців­ни­ків, які пе­ре­бу­ва­ють із пла­тни­ком по­да­тку у тру­до­вих від­но­си­нах, є не мен­шим як дві мі­ні­маль­ні за­ро­бі­тні пла­ти.

Ва­жли­во! Якщо у яко­мусь зі зві­тних пе­рі­о­дів хо­ча б одна з вка­за­них ви­ще умов по­ру­шу­є­ться, то та­кий пла­тник по­да­тку зо­бов’яза­ний опо­да­тку­ва­ти при­бу­ток, отри­ма­ний у та­ко­му зві­тно­му пе­рі­о­ді, за став­кою 18%.

Для за­сто­со­ву­ва­н­ня «піль­ги» з по­да­тку на при­бу­ток є обме­же­н­ня в ча­сти­ні ви­дів ді­яль­но­сті, але агро­ви­ро­бни­ки під та­ке обме­же­н­ня не під­па­да­ють; а та­кож не ма­ють пра­ва ско­ри­ста­ти­ся та­кою піль­гою під­при­єм­ства, що утво­ре­ні пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку шля­хом ре­ор­га­ні­за­ції (зли­т­тя, при­єд­на­н­ня, по­ді­лу, пе­ре­тво­ре­н­ня), при­ва­ти­за­ції та кор­по­ра­ти­за­ції.

Зде­біль­шо­го агро­ви­ро­бни­ки орен­ду­ють зе­мель­ні ді­лян­ки у фі­зи­чних осіб і, пе­ре­бу­ва­ю­чи на ЄП 4-ї гру­пи, не спла­чу­ють та­кий по­да­ток, оскіль­ки йо­го уже вклю­че­но в су­му пла­те­жів по ЄП 4-ї гру­пи. То­му, ма­ю­чи на­мір ско­ри­ста­ти­ся піль­гою з по­да­тку на при­бу­ток, агро­під­при­єм­ство має вра­ху­ва­ти й по­пе­ре­ди­ти орен­до­дав­ців, що їм при­хо­ди­ти­муть по­да­тко­ві по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня на спла­ту зе­мель­но­го по­да­тку. Дба­ю­чи про на­ла­го­дже­н­ня здо­ро­вих від­но­син із «па­йо­ви­ка­ми», в до­го­во­рі орен­ди чи в до­да­тко­вих уго­дах слід об­умо­ви­ти компенсацію ви­трат вла­сни­ків зем­лі на зе­мель­ний по­да­ток із бо­ку сіль­го­спви­ро­бни­ка. За­га­лом така піль­га може бу­ти еко­но­мі­чно ви­прав­да­ною для під­при­ємств, що не ма­ють ве­ли­ко­го зе­мель­но­го бан­ку, або ли­ше «на­би­ра­ють» зем­лю й зі­штов­хну­ли­ся з тру­дно­ща­ми про­це­су ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди.

Не менш ва­жли­вим є пи­та­н­ня ви­пла­ти ди­ві­ден­дів на користь вла­сни­ків під­при­ємств. На­го­ло­шу­є­мо, що для тих, які ко­ри­сту­ю­ться «піль­гою» з по­да­тку на при­бу­ток, аван­со­вий вне­сок та­кож не спла­чу­є­ться (абз. 2 пп. 57.1–1.3 ПКУ). Для пла­тни­ків ЄП 4-ї гру­пи за­ли­ша­є­ться акту­аль­ною аль­тер­на­ти­ва з до­го­во­ра­ми по­во­ро­тної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги.

Якщо ком­па­нія — пла­тник ЄП 4-ї гру­пи ви­пла­ти­ла ди­ві­ден­ди на користь сво­го за­снов­ни­ка — юри­ди­чної осо­би, від­по­від­но спла­ти­ла до бю­дже­ту аван­со­вий вне­сок, то ко­ли така юри­ди­чна осо­ба — отри­му­вач ди­ві­ден­дів пе­ре­да­ва­ти­ме ці са­мі ди­ві­ден­ди сво­є­му за­снов­ни­ку — юри­ди­чній осо­бі, то аван­со­вий вне­сок не справ­ля­ти­ме­ться. Ва­жли­во, щоб су­ма та­ких ди­ві­ден­дів не пе­ре­ви­щу­ва­ла до­хо­ди ці­єї ком­па­нії. Якщо ж пе­ре­ви­ще­н­ня бу­де, то тільки су­ма та­ко­го пе­ре­ви­ще­н­ня опо­да­тко­ву­ва­ти­ме­ться аван­со­вим вне­ском (пп. 57.1–1.3 ПКУ). Крім то­го, фі­нан­со­вий ре­зуль­тат до опо­да­тку­ва­н­ня, згі­дно із п.140.4 ПКУ, змен­шу­є­ться на су­му на­ра­хо­ва­них до­хо­дів у ви­гля­ді ди­ві­ден­дів, що під­ля­га­ють ви­пла­ті на йо­го користь від ін­ших пла­тни­ків по­да­тків, які спла­чу­ють аван­со­ві вне­ски з по­да­тку на при­бу­ток за ви­пла­ти ди­ві­ден­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.