Ці­ни, ви ку­ди?

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та прогноз

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Для основ­них ви­дів агро­про­ду­кції, що тор­гу­є­ться на сві­то­вих бір­жах, лю­тий був не­спри­я­тли­вим — у дру­гій по­ло­ви­ні місяця ці­ни дру­жно по­пов­зли до­ни­зу. Укра­їн­ський ри­нок по­ки що не по­спі­шає за сві­то­ви­ми трен­да­ми. Чи на­дов­го? Пше­ни­ця

Пер­шу по­ло­ви­ну лю­то­го бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) пе­ре­бу­ва­ли в різ­ко ви­схі­дно­му трен­ді, до­сяг­ши рів­ня — 4,7 дол./бу­шель (най­ви­щий рі­вень за остан­ні 5 мі­ся­ців). Сти­му­лю­ва­ли ріст цін ви­со­кі тем­пи екс­порт­них про­даж аме­ри­кан­ської пше­ни­ці. До то­го ж у лю­тне­во­му зві­ті МСГ США зни­же­но оцін­ку сві­то­во­го виробництва пше­ни­ці (–4,5 млн тонн) і сві­то­вих за­ли­шків пше­ни­ці (–4,7 млн тонн) че­рез сут­тє­ве змен­ше­н­ня оці­нок уро­жаю зер­но­вої в Ін­дії та Ка­зах­ста­ні. Про­те ці по­ка­зни­ки за­ли­ша­ю­ться ре­кор­дни­ми (про­ти ми­ну­лих ро­ків), і в дру­гій по­ло­ви­ні місяця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на пше­ни­цю по­пов­зли униз.

Очі­ку­є­ться, що сві­то­ва тор­гів­ля пше­ни­цею на­віть по­си­ли­ться, при­чо­му Україна в пе­ре­лі­ку тих кра­їн, що на­ро­щу­ють екс­порт: спо­ді­ва­ю­ться, що на сві­то­вий ри­нок на­ді­йде 16,5 млн тонн про­ти 15,7 млн тонн укра­їн­ської пше­ни­ці.

Най­ближ­чим ча­сом опе­ра­то­ри рин­ку ува­жно від­слід­ко­ву­ють ви­хід зі ста­ну пе­ре­зи­мів­лі ози­мих зер­но­вих куль­тур й осте­рі­га­ю­ться льо­до­вої кір­ки, яка ча­сто утво­рю­є­ться на­про­ве­сні під впли­вом пе­ре­мі­ни тем­пе­ра­тур. За­гро­за та­ко­го яви­ща спо­сте­рі­га­є­ться в Ро­сії, Ка­зах­ста­ні.

В Україні в окре­мих ре­гіо­нах та­кож є по­бо­ю­ва­н­ня що­до по­шко­дже­н­ня по­сі­вів. В остан­ній де­ка­ді місяця про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4900–5100 грн/т, 3-го — за ці­на­ми 4600–4200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 300 грн/т біль­ше, ніж ми­ну­ло­го місяця.

Ячмінь

Укра­їн­ський ячмінь ни­ні в де­фі­ци­ті. На фо­ні сут­тє­во­го ско­ро­че­н­ня експорту ці­єї куль­ту­ри із кра­їн ЄС, Україна ви­ко­ри­сто­вує свій шанс і на­ро­щує об­ся­ги по­ста­ча­н­ня ячме­ню на сві­то­во­му рин­ку, зокре­ма, у кра­ї­ни Пів­ні­чної Афри­ки (Лі­вію, Йор­да­нію, Ал­жир, Ма­рок­ко й ін.). За­га­лом по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку уже екс­пор­то­ва­но май­же стіль­ки, скіль­ки за весь ми­ну­лий мар­ке­тин­го­вий рік.

Ек­спорт­ний по­пит під­три­му­вав вну­трі­шні ці­ни на ячмінь, що зро­сли за мі­сяць на 150–200 грн/т. На­при­кін­ці місяця ячмінь тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 4100–4400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Що­до май­бу­тньо­го вро­жаю, то, як по­ві­дом­ляє УкрАгро­Кон­салт, за­ги­бель по­сі­вів ози­мо­го ячме­ню на окре­мих пло­щах уна­слі­док по­шко­дже­н­ня льо­до­вою кір­кою ста­но­вить 15–30%.

Ку­ку­ру­дза

Не­зва­жа­ю­чи на тиск но­во­го вро­жаю з кра­їн Пів­ден­ної Аме­ри­ки, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) у пер­шій по­ло­ви­ні лю­то­го де­що укрі­пи­ли­ся під впли­вом су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці та змен­ше­н­ня оці­нок сві­то­вих пе­ре­хі­дних за­ли­шків (на 3,4 млн тонн) у лю­тне­во­му зві­ті МСГ США. Пе­ре­хі­дні за­ли­шки змен­ше­но зав­дя­ки зро­стан­ню оці­нок спо­жи­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи Ки­та­єм, Ме­кси­кою й ін.

Однак уже у дру­гій по­ло­ви­ні місяця ці­но­вий тренд зно­ву змі­нив­ся на спад- ний, зно­ву ж та­ки під впли­вом пше­ни­чних ф’ючер­сів. Аме­ри­кан­ським ві­дом­ством очі­ку­є­ться аб­со­лю­тний ре­корд ва­ло­во­го збо­ру ку­ку­ру­дзи у сві­ті — 1040 млн тонн, і ця ін­фор­ма­ція по­стій­но «ви­сить у по­ві­трі», при­гні­чу­ю­чи бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня, як тільки во­ни по­чи­на­ють зро­ста­ти.

Оцінки виробництва ку­ку­ру­дзи в Україні збільшено до 28 млн тонн. Про­даж укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи й на­да­лі до­сить актив­ний, але пе­ре­хі­дні за­па­си на 40% ви­щі, ніж торік. Вну­трі­шні ці­ни на ку­ку­ру­дзу на лі­ній­них еле­ва­то­рах зна­чних змін не за­зна­ли й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 4400– 4650 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Най­ближ­чим ча­сом по­пит на ку­ку­ру­дзу бу­де до­сить актив­ним, осо­бли­во на ве­ли­кі пар­тії екс­порт­ної яко­сті.

Со­є­ві бо­би

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі зро­ста­ли не­дов­го — ли­ше в пер­шій де­ка­ді лю­то­го, оскіль­ки ри­нок очі­ку­вав на по­жвав­ле­н­ня за­ку­пі­вель со­є­вих бо­бів Пі­дне­бе­сною пі­сля свя­тку­ва­н­ня ки­тай­сько­го Но­во­го ро­ку. Що­прав­да, лю­тне­вий звіт МСГ США за­ли­шив оцін­ку ім­пор­ту сої Ки­та­єм на не­змін­но­му рів­ні.

Во­дно­час на ри­нок і да­лі ти­снуть: 1) зни­же­н­ня цін на то­ва­ри со­є­во­го під­ком­пле­ксу: олію та шрот; 2) над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю сої з Бра­зи­лії, при­чо­му бра­зиль­ське дер­жав­не агент­ство Conab про­гно­зує збіль­ше­н­ня експорту сої до ре­кор­дно­го рів­ня. Пе­ре­лі­че­ні чин­ни­ки до­сить швид­ко спря­му­ва­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на спад. До­да­тко­во при­ти­снув ці­ни но­вий офі­цій­ний прогноз по­сів­них площ під со­єю в США на 2017/18 мар­ке­тин­го­вий рік (ри­нок в очі­ку­ван­ні ре­кор­ду).

По­при бір­жо­ві тен­ден­ції ці­ни на сою в Україні зро­ста­ли, а на­при­кін­ці місяця три­ма­ли­ся одно­го рів­ня. Йо­го під­три­му­вав ви­со­кий по­пит на сою, оскіль­ки ви­ро­бни­цтво со­є­вої олії та шро­ту по­стій­но зро­стає. Во­дно­час за­па­си на під­при­єм­ствах із переробки та збе­рі­га­н­ня сої за­фі­ксо­ва­но на рів­ні, що в 1,7 ра­за біль­ший, торік.

На кі­нець місяця ці­ни на сою в Україні ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 11 400– 11 900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що на 400 грн біль­ше, ніж мі­ся­цем ра­ні­ше.

Рі­пак

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак змі­ни­ли у лю­то­му три­ва­лий ви­схі­дний тренд на спа­дний. Вко­тре не­зва­жа­ю­чи на змен­ше­н­ня пе­ре­хі­дних за­па­сів у чер­го­во­му зві­ті МСГ США, па­ді­н­ня цін на ета­нол і ро­слин­ну олію, зокре­ма й рі­па­ко­ву, впли­ну­ло на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF). На­при­кін­ці лю­то­го рі­пак тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 410 дол./т, то­ді як все­ре­ди­ні місяця йо­го ці­на ся­га­ла 425 дол./т.

З кра­їн ЄС над­хо­дять по­ві­дом­ле­н­ня про те, що стан схо­дів ози­мо­го рі­па­ку є кра­щим, ніж очі­ку­ва­ло­ся ра­ні­ше. На українських те­ре­нах стан ози­мо­го ячме­ню та­кож не ви­кли­кає по­бо­ю­вань: схо­ди отри­ма­но на близь­ко 96% площ і 41% у до­бро­му ста­ні.

Не за­зна­ли сут­тє­вих змін і ці­ни фі­зи­чно­го рин­ку на рі­пак. За тон­ну на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор на­при­кін­ці місяця да­ва­ли 11 700– 12 100 грн/т. По­ки що під­став для підвищення цін не­має.

Со­ня­шник

Ці­ни на со­ня­шник в Україні остан­нім ча­сом твер­до три­ма­ли­ся в по­зи­тив­но­му трен­ді. Про­те в лю­то­му во­ни де­що зни­зи­ли­ся — мі­нус 200 грн/т.

Основ­ною при­чи­ною є па­ді­н­ня сві­то­вих цін на всі ро­слин­ні олії (паль­мо­ву, со­є­ву, рі­па­ко­ву), зокре­ма й на со­ня­шни­ко­ву. В пор­тах Рот­тер­да­ма со­ня­шни­ко­ва олія тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 785–795 грн/т, а це най­ниж­ча ці­на за остан­ні ро­ки. За­ко­но­мір­но, що в пор­тах Чор­но­го мо­ря ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію та­кож зни­зи­ли­ся, що по­тя­гло за со­бою зни­же­н­ня вну­трі­шніх цін на олію та со­ня­шник. В остан­ній де­ка­ді лю­то­го со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­ною 10 400–10 900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Зав­дя­ки роз­ши­рен­ню експорту укра­їн­ської со­ня­шни­ко­вої олії та на­сі­н­ня вну­трі­шній по­пит на со­ня­шник із бо­ку пе­ре­ро­бних під­при­ємств три­ма­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні, три­ває актив­на за­ку­пів­ля олій­ної. Про­те зни­жу­валь­ні тен­ден­ції цін на ро­слин­ні олії у сві­ті мо­жуть зни­зи­ти ці­ни со­ня­шни­ку в Україні.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень (2016) — лю­тий (2017) Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень (2016) — лю­тий (2017)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень (2016) — лю­тий (2017)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень (2016) — лю­тий (2017)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.