Біль­ше на­дій­ної те­хні­ки

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, екс­перт

По­при не­лег­ку си­ту­а­цію на рин­ку сільгосптехніки «Лем­кен» має ду­же до­брі ре­зуль­та­ти. За­галь­ний то­ва­ро­обіг 325 млн єв­ро ду­же близь­кий до ви­со­ких по­ка­зни­ків по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну.

А до по­ту­жної ко­ман­ди, що об­слу­го­вує цю ви­со­ко­про­фе­сій­ну те­хні­ку й до­по­ма­гає їй зна­йти го­спо­да­рів, до­лу­чи­ло­ся ще по­над 100 но­вих фа­хів­ців. Окрім цьо­го, при­єд­на­ли­ся й 56 спе­ці­а­лі­стів до­не­дав­на від­окрем­ле­но­го від­ді­лу зва­рю­валь­них ро­біт. Тож те­пер у скла­ді ко­ман­ди 1405 про­фі.

На основ­них рин­ках Єв­ро­пи, пе­ре­д­усім у Ні­меч­чи­ні та Фран­ції, си­ту­а­ція бу­ла слаб­кою, а Ве­ли­ка Бри­та­нія, не­зва­жа­ю­чи на ви­хід із ЄС, по­ка­за­ла від­но­сну ста­біль­ність. Очі­ку­ва­ний при­ріст від­був­ся в Цен­траль­ній і Схі­дній Єв­ро­пі, де Ру­му­нія, Угор­щи­на й Бол­га­рія до­ся­гли біль­шо­го то­ва­ро­обі­гу. Більш по­зи­тив­но роз­ви­вав­ся й ри­нок Ро­сії. На­то­мість ри­нок України зріс аж удві­чі (!). До 10 най­біль­ших рин­ків «Лем­кен» уві­йшли та­кож Ка­на­да й Ки­тай. За остан­ні три ро­ки у цих ре­гіо­нах роз­бу­до­ва­но лі­нію збо­ру те­хні­ки та від­діл збу­ту. У від­но­сно­му ви­ра­жен­ні Ні­меч­чи­ні на­ле­жить 26% за­галь­но­го обо­ро­ту, За­хі­дній Єв­ро­пі — 28, Схі­дній Єв­ро­пі — 33, США та Ка­на­ді — 6%; 74% те­хні­ки екс­пор­ту­є­ться, а за­галь­ний екс­порт збіль­шив­ся на 5 млн (до 241 млн єв­ро). По­зи­тив­но роз­ви­ва­є­ться збут за­па­сних ча­стин, на що впли­ває за­про­ва­дже­н­ня но­вих умов придбання й удо­ско­на­ле­н­ня сер­ві­сно­го пор­та­лу для ди­ле­рів.

За­га­лом торік бу­ло ви­го­тов­ле­но 12,809 агре­га­тів (най­біль­ше — плу­гів). А цьогоріч «Лем­кен» ви­ве­де на ри­нок низ­ку но­вих мо­де­лей — зокре­ма, пнев­ма­ти­чну сі­вал­ку но­во­го по­ко­лі­н­ня Со­лі­тер 25 і сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву Азу­рит із ши­ри­ною за­хва­ту 6 м. На ча­сі й но­вин­ки еле­ктро­ні­ки — су­ча­сний тер­мі­нал CCI-50 із 5,6-дюй­мо­вою ді­а­го­на­л­лю екра­на (для агре­га­тів на ба­зі ISOBUS). Їх ре­пре­зен­ту­ють на ви­став­ці «Агрі­те­хні­ка» в Ган­но­ве­рі, де «Лем­кен» роз­гор­не ве­ли­ку екс­по­зи­цію.

Як за­ува­жив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Ен­то­ні ван дер Лей, у 2016-му ба­га­то­сто­рон­ні ін­ве­сти­ції у ви­ро­бни­чу те­хні­ку та ло­гі­сти­ку ви­пра­вда­ли се­бе. Зна­чні ко­шти ін­ве­сту­ють та­кож у підвищення кваліфікації пер­со­на­лу й опти­мі­за­цію ро­бо­чих про­це­сів. Усе це ва­жли­во для подаль­шої мо­дер­ні­за­ції й ста­біль­ної ди­на­мі­ки роз­ви­тку ком­па­нії.

Під­сум­ки ро­бо­ти до­чір­ньо­го під­при­єм­ства «Лем­кен-Україна» у 2016-му та­кож да­ють під­ста­ви для опти­мі­зму. Так, ра­зом із дев’ятьма офі­цій­ни­ми ди­ле­ра­ми в Україні та дво­ма в Мол­до­ві до­ся­гли ре­кор­дно­го обо­ро­ту (21,7 млн єв­ро), й бу­ло за­ве­зе­но та ре­а­лі­зо­ва­но по­над 700 агре­га­тів рі­зних груп. Усі ці ре­зуль­та­ти пред­став­ни­ки ком­па­нії опри­лю­дни­ли на зу­стрі­чі з ди­ле­ра­ми, а най­успі­шні­ших пар­тне­рів вша­ну­ва­ли по­че­сни­ми від­зна­ка­ми. Зокре­ма, пер­шість у про­да­жі агре­га­тів і зап­ча­стин три­має фір­ма «Агро­те­хсо­юз», що вко­тре під­твер­ди­ла своє лі­дер­ство на рин­ку «Лем­кен». Ві­дзна­ку від «Лем­кен-Україна» за пер­шу про­да­ну онов­ле­ну ди­ско­ву бо­ро­ну Ге­лі­о­дор 9 із ши­ри­ною за­хва­ту 16 м отри­ма­ла ком­па­нія «Агро­Темп». Уже дру­гий рік «фул­лай­не­ром» те­хні­ки «Лем­кен» є за­хі­дно­укра­їн­ська ком­па­нія «А-Те­ра». Са­ме її фа­хів­ці ре­пре­зен­ту­ва­ли укра­їн­сько­му агра­рі­є­ві гли­бо­роз­пу­шу­вач До­ло­міт від «Лем­кен». Один із най­дав­ні­ших ди­ле­рів «Лем­кен» — фір­ма «Кон­корд-ГЕЙ» на­го­ро­дже­на за най­біль­ший при­ріст то­ва­ро­обі­гу. А один із най­мо­лод­ших ди­ле­рів — пів­ден­ний «Ін­тер­те­хін­вест» — від­зна­че­но за най­кра­щу ди­на­мі­ку роз­ви­тку. Та­кою са­мою від­зна­кою вша­но­ва­но й мол­дов­ську ком­па­нію «Ва­да­лекс-Агро». За ефе­ктив­ну спів­пра­цю та на­дій­ні пар­тнер­ські від­но­си­ни по­дя­ку­ва­ли «Укр­фар­мін­гу», «Агро­ре­сур­су», ком­па­ні­ям «Лан», «Ері­дон ТЕХ», «Серв­мікст-Агро» (Мол­до­ва).

«Лем­кен-Україна» до­кла­да­ти­ме не­аби­яких зу­силь для пред­став­ле­н­ня ці­єї ви­со­ко­про­фе­сій­ної те­хні­ки в Україні. Торік тільки при­чі­пних об­при­ску­ва­чів агра­рії при­дба­ли по­над 50. І це да­ло змо­гу ви­йти на ви­щі по­зи­ції в рей­тин­гу, а в го­спо­дар­ствах кра­ї­ни побільшало на­дій­них агре­га­тів. Чи­слен­ні де­мо­по­ка­зи, про­ве­де­ні як без­по­се­ре­дньо фа­хів­ця­ми «Лем­кен-Україна», так і ди­ле­ра­ми ком­па­нії, да­ють свої ре­зуль­та­ти. Май­же ко­жен дру­гий ім­порт­ний плуг і ко­жна тре­тя ди­ско­ва бо­ро­на, при­дба­ні торік укра­їн­ськи­ми агра­рі­я­ми, ма­ють не­бе­сний ко­лір — ко­лір «Лем­кен».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.