Єв­ро­па вже у «Бра­цла­ві»

Ефе­ктив­ність ни­ні у трен­ді. Аби до­мог­ти­ся ви­щих фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тів, най­ам­бі­тні­ші бе­ру­ться за мо­дер­ні­за­цію виробництва. Ін­ші на­ро­щу­ють об­ся­ги про­да­жів, удо­ско­на­лю­ю­чи клі­єнт­ський сер­віс. Ще хтось ли­ше ви­вчає ри­нок, на­ва­жу­ю­чись за­по­ча­тку­ва­ти власну справ

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

На ра­хун­ку цьо­го ле­ген­дар­но­го під­при­єм­ства з Не­ми­рів­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні — май­же 3000 про­е­ктів у по­над 20 кра­ї­нах сві­ту. Афри­ка, Єв­ро­па, Азія — осво­ю­ю­чи но­ві рин­ки, бра­цлав­ські ви­ро­бни­ки не зу­пи­ня­ли­ся на до­ся­гну­то­му й на­віть у кри­зо­ві ча­си зна­хо­ди­ли но­ві ні­ші для роз­ви­тку сво­єї спра­ви.

Оскіль­ки на­у­ко­во­єм­на продукція «Бра­цла­ва» на­ле­жить до най­ви­що­го кла­су скла­дно­сті в ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, на сві­то­во­му рин­ку во­на має по­пит. Ком­па­нія успі­шно роз­ро­бляє су­ча­сні те­хно­ло­гі­чні про­е­кти бу­дів­ни­цтва но­вих ферм із ви­ко­ри­ста­н­ням ефе­ктив­них ши­ро­ко­га­ба­ри­тних швид­ко­збір­них при­мі­щень, про­гре­сив­но­го без­прив’язно-бо­ксо­во­го утри­ма­н­ня ко­рів. «Бра­цлав» — чи не єди­на ком­па­нія, що про­е­ктує в си­сте­мі ЄСКД за єв­ро­пей­ськи­ми нор­ма­ми. І, до сло­ва, пер­шу прое­кт­ну роботу укра­їн­ців уже при­дба­ли пар­тне­ри з ЄС.

ЦІНУЮЧИ СВО­ЇХ ПАР­ТНЕ­РІВ

Що б ви ска­за­ли, ді­знав­шись, що в ком­па­нії не­ма клі­єн­тів? На­справ­ді, во­ни є, і їх чи­ма­ло. Про­те до ко­жно­го — чи то вла­сник п’яти кіз, що хо­че при­дба­ти до­ї­ль­ний апа­рат, чи ке­рів­ник агро­під­при­єм­ства, що бу­дує фер­му на ти­ся­чу го­лів ста­да, — тут пе­ре­д­усім став­ля­ться як до пар­тне­рів, з ко­три­ми, як свід­чить ба­га­то­рі­чний до­свід ро­бо­ти, «Бра­цлав» про­жи­ває жи­т­тя. Від­так усі ре­сур­си (ма­те­рі­аль­ні, люд­ські, ін­те­ле­кту­аль­ні) спря­мо­ву­ють на по­лі­пше­н­ня їх яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня (чи, як ка­жуть бра­цлав­ча­ни, аби по­лег­ши­ти лю­дям пра­цю).

Зві­сно ж, усі лю­ди рі­зні. Во­ни по-рі­зно­му ви­бу­до­ву­ють прі­о­ри­те­ти, по-рі­зно­му го­спо­да­рю­ють і пра­гнуть до рі­зних ці­лей. Тож і під­хід (чи то пак, бізнес-ко­му­ні­ка­ція) до ко­жно­го — теж ін­ди­ві­ду­аль­ний. Ось, на­при­клад, ви­ро­бник ви­рі­шив мо­дер­ні­зу­ва­ти фер­му ви­ня­тко­во за вла­сні ко­шти. Тож і по­кро­ко­ву стра­те­гію роз­ро­бля­ли спіль­но — на 10 ро­ків упе­ред.

Ду­же ча­сто за­мов­ник за­ці­кав­ле­ний у то­му, щоб один під­ря­дник збу­ду­вав/ре­кон­стру­ю­вав при­мі­ще­н­ня, на­пов­нив йо­го но­ві­тнім обла­дна­н­ням для утри­ма­н­ня й го­дів­лі тва­рин, за­без­пе­чив га­ран­тій­не об­слу­го­ву­ва­н­ня. Все це «Бра­цла­ву» під си­лу. На ко­жен но­вий об’єкт тут го­ту­ють ком­пле­ксне рі­ше­н­ня — від роз­роб­ки про­е­кту, ви­го­тов­ле­н­ня на сво­їх по­ту­жно­стях уста­тку­ва­н­ня й до зда­чі «під ключ» тва­рин­ни­цько­го ком­пле­ксу й подаль­шо­го йо­го сер­ві­су.«Ми де­кла­ру­є­мо, що на­ша ре­пу­та­ція за­сно­ва­на на прин­ци­пі тур­бо­ти про головне та від­по­від­аль­но­сті пе­ред лю­дьми», — ка­же очіль­ник ком­па­нії Пе­тро Ми­хай­лен­ко. Й на­го­ло­шує: «Пар­тне­ри — на­ша го­лов­на цін­ність…»

РАХУЮЧИ ГРО­ШІ

Не­хай там як зма­га­ю­ться за фер­ме­ра пред­став­ни­ки ім­порт­но­го обла­дна­н­ня, у «Бра­цла­ві» ко­мер­цію аж ні­як не вба­ча­ють го­лов­ною ме­тою. Мо­жуть на­віть від­мо­ви­ти­ся від май­бу­тньо­го про­е­кту, якщо про подаль­ше по­ро­зу­мі­н­ня з йо­го за­мов­ни­ком не йде­ться. Зві­сно ж, ко­жен має пра­во оби­ра­ти то­го пар­тне­ра, ко­тро­му може до­ві­ря­ти. Дя­ку­ва­ти, ро­бо­ти у ви­ро­бни­ків ни­ні на­зби­ра­ло­ся що­най­мен­ше на рік упе­ред.

«Хтось про­сто про­дає обла­дна­н­ня.Ми ж до­по­ма­га­є­мо лю­дям впо­ра­ти­ся з про­бле­ма­ми та ще й із най­мен­ши­ми ви­тра­та­ми», — за­ува­жує Пе­тро Ми­хай­лен­ко. А для при­кла­ду роз­по­від­ає про свою не­що­дав­ню роз­мо­ву з вла­сни­ком фер­ми, ко­трий за­ми­слив її мо­дер­ні­зу­ва­ти, бо хо­че по­дво­ї­ти по­го­лів’я ста­да (до 400 ко­рів). Та якщо не змі­ню­ва­ти те­хно­ло­гію утри­ма­н­ня ко­рів (на без­прив’язну), до­я­рок до­ве­де­ться найня­ти вдві­чі біль­ше. Ви­тра­ти на зар­пла­ту зро­стуть, хо­ча са­ма зар­пла­та на­вряд чи — не до­зво­ляє бю­джет. Ще й 2000 ме­трів мо­ло­ко­про­во­ду до­ве­де­ться ми­ти пі­сля ко­жно­го до­ї­н­ня — до­дай­мо в со­бі­вар­тість продукції ви­тра­ти на во­ду й еле­ктро­енер­гію. «На жаль, ма­ло хто ра­хує екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти на ета­пі ка­пі­та­ло­вкла­день, — кон­ста­тує ди­ре­ктор «Бра­цла­ва».— Однак во­ни ж ні­ку­ди не ще­за­ють і по­стій­но з’їда­ти­муть при­бу­тки».

На­то­мість мо­жна ще на по­ча­тко­во­му ета­пі про­ана­лі­зу­ва­ти плю­си й мі­ну­си всіх до­сту­пних те­хно­ло­гій і при­дба­ти най­ви­гі­дні­шу. До сло­ва, «ра­ху­ва­ти чу­жі гро­ші» й за­оща­джу­ва­ти на ви­тра­тних «на­во­ро­тах» бу­де тільки по­ря­дний пар­тнер.

ДБА­Ю­ЧИ ПРО ЯКІСТЬ

Ні­ме­цька асо­ці­а­ція яко­сті за­свід­чи­ла ви­со­кі стан­дар­ти українських ма­ши­но­бу­дів­ни­ків — що­до про­е­кту­ва­н­ня

й виробництва обла­дна­н­ня для тва­рин­ни­цтва, а та­кож на­да­н­ня по­слуг із йо­го мон­та­жу та сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня — між­на­ро­дним сер­ти­фі­ка­том ISO 9001, який ви­зна­ють у 160 кра­ї­нах сві­ту. До сло­ва, всі не­об­хі­дні для ефе­ктив­ної ро­бо­ти на фер­мі опції бра­цлав­ської продукції пе­ре­д­усім орі­єн­то­ва­ні на умо­ви ро­бо­ти в українських ре­а­лі­ях.

Ось, ска­жі­мо, тільки на до­ї­ль­ній уста­нов­ці «Мо­ло­ко­про­від», де пра­цю­ють кіль­ка до­я­рок і збір мо­ло­ка від­бу­ва­є­ться в одну єм­ність, ко­жна із пра­ців­ниць знає ре­зуль­тат сво­єї ро­бо­ти — за до­по­мо­гою лі­чиль­ни­ків ве­де­ться облік на­до­їв ко­жної до­яр­ки. На­то­мість ім­порт­ні установки не ма­ють та­кої фун­кції. Тож до фа­хів­ців «Бра­цла­ва» ре­гу­ляр­но звер­та­ю­ться з про­ха­н­ням пе­ре­о­бла­дна­ти до­ро­ге ім­порт­не обла­дна­н­ня. І ві­тчи­зня­ний ви­ро­бник успі­шно розв’язує цю про­бле­му, пе­ре­о­бла­дну­ю­чи ім­порт­ні мо­ло­ко­про­во­ди під бра­цлав­ську систему.

Най­біль­ша бі­да рин­ко­во­го сьо­го­де­н­ня ко­жно­го ви­ро­бни­ка — ки­тай­ська продукція, що ма­ску­є­ться під фір­мо­ву. Укра­їн­ське уста­тку­ва­н­ня, до сло­ва, теж під­ро­бля­ють. Спри­тни­ки ску­по­ву­ють на фер­мах ста­ре обла­дна­н­ня, яке під­фар­бо­ву­ють і про­да­ють як но­ве бра­цлав­ське (зві­сно ж, де­шев­ше, ніж на за­во­ді). Про якість та­ко­го «лі­ва­чка» го­ді й го­во­ри­ти! Аби до­ве­сти йо­го зго­дом до пу­т­тя, звер­та­ти­му­ться, зві­сно ж, до бра­цлав­чан. Та чи ко­штує шкір­ка ви­чин­ки? Як на­го­ло­шує Пе­тро Ми­хай­лен­ко, лі­пше пе­ре­ві­ря­ти від­по­від­ність обла­дна­н­ня без­по­се­ре­дньо у ви­ро­бни­ка, не до­ві­ря­ю­чи жо­дним «дру­гим ру­кам» — без га­ран­тій і подаль­шо­го сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. А «Бра­цлав» ще й кре­ди­тує сво­їх дав­ніх пар­тне­рів, мо­дер­ні­зу­ю­чи їхнє обла­дна­н­ня.

ШУКАЮЧИ НО­ВІ РІ­ШЕ­Н­НЯ

Слав­на істо­рія бра­цлав­ської ін­же­нер­но-кон­стру­ктор­ської шко­ли роз­по­ча­ла­ся з пе­ре­їздом у Бра­цлав із Ри­ги зна­но­го на весь ко­ли­шній СРСР ви­на­хі­дни­ка Ва­лен­ти­на Дрі­го. Скон­стру­йо­ва­ний ним ще пів­сто­лі­т­тя то­му пуль­са­тор — сер­це до­ї­ль­ної установки — так і не змо­гли пе­ре­вер­ши­ти іно­зем­ці. Як і чи­ма­ло з тих роз­ро­бок, що бу­ли ство­ре­ні вже в не­за­ле­жній Україні. Ска­жі­мо, бра­цлав­ський апа­рат для про­ми­ва­н­ня й де­зін­фе­кції си­сте­ми мо­ло­ко­про­во­дів і до­ї­ль­них за­лів — один із най­ефе­ктив­ні­ших у сві­ті. Ще одне ноу-хау — ма­ні­пу­ля­тор «Ла­кто­ро­бік». Цей при­стрій сут­тє­во по­лег­шує роботу до­яр­ки і, на­че ро­бот, ке­рує ро­бо­тою апа­ра­та. Обра­зно ка­жу­чи, ко­ро­ва са­ма «на­ла­што­вує» йо­го ре­жим ро­бо­ти — че­рез швид­кість по­то­ку мо­ло­ка. Як ка­жуть екс­пер­ти, час до­ї­н­ня ско­ро­чу­є­ться, від­по­від­но й кіль­кість на­до­є­но­го мо­ло­ка збіль­шу­є­ться. Уні­каль­ність укра­їн­ської те­хно­ло­гії в то­му, що во­на рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє на­ван­та­же­н­ня на всі чо­ти­ри дій­ки ви­ме­ні. У кон­стру­кції укра­їн­сько­го до­ї­ль­но­го за­лу теж за­сто­со­ва­но аб­со­лю­тно но­ве ін­же­нер­не рі­ше­н­ня, що не має ана­ло­гів. Зокре­ма, ва­ку­у­му­ва­н­ня до­ї­ль­но­го апа­ра­та від­бу­ва­є­ться ав­то­ном­но від мо­ло­ко­про­во­ду. І це, як по­ясню­ють ви­ро­бни­ки, за­без­пе­чує іде­аль­ний ва­ку­ум­ний ре­жим в до­ї­ль­но­му апа­ра­ті, який не залежить від по­то­ку мо­ло­ка в мо­ло­ко­про­від. Зни­кає й по­тре­ба у ве­ли­ко­му ді­а­ме­трі мо­ло­ко­про­во­ду, що сво­єю чер­гою ускла­дню­вав йо­го про­ми­ва­н­ня та під­ви­щу­вав вар­тість...

За­га­лом під­при­єм­ство ви­го­тов­ляє 9000 най­ме­ну­вань де­та­лей — для до­ї­ль­но­го уста­тку­ва­н­ня всіх ти­пів, стій­ло­во­го обла­дна­н­ня, транс­пор­те­рів із ви­да­ле­н­ня гною, кор­мо­ро­зда­ва­чів-змі­шу­ва­чів то­що.. Усі за­сто­со­ву­ва­ні ма­те­рі­а­ли й уста­тку­ва­н­ня — най­ви­щої яко­сті. До сло­ва, ло­ка­лі­за­ція виробництва «Бра­цла­ва» ста­но­вить близь­ко 95%. Зав­дя­ки цьо­му під­при­єм­ство з аде­ква­тною бі­зне­смо­де­л­лю по­чу­ва­є­ться не­за­ле­жно й більш упев­не­но у тій ді­лян­ці ро­бо­ти, за яку ра­ні­ше не­сли від­по­від­аль­ність за­лу­че­ні фа­хів­ці. Са­ме так у ком­па­нії з’явив­ся вла­сний де­пар­та­мент еле­ктро­ні­ки. І не тільки…

ВКЛАДАЮЧИ В РОЗ­ВИ­ТОК

До­ки на­пів­зруй­но­ва­ні бу­дів­лі ба­га­тьох ко­ли­шніх за­во­дів і сіль­гос­пте­хнік сто­ять пус­ткою, в це­хах Бра­цла­ва жи­т­тя ви­рує на пов­ну. Тут зва­рю­ють, там штам­пу­ють (чи пре­су­ють), а ще он­де — фар­бу­ють. До то­го ж усі вер­ста­ти су­ча­сні, з про­грам­ним і ди­стан­цій­ним ке­ру­ва­н­ням. За­га­лом у на­у­ко­вий роз­ви­ток для ін­же­не­рів і топ-ме­не­джмен­ту під­при­єм­ства це не ста­ту­сна «фі­шка», а об’єктив­на по­тре­ба: сьо­го­дні рин­ку тре­ба про­по­ну­ва­ти те, що бу­де акту­аль­ним зав­тра. Ту­те­шні кон­стру­кто­ри роз­ро­бля­ють но­ве обла­дна­н­ня, по­слу­го­ву­ю­чись 3D-прин­те­ром (та­ким чи­ном ви­тра­ти на ви­го­тов­ле­н­ня до­слі­дних зраз­ків мі­ні­мі­зу­ва­ли в ра­зи), а ви­со­ким кла­сом укра­їн­ської продукції вра­же­ні на­віть кон­ку­рен­ти. Ко­ли че­рез кри­зу ві­до­мий єв­ро­пей­ський бренд від­мо­вив­ся від спіль­но­го з «Бра­цла­вом» про­е­кту з ви­го­тов­ле­н­ня кор­мо­ро­зда­ва­ча-змі­шу­ва­ча, ту­те­шні ін­же­не­ри скон­стру­ю­ва­ли йо­го са­мі. Пі­сля ви­про­бу­вань успі­шно ре­пре­зен­ту­ва­ли йо­го на агро­ви­став­ці.

Ін­фор­ма­ція в наш час по­ши­рю­є­ться ду­же швид­ко. Тож, як роз­по­від­ає Пе­тро Ми­хай­лен­ко, пре­зи­дент зга­да­ної ви­ще ком­па­нії осо­би­сто при­лі­тав чар­те­ром по­ди­ви­ти­ся, що укра­їн­ці втя­ли без них… А в Ба­ва­рії, де за за­про­ше­н­ням ні­ме­цько­го мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки очіль­ник «Бра­цла­ва» мав змо­гу озна­йо­ми­ти­ся з до­сві­дом там­те­шніх ма­ши­но­бу­дів­них під­при­ємств, одне з них укра­їн­сько­го кон­ку­рен­та (ко­трий теж ви­пу­скає кор­мо­ро­зда­ва­чі) до­пу­ска­ти по­бо­я­ли­ся. За­те уча­сни­ки де­ле­га­ції апло­ду­ва­ли ви­ро­бни­ко­ві сто­я­чи…

ПРА­ГНУ­ЧИ ПРИБРАТИ ЗАЙВЕ

Ни­ні у «Бра­цла­ві» ма­ють на­мір удо­ско­на­лю­ва­ти кор­мо­ро­зда­вач — зро­би­ти са­мо­хі­дну мо­дель. Окрім то­го, у пла­нах ком­па­нії — бу­дів­ни­цтво за­во­ду з ви­го­тов­ле­н­ня тон­ко­стін­них труб (ни­ні ця скла­до­ва ім­порт­на) й подаль­ша ди­вер­си­фі­ка­ція ін­те­ле­кту­аль­но­го виробництва. Ни­ні ве­ду­ться прое­кт­ні ро­бо­ти та від­пра­цьо­ву­є­ться пи­та­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня.

До­ся­га­ю­чи но­вих го­ри­зон­тів, «Бра­цлав» пра­гне збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність й опти­мі­зу­ва­ти ви­ро­бни­цтво. Систему керування ним у ком­па­нії ось уже кіль­ка ро­ків по­спіль пе­ре­бу­до­ву­ють на кшталт по­то­ко­вої лін-про­да­кшн, що діє в ком­па­нії «То­йо­та». Суть ці­єї си­сте­ми — у по­стій­но­му пра­гнен­ні прибрати все зайве, щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти втра­ти.

Тож на­віть вер­ста­ти у це­ху роз­та­шу­ва­ли по ко­лу — за­для зру­чно­сті опе­ра­то­ра. Пра­ців­ни­ки на та­кі но­ва­ції спо­ча­тку від­ре­а­гу­ва­ли без опти­мі­зму. Пе­ре­ко­на­ла зар­пла­та то­го від­чай­ду­ха, ко­трий пер­шим став до ро­бо­ти в но­во­му фор­ма­ті.

Зав­дя­ки ре­гу­ляр­ним ко­ман­дним тре­нін­гам від­по­від­но до те­хно­ло­гії «Майнд-Ме­не­джмент» ком­па­нії вда­ло­ся успі­шно ви­яви­ти й управ­лін­ські «не­опти­маль­но­сті». Від­так те­пер ко­жен під­роз­діл роз­ро­бляє ін­те­лект-кар­ти (де сти­сло й ла­ко­ні­чно фор­му­лює основ­ні зав­да­н­ня та по­слі­дов­ність дій). І, зві­сно ж, на ча­сі ма­кси­маль­на ди­вер­си­фі­ка­ція виробництва. Щоб уни­кну­ти мо­жли­вих ри­зи­ків, пе­ре­д­усім бе­ру­ться за ті на­пря­ми, які до­зво­ля­ють роз­ви­ва­ти на­яв­на ба­за уста­тку­ва­н­ня та, зві­сно ж, ін­же­нер­ний і кон­стру­ктор­ський по­тен­ці­ал. Ні­ме­цька кон­сал­тин­го­ва ком­па­нія, з якою вже кіль­ка ро­ків спів­пра­цює «Бра­цлав», до­по­мо­гла укла­сти кон­тракт на ви­ро­бни­цтво спор­тив­них тре­на­же­рів для ні­ме­цьких спо­жи­ва­чів. «Єв­ро­па вже у Бра­цла­ві», — по­смі­ха­є­ться Пе­тро Ми­хай­лен­ко. І, схо­же, це тільки по­ча­ток.

Ба­га­тий до­свід і ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція да­ють змо­гу укра­їн­цям бра­ти на се­бе сер­йо­зні зо­бов’яза­н­ня пе­ред за­мов­ни­ка­ми й чі­тко їх ви­ко­ну­ва­ти. Тож і ре­зуль­та­ти від­по­від­ні: 20% зро­ста­н­ня у 2014-му (як по­рів­ня­ти з 2013-м), 100% — у 2015-му, 47% — у 2016-му.

На ча­сі но­ві роз­роб­ки й про­е­кти від ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка. В то­му, що своє, укра­їн­ське, може бу­ти не гір­ше, а то й на­ба­га­то кра­ще за чу­же, пе­ре­ко­ну­є­ться де­да­лі біль­ше пар­тне­рів «Бра­цла­ва».Се­ред них — МХП, «Обо­лонь», Лі­тин­ський пив­за­вод, «Ері­дон» і ба­га­то ін­ших сіль­госп­під­при­ємств і фер­ме­рів. І така тен­ден­ція не може не обна­ді­ю­ва­ти.

Ба­га­тий до­свід і ви­со­ка ква­лі­фі­ка­ція да­ють змо­гу укра­їн­ській ком­па­нії бра­ти на се­бе сер­йо­зні зо­бов’яза­н­ня пе­ред пар­тне­ра­ми й чі­тко їх ви­ко­ну­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.