Пра­гну­чи до­ско­на­ло­сті

Опе­ра­тор рин­ку має пе­ре­ко­на­ти­ся в ефе­ктив­но­сті за­про­ва­дже­них про­це­дур, а якщо є не­від­по­від­но­сті, по­дба­ти про ко­ри­гу­валь­ні дії та ко­ре­кцію

AgroMarket - - БІЗНЕС-КЕЙС - Юрій ОГЛАШЕННИЙ, екс­перт

Ду­же ва­жли­во для ве­ри­фі­ка­ції про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, щоб усі кро­ки з упро­ва­дже­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій бу­ли на­ле­жно за­до­ку­мен­то­ва­ні (на­при­клад, да­та, час, дія, ви­ко­на­вець, на­сту­пна пе­ре­вір­ка).

Під час ве­ри­фі­ка­ції пе­ре­ві­ря­ють від­хи­ле­н­ня від кри­ти­чних меж, і якщо ко­ри­гу­валь­ні дії що­до пев­ної про­це­ду­ри впро­ва­джу­ю­ться ча­сто, то це озна­чає си­стем­ні від­хи­ле­н­ня й ви­ма­гає пе­ре­вір­ки ефе­ктив­но­сті ко­ри­гу­валь­них дій і вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­дур, які сто­су­ю­ться те­хно­ло­гі­чних про­це­сів чи за­сто­су­ва­н­ня прин­ци­пів НАССР.

Гру­па НАССР за­вча­сно роз­ро­бляє ти­по­ві ко­ри­гу­валь­ні дії для ко­жної ККТ, які мо­жна не­гай­но за­сто­су­ва­ти у ра­зі, ко­ли мо­ні­то­ринг вка­зує на від­хи­ле­н­ня від кри­ти­чних меж.

Однак для ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня та вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми до­ціль­ні­ше пе­ред­ба­ча­ти по­яву не­від­по­від­но­стей, ніж ви­прав­ля­ти по­мил­ки, які ча­сто мо­жуть бу­ти пов’яза­ні з еко­но­мі­чни­ми втра­та­ми. Для цьо­го за­сто­со­ву­ють за­по­бі­жні дії. Си­гна­лом до впро­ва­дже­н­ня за­по­бі­жних дій є в основ­но­му ана­ліз тен­ден­цій змін па­ра­ме­трів про­це­сів, які ще не ви­йшли за вста­нов­ле­ні нор­ми, однак якщо не за­сто­су­ва­ти за­хо­ди, то по­ру­ше­н­ня норм від­бу­де­ться. З ал­го­ри­тмом ви­ко­на­н­ня за­по­бі­жні дії ана­ло­гі­чні ко­ри­гу­валь­ним: си­гнал про мо­жли­ву в май­бу­тньо­му не­від­по­від­ність — при­чи­на — усу­не­н­ня при­чи­ни — пе­ре­вір­ка ефе­ктив­но­сті. Однак про­цес спро­щу­є­ться від­су­тні­стю не­кон­ди­цій­ної продукції і, як пра­ви­ло, не та­ки­ми ті­сни­ми ча­со­ви­ми рам­ка­ми ви­ко­на­н­ня.

На­при­клад, ана­лі­зи зми­вів з по­верх­ні обла­дна­н­ня по­ка­зу­ють стій­ку тен­ден­цію до зро­ста­н­ня загальної кіль­ко­сті мі­кро­ор­га­ні­змів, хо­ча допу­сти­му нор­му не пе­ре­ви­ще­но. Са­ме час за­ми­сли­ти­ся над уста­нов­ле­н­ням при­чи­ни та­ко­го яви­ща і за­про­ва­дже­н­ням за­по­бі­жних дій.

Ча­сто опе­ра­то­ри рин­ку вста­нов­лю­ють у кри­ти­чних кон­троль­них то­чках операційні ме­жі до­да­тко­во до кри­ти­чних меж. Операційні ме­жі є де­що жорс­ткі­ши­ми, ніж кри­ти­чні, і слу­гу­ють си­гна­лом, що па­ра­ме­три ККТ є близь­кі до кри­ти­чних і потрібно від­ре­гу­лю­ва­ти про­цес. Хо­ча продукція все ще без­пе­чна й бло­ку­ва­н­ня не ви­ма­га­є­ться.

Ро­з­гля­ну­ті на­ми про­це­ду­ри за­сто­со­ву­ють для удо­ско­на­ле­н­ня не ли­ше про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах НАССР, а й ін­ших про­це­дур, які ви­ма­га­ють за­ко­но­дав­ство, клі­єн­ти, спо­жи­ва­чі, рин­ки ін­ших кра­їн. Пра­виль­не ре­а­гу­ва­н­ня на не­від­по­від­но­сті чи на­віть імо­вір­ність їх по­яви до­зво­ляє по­бу­ду­ва­ти жи­ву, ді­ю­чу систему, яка в кін­це­во­му ре­зуль­та­ті спри­я­ти­ме еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку під­при­єм­ства.

Під час ау­ди­ту про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР, пред­став­ник ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну пе­ре­ві­ря­ти­ме се­ред ін­шо­го, чи про­це­ду­ри впро­ва­дже­ні «ре­зуль­та­тив­но та у спо­сіб, що до­зво­ляє до­сяг­ти по­став­ле­ної ме­ти». Ін­ши­ми сло­ва­ми, опе­ра­тор рин­ку по­ви­нен на­да­ти до­ка­зи ефе­ктив­но­сті впро­ва­дже­них ним про­це­дур. А щоб пе­ре­ко­на­ти ау­ди­то­ра, потрібно са­мо­му пе­ре­ко­на­ти­ся в ефе­ктив­но­сті цих за­хо­дів.

Для цьо­го існує низ­ка ін­стру­мен­тів, та­ких як вну­трі­шні ау­ди­ти чи ін­спе­кції, ла­бо­ра­тор­ний мо­ні­то­ринг, ве­ри­фі­ка­ція то­що. Всі ці ме­то­ди ма­ють на ме­ті ви­яви­ти не­від­по­від­но­сті у впро­ва­дже­них про­це­ду­рах, ви­пра­ви­ти їх, а головне — за­по­біг­ти їх по­яві в май­бу­тньо­му. Це зав­да­н­ня до­ся­га­є­ться з’ясу­ва­н­ням при­чин не­від­по­від­но­стей і їх усу­не­н­ням за до­по­мо­гою та­кої про­це­ду­ри, як упро­ва­дже­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій.

Ко­ри­гу­валь­ні дії — це дії, що ви­зна­ча­ю­ться опе­ра­то­ром рин­ку та за­сто­со­ву­ю­ться для усу­не­н­ня при­чи­ни ви­яв­ле­них не­від­по­від­но­стей уста­нов­ле­ним ви­мо­гам.

Ко­ри­гу­валь­ні дії за­сто­со­ву­ють до всіх не­від­по­від­но­стей в ді­яль­но­сті, пов’яза­ній із ви­пу­ском без­пе­чної продукції, але існує й осо­бли­вий ви­па­док — ко­ри­гу­валь­ні дії у ра­зі по­ру­ше­н­ня кри­ти­чних меж у кри­ти­чних кон­троль­них то­чках. Це — п’ятий прин­цип НАССР, і по­ря­док йо­го ре­а­лі­за­ції де­що від­рі­зня­є­ться від за­галь­но­го під­хо­ду.

Ча­сом в операторів рин­ку ви­ни­ка­ють тру­дно­щі з тра­кту­ва­н­ня то­го, що є ко­ри­гу­валь­ни­ми ді­я­ми, а що є ко­ре­кці­я­ми. За­ко­но­дав­ство дає ви­зна­че­н­ня ко­ре­кцій:

Ко­ре­кція — дія, спря­мо­ва­на на усу­не­н­ня ви­яв­ле­ної не­від­по­від­но­сті. До ко­ре­кції, зокре­ма, на­ле­жать дії з по­во­дже­н­ня з не­без­пе­чни­ми хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми, ме­тою яких є не­д­опу­ще­н­ня спо­жи­ва­н­ня цих про­ду­ктів.

На­при­клад, якщо ви­яв­ле­но, що ро­бо­чі по­верх­ні ви­ми­то не­на­ле­жно. Пов­тор­но по­ми­ти для до­ся­гне­н­ня по­трі­бно­го сту­пе­ня чи­сто­ти — це ви­прав­ле­н­ня, тоб­то ко­ре­кція.

А ко­ри­гу­валь­ні дії у та­ко­му ра­зі: Ви­яв­ле­н­ня при­чи­ни — це може бу­ти не­пра­виль­на про­це­ду­ра ми­т­тя, від­су­тність по­трі­бно­го ін­вен­та­рю, не­пра­виль­ний ви­бір чи ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів для ми­т­тя, від­су­тність знань у пер­со­на­лу чи сві­до­ме по­ру­ше­н­ня ним пра­вил ми­т­тя.

Усу­не­н­ня при­чи­ни — вне­сти зміни у про­це­ду­ру, за­ку­пи­ти ін­вен­тар, пе­ре­ві­ри­ти спе­ци­фі­ка­цію та спо­сіб ви­ко­ри­ста­н­ня за­со­бів для ми­т­тя, про­ве­сти на­вча­н­ня пер­со­на­лу чи сти­му­лю­ва­ти пра­ців­ни­ків до ви­ко­на­н­ня пра­вил.

За­га­лом, ко­ри­гу­валь­ні дії скла­да­ю­ться з та­ких ета­пів:

1

Ви­яв­ле­н­ня, ре­є­стра­ція та си­сте­ма­ти­за­ція не­від­по­від­но­стей, які по­тен­цій­но мо­жуть ви­кли­ка­ти по­яву не­від­по­від­но­стей. Під­ста­вою для ухва­ле­н­ня рі­шень про ко­ри­гу­валь­ні та за­по­бі­жні дії слу­гує така ін­фор­ма­ція:

• скар­ги клі­єн­тів і спо­жи­ва­чів; • ви­пад­ки по­ста­чань вхі­дних ком­по­нен­тів (си­ро­ви­ни, па­ку­валь­них й ін­ших ма­те­рі­а­лів) із від­хи­ле­н­ням від спе­ци­фі­ка­цій;

• від­хи­ле­н­ня в те­хно­ло­гі­чних про­це­сах;

• від­хи­ле­н­ня у фун­кціо­ну­ван­ні про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР;

• не­га­тив­ні ре­зуль­та­ти ви­про­бу­вань на­пів­фа­бри­ка­тів, го­то­вої продукції;

• ре­зуль­та­ти вну­трі­шніх пе­ре­ві­рок ефе­ктив­но­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР;

• ре­зуль­та­ти про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок си­сте­ми зов­ні­шні­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми — ком­пе­тен­тним ор­га­ном, пред­став­ни­ка­ми клі­єн­тів, сер­ти­фі­ка­цій­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми у ра­зі впро­ва­дже­н­ня ви­мог до­бро­віль­них стан­дар­тів.

2

Ви­прав­ле­н­ня (ко­ре­кція). Пер­ші зу­си­л­ля пі­сля отримання си­гна­лу про не­від­по­від­ність ма­ють бу­ти спря­мо­ва­ні на ви­прав­ле­н­ня си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, — від­но­ви­ти пра­виль­не ви­ко­на­н­ня про­це­дур, ви­лу­чи­ти, від­кли­ка­ти про­ду­кцію, за­бло­ку­ва­ти си­ро­ви­ну, від­но­ви­ти па­ра­ме­три про­це­су, про­ве­сти на­вча­н­ня пер­со­на­лу, від­ре­мон­ту­ва­ти обла­дна­н­ня. Та­кож слід оці­ни­ти сту­пінь не­га­тив­но­го впли­ву ко­жної не­від­по­від­но­сті на пев­ні пар­тії продукції й ухва­ли­ти рі­ше­н­ня що­до по­во­дже­н­ня з ни­ми.

3

Ви­яв­ле­н­ня при­чи­ни не­від­по­від­но­сті. На­при­клад, не­від­по­від­на си­ро­ви­на, не­пра­виль­на ро­бо­та обла­дна­н­ня чи за­со­бів ви­мі­рю­валь­ної те­хні­ки, пер­со­нал не ви­ко­нує по­са­до­ві обов’яз­ки, не­до­три­ма­н­ня ре­це­пту­ри та те­хно­ло­гі­чних па­ра­ме­трів, не­пра­виль­не ви­ко­на­н­ня до­по­мі­жних про­це­сів, не­до­сто­вір­ні ре­зуль­та­ти ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень.

4

Ро­зро­бле­н­ня за­хо­дів з усу­не­н­ня не­від­по­від­но­стей — ко­ри­гу­валь­них дій. Ча­сто для цьо­го потрібно за­лу­ча­ти спе­ці­а­лі­стів рі­зних під­роз­ді­лів виробництва для ви­бо­ру опти­маль­них за­хо­дів. Під час ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня що­до ви­бо­ру та­ких за­хо­дів ура­хо­ву­є­ться скла­дність їх ре­а­лі­за­ції, еко­но­мі­чні ви­тра­ти.

5

Уста­нов­ле­н­ня тер­мі­нів ви­ко­на­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій має ґрун­ту­ва­ти­ся на оцін­ці впли­ву не­від­по­від­но­стей на без­пе­чність продукції та від­по­від­ність за­ко­но­дав­ству, а не на зда­тно­сті опе­ра­то­ра рин­ку впро­ва­ди­ти ці дії.

6

Кон­троль ефе­ктив­но­сті ко­ри­гу­валь­них дій. Та­кий кон­троль про­во­дять че­рез де­який пе­рі­од ча­су пі­сля їх упро­ва­дже­н­ня (у ко­жно­му ви­пад­ку ви­зна­ча­є­ться окре­мо), який до­зво­лить про­ве­сти об’єктив­не оці­ню­ва­н­ня. Для цьо­го зру­чно до­ку­мен­ту­ва­ти ко­ри­гу­валь­ні дії, де вка­зу­ва­ти дати їх ви­ко­на­н­ня. Якщо дії ви­яви­ли­ся не­ефе­ктив- ни­ми (не­від­по­від­но­сті по­вто­рю­ю­ться), то слід ви­зна­чи­ти при­чи­ну — ко­ри­гу­валь­ні дії мо­жуть бу­ти не­пра­виль­но впро­ва­дже­ни­ми чи не­пра­виль­но обра­ни­ми. Про­це­ду­ру ро­зро­бле­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій слід по­вто­ри­ти. Цей цикл по­вто­рю­є­ться до­ти, до­ки при­чи­на не­від­по­від­но­сті не бу­де усу­ну­та. Зви­чай­но, за умо­ви за­лу­че­н­ня знань про про­цес, про­ду­кти, за­лу­че­н­ня ква­лі­фі­ко- ва­них пра­ців­ни­ків ефе­ктив­ність про­це­ду­ри за­сто­су­ва­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій є ви­со­кою.

7

Усі фа­кти за­сто­су­ва­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій слід до­ку­мен­ту­ва­ти, щоб бу­ла мо­жли­вість про­ана­лі­зу­ва­ти ефе­ктив­ність як про­це­ду­ри, так і си­сте­ми в ці­ло­му.

8

Ча­сто най­більш ти­по­ві не­від­по­від­но­сті та при­чи­ни їх по­яви мо­жна пе­ред­ба­чи­ти. У та­ких ви­пад­ках мо­жна від­ра­зу вне­сти у від­по­від­ну про­це­ду­ру (на­при­клад, при­би­ра­н­ня, бо­роть­би зі шкі­дни­ка­ми) ін­стру­кції із за­про­ва­дже­н­ня ко­ре­кцій і ко­ре­гу­валь­них дій.

9

Про­це­ду­ра ко­ри­гу­валь­них дій має чі­тко опи­су­ва­ти ал­го­ритм, не­об­хі­дну до­ку­мен­та­цію та від­по­від­аль­ність пер­со­на­лу.

Цей про­цес мо­жна зо­бра­зи­ти схе­ма­ти­чно ( рис.).

Окре­мим ви­пад­ком за­сто­су­ва­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій є п’ятий прин­цип НАССР — упро­ва­дже­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій, який сто­су­є­ться ко­ре­кцій, усу­не­н­ня при­чин від­хи­лень і по­во­дже­н­ня з по­тен­цій­но не­без­пе­чною про­ду­кці­єю, ви­пу­ще­ною під час від­хи­лень у про­це­сі, а са­ме — від­хи­лень від кри­ти­чних меж, ви­яв­ле­них під час мо­ні­то­рин­гу кри­ти­чних кон­троль­них то­чок (ККТ). Осо­бли­ві­стю ці­єї про­це­ду­ри є її сут­тє­вий по­тен­цій­ний вплив на без­пе­чність продукції, адже без ефе­ктив­но­го кон­тро­лю ККТ продукція з ве­ли­кою ймо­вір­ні­стю зав­дасть шко­ди спо­жи­ва­чам.

Для ко­жної ККТ по­ря­док ко­ри­гу­валь­них дій має бу­ти за­до­ку­мен­то­ва­ний в окре­мих про­це­ду­рах. Ко­ри­гу­валь­ні дії по­вин­ні від­по­від­а­ти та­ким ви­мо­гам:

1) не­гай­но від­нов­лю­ва­ти кон­троль над ККТ;

2) ви­зна­ча­ти при­чи­ни не­від­по­від­но­сті;

3) усу­ва­ти при­чи­ни не­від­по­від­но­сті;

4) ви­зна­ча­ти по­тен­цій­но не­без­пе­чні про­ду­кти, ви­го­тов­ле­ні за час, ко­ли ККТ не був під кон­тро­лем (за пе­рі­о­ди­чно­го мо­ні­то­рин­гу з ча­су остан­ньо­го ви­мі­рю­ва­н­ня з по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том), за­бло­ку­ва­ти їх на­сту­пне ви­ко­ри­ста­н­ня, по­мі­сти­ти в зо­ну не­кон­ди­ції та ви­зна­чи­ти по­во­дже­н­ня з про­ду­кці­єю на­да­лі.

У про­це­ду­рі потрібно чі­тко вка­за­ти ал­го­ритм дій і сфе­ри від­по­від­аль­но­сті рі­зних пра­ців­ни­ків: хто ви­яв­ляє та до­ку­мен­тує не­від­по­від­ність, пра­ців­ни­ки, що від­по­від­а­ють за від­нов­ле­н­ня кон­тро­лю над ККТ, пер­со­нал, від­по­від­аль­ний за від­ді­ле­н­ня та роз­мі­ще­н­ня в зо­ні не­кон­ди­ції по­тен­цій­но не­без­пе­чної продукції, по­са­до­ві осо­би, від­по­від­аль­ні за ви­зна­че­н­ня при­чи­ни не­від­по­від­но­сті (якщо во­на не пе­ред­ба­че­на ра­ні­ше) та її усу­не­н­ня, ква­лі­фі­ко­ва­ні пра­ців­ни­ки, які ви­зна­ча­ють шля­хи ути­лі­за­ції/ви­ко­ри­ста­н­ня по­тен­цій­но не­без­пе­чної продукції, від­по­від­аль­ні за до­ку­мен­ту­ва­н­ня всіх дій.

Від­по­від­аль­ність за ко­ри­гу­валь­ні дії та по­во­дже­н­ня з по­тен­цій­но не­без­пе­чною про­ду­кці­єю має по­кла­да­ти­ся на осіб, які до­бре зна­ють хар­чо­вий про­дукт, ро­зу­мі­ють те­хно­ло­гі­чний про­цес і НАССР-план, та які упов­но­ва­же­ні ухва­лю­ва­ти від­по­від­ні рі­ше­н­ня.

Юрій ОГЛАШЕННИЙ, стар­ший екс­перт з НАССР і про­сте­жу­ва­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.