Які­сне су­ші­н­ня — за­по­ру­ка збе­ре­же­н­ня зер­на

СУ­ШІ­Н­НЯ — ОДИН З ОСНОВ­НИХ ПІСЛЯЖНИВНИХ ЕТА­ПІВ ОБРОБ­КИ ЗЕР­НА, ЩО ДО­ЗВО­ЛЯЄ ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЙО­ГО ЯКІСТЬ І СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ. З ОГЛЯ­ДУ НА ВАЖЛИВІСТЬ ЕТАПУ ОБЛА­ДНА­Н­НЯ ДЛЯ СУ­ШІ­Н­НЯ ЗЕР­НО­ВИХ КУЛЬ­ТУР МАЄ БУ­ТИ НА­САМ­ПЕ­РЕД НА­ДІЙ­НИМ, ТЕХНОЛОГІЧНИМ І ЗРУЧНИМ В ЕКС­ПЛУ­А­ТА­ЦІЇ

AgroMarket - - ТЕХНОЛОГІЇ -

Су­ші­н­ня — один з основ­них післяжнивних ета­пів оброб­ки зер­на, що до­зво­ляє збе­рег­ти йо­го якість і споживчі властивості. З огля­ду на важливість етапу обла­дна­н­ня для су­ші­н­ня зер­но­вих куль­тур має бу­ти на­сам­пе­ред на­дій­ним, технологічним і зручним в екс­плу­а­та­ції.

Ось уже по­над 20 ро­ків за­вод еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Со­кол» ви­ро­бляє зер­но­су­шар­ки, при­зна­че­ні для без­пе­рерв­но­го су­ші­н­ня зер­но­вих, олій­них, зер­но­бо­бо­вих, дрі­бно­на­сін­них і круп’яних куль­тур на­сін­нє­во­го, про­до­воль­чо­го та фу­ра­жно­го при­зна­че­н­ня. Вла­сні прое­кт­ні й те­хно­ло­гі­чні по­ту­жно­сті за­во­ду до­зво­ля­ють за­про­по­ну­ва­ти за­мов­ни­кам не про­сто обла­дна­н­ня, а те­хно­ло­гію зер­но­су­ші­н­ня як для об’єктів, що бу­ду­ю­ться, так і в скла­ді на­яв­них те­хно­ло­гі­чних лі­ній.

Мо­дель­ний ряд зер­но­су­ша­рок охо­плює про­ду­ктив­ність від 5 до 100 т/год по пше­ни­ці за зні­ма­н­ня 6% во­ло­ги в ре­жи­мі су­ші­н­ня з охо­ло­дже­н­ням.

Най­ва­жли­ві­шим по­ка­зни­ком на­ших зер­но­су­ша­рок є ви­со­ка енер­го­ефе­ктив­ність, яка до­ся­га­є­ться шля­хом за­про­ва­дже­н­ня су­ча­сної си­сте­ми керування й ав­то­ма­ти­за­ції про­це­су су­ші­н­ня, ре­ку­пе­ра­ції від­пра­цьо­ва­но­го охо­ло­джу­валь­но­го по­ві­тря та ви­ко­ри­ста­н­ня ви­со­ко­ефе­ктив­них паль­ни­ків.

З огля­ду на наш не­про­стий час ми роз­ро­би­ли і ви­пу­ска­є­мо зер­но­су­шар­ки, що пра­цю­ють на рі­зних ви­дах па­ли­ва, та­ких як: газ при­ро­дний, газ скра­пле­ний, ди­зель­не па­ли­во, ро­слин­ні від­хо­ди. Пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість ор­га­ні­за­ції су­ші­н­ня змін­но газ — ро­слин­ні від­хо­ди.

На­ші зер­но­су­шар­ки за­без­пе­чу­ють без­пе­рерв­ний і м’який про­цес су­ші­н­ня вна­слі­док низь­ко­го те­пло­во­го на­ван­та­же­н­ня на зер­но. В про­це­сі ро­бо­ти ав­то­ма­ти­чно під­три­му­є­ться не­об­хі­дна во­ло­гість зер­на на ви­хо­ді.

Кон­стру­кція зер­но­су­ша­рок по­стій­но до­пра­цьо­ву­є­ться й удо­ско­на­лю­є­ться з ура­ху­ва­н­ням по­ба­жань на­ших за­мов­ни­ків, но­вих кон­стру­ктор­ських і те­хно­ло­гі­чних на­пра­цю­вань і су­ча­сно­го під­хо­ду до виробництва.

Основ­ні па­ра­ме­три та які­сні по­ка­зни­ки зер­но­су­ша­рок «СО­КОЛ»:

• ша­хтний тип;

• без­пе­рерв­ний про­цес су­ші­н­ня;

• ав­то­ма­ти­чна під­трим­ка не­об­хі­дної во­ло­го­сті зер­на на ви­хо­ді, за­сно­ва­на на за­ле­жно­сті тем­пе­ра­ту­ри від­пра­цьо­ва­но­го по­ві­тря, що про­йшло че­рез зер­но, та во­ло­го­сті са­мо­го зер­на;

• ре­гу­льо­ва­на швид­кість ру­ху зер­на;

• мо­дуль­ний прин­цип ком­по­ну­ва­н­ня — вста­нов­лю­ю­чи в одно­му бло­ці кіль­ка мо­ду­лів, до­ся­га­ють по­трі­бної про­ду­ктив­но­сті, во­дно­час зер­но­су­шар­ка пра­цює як єди­на уста­нов­ка, не­за­ле­жно від кіль­ко­сті мо­ду­лів;

• у зер­но­су­шар­ці з двох і біль­ше мо­ду­лів мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти ре­цир­ку­ля­цій­не су­ші­н­ня, у яко­му ча­сти­на мо­ду­лів ви­ко­нує фун­кцію ша­хти ре­цир­ку­ля­ції, а ре­шта — ша­хти до­су­шки. Така схе­ма до­зво­ляє су­ши­ти в по­то­ці зер­но пра­кти­чно з будь-якої ви­хі­дною во­ло­гі­стю і зна­чни­ми її ко­ли­ва­н­ня­ми;

• по­стій­но змі­ню­є­ться на­пря­мок про­дув­ки зер­но­во­го ша­ру;

• ефе­ктив­ний ви­пу­скний ме­ха­нізм дво­сто­рон­ньої дії з мит­тє­вим спра­цьо­ву­ва­н­ням за­без­пе­чує одно­рі­дність ви­ван­та­же­н­ня по пе­ре­ти­ну ща­хти й ви­клю­чає за­ви­са­н­ня зер­на над ру­хо­мою ка­ре­ткою;

• пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість ру­чно­го від­кри­т­тя/ за­кри­т­тя ви­пу­скно­го ме­ха­ні­зму в ра­зі ві­ді­мкне­н­ня еле­ктри­ки;

• ори­гі­наль­на схе­ма роз­та­шу­ва­н­ня ко­ро­бів зво­дить до мі­ні­му­му не­о­дно­рі­дність су­ші­н­ня;

• ко­ро­би змін­но­го пе­ре­рі­зу за­без­пе­чу­ють рів­но­мір­ність про­ду­ва­н­ня зер­но­вої ма­си по пе­ре­ти­ну су­шиль­ної ко­ло­ни;

• уні­каль­на кон­стру­кція се­кцій охо­ло­дже­н­ня до­зво­ляє га­ран­то­ва­но зни­зи­ти тем­пе­ра­ту­ру зер­на не­за­ле­жно від умов ро­бо­ти зер­но­су­шар­ки;

• ре­ку­пе­ра­ція від­пра­цьо­ва­но­го охо­ло­джу­валь­но­го по­ві­тря до­зво­ляє змен­ши­ти ви­тра­ту па­ли­ва;

• ефе­ктив­на си­сте­ма змі­шу­ва­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го охо­ло­джу­валь­но­го й на­грі­то­го по­ві­тря ви­клю­чає за­йма­н­ня пи­лу;

• усе атмо­сфер­не по­ві­тря, що над­хо­дить в те­пло­ге­не­ра­тор на на­грів, очи­ща­є­ться від лег­ких до­мі­шок, що зни­жує ри­зик за­го­ря­н­ня;

• кон­стру­кція зер­но­су­ша­рок до­зво­ляє без осо­бли­вих зу­силь ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зов­ні­шній те­пло­ге­не­ра­тор будь-яко­го ти­пу і ви­ро­бни­ка;

• у мо­де­лях із вбу­до­ва­ни­ми га­зо­ви­ми те­пло­ге­не­ра­то­ра­ми за­сто­со­ву­ють мо­но­бло­чні про­гре­сив­ні вен­ти­ля­тор­ні паль­ни­ки про­від­них єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків;

• ро­бо­та основ­но­го вен­ти­ля­то­ра на від­смо­кту­ва­н­ня по­ві­тря за­без­пе­чує ви­со­ку якість і рів­но­мір­ність про­ду­ва­н­ня зер­но­вої ма­си;

• роз­та­шу­ва­н­ня основ­но­го вен­ти­ля­то­ра на рів­ні зем­лі по­лег­шує йо­го об­слу­го­ву­ва­н­ня;

• плав­ний за­пуск дви­гу­на вен­ти­ля­то­ра змен­шує на­ван­та­же­н­ня на еле­ктри­чну ме­ре­жу під­при­єм­ства;

• за­сто­су­ва­н­ня ра­ді­аль­но­го вен­ти­ля­то­ра се­ре­дньо­го ти­ску під­ви­щує ККД вен­ти­ля­цій­ної установки;

• на всіх ді­лян­ках вен­ти­ля­цій­ної ме­ре­жі вста­нов­ле­но за­слін­ки, що до­зво­ляє то­чно від­ре­гу­лю­ва­ти роботу зер­но­су­ша­рок;

• вен­ти­ля­цій­ні за­слін­ки ма­ють про­сту й на­дій­ну кон­стру­кцію;

• у ни­жній ча­сти­ні су­шиль­ної ко­ло­ни роз­та­шо­ва­но лю­ки ава­рій­но­го ви­ван­та­же­н­ня зер­на на ви­па­док по­же­жі, що до­зво­ляє зни­зи­ти втра­ти зер­на в ра­зі за­го­ря­н­ня;

• Зов­ні­шні сті­ни па­зух га­ря­чо­го по­ві­тря й су­шиль­ної ко­ло­ни те­пло­ізо­льо­ва­ні мі­не­раль­ною ва­тою, що зни­жує втра­ти те­пла в нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще;

• на бо­ко­вій стін­ці зер­но­су­ша­рок роз­та­шо­ва­но вер­ти­каль­ні схо­ди з пе­ре­хі­дним май­дан­чи­ком, що по­лег­шує мон­таж і зни­жує за­ле­жність від зов­ні­шніх ме­ха­ні­змів і кон­стру­кцій на ета­пі про­е­кту­ва­н­ня об’єкту;

• зер­но­су­шар­ки ви­го­тов­ле­но з оцин­ко­ва­ної ста­лі єв­ро­пей­сько­го виробництва;

• ав­то­ма­ти­зо­ва­не керування ро­бо­тою на ба­зі про­ми­сло­во­го комп’юте­ра і ро­бо­чої па­не­лі опе­ра­то­ра із сен­сор­ним ке­ру­ва­н­ням;

• уся не­об­хі­дна ін­фор­ма­ція по­стій­но від­обра­жу­є­ться на екра­ні ро­бо­чої па­не­лі опе­ра­то­ра;

• ін­те­р­актив­на схе­ма керування до­зво­ляє опе­ра­то­ру лег­ко обра­ти по­трі­бний ре­жим ро­бо­ти й ке­ру­ва­ти ним;

• на­да­но мо­жли­вість ство­рю­ва­ти й на­да­лі ко­ри­сту­ва­ти­ся вла­сни­ми ре­це­пта­ми су­ші­н­ня на осно­ві ре­аль­них йо­го па­ра­ме­трів;

• схе­ма керування до­зво­ляє по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру на­грі­то­го по­ві­тря, на­грі­ва­н­ня зер­на, зер­на пі­сля охо­ло­дже­н­ня;

• не­за­ле­жний жур­нал до­зво­ляє фі­ксу­ва­ти в пам’яті комп’юте­ра всі по­дії та ава­рій­ні си­ту­а­ції;

• сер­ві­сна й те­хні­чна під­трим­ки — 24/365.

Ми так упев­не­ні у сво­їй зер­но­су­шар­ці, що вста­но­ви­ли га­ран­тій­ний тер­мін об­слу­го­ву­ва­н­ня — 5 ро­ків!

Ми пи­ша­є­мо­ся сво­єю зер­но­су­шар­кою і, як ска­зав наш по­стій­ний за­мов­ник: «Я грун­тов­но ви­вчив ри­нок ві­тчи­зня­них зер­но­су­ша­рок, ва­ша — най­кра­ща».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.