Роз­ки­да­чі мі­не­раль­них до­брив KUHN Axis

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

То­чність, рів­но­мір­ність уне­се­н­ня, про­сто­та й на­дій­ність. Усе це — про роз­ки­да­чі мі­не­раль­них до­брив KUHN Axis. Ексклю­зив­ні рі­ше­н­ня KUHN для аб­со­лю­тної то­чно­сті їх роз­ки­да­н­ня — це си­сте­ма роз­по­ді­лу CDA і GPS-керування. Си­сте­ма зва­жу­ва­н­ня KUHN і кон­це­пція автоматичного на­ла­што­ву­ва­н­ня нор­ми вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив під час ро­бо­ти EMC не ма­ють ана­ло­гів.

Си­сте­ма CDA (ко­а­ксі­аль­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня роз­по­ді­лу) мі­стить та­кі про­ду­ма­ні рі­ше­н­ня: • змі­на то­чки ски­да­н­ня мі­не­раль­них до­брив по­во­ро­тною осно­вою бун­ке­ра за­без­пе­чує швид­ку ада­пта­цію до рі­зних пре­па­ра­тів і ши­ри­ни за­хо­пле­н­ня;

• спе­ці­аль­на кон­стру­кція до­зу­валь­них за­слі­нок, роз­та­шо­ва­них близь­ко до цен­тра ди­ска, до­зво­ляє ре­гу­лю­ва­ти по­да­чу до­брив на ло­па­тки, за­без­пе­чу­ю­чи по­стій­ний по­тік і рів­но­мір­не їх роз­ки­да­н­ня.

Зав­дя­ки си­сте­мі CDA мі­не­раль­ні до­бри­ва роз­по­ді­ля­ю­ться ду­же рів­но­мір­ни­ми й то­чно, із ши­ро­ки­ми зо­на­ми пе­ре­кри­т­тя й ду­же низь­ким ко­е­фі­ці­єн­том ва­рі­а­ції. Змі­на нор­ми вне­се­н­ня або швид­ко­сті не впли­ває на роз­по­діл до­бри­ва.

Мі­шал­ка ре­гу­лює по­да­чу на диск і під­три­мує по­тік до­бри­ва. Обер­та­ю­чись зі швид­кі­стю всьо­го 17 об./хв, во­на то­ле­ран­тна до гра­нул, не по­дрі­бнює їх. Роз­ки­да­чі AXIS ство­рю­ва­ли­ся для ду­же то­чної ро­бо­ти на ве­ли­ких швид­ко­стях. Мо­жли­ві нор­ми вне­се­н­ня — від 3 до 500 кг/хв. Це від­по­від­ає 500 кг/га на ши­ри­ні 36 м за швид­ко­сті 16,5 км/год і від­кри­ває шлях для зна­чно­го зни­же­н­ня ви­трат і збіль­ше­н­ня ден­но­го ви­ро­бі­тку.

Ро­бо­ча ши­ри­на змі­ню­є­ться за лі­че­ні се­кун­ди (пе­ре­мі­ще­н­ням то­чки па­ді­н­ня до­бри­ва на диск). Ця опе­ра­ція ви­ко­ну­є­ться без і нстру­мен­та ( вру­чну на мо­де­лях AXIS 20.2K, 30.2K, 40.2K і з ка­бі­ни на мо­де­лі AXIS 50.2 W/H EMC). За­слін­ки ре­гу­лю­ва­ти не потрібно, от­же, жо­дно­го кон­та­кту з до­бри­ва­ми!

KUHN про­по­нує рі­зні рі­ше­н­ня для ре­гу­лю­ва­н­ня по­да­чі до­бри­ва за­ле­жно від швид­ко­сті ру­ху (DPAE). Тер­мі­на­ли QUANTRONА і Е- 2 під­клю­ча­ю­ться за до­по­мо­гою з’єд­ну­валь­но­го ка­бе­лю RS 232 до комп’юте­рів на агре­га­тах John Deere, Trimble, SatPlan, RDS, RAVEN, AGROCOM, TOP CON для ре­гу­лю­ва­н­ня нор­ми вне­се­н­ня в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі, по кар­тах уне­се­н­ня че­рез систему GPS. Та­ким чи­ном, кар­ти роз­ки­да­н­ня та ре­жим ро­бо­ти мо­жуть від­обра­жа­ти­ся окре­мо на двох екра­нах. Тер­мі­нал CCI 200 ISOBUS та­кож під­три­мує DPAE і по­пе­ре­дньо на­ла­што­ва­ний для то­чно­го зем­ле­роб­ства. Крім то­го, тер­мі­на­ли QUANTRON А і Е-2 су­мі­сні із си­сте­мою N-SENSOR для автоматичного ре­гу­лю­ва­н­ня нор­ми азо­ту. Тер­мі­на­ли KUHN обла­дна­но си­сте­мою, що по­лег­шує обмін да­ни­ми з ва­шим пер­со­наль­ним комп’юте­ром.

У пуль­тах керування QUANTRON еле­ктро­ні­ка ке­рує до­зу­валь­ни­ми за­слін­ка­ми, а от­же, й по­то­ком, про­пор­цій­ним до швид­ко­сті ру­ху (еле­ктрон­ний блок D.P.A.E.) від­по­від­но до за­да­ної нор­ми вне­се­н­ня. Роз­ки­да­ю­чи до­бри­ва, опе­ра­тор має мо­жли­во­сті: • змі­ню­ва­ти нор­му вне­се­н­ня; • від­ми­ка­ти се­кції з будь-яко­го бо­ку;

• за­кри­ва­ти будь-яку з двох за­слі­нок на­ти­ска­н­ням кнопки.

Се­ред до­да­тко­вих фун­кцій — лі­чиль­ник на 200 по­лів і вбу­до­ва­ні та­бли­ці роз­ки­да­н­ня. Це зру­чно для ма­шин­но-тра­ктор­них ко­опе­ра­ти­вів і ве­ли­ких го­спо­дарств: може пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма тракторами!

ISOBUS комп’ютер ССІ 200 до­зво­ляє пра­цю­ва­ти з рі­зним уста­тку­ва­н­ням (тра­кто­ра, машини, комп’юте­ра). От­же, ко­ри­сту­вач може від­сте­жу­ва­ти й пе­ре­да­ва­ти ін­фор­ма­цію про рі­зні опе­ра­ції, за до­по­мо­гою одно­го пуль­та керування — KUHN CCI 200 або бу­дья­ко­го ін­шо­го тер­мі­на­ла ISOBUS. Су­мі­сність із будь-якою те­хні­кою, обла­дна­ною ISOBUS, це ще один актив для агра­рі­їв!

У систему керування GPS ін­те­гро­ва­но всі рі­ше­н­ня KUHN для ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ві­ді­мкне­н­ня й уві­мкне­н­ня се­кцій на краю по­ля і по­во­ро­тах. Во­на при­зна­че­на для роз­ки­да­чів з еле­ктрон­ним ке­ру­ва­н­ням до­зу­валь­ни­ми за­слін­ка­ми, вклю­чно з AXIS (мо­де­лі Q, W) і EMC з від­по­від­ни­ми пуль­та­ми керування (QUANTRON А, Е-2 або CCI 200 ISOBUS).

До­да­ток CCI. Control на комп’юте­рі ССІ 200 ке­рує без- по­се­ре­дньо нор­мою вне­се­н­ня по кар­тах. Вам ли­ше тре­ба пе­ре­да­ти да­ні за до­по­мо­гою USBна­ко­пи­чу­ва­ча.

Те­хно­ло­гія EMC (еле­ктрон­не до­зу­ва­н­ня) від­рі­зня­є­ться то­чні­стю до­зу­ва­н­ня до­брив на ко­жно­му ди­ску. Від­су­тність ри­зи­ку за­смі­че­н­ня ви­хі­дно­го отво­ру в ра­зі зміни об’єму по­то­ку на ви­хо­ді си­сте­ма EMC ав­то­ма­ти­чно ко­ри­гує від­кри­т­тя отво­ру для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жної ви­тра­ти до­брив.

Ін­ди­ві­ду­аль­не ре­гу­лю­ва­н­ня ви­тра­ти до­брив для ко­жно­го до­зу­валь­но­го отво­ру: з пер­ших ме­трів ро­бо­ти си­сте­ма EMC без­пе­рерв­но кон­тро­лює й ко­ри­гує сту­пінь від­кри­т­тя отво­ру для за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­ної то­чно­сті.

На но­вих мо­де­лях M ди­ски при­во­дя­ться в рух від ва­ла від­бо­ру по­ту­жно­сті, що обер­та­є­ться зі швид­кі­стю 540 об./хв. Всі ва­ли й ку­то­ві пе­ре­да­чі пра­цю­ють в оли­во­вих ван­нах для мі­ні­мі­за­ції те­хоб­слу­го­ву­ва­н­ня.

Які­сний роз­по­діл до­брив на при­кін­це­вих ді­лян­ках по­ля — си­сте­ма OPTIPOINT

Си­сте­ма OPTIPOINT розраховує сту­пінь від­кри­т­тя та за­кри­т­тя ко­жно­го ви­хі­дно­го отво­ру за­леж- но від ро­бо­чої ши­ри­ни для бу­дья­ко­го ти­пу до­бри­ва не­за­ле­жно від форми, роз­мі­ру й щіль­но­сті гра­нул.

На при­кін­це­вих ді­лян­ках по­ля си­сте­ма VARISPREAD ав­то­ма­ти­чно від­кри­ває та за­кри­ває ви- хі­дні отво­ри у най­спри­я­тли­ві­ший мо­мент, роз­ра­хо­ва­ний си­сте­мою OPTIPOINT.

Си­сте­ма VARISPREAD :

• ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює ро­бо­чу ши­ри­ну на ді­лян­ках не­пра­виль­ної форми;

• під­три­мує на­ле­жну ефе­ктив­ність роз­ки­ду;

• за­без­пе­чує на­ле­жні ви­тра­ти до­брив ре­гу­лю­ва­н­ням сту­пе­ня від­кри­ва­н­ня ви­хі­дно­го отво­ру.

Які­сний роз­по­діл до­брив на при­кін­це­вих ді­лян­ках по­ля — си­сте­ма OPTIPOINT Ефе­ктив­на оброб­ка ді­ля­нок не­пра­виль­ної форми — си­сте­ма VARISPREAD

Ро­бо­та си­сте­ми EMC

QUANTRON E-2

ISOBAS тер­мі­нал CCI 200

Ро­бо­та бор­то­во­го комп’юте­ра ССІ 200 роз­ки­да­ча KUHN Axis по кар­там вне­се­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.