За­пи­тай­те у по­да­тко­вої

Із кві­тня всі ін­ди­ві­ду­аль­ні по­да­тко­ві кон­суль­та­ції за­но­си­ти­муть у ре­єстр. На роз’ясне­н­ня, отри­ма­ні ра­ні­ше, мо­жна по­си­ла­ти­ся ли­ше у 2017-му

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни (ПК) до­сі мі­стить ба­га­то спір­них по­ло­жень, що мо­жуть бу­ти роз­тлу­ма­че­ні по­рі­зно­му. Якщо з та­кою си­ту­а­ці­єю зі­ткну­ло­ся ва­ше під­при­єм­ство, май­те на ува­зі: спір­ну ста­т­тю, як то­го ви­ма­гає ПК, по­вин­ні тлу­ма­чи­ти на ко­ристь пла­тни­ка по­да­тків. Це одна з ба­га­тьох норм, яка на­чеб­то і є, але фа­кти­чно не діє. То чи мо­жна уни­кну­ти су­до­вої тя­га­ни­ни, ко­ли не­має чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня, що мав на ува­зі за­ко­но­да­вець у тій чи ін­шій стат­ті По­да­тко­во­го ко­де­ксу?

Ко­жен пла­тник по­да­тків має за­кон­не пра­во отри­ма­ти ін­ди­ві­ду­аль­ну по­да­тко­ву кон­суль­та­цію що­до пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня по­ло­жень ПК Укра­ї­ни. Для цьо­го слід на­ді­сла­ти свій за­пит у по­да­тко­ву. Звід­ти має на­ді­йти роз’ясне­н­ня. І на­да­лі, якщо пла­тник по­да­тків ді­я­ти­ме від­по­від­но до на­да­ної кон­суль­та­ції, йо­го не мо­же бу­ти при­тя­гну­то до від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня ПК у цьо­му пи­тан­ні.

Зда­ва­ло­ся б, усе ду­же про­сто: по­ста­вив по­да­тко­вій за­пи­та­н­ня, отри­мав від­по­відь і спиш спо­кій­но — жо­дна пе­ре­вір­ка не стра­шна. Однак не все так оче­ви­дно, як зда­є­ться на пер­ший по­гляд.

Як оми­ну­ти «під­во­дні ка­ме­ні»

Про­бле­ма 1. Отри­мав­ши ваш за­пит, по­да­тко­вий ін­спе­ктор на­вряд чи ки­не­ться ана­лі­зу­ва­ти по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни й пи­са­ти вам чі­тку та зро­зумі­лу від­по­відь. Ви, ско­рі­ше за все, отри­ма­є­те про­сто ци­ту­ва­н­ня стат­ті, яку ви про­си­ли роз­тлу­ма­чи­ти. У лі­пшо­му ра­зі по­да­тко­ва вка­же, якої по­зи­ції до­три­му­є­ться, і, будь­те пев­ні, во­на бу­де не на ва­шу ко­ристь.

Що із цим ро­би­ти? Почати по­трі­бно із за­пи­тань, то­чні­ше з їх фор­му­лю­ва­н­ня. Го­ту­ю­чи за­пит на отри­ма­н­ня по­да­тко­вої кон­суль­та­ції, слід са­мо­стій­но про­ана­лі­зу­ва­ти по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни й су­до­ву пра­кти­ку по спір­но­му пи­тан­ню, а в за­пи­ті ви­кла­сти свою по­зи­цію із чі­тким об­ґрун­ту­ва­н­ням. Да­лі по­трі­бно ду­же чі­тко фор­му­лю­ва­ти за­пи­та­н­ня, ба­жа­но, щоб на них мо­жна бу­ло від­по­ві­сти «так» або «ні».

Про­бле­ма 2. По­да­тко­ва мо­же да­ти вам від­по­відь, яка оче­ви­дно су­пе­ре­чить по­ло­же­н­ням ПК Укра­ї­ни, або не на­да­ти від­по­відь вза­га­лі, обме­жив­шись за­галь­ни­ми фра­за­ми.

У та­ко­му ра­зі ви ма­є­те пра­во оскар­жи­ти кон­суль­та­цію в су­ді як акт ін­ди- від­у­аль­ної дії. Та­ке пра­во пря­мо за­крі­пле­не у ст. 53.3. ПК Укра­ї­ни. Тож пі­сля ска­су­ва­н­ня су­дом ці­єї кон­суль­та­ції по­да­тко­ва бу­де зо­бов’яза­на на­да­ти но­ву кон­суль­та­цію, яка має вра­хо­ву­ва­ти ви­снов­ки су­ду про­тя­гом 30 днів пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті су­до­во­го рі­ше­н­ня. У су­ду за та­ких об­ста­вин слід про­си­ти ска­су­ва­ти по­да­тко­ву кон­суль­та­цію та ви­зна­ти її про­ти­прав­ною.

Ва­жли­ві ню­ан­си й новації

По­да­тко­ва кон­суль­та­ція звіль­няє ли­ше від від­по­від­аль­но­сті за не­спла­ту по­да­тків, а не від обов’яз­ку за­пла­ти­ти сам по­да­ток. Ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо до вас при­йде по­да­тко­ва з пе­ре­вір­кою і вста­но­вить по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства, то штраф (25% су­ми до­на­ра­хо­ва­них по­да­тків) ви не пла­ти­ти­ме­те, а ось сам по­да­ток усе одно до­ве­де­ться за­пла­ти­ти.

Усім, хто вже ско­ри­став­ся сво­їм пра­вом про­кон­суль­ту­ва­ти­ся у по­да­тко­вої і на­віть отри­мав по­да­тко­ві кон­суль­та­ції до 31.03.2017, вар­то пам’ята­ти, що з 01.01.2018 та­кі кон­суль­та­ції ста­нуть не­чин­ни­ми й пла­тни­ки по­да­тків уже не змо­жуть на них по­си­ла­ти­ся. Це пов’яза­но з тим, що з 01.04.2017 до ПК Укра­ї­ни в стат­ті що­до на­да­н­ня кон­суль­та­цій вно­сять чи­слен­ні змі­ни. Се­ред най­кри­ти­чні­ших — усі кон­суль­та­ції ма­ють бу­ти за­не­се­ні в ре­єстр по­да­тко­вих кон­суль­та­цій, а тер­мін для на­да­н­ня та­кої кон­суль­та­ції ско­ро­чу­є­ться до 25 днів (до­те­пер бу­ло 30 днів). От­же, у 2018 ро­ці мо­жна бу­де ско­ри­ста­ти­ся ли­ше кон­суль­та­ці­я­ми, отри­ма­ни­ми пі­сля 31.03.2017.

Чи вар­та шкір­ка ви­чин­ки?

З огля­ду на всі зга­да­ні ви­ще нор­ми ситуація з ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми по­да­тко­ви- ми кон­суль­та­ці­я­ми вель­ми не­о­дно­зна­чна. Вам не­зро­зумі­лі пев­ні по­ло­же­н­ня ПК Укра­ї­ни що­до, на­при­клад, мо­мен­ту спла­ти ПДВ, то­му ви пи­ше­те за­пит на отри­ма­н­ня та­кої кон­суль­та­ції. Че­ка­є­те що­най­мен­ше 30 днів й отри­му­є­те ци­ту­ва­н­ня норм ПК Укра­ї­ни без жо­дних по­яснень. Обу­ре­ні, ви по­да­є­те по­зов до су­ду, че­ка­є­те мі­сяць на рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, по­тім ще два мі­ся­ці на рі­ше­н­ня апе­ля­ції. Вре­шті отри­му­є­те ба­жа­не рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня на­да­ної кон­суль­та­ції з пра­виль­ною мо­ти­ву­валь­ною ча­сти­ною.

Що від­бу­ва­є­ться да­лі? Да­лі ви че­ка­є­те, що по­да­тко­ва на­дасть но­ву пра­виль­ну кон­суль­та­цію… але цьо­го не від­бу­ва­є­ться. Мо­жна, зви­чай­но, зно­ву по­да­ти по­зов до су­ду й про­си­ти зо­бов’яза­ти по­да­тко­ву на­да­ти кон­суль­та­цію, мо­жна пи­са­ти скар­ги в ДФС, але це не дасть вам ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту.

Якщо по­да­тко­ва з ва­ми не по­го­джу­є­ться, то за пер­шої ж пе­ре­вір­ки вам до­на­ра­ху­ють по­да­ток і на­яв­ність кон­суль­та­ції вря­тує вас ли­ше від штра­фу. Тоб­то вам у будь-яко­му ра­зі до­ве­де­ться йти в суд і ска­со­ву­ва­ти ППР, яким вам до­на­ра­ху­ва­ли по­да­тки. По­стає за­пи­та­н­ня: на­ві­що вза­га­лі ці кон­суль­та­ції, якщо ППР все одно бу­де й по­да­тко­ва прин­ци­по­во до­три­му­є­ться ін­шо­го по­гля­ду.

Річ у тім, що за до­по­мо­гою кон­суль­та­ції (у ра­зі оскар­же­н­ня не­пра­виль­ної кон­суль­та­ції в су­ді) ви фа­кти­чно фор­му­є­те со­бі по­зи­тив­ну су­до­ву пра­кти­ку, на яку змо­же­те по­си­ла­ти­ся, оскар­жу­ю­чи ППР, якщо та­ке вза­га­лі бу­де. І зви­чай­но ж ці­ка­во ді­зна­ти­ся дум­ку по­да­тко­вої що­до то­го чи ін­шо­го за­пи­та­н­ня — ра­птом во­на збі­га­є­ться з ва­шою? Та­ке ча­сом та­кож тра­пля­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.