Аграр­ні прі­о­ри­те­ти

За­кон про обіг зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня уря­дов­ці пла­ну­ють роз­ро­би­ти й по­да­ти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди до 1 ли­пня 2017-го. Обі­ця­ють дба­ти про без­пе­ку хар­чо­вих про­ду­ктів й роз­ви­ва­ти органічний ри­нок

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - дер­жав­на спра­ва

Дня­ми на сво­є­му за­сі­дан­ні Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни схвалив се­ре­дньо­стро­ко­вий план дій, який ви­зна­чає основ­ні прі­о­ри­те­ти ро­бо­ти уря­ду на най­ближ­чих три ро­ки — до 2020-го. Пред­став­ля­ю­чи роз­ро­бле­ний план, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман на­го­ло­сив, що на­пра­цьо­ва­ний до­ку­мент ви­зна­чає основ­ні на­пря­ми ро­бо­ти з по­бу­до­ви но­вої мо­де­лі роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, яка від­рі­зня­є­ться від еко­но­мі­ки си­ро­вин­но­го ти­пу й зда­тна за­без­пе­чу­ва­ти ста­ле зро­ста­н­ня зав­дя­ки ефе­ктив­ній при­ва­ти­за­ції, онов­лен­ню ін­фра­стру­кту­ри, мо­дер­ні­за­ції енер­ге­ти­чної си­сте­ми, про­ве­ден­ню пен­сій­ної, зе­мель­ної та су­до­вої ре­форм, а та­кож ре­фор­ми осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я. Що­до пла­нів зе­мель­ної ре­фор­ми, то прем’єр-мі­ністр за­ува­жив, що уря­до­ві про­по­зи­ції бу­дуть ве­ли­че­зним сюр­при­зом для псев­до­ре­фор­ма­то­рів і по­пу­лі­стів.

За­ко­но­про­ект про обіг сіль­го­сп­зе­мель пла­ну­ють по­да­ти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни до 1 ли­пня 2017 ро­ку. Крім то­го, до кін­ця дру­го­го квар­та­лу по­са­дов­ці хо­чуть під­го­ту­ва­ти й по­да­ти в пар­ла­мент за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни „Про дер­жав­ний зе­мель­ний ка­дастр”». На­га­да­є­мо, то­рік за­про­ва­дже­но ау­кціон­ний по­ря­док пе­ре­да­чі зе­мель і спро­ще­н­ня про­це­дур ре­є­стра­ції до­го­во­рів орен­ди. Та­кож бу­ло ухва­ле­но ме­ха­ні­зми збе­ре­же­н­ня та від­тво­ре­н­ня зе­мель­них ре­сур­сів шля­хом роз­ви­тку ме­лі­о­ра­ції, ре­куль­ти­ва­ції, нор­му­ва­н­ня та стан­дар­ти­за­ції в га­лу­зі охо­ро­ни зе­мель.

Зе­мель­на ре­фор­ма, без­пе­ка та якість хар­чо­вих про­ду­ктів, роз­ви­ток ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва бу­ли ви­зна­че­ні основ­ни­ми на­пря­ма­ми АПК в рам­ках про­е­кту «Про за­твер­дже­н­ня се­ре­дньо­стро­ко­во­го пла­ну прі­о­ри­те­тних дій Уря­ду до 2020 ро­ку та пла­ну прі­о­ри­те­тних дій Уря­ду на 2017 рік». Як за­зна­чив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Та­рас Ку­то­вий, у роз­рі­зі зе­мель­ної ре­фор­ми має бу­ти здій­сне­не за­ко­но­дав­че за­без­пе­че­н­ня зе­мель­но­го рин­ку за мо­де­л­лю, ви­зна­че­ною шля­хом на­ціо­наль­но­го обго­во­ре­н­ня та спро­ще­н­ня про­це­ду­ри ре­є­стра­ції зе­мель­них ді­ля­нок. Осо­бли­ву ува­гу бу­де при­ді­ле­но то­му, що зем­ля має на­ле­жа­ти укра­їн­цям (фі­зи­чним осо­бам), а не юри­ди­чним осо­бам, іно­зем­цям чи агро­хол­дин­гам.

Та­кож за­пла­но­ва­но удо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­змів сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу. Це має здій­сню­ва­ти­ся шля­хом за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки, про­гно­зо­ва­но­сті й ста­біль­но­сті то­вар­них рин­ків шля­хом під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ма­лих і се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків. Се­ред за­про­ва­дже­них змін що­до держ­під­трим­ки аграріїв — 5-рі­чна під­трим­ка в рам­ках 1% ви­ро­бни­цтва ва­ло­вої продукції сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Крім цьо­го, за сло­ва­ми мі­ні­стра, бу­де акцен­то­ва­но на збіль­шен­ні об­ся­гів ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю та на ди­вер­си­фі­ка­ції бі­знес-мо­жли­во­стей в АПК. Що­до вдо­ско­на­ле­н­ня яко­сті й без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, то й да­лі три­ва­ти­ме ро­бо­та гар­мо­ні­за­ції на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів, Ди­ре­ктив і Ре­гла­мен­тів ЄС. Зокре­ма, це сто­су­є­ться сфе­ри ве­те­ри­нар­ної та фі­то­са­ні­тар­ної без­пе­ки. Роз­ви­ток ор­га­ні­чно­го рин­ку по­са­дов­ці вба­ча­ють у за­про­ва­джен­ні на­ле­жно­го дер­жав­но­го кон­тро­лю у га­лу­зі ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної продукції. Це має спро­сти­ти ви­хід укра­їн­ської «ор­га­ні­ки» на за­кор­дон­ні рин­ки та на­да­ти мо­жли­вість роз­ви­ва­ти її екс­порт­ний по­тен­ці­ал. «Це той ефе­ктив­ний шлях, який ни­ні ду­же по­пу­ляр­ний у сві­ті», — за­зна­чив Та­рас Ку­то­вий. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, укра­їн­ці ма­ють усі шан­си до­сяг­ти ви­со­ких ре­зуль­та­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.