Тер­но­піль­ське м’ясо ску­шту­ють у Ки­таї та В’єтна­мі?

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Ком­па­нія «Агро­прод­сер­віс» ве­де пе­ре­го­во­ри із сі­мей­ною гон­конг­ською ком­па­ні­єю Man Bei Trading Co. Ltd що­до по­ста­чань сви­ни­ни та яло­ви­чи­ни на ки­тай­ський і в’єтнам­ський рин­ки. Зокре­ма, на ба­зі Тер­но­піль­сько­го м’ясо­ком­бі­на­ту, що вхо­дить до стру­кту­ри «Агро­прод­сер­ві­су», ма­ють на­мір роз­ро­бля­ти спе­ці­аль­ну лі­ній­ку продукції для ту­ри­сти­чної га­лу­зі, яка ни­ні в Ки­таї та В’єтна­мі ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться. У пер­спе­кти­ві ком­па­нія змо­же по­ста­ча­ти в Ки­тай і В’єтнам по­над 200 т сви­ни­ни та яло­ви­чи­ни на мі­сяць.

У Сло­вач­чи­ні те­пер пра­цює за­вод МХП

Агро­хол­динг «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» ( МХП) у спів­пра­ці з єв­ро­пей­ським дистри­бу­то­ром про­ін­ве­сту­вав і від­крив м’ясо­пе­ре­ро­бний за­вод у Сло­вач­чи­ні. За­галь­ні ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня в пе­ре­ро­бне під­при­єм­ство, за під­ра­хун­ка­ми ком­па­нії, ся­га­ти­муть 3 млн дол. Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба хол­дин­гу, та­ким чи­ном МХП пра­гне по­си­ли­ти кон­троль над які­стю про­ду­ктів і по­слуг, що на­да­ю­ться кін­це­вим спо­жи­ва­чам.

«Про­ме­тей» збе­рі­га­ти­ме зер­но без­ко­штов­но

Іде­ться про збе­рі­га­н­ня продукції на еле­ва­то­рах ком­па­нії — з ча­су над­хо­дже­н­ня й до подаль­шо­го про­да­жу. До­те­пер зер­но­ві й олій­ні без­ко­штов­но при­йма­ли, а по­ста­чаль­ни­кам со­ня­шни­ку на­да­ва­ли без­ко­штов­не збе­рі­га­н­ня продукції про­тя­гом пер­ших 30 днів.

«Агро­еко­ло­гія» за­пу­стить вла­сну пе­ре­роб­ку мо­ло­ка

Най­біль­ше в Укра­ї­ні під­при­єм­ство, що пра­цює ви­клю­чно за те­хно­ло­гі­я­ми ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства, має на­мір збіль­ши­ти при­бу­тко­вість, за­пу­стив­ши вла­сну пе­ре­роб­ку мо­ло­ка. Ви­ро­бля­ти­муть йо­гур­ти на зра­зок гре­цько­го та мо­ца­ре­лу. За сло­ва­ми ген­ди­ре­кто­ра ком­па­нії Глі­ба Лук’янен­ка, оскіль­ки не все по­го­лів’я сер­ти­фі­ко­ва­но за ор­га­ні­чним стан­дар­том (ли­ше 300 ко­рів), об­ся­ги пе­ре­роб­ки на­ро­щу­ва­ти­муть по­сту­по­во, по­чи­на­ти­муть з 1–2 т/до­бу.

Galicia Greenery від­кри­ла по­ту­жний те­пли­чний ком­плекс

В уро­чи­сто­стях на Львів­щи­ні взя­ли участь ра­дник із пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­соль­ства Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­дів в Укра­ї­ні Ка­ро­лі­на Спа­анс, по­сол Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­дів Оле­ксандр Го­рін, за­сту­пник мі­ні­стра АПК Укра­ї­ни з єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва. Ни­ні по­ту­жність те­плиць Galicia Greenery ста­но­вить 2 млн тонн.

«Астар­та» ін­ве­стує у кра­пель­не зро­ше­н­ня

Щоб пе­ре­ві­ри­ти ефе­ктив­ність ці­єї те­хно­ло­гії на вла­сних по­лях, ком­па­нія роз­по­чи­нає вла­сний пі­ло­тний про­ект. Під кра­пель­не зро­ше­н­ня, за сло­ва­ми на­чаль­ни­ка на­у­ко­во-до­слі­дно­го від­ді­лу ком­па­нії «Астар­та-Ки­їв» Алі­ше­ра Нур­му­хам­ме­до­ва, ви­ді­ле­но 368 га зем­лі на Пол­тав­щи­ні. Як стар­то­ву куль­ту­ру ви­бра­ли цукро­вий бу­ряк. Орі­єн­тов­ний об­сяг ін­ве­сти­цій – 10 млн грн.

«НІБУЛОН» збу­дує но­ві тер­мі­на­ли

Для від­прав­ки ван­та­жів в Іран у 2018 ро­ці ком­па­нія бу­ду­ва­ти­ме пе­ре­ван­та­жу­валь­ний тер­мі­нал у Ге­ні­че­ську на Хер­сон­щи­ні. Та­кож у стра­те­гі­чних пла­нах «НІБУЛОНА» п’ять но­вих рі­чко­вих пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів: на бе­ре­зі Дні­про-Бузь­ко­го ли­ма­ну (Ми­ко­ла­їв­ська обл.), в Ми­ко­ла­є­ві (мі­кро­ра­йон Ма­тві­їв­ка), Го­лій При­ста­ні (Хер­сон­ської обл.), с. Бі­лень­ке (За­по­різь­ка обл.) і Дні­прі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.