Сам со­бі ре­пу­та­ція

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ан­на БАБІЧ, ме­не­джер з ко­му­ні­ка­цій DuPont Pioneer

Остан­нім ча­сом у спе­ці­а­лі­зо­ва­них аграр­них ви­да­н­нях де­да­лі ча­сті­ше тра­пля­ю­ться стат­ті що­до ке­ру­ва­н­ня ре­пу­та­ці­єю — зі схе­ма­ми, по­слі­дов­ни­ми кро­ка­ми, ана­лі­зом ри­зи­ків і та­ке ін­ше. По­ра­ди екс­пер­тів лу­на­ють со­лі­дно, але іно­ді зда­ю­ться ві­дір­ва­ни­ми від ре­аль­но­сті й про­блем го­спо­дарств. Чи бу­деш тут ду­ма­ти про ре­пу­та­цію, ко­ли в те­бе зри­ва­ю­ться стро­ки по­сів­ної, бра­кує ко­штів на за­ку­пів­лю си­ро­ви­ни чи те­хні­ки? А тут ще за­ко­но­дав­чі ре­гу­лю­ва­н­ня, ло­гі­сти­чні про­бле­ми (й ба­га­то ще чо­го «ве­се­ло­го»). У цьо­му кон­текс­ті ке­ру­ва­н­ня ре­пу­та­ці­єю (чи ре­пу­та­цій­ний ме­не­джмент) спри­йма­є­ться як ча­сти­на яко­гось ду­же ве­ли­ко­го бі­знес-про­це­су, швид­ше іно­зем­но­го по­хо­дже­н­ня. А втім, ре­пу­та­ція — це не прим­ха, а цін­ний актив: як для спра­ви (ма­лої чи ве­ли­кої), так, зокре­ма, і для ко­жно­го з нас.

Не­хай який крам про­дає сіль­го­спви­ро­бник — си­ро­ви­ну чи го­то­ву до вжи­ва­н­ня про­ду­кцію — він пе­ред­усім зма­га­є­ться за вла­сне «мі­сце під сон­цем», ви­тра­ча­ю­чи на це свої си­ли, зна­н­ня, ко­шти. І див­но бу­ло б спо­ді­ва­ти­ся, що кон­ку­рент не чи­нить так са­мо. Спо­жи­вач, ко­тро­му по­трі­бен ве­ли­че­зний об­сяг та­кої продукції, ку­пить в оби­двох. Ін­ше пи­та­н­ня — чий крам ви­бе­ре за умо­ви май­же одна­ко­вої яко­сті й ці­ни? Чи­ма­ло до­слі­джень, як іно­зем­них, так і ві­тчи­зня­них, свід­чать про те, що в та­ко­му ра­зі по­ку­пець, най­швид­ше, орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться на до­свід ін­ших. Їхні від­гу­ки та враження — про про­дукт, про про­дав­ця, тер­мі­ни до­став­ки, мо­жли­во­сті кре­ди­ту­ва­н­ня то­що — є ні­чим ін­шим, як ре­пу­та­ці­я­ми цьо­го кон­кре­тно­го ви­ро­бни­ка та про­дав­ця. До сло­ва, ве­ли­че­зно­го зна­че­н­ня ре­пу­та­ції на­да­ють фі­нан­со­во­кре­ди­тні уста­но­ви, дистри­бу­то­ри й по­ту­жні ком­па­нії, що про­да­ють то­вар на­пе­ред. Для них ва­жли­ва пла­то­спро­мо­жність по­тен­цій­но­го клі­єн­та й до­ві­ра до ньо­го на рин­ку. Чи це не ре­пу­та­ція?

У сво­є­му бі­зне­сі ко­жен сам фор­мує вла­сну ре­пу­та­цію. Нею тре­ба вмі­ти ке­ру­ва­ти, не­за­ле­жно від роз­мі­рів го­спо­дар­ства. Йде­ться, зро­зумі­ло, не про осо­би­сту сто­рін­ку у Фейс­бук чи актив­ні пу­блі­ка­ції в ЗМІ. Оскіль­ки вплив ре­пу­та­цій­них ри­зи­ків на ді­яль­ність ком­па­нії є над­зви­чай­но сут­тє­вим, біль­ші бі­зне­си на­віть ство­рю­ють окре­мі під­роз­ді­ли, що ма­ють пле­ка­ти цей актив. Якщо та­кої мо­жли­во­сті го­спо­дар­ство не має, є сенс са­мо­туж­ки бра­ти­ся за ке­ру­ва­н­ня ре­пу­та­ці­єю. Пе­ред­усім маю на ува­зі вір­ність вла­сним цін­но­стям і пра­виль­ні рі­ше­н­ня, від­по­від­но до ети­чних стан­дар­тів і за­ко­но­дав­чих норм. Хо­ро­ша ре­пу­та­ція — це те, що ви де­мон­стру­є­те ін­шим сво­ї­ми спра­ва­ми, це те, як вас спри­ймає ото­че­н­ня. Я б ви­ді­ли­ла та­кі скла­до­ві ре­пу­та­ції: • що ви са­мі ка­же­те про се­бе (на­мі­ри, обі­цян­ки — спо­жи­ва­чам, дистри­бу­то­рам, бан­ку, по­да­тко­вій); • що ви кон­кре­тно ро­би­те (чи ви­ко­ну­є­те ці обі­цян­ки); • до­свід ін­ших що­до вас (ва­шо­го про­ду­кту, по­слу­ги, пар­тнер­ства, будь-якої ін­шої вза­є­мо­дії з ва­ми, на­віть до то­ну спіл­ку­ва­н­ня); • що ін­ші очі­ку­ють від вас; • що про вас го­во­рить ото­че­н­ня. Будь­те го­то­ві до то­го, що для рі­зних груп осіб ви мо­же­те ма­ти рі­зну ре­пу­та­цію. А от­же, по­чи­най­те ке­ру­ва­ти нею із… са­мо­го се­бе. Якщо ре­пу­та­ція пра­виль­на й че­сна (за всі­ма пун­кта­ми), то з ва­шою ком­па­ні­єю охо­че пра­цю­ва­ти­муть, вам лег­ше бу­де про­да­ти свою про­ду­кцію, за­лу­ча­ти фі­нан­су­ва­н­ня, з’яви­ться по­тре­ба зро­ста­ти в об­ся­гах і, мо­жли­во, ви­йти на між­на­ро­дні рин­ки. То­ді ке­ру­ва­ти ре­пу­та­ці­єю бу­де ще скла­дні­ше. Утім, хто ска­зав, що в бі­зне­сі бу­ває лег­ко?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.