Бло­ку­ва­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ - Опція «за­бло­ку­ва­ти»

Ре­є­стра­ція по­да­тко­вих на­кла­дних ( да­лі — ПН), роз­ра­хун­ків ко­ри­гу­ва­н­ня ( да­лі — РК) є не­від­діль­ною ча­сти­ною нор­маль­ної го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті бу­дья­ко­го під­при­єм­ства. З 1 кві­тня цьо­го ро­ку та­ка про­це­ду­ра на­бра­ла чин­но­сті. Прав­да, до 1 ли­пня вста­нов­ле­но пе­ре­хі­дний пе­рі­од — фа­кти­чно­го зу­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних не від­бу­ва­ти­ме­ться (п. 57 під­роз­ді­лу 2 роз­ді­лу XX ПКУ). Що та­ке про­це­ду­ра бло­ку­ва­н­ня ПН/РК

Ре­є­стра­ція ва­ших ПН/РК мо­же бу­ти при­пи­не­на, про що ви про­тя­гом одно­го опе­ра­цій­но­го дня отри­ма­є­те кви­тан­цію (та­ку са­му кви­тан­цію отри­має і ваш кон­тр­агент). Які під­ста­ви для бло­ку­ва­н­ня Ви­со­кий сту­пінь ри­зи­ку ПН/РК. Ці сту­пе­ні ри­зи­ків має за­твер­ди­ти Мін­фін (п. 74.2. ПКУ). Ви отри­ма­ли кви­тан­цію про те, що ва­ша ПН за­бло­ко­ва­на. Що ро­би­ти?

В та­кій кви­тан­ції обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти пе­ре­лік кри­те­рі­їв оцін­ки сту­пе­ня «ри­зи­ко­ва­но­сті» за­бло­ко­ва­ної ПН/РК, що й ста­ли під­ста­вою для при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції, а та­кож про­по­зи­ція від по­да­тко­во­го ор­га­ну по­да­ти для по­ясне­н­ня до­ку­мен­ти з ви­чер­пним пе­ре­лі­ком у роз­рі­зі ко­жно­го кри­те­рію ри­зи­ку. Та­кий пе­ре­лік та­кож має бу­ти за­твер­дже­ний Мін­фі­ном. По­да­є­мо по­ясне­н­ня — по­чи­на­є­мо про­це­ду­ру оскар­же­н­ня

Пра­во на по­да­н­ня та­ких по­яснень і до­ку­мен­тів — 365 днів (що ло­гі­чно, адже про­тя­гом цьо­го стро­ку збе­рі­га­є­ться пра­во на ре­є­стра­цію ПН/РК). Хто роз­гля­дає та­кі по­ясне­н­ня

Роз­гля­дає їх ко­мі­сія цен­траль­но­го ор­га­ну ДФС і ухва­лює рі­ше­н­ня (1) або про ре­є­стра­цію, або (2) про від­мо­ву в ре­є­стра­ції ПН/РК. Рі­ше­н­ня на­прав­ля­ють пла­тни­ку по­да­тків про­тя­гом 5 днів, що слі­ду­ють за днем отри­ма­н­ня скар­ги. Що ро­би­ти, якщо вам за роз­гля­дом по­яснень від­мов­ле­но в ре­є­стра­ції ПН/РК

Якщо йде­ться про ко­мі­сію цен­траль­но­го ор­га­ну ДФС (а це Го­лов­не управ­лі­н­ня ДФС у м. Ки­є­ві або у від­по­від­ній обла­сті за­ле­жно від ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тків), то є дві опції: по­да­ти скар­гу в ДФС або звер­ну­ти­ся з по­зо­вом до су­ду. Звер­не­н­ня до су­ду мо­же бу­ти «про­блем­ним»

Адмі­ні­стра­тив­ні су­ди в ці­ло­му не до­три­му­ю­ться фі­скаль­но­го під­хо­ду, про­те ду­же по­бо­ю­ю­ться зай­ти у сфе­ру дис­кре­цій­них пов­но­ва­жень по­да­тко­во­го ор­га­ну. То­му, на­віть якщо бу­де за­до­во­ле­на по­зов­на ви­мо­га про ви­зна­н­ня бло­ку­ва­н­ня не­за­кон­ним, то в за­до­во­лен­ні по­зов­ної ви­мо­ги що­до са­ме ре­є­стра­ції ПН/РК мо­же бу­ти від­мов­ле­но (су­до­ва пра­кти­ка тут не­о­дно­зна­чна). Зокре­ма, не­о­дно­зна­чною є су­до­ва пра­кти­ка з від­нов­ле­н­ня ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку 4-ї гру­пи й по­нов­ле­н­ня ре­є­стра­ції в ре­є­стрі пла­тни­ків. І Хер­сон­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд в По­ста­но­ві від 30.11.2015 по спра­ві 821/3319/15-а і Ки­їв­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд в По­ста­но­ві від 16.01.2017 по спра­ві 810/3907/16 ви­зна­ли ска­су­ва­н­ня ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку 4-ї гру­пи не­за­кон­ним. Однак Хер­сон­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд по­ста­но­вив зо­бов’яза­ти по­но­ви­ти ре­є­стра­цію в ре­є­стрі суб’єктів спе­ці­аль­но­го ре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня з да­ти ви­клю­че­н­ня; а Ки­їв­ський окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд від­мо­вив у цій ча­сти­ні по­зов­них ви­мог, об­ґрун­то­ву­ю­чи тим, що «адмі­ні­стра­тив­ний суд не мо­же пе­ре­би­ра­ти на се­бе фун­кцій ор­га­ну дер­жав­ної вла­ди, що є за­по­ру­кою вір­но­го за­сто­су­ва­н­ня дис­кре­цій­них пов­но­ва­жень та ви­хо­вує ви­со­кий рі­вень пра­во­вої куль­ту­ри дер­жав­них слу­жбов­ців».

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.