Стра­ху­ю­чи ризики

На що слід зва­жа­ти вла­сни­ку агро­бі­зне­су, оби­ра­ю­чи стра­хо­ву ком­па­нію

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Се­зон по­льо­вих ро­біт у роз­па­лі. А до ва­жли­вих зав­дань, що по­ста­ють ци­ми дня­ми пе­ред вла­сни­ком агро­бі­зне­су, до­да­є­ться ще й стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ків. Про­по­зи­цій на рин­ку на­чеб­то й ба­га­то, але як ви­бра­ти стра­хо­ви­ка, ко­трий на­дасть ре­аль­ну під­трим­ку й за­без­пе­чить ви­пла­ту ком­пен­са­ції в ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку?

Стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських ри­зи­ків са­ме по со­бі є до­сить скла­дною спра­вою й має свою спе­ци­фі­ку, що по­збав­ляє сен­су за­сто­су­ва­н­ня до неї біль­шо­сті стан­дар­тних пра­вил. Тож пе­ред­усім слід звер­та­ти ува­гу на «осо­бли­ві мо­мен­ти».

Стра­хо­ві ком­па­нії

Про­ект IFC (World Bank Group) «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра у Єв­ро­пі й Цен­траль­ній Азії» — єди­ний, хто про­во­дить до­слі­дже­н­ня агро­стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни по­чи­на­ю­чи з 2008 ро­ку. У 2017-му агро­стра­хо­ве по­кри­т­тя про­по­ну­ють ком­па­нії АСК «ІНГО Укра­ї­на», СК «Оран­та-Січ», «АСКА» СК, СК «PZU Укра­ї­на», СК «AXA стра­ху­ва­н­ня», ПАТ «СК „Уні­вер­саль­на”», СК «Брок­бі­знес», УАСК, УПСК, ТАС, «Кра­ї­на», «Аль­фа стра­ху­ва­н­ня», «Здо­ро­во», «Фі­ніст» та ін.

До­свід­че­ні ква­лі­фі­ко­ва­ні спе­ці­а­лі­сти

Агро­стра­ху­ва­н­ня — це са­ме той рід­кі­сний ви­па­док, ко­ли, оби­ра­ю­чи стра­хо­ву ком­па­нію, ми ча­сто ке­ру­є­мо­ся по­ра­да­ми зна­йо­мих і пар­тне­рів, що вже ма­ють до­свід стра­ху­ва­н­ня з кон­кре­тни­ми стра­хо­ви­ка­ми, і це зав­жди ду­же ко­ри­сно. Ра­зом із тим не за­ва­дить са­мо­стій­но ви­вча­ти про­по­зи­ції рин­ку, а та­кож ско­ри­ста­ти­ся до­слі­дже­н­ням Про­е­кту IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра в Єв­ро­пі і Цен­траль­ній Азії». Фа­хів­ців, що ро­зу­мі­ють су­тність агро­стра­ху­ва­н­ня й ма­ють ве­ли­кий до­свід ро­бо­ти у цьо­му се­кто­рі, не так уже й ба­га­то. Дер­жа­ва, ро­зу­мі­ю­чи на­галь­ну по­тре­бу ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, про­во­дить сер­ти­фі­ка­цію і на сай­ті НКФП (На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг https://fp.gov.ua/). На цьо­му ре­сур­сі ви зна­йде­те ре­єстр «Пе­ре­лік осіб, які від­по­від­а­ють ква­лі­фі­ка­цій­ним ви­мо­гам та мо­жуть за­йма­ти­ся ви­зна­че­н­ням при­чин на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку та роз­мі­ру зби­тків (ава­рій­ні ко­мі­са­ри)». На сьо­го­дні чин­ні лі­цен­зії ма­ють 70 ава­рій­них ко­мі­са­рів.

Фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки стра­хо­вої ком­па­нії

Стра­хо­ва ком­па­нія по­вин­на ма­ти ви­со­кі по­ка­зни­ки ви­плат пре­мій. Для вас це га­ран­тія на­яв­но­сті в ком­па­нії гро­шей для ви­плат від­шко­ду­ва­н­ня, ко­ли це пи­та­н­ня ста­не акту­аль­ним для ва­шо­го ви­ро­бни­цтва. Ді­зна­ти­ся про оцін­ку стра­хо­вої ком­па­нії ви змо­же­те з ві­до­мо­стей спе­ці­а­лі­зо­ва­них фі­нан­со­вих ви­дань. Для отри­ма­н­ня де­таль­ні­шої ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ву стій­кість стра­хо­вої ком­па­нії тре­ба звер­ну­ти­ся до по­ка­зни­ків рей­тин­гів стра­хо­вих ком­па­ній, які пу­блі­ку­ють від­кри­ті дже­ре­ла ін­фор­ма­ції фі­нан­со­во­го спря­му­ва­н­ня та від­по­від­ні сай­ти, та­кі як, на­при­клад, www.forinsurer. com або www.insurancetop.com/

Ре­пу­та­ція стра­хо­вої ком­па­нії

Оби­ра­ю­чи стра­хо­ву ком­па­нію, по­ці­кав­тесь у ва­ших дру­зів і пар­тне­рів про до­свід спів­пра­ці зі стра­хо­ви­ка­ми. Вив­чай­те не ли­ше пи­та­н­ня аграр­но­го, а й ін­ших ви­дів стра­ху­ва­н­ня. Пам’ятай­те, що «ди­я­вол кри­є­ться в де­та­лях». Ва­жли­во ви­вчи­ти, як стра­хо­ва ком­па­нія по­во­ди­ться на ко­жно­му ета­пі спів­пра­ці — під час укла­да­н­ня до­го­во­ру, про­тя­гом су­про­во­дже­н­ня та без­по­се­ре­дньо пе­ред ви­пла­тою від­шко­ду­ва­н­ня.

Лі­цен­зії

Стра­хо­ва ком­па­нія має пред’яви­ти чин­ну лі­цен­зію на здій­сне­н­ня стра­хо­вої ді­яль­но­сті за до­бро­віль­ним стра­ху­ва­н­ням сіль­сько­го­спо­дар­ської продукції.

Фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки агро­стра­хо­во­го порт­фе­ля стра­хо­вої ком­па­нії

В Укра­ї­ні не існує рей­тин­го­вих агентств, що де­таль­но ви­вча­ють сіль­сько­го­спо­дар­ський порт­фель. Єди­не дже­ре­ло — що­рі­чні зві­ти Про­е­кту IFC (World Bank Group), які мо­жна без­ко­штов­но отри­ма­ти, звер­нув­шись на­пря­му до Про­е­кту (ohlyvynska@ifc.org).

У та­бли­цях рей­тин­гів стра­хо­вих ком­па­ній зав­жди на­яв­ні два ва­жли­ві по­ка­зни­ки: су­ма зі­бра­них пре­мій та об­сяг ви­плат (від­шко­ду­ва­н­ня) в ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків. Ком­па­нії за­зви­чай роз­та­шо­ва­ні в та­бли­цях рей­тин­гів у по­ряд­ку змен­ше­н­ня цих по­ка­зни­ків (від най­ви­щих до най­ниж­чих зна­чень). Окрім аб­со­лю­тних зна­чень су­ми зі­бра­них пре­мій і об­ся­гу ви­плат стра­хо­вої ком­па­нії є сенс зва­жи­ти на по­ка­зник їх спів­від­но­ше­н­ня («рі­вень ви­плат»). Йо­го роз­ра­хо­ву­ють як від­но­ше­н­ня су­ми всіх ви­плат за кон­кре­тний пе­рі­од до су­ми зі­бра­них пре­мій за той са­мий пе­рі­од. Се­ре­дній по­ка­зник рів­ня ви­плат по всіх стра­хо­вих ком­па­ні­ях від ро­ку в рік в Укра­ї­ні не є ста­біль­ним і ко­ли­ва­є­ться від 5 до 50%, але по окре­мих ком­па­ні­ях мо­же ко­ли­ва­ти­ся від 1 до 85%. Для по­рів­ня­н­ня: рі­вень ви­плат агро­стра­хо­во­го порт­фе­ля в США за остан­ні 6 ро­ків в се­ре­дньо­му ста­но­вить 93%, але від ро­ку в рік ва­рі­ює в ді­а­па­зо­ні 56–157%. Нор­мою є що­рі­чний ста­біль­но ви­со­кий рі­вень ви­плат, а в не­вро­жай­ні ро­ки цей по­ка­зник мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 100%.

Ще у ви­бо­рі стра­хо­вої ком­па­нії ва­жли­во по­ці­ка­ви­ти­ся про рі­вень ви­плат агро­стра­хо­во­го порт­фе­ля ці­єї ком­па­нії за остан­ні 5 ро­ків. Цей по­ка­зник дасть вам мо­жли­вість оці­ни­ти, чи здій­снює стра­хо­ва ком­па­нія стра­хо­ві від­шко­ду­ва­н­ня, у яких об­ся­гах, і ви зро­зу­мі­є­те, чи мо­жна їй до­ві­ря­ти.

Пе­ре­стра­ху­ва­н­ня

Обов’яз­ко­вою умо­вою в пе­ре­стра­ху­ван­ні є за­без­пе­че­н­ня фі­нан­со­вої стій­ко­сті стра­хо­вої ком­па­нії, адже пе­ре­стра­ху­ва­н­ня дає їй мо­жли­вість роз­по­ді­ли­ти ри­зик між ба­га­тьма стра­хо­ви­ка­ми. Вра­хо­ву­ю­чи чин­ник, що пе­ре­стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських ри­зи­ків — це га­ран­тія від­шко­ду­ва­н­ня зна­чних втрат, зокре­ма й у ра­зі на­ста­н­ня ка­та­стро­фі­чних по­дій. Якщо взя­ти мас­шта­би зби­тків, які мо­жуть бу- ти в агро­стра­ху­ван­ні, на­при­клад, по­су­ха або по­вінь, то гро­шей усіх стра­хо­ви­ків окре­мо взя­тої кра­ї­ни мо­же не ви­ста­чи­ти для ви­пла­ти за одні­єю ка­та­стро­фою. Са­ме че­рез це агро­стра­хо­вий порт­фель має бу­ти обов’яз­ко­во пе­ре­стра­хо­ва­ний на зов­ні­шніх між­на­ро­дних рин­ках, при­чо­му на рів­ні 50% і ви­ще. На­при­клад, у США на пе­ре­стра­ху­ва­н­ня пе­ре­да­ють мі­ні­мум 80% ри­зи­ків.

Ця ци­фра (% в пе­ре­стра­ху­ван­ні) — це від­со­ток га­ран­тії ви­пла­ти зби­тку між­на­ро­дни­ми ком­па­ні­я­ми, які не за­ле­жать від по­лі­ти­чних й еко­но­мі­чних ко­ли­вань на­шої кра­ї­ни. Що б не від­бу­ло­ся в кра­ї­ні або зі стра­хо­ви­ком, із яким бу­ло укла­де­но кон­тракт, на­яв­ність пе­ре­стра­ху­ва­н­ня є га­ран­ті­єю отри­ма­н­ня стра­хо­вої ком­пен­са­ції у ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вої по­дії.

У ви­бо­рі стра­хо­вої ком­па­нії не­о­дмін­но слід по­ці­ка­ви­ти­ся, чи має стра­хо­вик чин­ний до­го­вір пе­ре­стра­ху­ва­н­ня, з яким між­на­ро­дним пе­ре­стра­хо­ви­ком і в яко­му об­ся­зі (має бу­ти не мен­ше як 50%).

Ета­пи дії стра­хо­во­го до­го­во­ру

Пе­ред укла­да­н­ням до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня до­ціль­но від­ві­да­ти одну або кіль­ка стра­хо­вих ком­па­ній, з’ясу­ва­ти їх ви­мо­ги, про­це­ду­ри й мо­жли­ві ризики. Ре­ко­мен­ду­є­мо ке­ру­ва­ти­ся ци­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми. Всі три ета­пи стра­ху­ва­н­ня ма­ють зна­че­н­ня. А то­му вар­то ді­зна­ти­ся про дію до­го­во­ру про­тя­гом ко­жно­го з них. 1

На ета­пі укла­да­н­ня до­го­во­ру слід уста­но­ви­ти: чи про­зо­ри­ми є про­це­ду­ри вза­є­мо­дії зі стра­хо­вою ком­па­ні­єю; де­таль­но ви­вчи­ти пе­ре­лік не­об­хі­дно­го па­ке­та до­ку­мен­тів (а та­кож, що стра­хо­вик має на ува­зі під пун­ктом «ін­ше»); роз­ра­ху­ва­ти вар­тість стра­хов­ки, по­про­си­ти по­ясни­ти й об­чи­сли­ти ре­аль­ну су­му ви­пла­ти у ра­зі час­тко­вої та пов­ної за­ги­бе­лі об’єкта стра­ху­ва­н­ня, яка фран­ши­за або по­кри­т­тя за­кла­да­ю­ться та яким чи­ном во­ни бу­дуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся; з’ясу­ва­н­ня про­це­ду­ри прийня­т­тя на стра­ху­ва­н­ня та вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тку. Не­хай вас озна­йом­лять із ме­то­ди­кою вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тку до під­пи­са­н­ня стра­хо­во­го до­го­во­ру. Ва­жли­во не ли­ше те, що по­ясни­ли пред­став­ни­ки стра­хо­вої ком­па­нії, а й чи зро­зумі­ли­ми є всі умо­ви до­го­во­ру вла­сне для клі­єн­та. Та­кож тре­ба ді­зна­ти­ся, хто з пра­ців­ни­ків стра­хо­вої ком­па­нії і на яких рів­нях не­се від­по­від­аль­ність за ухва­ле­н­ня тих чи ін­ших рі­шень. Слід уста­но­ви­ти, хто са­ме бу­де від­по­від­аль­ним за су­про­во­дже­н­ня кон­кре­тно ва­шо­го стра­хо­во­го до­го­во­ру. 2

На ета­пі дії стра­хо­во­го до­го­во­ру мо­жуть ви­ни­ка­ти не­зна­чні або істо­тні стра­хо­ві ви­пад­ки. Ду­же ва­жли­во ін­фор­му­ва­ти стра­хо­ву ком­па­нію про будь-які змі­ни, що від­бу­ва­ю­ться з об’єктом стра­ху­ва­н­ня. 3 Без­по­се­ре­дньо етап уре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків є ва­жли­вим, а ін­ко­ли й бо­лі­сним для стра­ху­валь­ни­ка. Щоб уни­кну­ти не­при­єм­них сюр­при­зів, ще пе­ред укла­да­н­ням стра­хо­во­го до­го­во­ру ува­жно ви­вчіть ме­то­ди­ку вре­гу­лю­ва­н­ня зби­тків, мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня по­втор­ної екс­пер­ти­зи, а та­кож стро­ки ви­пла­ти стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня.

Ри­нок агро­стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться по­віль­ни­ми тем­па­ми, оскіль­ки від­су­тня до­ві­ра агро­ви­ро­бни­ків до стра­ху­ва­н­ня як до ін­стру­мен­ту про­гно­зу­ва­н­ня ри­зи­ків у ви­ро­бни­цтві. Спи­сок стра­хо­вих ком­па­ній на рин­ку до­во­лі ве­ли­кий, але не ко­жна стра­хо­ва ком­па­нія мо­же за­про­по­ну­ва­ти до­сту­пні та які­сні про­ду­кти, а го­лов­не про­стий і зро­зумі­лий до­го­вір стра­ху­ва­н­ня. Ви­бір стра­хо­вої ком­па­нії над­зви­чай­но три­ва­лий і скру­пу­льо­зний про­цес, ко­трий ви­ма­гає від ви­ро­бни­ка ана­лі­ти­чно­го під­хо­ду до про­по­зи­цій рин­ку, а це час на до­слі­дже­н­ня, зби­ра­н­ня до­ку­мен­тів, кон­суль­та­ції з екс­пер­та­ми. Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» що­рі­чно го­тує ана­лі­ти­чне до­слі­дже­н­ня про ри­нок агро­стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні, у яко­му зі­бра­но остан­ні тен­ден­ції роз­ви­тку цьо­го рин­ку, По­слу­го­ву­ю­чись цим до­слі­дже­н­ням, ви­ро­бник мо­же отри­ма­ти де­таль­ну ін­фор­ма­цію про ситуацію на рин­ку та ви­зна­чи­ти­ся з ви­бо­ром стра­хо­вої ком­па­нії.

Лія СОРОКА, ке­рів­ник Про­е­кту Мі­жна­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра у Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.