На ча­сі — но­ва якість

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Но­вою то­чкою від­лі­ку для Держ­прод­спо­жив­слу­жби ста­ло 6 кві­тня — са­ме цьо­го дня то­рік Слу­жба офі­цій­но роз­по­ча­ла свою ді­яль­ність. І якщо то­ді ми бу­ли біль­ше зо­се­ре­дже­ні на на­ла­го­джен­ні вну­трі­шніх про­це­сів, прийнят­ті ор­га­ні­за­цій­них, управ­лін­ських і ка­дро­вих рі­шень, про­хо­джен­ні пер­ших сер­йо­зних ви­про­бу­вань, то 2017-й має ста­ти ро­ком змі­стов­но­го на­пов­не­н­ня, роз­бу­до­ви та но­вої яко­сті ро­бо­ти Держ­прод­спо­жив­слу­жби.

Збе­рег­ти ко­ри­сні на­пра­цю­ва­н­ня та здо­бу­тки, на­дав­ши їм но­во­го по­штов­ху, до­сить не­про­сто. До­во­ди­ться вра­хо­ву­ва­ти епі­зоо­ти­чні ви­кли­ки, з яки­ми зі­ткну­ла­ся кра­ї­на за остан­ній пе­рі­од: за­гроз­ли­ві тем­пи по­ши­ре­н­ня афри­кан­ської чу­ми сви­ней, по­яву на те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни пта­ши­но­го гри­пу, ймо­вір­ність за­не­се­н­ня цьо­го ро­ку ву­зли­ко­во­го дер­ма­ти­ту, ящу­ру то­що. А на тлі по­си­ле­н­ня де­ре­гу­ля­тор­ної по­лі­ти­ки й, від­по­від­но, по­сла­бле­н­ня кон­троль­ної скла­до­вої ці про­це­си мо­жуть ма­ти не­зво­ро­тний ха­ра­ктер.

Однак ми роз­ра­хо­ву­є­мо, що по­то­чно­го ро­ку на­бу­де чин­но­сті низ­ка нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, які до­зво­лять акту­а­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту Держ­прод­спо­жив­слу­жби, на­при­клад, у бо­роть­бі з ті­єю са­мою афри­кан­ською чу­мою сви­ней.

Крім то­го, не­прийня­тною є ситуація зі здій­сне­н­ням Держ­прод­спо­жив­слу­жбою по­за­пла­но­вих за­хо­дів кон­тро­лю. У зв’яз­ку зі змі­на­ми в за­ко­но­дав­стві Держ­прод­спо­жив­слу­жба мо­же ви­йти на по­за­пла­но­ву пе­ре­вір­ку ви­клю­чно за по­го­дже­н­ням цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, який за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки у від­по­від­ній га­лу­зі дер­жав­но­го на­гля­ду.

У цьо­му кон­текс­ті ве­ли­кі на­дії по­кла­да­ю­ться на пар­ла­мент у ча­сти­ні ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту «Про дер­жав­ний кон­троль, що здій­сню­є­ться з ме­тою пе­ре­вір­ки від­по­від­но­сті за­ко­но­дав­ству про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин» (ре­єстр. №0906), який до­зво­лить за­про­ва­ди­ти ефе­ктив­ну си­сте­му кон­тро­лю та пе­ред­ба­чи­ти ін­стру­мен­ти, що мі­ні­мі­зу­ють ко­ру­пцію. Пі­сля йо­го ухва­ле­н­ня й схва­ле­н­ня від­по­від­них підза­кон­них актів ми змо­же­мо ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ну­ва­ти фун­кції в ча­сти­ні без­пе­чно­сті харчової продукції, які на нас по­кла­да­ю­ться. І ро­зу­мі­н­ня то­го, що ефе­ктив­на си­сте­ма кон­тро­лю має бу­ти за­про­ва­дже­на, на рів­ні бі­зне­су є.

Ще один ве­ли­кий блок — ро­бо­та з упро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми НАССР. У 2017 ро­ці си­сте­му НАССР обов’яз­ко­во має упро­ва­ди­ти ве­ли­кий бі­знес, а до 2019-го — всі суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня (не ли­ше ви­ро­бни­ки, а й опе­ра­то­ри хар­чо­во­го рин­ку, ре­а­лі­за­то­ри, ло­гі­сти). Кін­це­ва ме­та впро­ва­дже­н­ня про­це­дур — кон­троль лан­цю­гів харчової продукції, ре­а­лі­за­ція основ­но­го єв­ро­пей­сько­го прин­ци­пу кон­тро­лю «від по­ля до сто­лу».

Це гло­баль­ні змі­ни й до них тре­ба го­ту­ва­ти­ся. Держ­прод­спо­жив­слу­жба зі сво­го бо­ку та­кож до­лу­ча­є­ться до цьо­го — про­во­дить на­вча­н­ня ін­спе­кто­рів, се­мі­на­ри для суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту.

На ба­зі Ки­є­ва та Ки­їв­ської обла­сті впро­ва­джу­є­мо пі­ло­тний про­ект, який пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри ві­део­фі­кса­ції під час про­ве­де­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю та на­гля­ду, що на­ле­жать до пов­но­ва­жень Держ­прод­спо­жив­слу­жби.

Та­кі кро­ки здій­сню­ю­ться в рам­ках ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні. Є спо­ді­ва­н­ня, що вже до кін­ця по­то­чно­го ро­ку цей про­ект вда­сться по­ши­ри­ти на всю кра­ї­ну.

Ве­ду­чи ро­бо­ту над роз­ши­ре­н­ням рин­ків збу­ту для укра­їн­ської продукції, пра­цю­є­мо з кра­ї­на­ми — чле­на­ми ЄС, а та­кож із КНР, Йор­да­ні­єю, Єги­птом, Сер­бі­єю, Япо­ні­єю, Канадою, Сін­га­пу­ром, Ко­ре­єю, США, В’єтна­мом, Ма­лай­зі­єю, Ін­до­не­зі­єю, Ін­ді­єю то­що.

За­га­лом на ча­сі — но­ва якість ро­бо­ти. І ва­жли­ве зна­че­н­ня у цьо­му про­це­сі має актив­на вза­є­мо­дія з усі­ма уча­сни­ка­ми рин­ку.

Во­ло­ди­мир ЛАПА, го­ло­ва Держ­прод­спо­жив­слу­жби

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.