Ко­ли ін­фля­ція зро­стає…

AgroMarket - - РИНОК - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Цен­траль­ні бан­ки не­дар­ма на­зи­ва­ють «ре­гу­ля­то­ра­ми». Са­ме на ці уста­но­ви по­кла­да­є­ться обов’язок дба­ти про без­ін­фля­цій­не еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, та са­ме ці уста­но­ви зав­да­ють ритм ді­ло­во­му ци­клу. У сво­їх ді­ях во­ни ке­ру­ю­ться пе­ред­усім по­то­чним ста­ном рин­ку пра­ці та рів­нем ін­фля­ції у кра­ї­ні. Якщо ситуація в одно­му із цих на­пря­мів має по­тен­ці­ал для ви­хо­ду з-під кон­тро­лю, то­ді ре­гу­ля­тор за­сто­со­вує свій ар­се­нал мо­не­тар­них за­хо­дів. Най­по­ту­жні­ша зброя — це під­ня­т­тя чи зни­же­н­ня від­со­тко­вої став­ки, ін­ши­ми сло­ва­ми — змі­на вар­то­сті гро­шей. І впли­ває во­на, без пе­ре­біль­ше­н­ня, на всі га­лу­зі еко­но­мі­чно­го жи­т­тя кра­ї­ни. На­то­мість по­дії, що від­бу­ва­ю­ться в еко­но­мі­чно­му й по­лі­ти­чно­му жит­ті дер­жав-су­пер­ва­го­ви­ків, сут­тє­во впли­ва­ють на жи­т­тя всьо­го сві­ту.

Еко­но­мі­ка США, що ста­но­вить при­бли­зно чверть сві­то­во­го ВВП, ни­ні уві­йшла в остан­ню фа­зу ді­ло­во­го ци­клу. Ри­нок пра­ці — в ду­же до­бро­му ста­ні: рі­вень без­ро­бі­т­тя зни­зив­ся до по­зна­чки 4,7%, про­тя­гом ро­ку що­мі­ся­ця ком­па­нії ство­рю­ють близь­ко 200 тис. но­вих ро­бо­чих місць, кіль­кість за­явок на отри­ма­н­ня до­по­мо­ги з без­ро­бі­т­тя впа­ла до най­ниж­чо­го рів­ня з по­ча­тку 70-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя. Змен­ше­н­ня віль­них ро­бо­чих рук ав­то­ма­ти­чно від­би­ва­є­ться на їх вар­то­сті. Ста­біль­не зро­ста­н­ня вар­то­сті ро­бо­чої си­ли, що спо­сте­рі­га­є­ться з 2015-го, ви­ро­бни­ки вже пе­ре­но­сять у вар­тість кін­це­вої продукції та по­слуг. Від­так ін­фля­ція по­ча­ла впев­не­но під­ні­ма­ти­ся. На­ля­ка­ні та­кою пер­спе­кти­вою, ін­ве­сто­ри пра­гнуть уря­ту­ва­ти ку­пі­вель­ну спро­мо­жність сво­їх акти­вів, і вже з по­ча­тку 2016-го то­вар­ні акти­ви вві­йшли у фа­зу зро­ста­н­ня. По­єд­на­н­ня від­ра­зу двох чин­ни­ків впли­ву ство­ри­ло пе­ред­умо­ви для по­ту­жно­го при­швид­ше­н­ня ін­фля­ції. За ре­зуль­та­та­ми лю­то­го 2017-го, Ін­декс спо­жив­чих цін у США під­ско­чив до 2,7% (рік до ро­ку). Ціл­ком оче­ви­дно, що ни­ні Фе­де­раль­на ре­зерв­на си­сте­ма США має пе­ре­йма­ти­ся ри­зи­ка­ми подаль­шо­го зро­ста­н­ня ін­фля­ції. Вла­сне, ФРС вже за­кру­чує мо­не­тар­ні гай­ки та під­ні­має від­со­тко­ву став­ку. Став­ку по Фе­де­раль­них фон­дах уже під­ні­ма­ли три­чі. Остан­ній раз — 15 бе­ре­зня (на 0,25%).

На­ра­зі від­стань між Ін­де­ксом спо­жив­чих цін і став­кою по Фе­де­раль­них фон­дах зро­стає, і це має свої наслідки для всьо­го сві­ту: змі­цню­ю­ться ва­лю­ти кра­їн — екс­пор­те­рів си­ро­ви­ни, від­чу­ва­ють сут­тє­ву під­трим­ку без­по­се­ре­дньо то­вар­ні рин­ки. На­при­клад, де­ся­ти­рі­чні дер­жав­ні бор­го­ві па­пе­ри США да­ють вла­сни­ко­ві 2,37% до­хо­ду. Ко­ли ін­фля­ція ста­но­вить 2,7% і має всі під­ста­ви для подаль­шо­го зро­ста­н­ня в дов­го­три­ва­лій пер­спе­кти­ві, облі­га­ції втра­ча­ють ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість. Фон­до­вий ри­нок теж не­за­ба­ром за­знає зна­чних втрат. Зва­жа­ю­чи, що вар­тість трьох скла­до­вих ви­ро­бни­цтва: ро­бо­чої си­ли, кре­ди­тних ре­сур­сів і си­ро­ви­ни — ста­біль­но зро­стає, це ли­ше пи­та­н­ня ча­су, ко­ли ком­па­нії від­чу­ють ско­ро­че­н­ня при­бу­тків. Від­так ав­то­ма­ти­чно зни­зи­ться ін­ве­сти­цій­на при­ва­бли­вість їх акцій.

Для сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів це сут­тє­ва під­трим­ка, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи, що ба­лан­си зер­но­вих й олій­них схи­ля­ю­ться на ко­ристь по­пи­ту — ви­со­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки в по­єд­нан­ні з ве­ли­ким ви­ро­бни­цтвом зна­чно по­гір­шу­ють їхні ко­е­фі­ці­єн­ти до спо­жи­ва­н­ня по всьо­му спе­ктру сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів.

Ви­ко­на­н­ня пе­ред­ви­бор­чих обі­ця­нок пре­зи­ден­та США теж мо­же ство­ри­ти пе­ред­умо­ви для де­валь­ва­ції до­ла­ра. На­сам­пе­ред іде­ться про ско­ро­че­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня на кор­по­ра­тив­ний се­ктор і вті­ле­н­ня у жи­т­тя ве­ли­ких ін­фра­стру­ктур­них й обо­рон­них про­е­ктів. З одно­го бо­ку, та­кі ви­да­тки сут­тє­во збіль­шать де­фі­цит фе­де­раль­но­го бю­дже­ту США. З дру­го­го — від­чу­тно при­швид­шать тем­пи еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Оскіль­ки ри­нок пра­ці пе­ре­бу­ває на рів­ні пов­ної зайня­то­сті, а ін­фля­ція вже на­бли­жа­є­ться до 3%, ці за­хо­ди дуж­че під­си­лять ці­но­вий тиск в еко­но­мі­ці. От­же, тем­пи зро­ста­н­ня ін­фля­ції ма­ють ще біль­ше при­швид­ши­ти­ся, на­то­мість ФРС не ква­пи­ти­ме­ться під­ні­ма­ти став­ку, щоб не при­швид­шу­ва­ти на­бли­же­н­ня кри­зи.

Ці чин­ни­ки зго­дом мо­жуть ство­ри­ти зна­чні про­бле­ми для до­ла­ра. І ра­зом із тим про­тя­гом на­сту­пних двох ро­ків на­да­ти ва­го­мої під­трим­ки сіль­сько­го­спо­дар­ським акти­вам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.