Тен­ден­ції «не збі­га­ю­ться»

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК -

Схо­же, опе­ра­то­ри рин­ку не над­то ві­рять у ста­біль­ність грив­ні, тим па­че, що цей вну­трі­шній чин­ник — де­валь­ва­ція — на­дає ці­но­вої під­трим­ки зер­но­вим й олій­ним. Упро­довж усьо­го мі­ся­ця ці­ни на укра­їн­ську агро­про­ду­кцію стій­ко три­ма­ли­ся до­ся­гну­то­го ра­ні­ше рів­ня, не під­да­ю­чись ви­ра­зним си­гна­лам сві­то­вих бірж — до зни­же­н­ня.

Пше­ни­ця

Аме­ри­кан­ська пше­ни­ця на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) втра­ти­ла у ці­ні по­над 15 дол./т й опу­сти­ла­ся до рів­ня 4,2 дол./бу­шель або 154 дол./т. До­щі, що спри­я­ли роз­ви­тку по­сі­вів на аме­ри­кан­сько­му кон­ти­нен­ті й де­яке збіль­ше­н­ня оці­нок сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці та сві­то­вих за­ли­шків у бе­ре­зне­во­му зві­ті МСГ США не да­ва­ли шан­сів для під­ви­ще­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань.

На­то­мість укра­їн­ські ці­ни на пше­ни­цю, не­зва­жа­ю­чи на сві­то­ві трен­ди, зна­чних змін не за­зна­ли. В остан­ній де­ка­ді мі­ся­ця про­до­воль­ча пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4900–5100 грн/т, фу­ра­жна — 4600– 4850 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що від­по­від­ає рів­ню цін мі­ся­цем ра­ні­ше. Зна­чний екс­порт­ний і вну­трі­шній по­пи­ти під­три­му­ють ці­ни. По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку очі­ку­є­ться но­вий ре­корд екс­пор­ту зер­но­вих куль­тур. Що ж до пер­спе­ктив май­бу­тньо­го вро­жаю, то у ЄС, за оцін­ка­ми Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії, їх оці­ню­ють як кра­щі, ніж то­рік. Ро­сія оці­нює ситуацію з пе­ре­зи­мів­лею ози­мих як «не­зна­чні втра­ти». Укра­ї­на про­гно­зує де­що мен­ший уро­жай пше­ни­ці (близь­ко 25 млн тонн), ніж то­рік, але не ви­клю­че­но, що зав­дя­ки спри­я­тли­вим по­го­дним умо­вам ці про­гно­зи мо­жуть бу­ти ско­ри­го­ва­ні в бік збіль­ше­н­ня. Тим па­че, що сів­ба ярих зер­но­вих куль­тур від­бу­ва­є­ться в спри­я­тли­вих умо­вах.

Ячмінь

Укра­їн­ський ячмінь по­то­чно­го се­зо­ну має ви­гра­шні по­зи­ції на сві­то­во­му рин­ку, оскіль­ки сут­тє­во ско­ро­тив­ся екс­порт із кра­їн ЄС. Екс­порт ячме­ню з Укра­ї­ни на­бли­жа­є­ться до 5 млн тонн, що на 18% ви­ще ніж то­рік. Ек­спор­те­ри від­кри­ва­ють но­ві рин­ки збу­ту, а та­кож роз­ши­рю­ють по­ста­ча­н­ня до тра­ди­цій­них за­ку­пни­ків ячме­ню.

З огля­ду на за­зна­че­не ви­ще, ці­ни на ячмінь про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців зро­ста­ли; у бе­ре­зні во­ни збіль­ши­ли­ся ще на 200 грн/т і до­ся­гли 4300–4550 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Тра­ди­цій­но на­ве­сні роз­про­ду­ють за­ли­шки зер­но­вої, то­му тор­гів­ля де­що акти­ві­зу­ва­ла­ся.

Ку­ку­ру­дза

Ці­но­ві тен­ден­ції на ку­ку­ру­дзу ма­ло чим від­рі­зня­ли­ся від пше­ни­чних: ви­ра­зний спа­дний тренд цін на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) був озна­кою цьо­го мі­ся­ця. На ри­нок ти­сне успі­шне про­су­ва­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії в кра­ї­нах Пів­ден­ної Аме­ри­ки. Оцін­ки МСГ США що­до сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва й за­па­сів та­кож по­си­ла­ли «ве­дме­жі» си­гна­ли: сві­то­ві за­ли­шки зро­ста­ти­муть че­рез збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи в Бра­зи­лії (+5 млн тонн), Ін­дії (+1,5), Ар­ген­ти­ні (+1) і т. д., що су­ку­пно дає при­ріст сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва (+9 млн тонн).

Ви­ще­за­зна­че­не спро­во­ку­ва­ло па­ді­н­ня цін на 8 дол./т — до 3,60 дол./ бу­шель, або 142 дол./т.

Ці­ни на ку­ку­ру­дзу в Укра­ї­ні утри­му­ю­ться від па­ді­н­ня — з огля­ду на актив­ний екс­порт­ний по­пит і не­ста­біль­ність ва­лю­тно­го кур­су. У ве­ре­сні-лю­то­му 2016/17 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку її екс­пор­то­ва­но по­над 10 млн тонн, що пе­ре­ви­щує по­ка­зни­ки ми­ну­ло­го се­зо­ну. Вну­трі­шні ці­ни на ку­ку­ру­дзу на лі­ній­них еле­ва­то­рах зна­чних змін не за­зна­ли й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 4500–4700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, що від­по­від­ає рів­ню цін на­при­кін­ці лю­то­го.

Най­ближ­чим ча­сом зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ку­ку­ру­дзу ма­ло­ймо­вір­не. В Укра­ї­ні та­кож на­ро­щу­ю­ться за­па­си зер­но­вої, які вже на 53% пе­ре­ви­щу­ють то­рі­шній рі­вень, що не спри­я­ти­ме зро­стан­ню ці­ни (але за умо­ви ста­біль­но­го кур­су ва­лют).

Со­є­ві бо­би

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі обва­ли­ли­ся до рів­ня осін­ніх (пе­рі­од ма­со­во­го зби­ра­н­ня вро­жаю) й змен­ши­ли­ся про­тя­гом бе­ре­зня май­же на 36 дол./т. На­при­кін­ці мі­ся­ця со­є­вий ф’ючерс тор­гу­вав­ся за ці­ною 354 дол./т. Та­ка тен­ден­ція сфор­му­ва­ла­ся че­рез збіль­ше­н­ня оці­нок сві­то­вих за­па­сів сої (+2,5 млн тонн), над­хо­дже­н­ня ре­кор­дно­го вро­жаю сої з Бра­зи­лії та про­гно­зи йо­го ре­кор­дно­го екс­пор­ту, роз­ши­ре­н­ня площ по­сі­вів під со­єю в США, Ав­стра­лії. Та­кож зна­чно впли­ває на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зни­же­н­ня цін на ро­слин­ні олії на тлі не­впев­не­но­сті, що США сти­му­лю­ва­ти­ме ви­ко­ри­ста­н­ня біо­ди­зе­ля.

В Укра­ї­ні со­є­ві бо­би про­тя­гом мі­ся­ця не втра­ти­ли у ці­ні й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 11 500–11 900 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Зро­ста­н­ня об­ся­гів пе­ре­роб­ки пі­ді­грі­ває по­пит. Про­те сут­тє­вий спад сві­то­вих цін мо­же від­би­ти­ся й на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Рі­пак

Спа­дні тен­ден­ції олій­них рин­ків на­ре­шті по­зна­чи­ли­ся й на рі­па­ко­ві. Ці­ни, що остан­ні мі­ся­ці мі­цно три­ма­ли­ся на до­ся­гну­тих по­зи­ці­ях, на цей раз не втри­ма­ли­ся від па­ді­н­ня. Весь бе­ре­зень ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ко­во­го трав­не­во­го ф’ючер­су ма­ли спа­дний тренд — (–27 дол./т). На­при­кін­ці бе­ре­зня рі­пак тор­гу­вав­ся на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) за ці­на­ми близь­ко 393 дол./т, то­ді як на по­ча­тку мі­ся­ця во­ни ся­га­ли 420 дол./т і ви­ще. В остан­ньо­му зві­ті МСГ США де­що під­ви­ще­но оцін­ку сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва й за­па­сів рі­па­ку, а стан по­сі­вів рі­па­ку в кра­ї­нах-ви­ро­бни­ках не ви­кли­кає по­бо­ю­вань. Однак усе ж основ­ним чин­ни­ком па­ді­н­ня рі­па­ко­вих цін слід ува­жа­ти за­тя­жні тен­ден­ції зни­же­н­ня цін на ро­слин­ні олії й на­сам­пе­ред со­є­ву та паль­мо­ву.

На від­мі­ну від тен­ден­цій, що спо­сте­рі­га­ю­ться на сві­то­вих бір­жах, ці­ни фі­зи­чно­го рин­ку в Укра­ї­ні зна­чних змін не за­зна­ли. На­при­кін­ці мі­ся­ця рі­пак тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 11 700–12 100 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Со­ня­шник

Ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні де­мон­стру­ють стій­кість, не­зва­жа­ю­чи на тен­ден­ції олій­них рин­ків у сві­ті, й уже дру­гий мі­сяць по­спіль три­ма­ю­ться на рів­ні 10 500–10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Що­прав­да, ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію на­ра­зі не до­да­ють опти­мі­зму. В пор­тах Чор­но­го мо­ря за неї да­ють 710–720 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB, що є ці­но­вим мі­ні­му­мом по­то­чно­го се­зо­ну. Від­бу­ва­ло­ся це вслід за зни­же­н­ням цін у єв­ро­пей­ських пор­тах, які, у свою чер­гу, ко­ре­лю­ють із ці­на­ми ін­ших ро­слин­них олій. Пев­ний тиск спри­чи­няє ін­фор­ма­ція Ма­ло­а­зій­ської ра­ди з паль­мо­вої олії, яка про­гно­зує зна­чне на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва паль­мо­вої олії (+15%) і від­по­від­но обвал цін на неї, який, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, мо­же до­сяг­ти 20% і ви­ще у дру­го­му пів­річ­чі.

Скіль­ки ще ві­тчи­зня­ні пе­ре­ро­бні за­во­ди утри­му­ва­ти­муть ни­ні­шню ці­ну на на­сі­н­ня, з огля­ду на па­ді­н­ня цін олії, — ще те пи­та­н­ня. Від­так, зва­жа­ю­чи на та­кі обставини, ви­ро­бни­кам не вар­то очі­ку­ва­ти під­ви­ще­н­ня цін на со­ня­шник (за умо­ви ста­біль­ної грив­ні).

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень (2016) — бе­ре­зень (2017) Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень (2016) — бе­ре­зень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень (2016) — бе­ре­зень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, жов­тень (2016) — бе­ре­зень (2017)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.