АКЦЕНТИ Бло­ку­ва­н­ня ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Що ро­би­ти, якщо суд вам від­мо­вив у за­до­во­лен­ні по­зов­ної ви­мо­ги про ре­є­стра­цію ПН/РК в ре­є­стрі, але ви­знав рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції не­за­кон­ним? Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист «ОМП»

Оскіль­ки ви­мо­ги про ре­є­стра­цію в ре­є­стрі пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку й ре­є­стра­цію ПН/РК є фа­кти­чно одна­ко­ві за сво­їм ха­ра­кте­ром і на­ле­жать до ком­пе­тен­ції (чи швид­ше «роз­су­ду») по­да­тко­во­го ор­га­ну, то мо­же ви­ни­кну­ти та­ка са­ма про­бле­ма — не­мо­жли­вість «ско­ри­ста­ти­ся» рі­ше­н­ням су­ду на пра­кти­ці. Адже вста­нов­ле­н­ня су­дом про­сто фа­кту не­за­кон­но­сті рі­ше­н­ня су­ду не тя­гне за со­бою ав­то­ма­ти­чної ре­є­стра­ції ПН/РК.

По­да­є­те апе­ля­цій­ну скар­гу, у якій по­си­ла­є­те­ся на рі­ше­н­ня су­дів, де та­кі ви­мо­ги бу­ли за­до­во­ле­ні. Як мі­ні­мум при­клад одно­го з та­ких рі­шень на­ве­де­но ви­ще.

Да­лі об­ґрун­то­ву­є­те, що суд не втру­ча­є­ться в дис­кре­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня (у віль­ний роз­суд) по­да­тко­во­го ор­га­ну, ко­ли ви­знає не­пра­во­мір­ним рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня ре­є­стра­ції ПН/РК, і та­кож зо­бов’язує кон­троль­ний ор­ган здій­сни­ти та­ку ре­є­стра­цію в ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних. По-пер­ше, по­да­тко­вий ор­ган ухва­лив одне з мо­жли­вих рі­шень, яке пі­сля до­слі­дже­н­ня йо­го су­дом ви­зна­че­но як юри­ди­чно не­при­пу­сти­ме. По­дру­ге, дис­кре­цій­ні пов­но­ва­же­н­ня ма­ють свої ме­жі, що ви­зна­че­ні у стат­ті 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни як обов’язок кон­троль­но­го ор­га­ну ді­я­ти ли­ше на під­ста­ві, в ме­жах пов­но­ва­жень та у спо­сіб, що пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю та за­ко­на­ми Укра­ї­ни. Тоб­то «роз­суд» пе­ред­ба­чає ва­рі­а­тив­ність в ухва­лен­ні са­ме за­кон­них і пра­во­мір­них рі­шень. По-тре­тє, ре­а­лі­за­ція дис­кре­цій­них пов­но­ва­жень не має ство­рю­ва­ти кон­ку­рен­ції пра­ву на пов­ний та ефе­ктив­ний су­до­вий за­хист і не мо­же обме­жу­ва­ти прин­цип вер­хо­вен­ства пра­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.