За­го­тов­ля­ю­чи які­сні кор­ми

Ефе­ктив­не тва­рин­ни­цтво за­ле­жить і від про­ду­ктив­ної те­хні­ки, яку ви­ко­ри­сто­вує го­спо­дар­ство

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Бо­рис ОНИЩЕНКО, кан­ди­дат техн. на­ук, ме­не­джер з ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на»

Ви­со­ко­які­сна го­дів­ля на 65–70% ви­зна­чає про­ду­ктив­ність ВРХ і со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва тва­рин­ни­цької продукції. Що­прав­да, для за­го­тів­лі й роз­да­ва­н­ня кор­мів ва­жли­во ма­ти ви­со­ко­про­ду­ктив­ну те­хні­ку.

Уже 15 ро­ків по­спіль KUNH є аб­со­лю­тним лі­де­ром на рин­ку за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва й про­да­жу цих агре­га­тів — за­га­лом 65 тис. на рік. До то­го ж се­ред виробників це єди­на ком­па­нія, що має лі­ній­ку те­хні­ки цьо­го спе­ктра: ко­сар­ки, во­ру­шил­ки, гра­блі, прес-під­би­ра­чі, обмо­ту­валь­ни­ки, кор­мо­ро­зда­ва­чі. На цю про­ду­кцію при­па­дає ва­го­ма час­тка то­ва­ро­обі­гу ком­па­нії — май­же 30% (близь­ко 350 млн єв­ро на рік!).

Ін­ве­сту­ва­ти з ро­зу­мом

Для кор­мо­за­го­тів­лі в умо­вах сти­слих агро­стро­ків і прим­хли­вої по­го­ди KUHN про­по­нує ефе­ктив­не рі­ше­н­ня — се­рію ко­са­ро­кплю­щи­лок но­во­го по­ко­лі­н­ня FC 1060, які ство­ре­ні для швид­ко­го й без­до­ган­но­го зрі­зу та плю­ще­н­ня рі­зних куль­тур. У цій се­рії існує три мо­де­лі: FC 3160 з ро­бо­чою ши­ри­ною 3,1 м під тра­кто­ри від 80 к. с.; FC 3560 — ро­бо­ча ши­ри­на 3,5 м під тра­кто­ри від 94 к. с.; FC 4060 — ро­бо­ча ши­ри­на 4 м під тра­кто­ри від 110 к. с. Се­ред них ви­ді­ли­мо мо­дель FC 3160 (фото 1), із до­ско­на­лою та на­дій­ною кон­стру­кці­єю, чу­до­ви­ми те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми й ін­но­ва­цій­ни­ми рі­ше­н­ня­ми.

Ко­сар­ка-плю­щил­ка FC 3160 із ши­ри­ною 3,1 м має сім ди­сків оваль­ної фор­ми, за­без­пе­чує си­ме­три­чне або від­су­ну­те укла­да­н­ня вал­ка зав­шир­шки 0,9–2,3 м й обла­дна­на:

• го­лов­кою з ре­ду­кто­ром Gyrodine, кон­стру­кція якої до­зво­ляє роз­вер­та­ти­ся на обме­же­ній пло­щі з пов­ним ку­том по­над 180°;

• рі­заль­ною бал­кою Optidisc, яка не об­слу­го­ву­є­ться впро­довж усьо­го пе­рі­о­ду екс­плу­а­та­ції, з ку­то­вою швид­кі­стю обер­та­н­ня вдо­ско­на­ле­них оваль­них ди­сків май­же 50 об./сек. і за­па­тен­то­ва­ним пе­ре­мін­ним кро­ком їх роз­та­шу­ва­н­ня, чим до­ся­га­є­ться збіль­ше­н­ня про­пу­скної спро­мо­жно­сті та за­по­бі­га­н­ня бло­ку­ва­н­ня ка­мін­ця­ми, із ше­стер­ня­ми ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, а та­кож си­сте­мою за­хи­сту Protectdrive на осно­ві за­по­бі­жної про­то­чки осі ди­сків і мо­жли­ві­стю вста­нов­ле­н­ня швид­ко­змін­них но­жів;

• під­ві­скою в цен­трі ва­ги ко­сар­ки за до­по­мо­гою тор­сій­ної бал­ки, що зна­чно по­лі­пшує ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу ґрун­ту й змен­шує за­бру­дне­н­ня кор­му. До то­го ж рі­заль­ний блок і кон­ди­ціо­нер ме­ха­ні­чно розв’яза­ні між со­бою, зав­дя­ки чо­му плю­щил­ка ви­три­мує за­да­ну ви­со­ту над по­верх­нею по­ля не­за­ле­жно від ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу ко­са­ро­чною ча­сти­ною;

• єди­ним і лег­ко­до­сту­пним ме­ха­ні­змом ре­гу­лю­ва­н­ня ви­со­ти зрі­зу;

• при­во­дом кон­ди­ціо­не­ра ше­стер­ня­ми з ме­тою збіль­ше­н­ня на­дій­но­сті ро­бо­ти;

• гу­мо­ви­ми/ста­ле­ви­ми валь­ця­ми для які­сно­го плю­ще­н­ня ро­слин рі­зних вла­сти­во­стей;

• су­пер­ши­ро­ки­ми ко­ле­са­ми, що змен­шу­ють трам­бу­ва­н­ня ґрун­ту, на­да­ють ста­біль­но­сті на схи­лах;

• на­бо­ром пла­стин, вмон­то­ва­них в за­дню кри­шку, пе­ре­став­ля­ю­чи які мо­жна лег­ко пе­ре­хо­ди­ти від утво­ре­н­ня вузь­ко­го си­ме­три­чно­го або зсу­ну­то­го вбік вал­ка до рів­но­мір­но­го укла­да­н­ня ско­ше­ної тра­ви по всій ши­ри­ні агре­га­та.

З ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю пра­цю­ють і ши­ро­ко­за­хва­тні ко­сар­ки KUHN, так зва­ні «по­трій­ні ком­бі­на­ції», ко­ли одну ко­сар­ку ві­ша­ють на пе­ре­дню на­ві­ску тра­кто­ра, а ще одну — на за­дню. Та­кі ко­сар­ки по­тре­бу­ють по­ту­жні­шо­го тра­кто­ра, ніж 200 к. с., пе­ре­дню на­ві­ску 2-ї ка­те­го­рії з ВВП 1000 об/хв та за­дню на­ві­ску 2-ї або 3- ї ка­те­го­рії і та­кож ВВП 1000 об/хв.

Ко­сар­ка-плю­щил­ка KUHN FC 313 RF+FC 813R із ши­ри­ною за­хва­ту 8,1 м в се­ре­дньо­му мо­же ско­си­ти 10 га/год. Агре­гат має низ­ку без­за­пе­ре­чних пе­ре­ваг:

• за­па­тен­то­ва­ний рі­заль­ний брус KUHN — ше­стер­ні одно­го ді­а­ме­тра, рів­но­мір­не на­ван­та­же­н­ня та дов­гий ре­сурс ро­бо­ти;

• нон-стоп за­хист, ав­то­ма­ти­чне під­ня­т­тя й по­вер­не­н­ня в ро­бо­че по­ло­же­н­ня;

• гі­дро­пнев­ма­ти­чна під­ві­ска LIFT CONTROL — від­мін­на ада­пта­ція до ре­льє­фу, ста­біль­на в ро­бо­ті;

• гі­драв­лі­чне змі­ще­н­ня ±270 мм до­по­ма­гає по­збу­ти­ся не­за­ко­ше­них ді­ля­нок на схи­лах;

• валь­це­вий плю­щиль­ний ме­ха­нізм шев­рон­но­го ти­пу з на­дій­ним при­во­дом і си­сте­мою син­хро­ні­за­ції.

За­оща­джу­ю­чи 33% ча­су су­ші­н­ня

Мо­дель­ний ряд во­ру­ши­лок KUHN (фото 2) із ши­ри­ною за­хва­ту 4–17 м ду­же рі­зно­ма­ні­тний. Утім, тре­ба до­три­му­ва­тись основ­них пра­вил їх ви­бо­ру:

• ви­бір ро­бо­чої ши­ри­ни во­ру­шил­ки (роз­ра­хо­ву­є­ться на ви­со­ті 8 см за стан­дар­том DIN) за­ле- жить від ро­бо­чої ши­ри­ни ко­сар­ки або ко­сар­ки-плю­щил­ки, щоб за ко­жний про­хід во­ру­ши­ти ці­лу кіль­кість вал­ків;

• слід на­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ро­то­рам не­ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, зда­тним пра­цю­ва­ти під ви­со­ким ку­том на­хи­лу до го­ри­зон­ту з від­су­тні­стю «мер­твих» зон та пов­ним пе­ре­вер­та­н­ням вал­ка, щоб при­швид­ши­ти ви­су­шу­ва­н­ня;

• ко­ле­са ма­ють бу­ти роз­та­шо­ва­ні яко­мо­га ближ­че до ро­бо­чої зо­ни із ши­ро­ким про­фі­лем для змен­ше­н­ня ти­ску, зуб­ці ви­ко­на­ні аси­ме­три­чни­ми, а паль­це­ві му­фти (один із 1600 па­тен­тів KUHN), що пе­ре­да­ють кру­тний мо­мент, до­зво­ля­ти на­дій­ний під­йом та скла­да­н­ня се­кцій без ви­мкне­н­ня ВВП.

Во­ру­шил­ка KUHN GF 7902 — не­об­хі­дна лан­ка в лан­цю­зі кор­мо­за­го­ті­вель­них опе­ра­цій. Її обла­дна­но за­па­тен­то­ва­ною му­фтою Digidrive, що га­ран­тує на­дій­ність при­во­ду. Ін­но­ва­цій­на кон­стру­кція гра­блів сі­но­во­ру­шил­ки до­зво­ляє під­ви­щу­ва­ти про­ду­ктив­ність: зав­дя­ки аси­ме­три­чним зуб­цям і ро­то­рам ма­ло­го ді­а­ме­тра за­без­пе­чу­є­ться ви­со­ка ефе­ктив­ність во­ру­ші­н­ня, і як ре­зуль­тат швид­кість під­су­шу­ва­н­ня зна­чно зро­стає.

Гі­драв­лі­чна під­ві­ска ста­бі­лі­зує во­ру­шил­ку під час ма­нев­ру­ва­н­ня по кра­ях по­ля, а вбу­до­ва­ні пру­жи­ни за­без­пе­чу­ють гну­чкий хід, одно­ча­сно утри­му­ю­чи опти­маль­не ро­бо­че по­ло­же­н­ня.

Еко­но­мія 33% ча­су су­ші­н­ня, ма­кси­маль­на ком­па­ктність під час пе­ре­ве­зе­н­ня та ко­роб­ка пе­ре­дач ви­со­кої по­ту­жно­сті, яка не по­тре­бує об­слу­го­ву­ва­н­ня, — все це без­пе­ре­чні переваги сі­но­во­ру­шил­ки KUHN GF 7902.

На­дій­ний по­мі­чник

Вал­ко­утво­рю­ва­чі є па­сив­но­го ти­пу «со­не­чко» або ро­тор­ні (одно, двох та чо­ти­рьох) із бо­ко­вим (фото 3) чи цен­траль­ним (фото 4) укла­да­н­ням вал­ка.

Бо­ко­ви­ми вал­ко­утво­рю­ва­ча­ми мо­жна здво­ю­ва­ти вал­ки за про­хо­ду впе­ред і на­зад, а цен­траль­ний ва­лок є най­кра­щим для прес-під­би­ра­ча. На якість вал­ку­ва­н­ня мо­жна впли­ва­ти, змі­ню­ю­чи чи­сло обер­тів ро­то­ра або швид­кість ру­ху по по­лю.

Над­зви­чай­но ва­жли­вою для пов­но­го та швид­ко­го під­би­ра­н­ня кор­му й утво­ре­н­ня щіль­но­го які­сно­го вал­ка є фор­ма гра­блин із ви­ги­ном, що до­зво­ляє те­хні­ці KUHN від­ки­да­ти тра­ву вбік під час вал­ку­ва­н­ня.

Пе­ре­ва­жна біль­шість вал­ко­утво­рю­ва­чів на рин­ку ма­ють ме­ха­ні­чний при­від ро­то­рів. KUHN обла­днує ши­ро­ко­за­хва­тні вал­ку­ва­чі гі­драв­лі­чни­ми при­во­да­ми, по­збав­ля­ю­чись та­ким чи­ном кар­дан­них ва­лів. Зав­дя­ки цьо­му ма­ши­ни ру­ха­ю­ться по по­лю більш рів­но­мір­но, обер­ти ро­то­ра зав­жди по­стій­ні, і в ре­зуль­та­ті ми отри­му­є­мо аку­ра­тні й одно­рі­дні вал­ки, які го­то­ві для під­би­ра­н­ня прес-під­би­ра­ча­ми. Су­ча­сні ши­ро­ко­за­хва­тні вал­ку­ва­чі KUHN ком­пле­кту­ю­ться вдо­ско­на­ле­ним ро­то­ром ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра.

Вал­ку­ва­чі KUHN до­пов­нює но­вий кон­ве­єр­ний тип із під­бор­щи­ком (фото 5).

Ви­би­ра­є­мо з каль­ку­ля­то­ром

На­ве­де­мо при­клад ви­бо­ру мо­де­лей ко­сар­ки-плю­щил­ки, во­ру­шил­ки та вал­ку­ва­ча з роз­ра­хун­ком їх по­трі­бної кіль­ко­сті. Не­хай пло­ща сі­но­ко­су ста­но­вить 300 га. Укіс пла­ну­є­ться за­кін­чи­ти про­тя­гом 10 днів, ура­хо­ву­ю­чи рі­зні стро­ки до­зрі­ва­н­ня рі­зних куль­тур на рі­зних по­лях, а та­кож мо­жли­ві прим­хи по­го­ди. Чи­стий час сі­но­ко­су що­дня ста­но­вить 6 год з ура­ху­ва­н­ням опти­маль­но­го ча­су до­би. Се­ре­дня швид­кість ко­сар­ки-плю­щил­ки 6 км/год, во­ру­шил­ки 10 км/год, а вал­ку­ва­ча 8 км/год. Пла­ну­є­ться зро­би­ти три во­ру­ші­н­ня, а ва­лок утво­рю­ва­ти цен­траль­ний із трьох про­хо­дів ко­сар­ки для подаль­шо­го тю­ку­ва­н­ня прес-під­би­ра­чем.

Для вча­сно­го ви­ко­на­н­ня уко­су нам по­трі­бна за­галь­на ши­ри­на одні­єї або кіль­кох ко­са­рок-плю­щи­лок 8,5 м. Це мо­же бу­ти три ко­сар­ки­плю­щил­ки FC 3160TCR ши­ри­ною за­хва­ту 3,1 м або по­трій­на ком­бі­на­ція FC 813R+FC 313RF із ши­ри­ною 8,1 м зі збіль­ше­н­ням ча­су ро­бо­ти.

Щоб вча­сно три­чі роз­во­ру­ши­ти про­тя­гом 9 год ско­ше­ний трьо­ма ко­сар­ка­ми корм, не­об­хі­дна за­галь­на ши­ри­на 10 м. Якщо укіс ро­би­ти ко­сар­ка­ми FC 3160 із ши­ри­ною вал­ка 1,5 м, то для во­ру­ші­н­ня трьох вал­ків по­трі­бна во­ру­шил­ка із ши­ри­ною 7,7–10,9 м. Обе­ре­мо GF 8702 із ши­ри­ною 8,7 м, але пра­цю­ва­ти до­ве­де­ться по­над 10 год. Утім, бе­ру­чи до ува­ги мо­жли­ві про­бле­ми з по­го­дою й одно­ча­сним ви­ко­на­н­ням ро­бо­ти на рі­зних від­да­ле­них по­лях, ба­жа­но ма­ти хо­ча б дві во­ру­шил­ки. То­ді одна з них мо­же бу­ти GF 7902 із ши­ри­ною 7,8 м, а дру­га GF 502 — 5 м для одно­ча­сно­го во­ру­ші­н­ня двох вал­ків.

Щоб об’єд­на­ти в один цен­траль­ний ва­лок корм із ши­ри­ни­ною 9–10 м, ви­би­ра­є­мо вал­ку­вач GA 9531 із ши­ри­ною 9,3 м. Однак пе­ре­ві­ри­мо, яку пло­щу всти­гне звал­ку­ва­ти що­дня він один за 4 год ро­бо­чо­го ча­су пі­сля тре­тьо­го во­ру­ші­н­ня: 8 × 9,3 ××4 10 = 29,76 га. Як і для во­ру­ши­лок ба­жа­но ма­ти два вал­ку­ва­ча. В та­ко­му ра­зі ви­бір мо­жна зро­би­ти на ко­ристь двох GA 6501 із ши­ри­ною 6,3 м і ви­ко­ну­ва­ти вал­ку­ва­н­ня при­бли­зно за 3 год.

Кор­мо­за­го­ті­вель­на те­хні­ка KUHN га­ран­тує ви­со­ку якість кор­мів. Ма­ши­ни KUHN пра­цю­ють ефе­ктив­но і які­сно, від­по­від­а­ю­чи ви­мо­гам го­спо­дарств будь-яко­го роз­мі­ру та за­без­пе­чу­ю­чи най­ви­щу про­ду­ктив­ність для сіль­го­спви­ро­бни­ків, які ви­ро­щу­ють тва­рин.

Фото 3. Вал­ко­утво­рю­вач GA 6632 з бо­ко­вим укла­да­н­ням ряд­ка Фото 4. Вал­ко­утво­рю­вач GA 15031 з цен­траль­ним укла­да­н­ням ряд­ка

Фото 5. Вал­ку­вач Merge Maxx 900 кон­ве­єр­но­го ти­пу із під­бор­щи­ком

Фото 1. Ко­сар­ка-плю­щил­ка FC 3160

Фото 2. Ро­тор­на сі­но­во­ру­шил­ка GF 7902

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.