ДЕ­СЯТЬ КРО­КІВ ДО ПЕ­РЕ­МО­ГИ В ПРОЗОРОМУ ТЕН­ДЕ­РІ

ЯК ОТРИ­МА­ТИ ДЕР­ЖАВ­НЕ ЗАМОВЛЕННЯ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ігор РИБАЛЬЧЕНКО за­сту­пник ди­ре­кто­ра Укра­їн­ської уні­вер­саль­ної бір­жі

Про те, що ProZorro до­зво­ляє за­оща­ди­ти на дер­жав­них за­ку­пів­лях, ві­до­мо ба­га­тьом. Однак ма­ло хто знає (чи­тай: вва­жає/ві­рить), що дер­жав­ні за­мов­ни­ки справ­ді го­то­ві купувати про­ду­кцію в будь-яко­го по­ста­чаль­ни­ка (з від­кри­то­го рин­ку), якщо той за­про­по­нує кон­ку­рен­тні­шу ці­ну. Тим ча­сом то­рік від­бу­ло­ся по­над 5000 та­ких тен­де­рів із за­ку­пів­лі ово­чів, близь­ко 1400 — фру­ктів, по­над 1300 — яєць і на­віть 579 — зер­но­вих. За­га­лом дер­жав­ні уста­но­ви, ор­га­ні­за­ції та ком­па­нії з дер­жав­ною час­ткою в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі, про­ве­ли то­рік по­над 13,5 тис. тен­де­рів для за­ку­пів­лі рі­зно­ма­ні­тних сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів і по­слуг. Про­зо­рий тен­дер? Це ре­аль­но

Ста­ти уча­сни­ком тен­де­рів мо­же будь-яка ком­па­нія, але, щоб пра­цю­ва­ти в си­сте­мі ефе­ктив­но, слід зна­ти, як від­бу­ва­є­ться про­цес за­ку­пів­лі. За укра­їн­ською про­це­ду­рою він має прой­ти шість ета­пів: від ого­ло­ше­н­ня тор­гів до під­пи­са­н­ня й за­ван­та­же­н­ня до­го­во­ру в си­сте­му.

По­ча­тко­вий етап — ого­ло­ше­н­ня тен­де­ра, тоб­то пу­блі­ка­ція на одно­му з до­зво­ле­них май­дан­чи­ків си­сте­ми ProZorro ін­фор­ма­ції про: пре­дмет за­ку­пів­лі, очі­ку­ва­ну вар­тість, те­хні­чні та які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки то­ва­ру, по­слу­ги, ро­бо­ти, ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до уча­сни­ків, спосо­би опла­ти, до­став­ки то­що. Пі­сля то­го, як ці да­ні з’яв­ля­ю­ться на май­дан­чи­ку, бу­дья­кий по­ста­чаль­ник мо­же взя­ти участь в тор­гах.

Для цьо­го по­трі­бно: 1) за­ре­є­стру­ва­ти­ся на будь-яко­му з тор­го­вих май­дан­чи­ків, акре­ди­то­ва­них у ProZorro і МЕРТ, на­при­клад, та­кою є Укра­їн­ська уні­вер­саль­на бір­жа;

2) пі­сля ре­є­стра­ції на сай­ті прой­ти ве­ри­фі­ка­цію — по­пов­ни­ти ба­ланс ка­бі­не­ту з роз­ра­хун­ко­во­го ра­хун­ку то­го під­при­єм­ства, від яко­го бу­ла про­ве­де­на ре­є­стра­ція. Ця опе­ра­ція про­во­ди­ться су­то для пе­ре­вір­ки ре­кві­зи­тів, тож до­ста­тньо й 10 грн.

Щоб одра­зу взя­ти участь у бу­дья­ких тен­де­рах на будь-яку су­му, ре­ко­мен­ду­є­мо по­пов­ни­ти ба­ланс на 1700 грн. Цих ко­штів ви­ста­чить і на участь у де­кіль­кох за­ку­пів­лях, якщо ком­па­нія не пла­нує бра­ти участь в тен­де­рах на по­над 1 млн грн (про це де­таль­но роз­по­від­а­є­ться на на­шо­му сай­ті).

Пе­ред тим як бра­ти участь в тор­гах, по­ста­чаль­ни­ки ма­ють пра­во ста­ви­ти уто­чню­валь­ні за­пи­та­н­ня що­до тен­де­ра. Пи­та­н­ня став­лять ано­нім­но — за­мов­ник не знає, ко­му са­ме на­дає від­по­відь. Це до­зво­ляє по­ста­чаль­ни­ку то­чні­ше під­го­ту­ва­ти свою про­по­зи­цію, а за­мов­ник має мо­жли­вість уто­чни­ти кри­те­рії замовлення. Якщо по­ста­чаль­ник ро­зу­міє, що го­то­вий бра­ти участь в тен­де­рі, по­дає за­яв­ку й всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти за­мов­ни­ків, за­ван­та­жу­ю­чи їх у си­сте­му. Ре­ко­мен­ду­є­мо не від­кла­да­ти цю ва­жли­ву про­це­ду­ру на остан­ній мо­мент, бо за­ван­та­же­н­ня до­ку­мен­тів мо­же зайня­ти біль­ше ча­су, ніж пла­ну­є­те.

Пі­сля то­го як за­яв­ку по­да­но, а до­ку­мен­ти за­ван­та­же­но ли­ша­є­ться до­че­ка­ти­ся по­ча­тку са­мо­го ау­кціо­ну. Він від­бу­ва­є­ться у три ра­ун­ди. У ко­жно­му з них уча­сни­кам бу­де за­про­по­но­ва­но по­да­ти свою ці­но­ву про­по­зи­цію. Для її ко­ри­гу­ва­н­ня або уто­чне­н­ня від­ве­де­но 120 се­кунд. Якщо за цей час ці­но­ву про­по­зи­цію не бу­де змі­не­но, си­сте­ма прийме її як оста­то­чну для цьо­го ра­ун­ду й за­про­по­нує пе­ре­йти в на­сту­пний.

Упро­довж ау­кціо­ну уча­сни­ки ма­ють збе­рі­га­ти ано­нім­ність. Утім, су­ми ці­но­вих про­по­зи­цій ви­дно всім. Ви­ня­тком є ли­ше тен­де­ри за «єв­ро­пей­ською про­це­ду­рою» (про­ве­де­н­ня дер­жав­ної за­ку­пів­лі з очі­ку­ва­ною вар­ті­стю по­над 133 000 єв­ро для то­ва­рів і по­слуг та 5,15 млн єв­ро для ро­біт, що опу­блі­ко­ва­ні ан­глій­ською мо­вою).

На під­ста­ві по­да­них ці­но­вих про­по­зи­цій си­сте­ма ви­зна­чає пе­ре- мож­ця ау­кціо­ну (але по­ки ще не тен­де­ра) за прин­ци­пом най­кра­щої ці­но­вої про­по­зи­ції. У ра­зі на­яв­но­сті не­ці­но­вих па­ра­ме­трів (на­при­клад, тер­мін по­ча­тку на­да­н­ня по­слуг або то­ва­ру) тен­де­ра та їх істо­тно­го впли­ву на ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця за­мов­ник має пра­во пе­ре­ві­ри­ти то­чність по­да­ної ці­но­вої про­по­зи­ції і до­ку­мен­та­цію по­ста­чаль­ни­ка. Якщо всі па­ра­ме­три уча­сни­ка від­по­від­а­ють ви­мо­гам за­мов­ни­ка, він під­твер­джує пе­ре­мож­ця ау­кціо­ну як пе­ре­мож­ця тен­де­ра.

У ра­зі ви­со­кої час­тки не­ці­но­вих кри­те­рі­їв або їх ви­со­ко­го впли­ву на фа­кти­чне на­да­н­ня по­слуг або якість то­ва­ру (на­при­клад, тер­мін га­ран­тій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня) або, ска­жі­мо, по­да­н­ня по­ста­чаль­ни­ком не­під­твер­дже­них до­ку­мен­тів на тен­дер за­мов­ник має пов­не пра­во дис­ква­лі­фі­ку­ва­ти по­ста­чаль­ни­ка. Так мо­же три­ва­ти аж до ви­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця тен­де­ра, про­по­зи­ція яко­го най­то­чні­ше від­обра­жає ін­те­ре­си за­мов­ни­ка.

Пі­сля про­ве­де­н­ня тен­де­ра йо­го ре­зуль­та­ти (скан-ко­пія до­го­во­ру із за­мов­ни­ком) пу­блі­ку­ю­ться в си­сте­мі, і ця про­це­ду­ра вва­жа­є­ться за­вер­ше­ною.

10 кро­ків до пе­ре­мо­ги

1 Не вар­то бо­я­ти­ся бра­ти участь у тен­де­рах. Дер­жа­ві по­трі­бні які­сні то­ва­ри так са­мо, як і всім ін­шим уча­сни­кам рин­ку. Якщо ви за­без­пе­чу­є­те свій ри­нок збу­ту які­сним то­ва­ром, по­слу­га­ми або ро­бо­тою, то чо­му б не за­про­по­ну­ва­ти свої по­слу­ги дер­жа­ві? 2

Бо­дай один пра­ців­ник ва­шої ком­па­нії має «жи­ти» дер­жав­ни­ми тен­де­ра­ми. Він має зна­ти­ся на нор­ма­тив­но-пра­во­вій ба­зі, від­ві­ду­ва­ти се­мі­на­ри й пе­ре­гля­да­ти ві­део­у­ро­ки що­до уча­сті в тен­де­рах ProZorro. Укра­їн­ська уні­вер­саль­на бір­жа ре­гу­ляр­но про­во­дить ве­бі­на­ри на те­му дер­жав­них за­ку­пі­вель, за­пи­си яких роз­мі­щує на вла­сно­му Youtubeка­на­лі. 3

Ува­жно ви­вчіть умо­ви тен­де­ра й до­ку­мен­та­цію, на­ма­гай­те­ся по­ста­ви­ти за­мов­ни­ку ма­кси­маль­ну кіль­кість до­по­мі­жних за­пи­тань. Це ано­нім­на ко­му­ні­ка­ція, однак во­на мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на в ра­зі оскар­же­н­ня ре­зуль­та­тів тен­де­ра за по­мил­ко­вої або не­спра­ве­дли­вої дис­ква­лі­фі­ка­ції. 4

Пам’ятай­те про час і мі­сце про­ве­де­н­ня тен­де­ра. Ча­сом по­ста­чаль­ни­ки по­да­ють за­яв­ки на кіль­ка тен­де­рів, однак не всти­га­ють або ба­наль­но за­бу­ва­ють взя­ти в них участь. От­же до­ціль­но вста­но­ви­ти на­га­ду­ва­н­ня про по­дію в ро­бо­чо­му ка­лен­да­рі. 5

Го­туй­те тен­дер­ну до­ку­мен­та­цію від­по­від­но до ви­мог за­мов­ни­ка. Не вар­то ма­ні­пу­лю­ва­ти те­хні­чним зав­да­н­ням, бо це мо­же ста­ти при­чи­ною дис­ква­лі­фі­ка­ції. 6

Кон­ку­руй­те ли­ше рин­ко­ви­ми ме­то­да­ми. Не вар­то шу­ка­ти кон­ку­рен­тів і на­ма­га­ти­ся ор­га­ні­зу­ва­ти будь-який тип змо­ви — ра­но чи пі­зно це з’ясу­є­ться.

7 Стри­муй­те емо­ції. Під час тор­гів во­ни тіль­ки шко­дять. 8

Ви­зна­чте стат­ті ви­трат, які ви мо­же­те лег­ко ви­клю­чи­ти зі сво­єї ці­но­вої про­по­зи­ції. По­збудь­те­ся «зай­вої ва­ги» сво­єї ці­ни. 9

Дій­те тіль­ки в рам­ках вла­сно­го бю­дже­ту. Пе­ред тен­де­ром ува­жно ви­вчіть то­вар, по­слу­гу чи ро­бо­ту, ви­мо­ги за­мов­ни­ка. Ви­вчіть всі су­пу­тні чин­ни­ки, що мо­жуть впли­ну­ти на ви­ко­на­н­ня ва­ми цьо­го замовлення. Зро­біть ана­ліз рин­ку або акту­а­лі­зуй­те по­пе­ре­дній. Не за­будь­те про при­бу­ток — ви­зна­чте ту йо­го нор­му, ниж­че якої ви не ста­ли б на­йма­ти­ся на та­кий про­ект на зви­чай­но­му рин­ку. 10

Якщо ви не ви­гра­ли в тен­де­рі — не впа­дай­те у від­чай. Про­ана­лі­зуй­те ситуацію і зна­йдіть свої слаб­кі сто­ро­ни або ж оскарж­те рі­ше­н­ня за­мов­ни­ка.

Про мо­жли­во­сті й ін­стру­мен­ти

З’ясу­ва­ти прин­ци­пи фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми, мо­жли­во­сті оскар­же­н­ня й сфор­му­ва­ти стра­те­гію уча­сті в тор­гах мо­жна ра­зом із на­ши­ми ком­пе­тен­тни­ми фа­хів­ця­ми.

Мо­де­лю­є­мо ситуацію: По­ста­чаль­ник не пе­ре­міг в тен­де­рі, бо за­мов­ник без­під­став­но від­хи­лив йо­го за­яв­ку.

На цей ви­па­док уча­сник тен­де­ра має мо­жли­вість оскар­жи­ти ре­зуль­та­ти тор­гів в Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­ті, гро­мад­ських ор­га­ні­за­ці­ях, TI (Transparency International) і на­віть на­пи­са­ти без­по­се­ре­дньо пер­шо­му за­сту­пни­ку мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі. Це до­зво­ляє зу­пи­ни­ти ре­зуль­та­ти про­ве­де­н­ня тен­де­ра до ви­рі­ше­н­ня спір­но­го пи­та­н­ня по су­ті. До сло­ва, рі­ше­н­ня АМКУ ни­ні ви­но­сить опе­ра­тив­но й без­при­стра­сно — цьо­му є бе­зліч під­твер­джень. Якщо з’ясу­є­ться, що за­мов­ник і справ­ді від­хи­лив за­яв­ку без­під­став­но, то ви ма­ти­ме­те пра­во зно­ву бра­ти участь у тор­гах, а від­по­від­но, ще один шанс на пе­ре­мо­гу.

Слід ро­зу­мі­ти, що будь-які уго­ди пов’яза­но з ри­зи­ка­ми, і з ни­ми під­при­єм­ці ма­ють спра­ву як у ко­мер­цій­но­му се­кто­рі, так і по­ста­ча­ю­чи свою про­ду­кцію дер­жав­ним стру­кту­рам. Та якщо у зви­чай­них рин­ко­вих від­но­си­нах ви по­да­є­те на сво­го кон­тр­аген­та в суд, то, здій­сню­ю­чи дер­жав­ні за­ку­пів­лі, існує ще й до­да­тко­вий ін­стру­мент кон­тро­лю й на­гля­ду.

Мо­де­лю­є­мо ситуацію: По­ста­чаль­ник ви­грав у тен­де­рі, але за­мов­ник не під­пи­сує до­го­вір або за­тя­гує цей про­цес.

У вас є мо­жли­вість оскар­жи­ти цей са­бо­таж у Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі Укра­ї­ни. Ува­жно ви­вчив­ши ситуацію, Де­пар­та­мент дер­жав­них за­ку­пі­вель зна­хо­дить пе­ре­кон­ли­ві ар­гу­мен­ти для за­мов­ни­ка.

До­три­му­ю­чись цих по­рад, ви обов’яз­ко­во ста­не­те пе­ре­мож­цем тен­де­ра. Мо­жли­во, не одра­зу пе­ре­мож­цем ау­кціо­ну, але пе­ре­мож­цем тен­де­ра. Від­чу­ва­є­те рі­зни­цю?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.