ЕКО­НО­МІ­КА ЗА­ПРО­ВА­ДЖЕ­Н­НЯ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ МО­БІЛЬ­НОЇ ЗА­ЛІ­ЗНИ­ЧНОЇ ПЕ­РЕ­ВАЛ­КИ

ЯК ЗА­РО­БИ­ТИ НА ЛОГІСТИЦІ ЗЕРНА

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Те­хно­ло­гію мо­біль­ної за­лі­зни­чної пе­ре­вал­ки спра­ве­дли­во вва­жа­ють су­ча­сним Сross-docking зер­но­вої ло­гі­сти­ки. А мо­біль­ні бри­га­ди бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів у па­рі з вла­сним ав­то­пар­ком і ва­го­на­ми-зер­но­во­за­ми, де­да­лі ча­сті­ше сіль­го­спви­ро­бни­ки ба­чать на шля­ху до еле­ва­то­рів і мор­ських пор­тів.

Еле­ва­то­ри, які ще вчо­ра аб­со­лю­тно не спри­йма­ли мо­біль­ну за­лі­зни­чну пе­ре­вал­ку як яви­ще, з її по­явою від­чу­ли, що кон­ку­ру­ва­ти стає де­да­лі важ­че. Ще б пак! Бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі не та­кі ви­тра­тні. До то­го ж во­ни мо­біль­ні — мо­жуть при­бу­ти в по­трі­бне мі­сце у по­трі­бний час — і це теж кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га. За­про­ва­див­ши вла­сний про­ект мо­біль­ної пе­ре­вал­ки зерна, ком­па­нія Agricom Group сут­тє­во зде­ше­ви­ла ло­гі­сти­чну скла­до­ву. І те­пер сіль­го­спви­ро­бни­ки не ли­ше го­то­ві по­ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом, а й за­про­шу­ють пар­тне­рів і ко­лег до спів­пра­ці.

З ви­со­ко­го стар­ту

Кла­сте­ри на­шої ком­па­нії гео­гра­фі­чно від­да­ле­ні від пор­тів. Еле­ва­тор на Сло­бо­жан­щи­ні че­рез по­дії 2014 ро­ку був від­рі­за­ний від за­лі­зни­ці: з одно­го бо­ку гіл­ки — РФ, а з дру­го­го — ОРДЛО. Та­кі обставини зму­си­ли при­швид­ши­ти­ся й ді­я­ти ме­то­дом проб і по­ми­лок.

На стар­ті ви­ни­ка­ло ба­га­то пи­тань і по­за­шта­тних си­ту­а­цій. Чо­го грі­ха та­ї­ти, бу­ло вся­ке: і про­стої ма­шин, і про­бле­ми з їх по­да­чею, і по­лам­ки в до­ро­зі, і істе­ри­ки во­ді­їв, і без­від­по­від­аль­ність де­яких пра­ців­ни­ків за­лі­зни­ці, і про­бу­дже­н­ня зерна. До­ве­ло­ся бо­ро­ти­ся з не­го­дою, шу­ка­ти мі­сця для ма­нев­ру та вла­сно­руч ви­йма­ти ка­мі­н­ня з бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча (яке по­тра­пи­ло ту­ди зі скла­дів на­ших пар­тне­рів — уже ко­ли­шніх). Утім, цей шлях ми по­вин­ні бу­ли прой­ти, аби на­вчи­ти­ся про­ти­сто­я­ти цьо­му, за­по­бі­га­ти про­бле­мам до їх ви­ни­кне­н­ня, ство­рю­ю­чи пра­виль­ні умо­ви для ро­бо­ти. На­віть са­му кон­стру­кцію бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча (тра­ди­цій­но це при­ймаль­ний бун­кер, об­ся­гом близь­ко 10 ку­бо­ме­трів, три го­ри­зон­таль­них шне­ки з до­зу­валь­ним ши­бе­ром і вер­ти­каль­ний шнек) до­ве­ло­ся тро­хи до­о­пра­цю­ва­ти й мо­дер­ні­зу­ва­ти.

Як це пра­цює

По­руч із за­лі­зни­чною гіл­кою на стан­ції (або бі­ля за­галь­ної ко­лії) зер­но­пе­ре­ван­та­жу­вач на­ла­што­ву­ють у ро­бо­чий стан, по­да­ють і під­ко­чу­ють ва­го­ни. Ван­та­жів­ка-са­мо­скид ви­си­пає пев­ну кіль­кість зерна в бун­кер­на­ко­пи­чу­вач, тра­ктор із ва­лом від­бо­ру по­ту­жно­сті при­во­дить шнек в дію, зер­но під­ні­ма­є­ться на ви­со­ту ва­го­на-зер­но­во­за. Швид­кість за­ван­та­же­н­ня до­сить ви­со­ка — зав­дя­ки роз­дво­єн­ню пі­ді­ймаль­но­го шне­ка й ела­сти­чній го­фро­тру­бі ва­гон на­пов­ню­ють одра­зу че­рез два лю­ки. Що мен­ше за­ли­ша­є­ться си­ро­ви­ни в зер­но­пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, то ви­ще під­ні­ма­є­ться при­чіп са­мо­ски­да, ви­ван­та­жу­ю­чи зер­но, яке за­ли­ши­ло­ся. З мо­біль­ною за­лі­зни­чною пе­ре­вал­кою за­зви­чай зда­тна впо­ра­ти­ся ко­ман­да, до скла­ду якої вхо­дять ро­бо­чий, кон­тро­лер на ва­го­ні, під­би­рач на зем­лі, тра­кто­рист-ма­ши­ніст для транс­пор­ту­ва­н­ня ва­го­нів та/ або пе­ре­мі­ще­н­ня бун­ке­ра вздовж ко­лій і ке­рів­ник мо­біль­ної гру­пи. Зві­сно, слід по­дба­ти й про зов­ні­шній кон­троль за ро­бо­тою бри­га­ди.

Те­о­ре­ти­чно те­хні­ка зда­тна пе­ре­ван­та­жу­ва­ти зер­но зі швид­кі­стю до 200 т/год за умо­ви без­пе­рерв­ної йо­го по­да­чі. Та, як по­ка­зує пра­кти­ка, ча­су на це по­трі­бно на­ба­га­то біль­ше. За го­ди­ну за­ван­та­жу­є­ться один ва­гон-зер­но­воз (65–70 т) —з ура­ху­ва­н­ням бу­кси­ру­ва­н­ня ва­го­на до мі­сця за­ван­та­же­н­ня, за­ван­та­же­н­ня з очі­ку­ва­н­ням ви­ван­та­же­н­ня зерна з ав­то­мо­бі­ля в бун­кер і ма­нев­ро­вих пе­ре­мі­щень. А втім, най­скла­дні­ше й, на­пев­не, най­ва­жли­ві­ше зав­да­н­ня у цьо­му про­це­сі — ор­га­ні­зу­ва­ти й за­без­пе­чи­ти зба­лан­со­ва­ну ро­бо­ту всіх ла­нок у лан­цю­зі «СКЛАД — АВТО — ВА­ГО­НИ — ЗАЛІЗНИЧНА ПЕРЕВАЛКА — ЗАЛІЗНИЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ», а та­кож на­ле­жний обмін ін­фор­ма­ці­єю, кон­троль і мо­ні­то­ринг.

Га­ран­то­ва­ний мі­нус

Се­ре­дня вар­тість по­слуг се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го еле­ва­то­ра на той час, ко­ли ком­па­нія вво­ди­ла в екс­плу­а­та­цію мо­біль­ну за­лі­зни­чну пе­ре­вал­ку, в Agricom Group ста­но­ви­ла десь близь­ко 200 грн/т (при­йма­н­ня — до 20 грн/т, від­ван­та­же­н­ня — до 120, збе­рі­га­н­ня — близь­ко 2 грн/т/до­бу).

Ме­не, як ке­рів­ни­ка на­пря­му ло­гі­сти­ки, зав­жди ці­ка­ви­ло пи­та­н­ня: чо­му при­йма­н­ня на­ба­га­то де­шев­ше, ніж від­ван­та­же­н­ня. До ре­чі, на де­яких еле­ва­то­рах за при­йма­н­ня вза­га­лі гро­шей не бе­руть. Мов­ляв, го­лов­не — ве­зіть зер­но, роз­бе­ре­мо­ся по­тім. А вже зго­дом, ко­ли від­ван­та­жу­ють зер­но з еле­ва­то­ра, ви­яв­ля­є­ться, що за збе­рі­га­н­ня ві­зьмуть до 2 грн/т/до­бу. Су­ма на пер­ший по­гляд не­ве­ли­ка. Ін­ше пи­та­н­ня: скіль­ки до­ве­де­ться че­ка­ти, до­ки за­лі­зни­ця та її ще­дрі на обі­цян­ки екс­пе­ди­то­ри в роз­пал се­зо­ну змо­жуть на­да­ти по­трі­бну кіль­кість ва­го­нів? На де­яких еле­ва­то­рах си­сте­ма та­ри­фі­ка­ції по­слуг вза­га­лі на­га­дує та­ри­фні пла­ни мо­біль­них опе­ра­то­рів: на­чеб­то не­до­ро­го, про­те ні­чо­го до­сте­мен­но не зро­зумі­ло, а в кін­ці мі­ся­ця на ба­лан­сі «мі­нус». Так і на мо­мент від­ван­та­же­н­ня зерна сто­рон­ньо­му еле­ва­то­ру — ра­хун­ки за по­слу­ги ду­же ча­сто пе­ре­ви­щу­ють очі­ку­ва­н­ня по­кла­жо­дав­ців і, що най­го­лов­ні­ше, опла­ту за­зви­чай ви­ма­га­ють на­пе­ред. А хто не встиг — той за­пі­знив­ся. І пе­ред­усім від­ван­та­жу­ють про­ду­кцію «стра­те­гі­чно ва­жли­ві­шо­го клі­єн­та».

При­пу­сти­мо, що в се­ре­дньо­му (за ін­ших іде­аль­них рів­них умов) для на­ко­пи­че­н­ня пар­тії на від­ван­та­же­н­ня се­ре­дня три­ва­лість збе­рі­га­н­ня ста­но­ви­ти­ме 10 діб (це 15–20 грн/т). До­дай­те до цьо­го ще не від­чу­тні від­ра­зу «дрі­бни­ці», на кшталт зва­жу­ва­н­ня ва­го­на, по­двій­но­го та­ри­фу за ро­бо­ту еле­ва­то­ра у ви­хі­дні та свя­тко­ві дні (ко­ли, до сло­ва, най­ви­щі шан­си отри­ма­ти де­фі­ци­тні ва­го­ни). Ще близь­ко 1% так зва­них втрат, які на­чеб­то бу­ли на еле­ва­то­рі — це при­ро­дне змен­ше­н­ня й ме­ха­ні­чні втра­ти. Тож за роз­ра­хун­ко­вої вар­то­сті зерна 150 дол./т й пла­но­во­го об­ся­гу пар­тії пше­ни­ці на екс­порт 5000 т, отри­му­є­мо ще до­да­тко­во 35–40 грн/т у ви­тра­тній ча­сти­ні. От­же, за­га­лом: 20 + 120 + 20 + + 40 = 200 грн/т, або ж 8 дол./т — це га­ран­то­ва­ний мі­нус із ки­ше­ні агра­рія, до то­го ж без ура­ху­ва­н­ня вар­то­сті су­ші­н­ня й до­роб­ки зерна на сто­рон­ніх еле­ва­то­рах під час при­йма­н­ня.

Крім то­го, ні­хто не убез­пе­че­ний від то­го, що з еле­ва­то­ра від­ван­та­жать зер­но по­трі­бної яко­сті (на­віть якщо цей еле­ва­тор ви­зна­чив якість і во­ло­гість у рам­ках екс­порт­но­го кон­тра­кту). Тож ціл­ком імо­вір­но, що в пор­ту зно­ву до­ве­де­ться ви­тра­ча­ти гро­ші на су­ші­н­ня й до­роб­ку. Ба біль­ше! Че­рез не­від­по­від­ність які­сних по­ка­зни­ків про­ду­кцію вза­га­лі мо­жуть не прийня­ти. А тим ча­сом ко­ра­бель че­кає на за­ван­та­же­н­ня, за по­ру­ше­н­ня тер­мі­нів по­ста­ча­н­ня в кон­тра­кті пе­ред­ба­че­но штра­фні сан­кції. Вар­тість ло­гі­сти­ки ви­ро­стає в гео­ме­три­чній про­гре­сії…

Га­ран­то­ва­ний плюс

От­же, зу­пи­ни­мо­ся на ци­фрі 200 грн/т. Її більш ніж до­ста­тньо, тим па­че, що ни­ні та­ри­фи кар­ди­наль­но не змі­ни­ли­ся (при­найм­ні то­чно не зни­зи­ли­ся). По­слу­ги мо­біль­ної за­лі­зни­чної пе­ре­вал­ки до­зво­ля­ють що­най­мен­ше вдві­чі з,мен­ши­ти вар­тість ло­гі­сти­ки в порт і за­оща­ди­ти від 3 до 5 дол. на тон­ні зерна.

Та­ким чи­ном, для пар­тії в 5000 т еко­но­мі­чний ефект ста­но­ви­ти­ме від 15 000 до 25 000 дол. А ви­гі­дно це чи ні — ви­рі­шуй­те са­мі.

Ком­па­нії Agricom Group ця те­хно­ло­гія до­зво­ли­ла за­оща­ди­ти по­над 250 000 дол., і, що не менш ва­жли­во, ми ви­ко­на­ли свої зо­бов’яза­н­ня по екс­порт­них кон­тра­ктах і до­ста­ви­ли зер­но в пор­ти з усіх на­ших під­при­ємств і кла­сте­рів у са­мий роз­пал се­зо­ну — в пе­рі­од го­стро­го де­фі­ци­ту ру­хо­мо­го скла­ду.

Наш до­свід свід­чить, що за до­три­ма­н­ня пев­них умов (на­справ­ді, дріб’яз­ко­вих з по­гля­ду ре­а­лі­за­ції, про­те ва­жли­вих) те­хно­ло­гія мо­біль­ної за­лі­зни­чної пе­ре­вал­ки за до­по­мо­гою бун­ке­ра-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча мо­же ста­ти у при­го­ді, зде­ше­вив­ши до­став­ку зерна в порт.

Під­су­му­є­мо умо­ви: • пра­виль­на (ба­жа­но без­до­ган­на) ор­га­ні­за­ція ло­гі­сти­чно­го лан­цюж­ка «склад — авто — по­да­ча ва­го­нів — залізнична перевалка — залізнична до­став­ка»; • ви­ді­ле­н­ня по­трі­бних ре­сур­сів і пра­виль­ний фо­кус ува­ги; • ви­со­кий рі­вень під­го­тов­ки, ква­лі­фі­ка­ції та мо­ти­ва­ції те­хні­чно­го пер­со­на­лу; • на­яв­ність пов­но­го ком­пле­кту спе­цте­хні­ки й обла­дна­н­ня; • які­сна ко­му­ні­ка­ція й ав­то­ма­ти­за­ція; • за­без­пе­че­н­ня кон­тро­лю й без­пе­ки.

Є та­кий ви­раз: «Хто пла­тить — той за­мов­ляє му­зи­ку», але в агро­ло­гі­сти­ці, на­пев­не, є якесь від­хи­ле­н­ня від ці­єї па­ра­ди­гми. На­справ­ді пла­тить на­чеб­то по­ку­пець… але в пор­ту. А ви­тра­ти на ло­гі­сти­ку продукції, не­хай скіль­ки це ко­штує, ля­га­ють на пле­чі сіль­го­спви­ро­бни­ка. До­свід Agricom Group у рам­ках ді­яль­но­сті агро­ло­гі­сти­чно­го цен­тру та мо­біль­ної за­лі­зни­чної пе­ре­вал­ки на пра­кти­ці до­вів та­ку те­зу: «За­оща­див, а от­же, за­ро­бив». Опти­мі­за­ція ви­трат за стат­тею ло­гі­сти­ки — мо­жли­вість сут­тє­во збіль­ши­ти вла­сний за­ро­бі­ток.

Оле­ксандр СМОКОТІН, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту ло­гі­сти­ки Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.