АЛ­ГО­РИТМ УСПІ­ШНО­ГО СТАР­ТУ ВІД ВИРОБНИКІВ-ПЕРШОПРОХІДЦІВ

ЯК РОЗПОЧАТИ ОРГАНІЧНИЙ БІ­ЗНЕС

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Від «про­гра­ми-мі­ні­мум» до «про­гра­ми-ма­кси­мум»

Став­ле­н­ня до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва ни­ні не­о­дно­зна­чне. І в чо­мусь ске­пти­ки та­ки ма­ють ра­цію. А втім, не­хай там що во­ни ка­жуть, цей бі­знес в Укра­ї­ні вже від­був­ся. На­ра­зі акту­аль­не пи­та­н­ня — як йо­го ве­сти і що для цьо­го по­трі­бно.

Пра­гну­чи пе­ре­йти на ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво, агро­ком­па­нія у ЄС за­мов­ляє роз­роб­ку до­ку­мен­та­ції. Ін­спе­кто­ри, що при­їжджа­ють у го­спо­дар­ство, до­слі­джу­ють йо­го й роз­ро­бля­ють фер­ме­ро­ві до­ро­жню кар­ту — так зва­ний OrganicActionPlan, — роз­по­від­ає про єв­ро­пей­ську пра­кти­ку ди­ре­ктор НВО «Ін­сти­тут ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва» Оле­ксій Ка­чков­ський. — Якщо го­спо­дар по­го­джу­є­ться пра­цю­ва­ти за цим пла­ном, дер­жа­ва ви­ді­ляє йо­му фі­нан­со­ву до­по­мо­гу — без­від­со­тко­вий кре­дит на пер­ших три ро­ки, до­ки в під­при­єм­ства три­ває пе­ре­хі­дний пе­рі­од (пе­ре­хід зе­мель­но­го бан­ку від тра­ди­цій­но­го ви­ро­бни­цтва до ор­га­ні­ки, ко­ли хі­мі­чні до­бри­ва вже не за­сто­со­ву­ють).

В Укра­ї­ні про­цес де­що дов­ший. Ко­жно­му, хто пе­ре­хо­дить до ор­га­ні­ки, до­во­ди­ться про­хо­ди­ти не­про­стий шлях. Крок за кро­ком ам­бі­тні ви­ро­бни­ки фор­му­ють но­ві під­хо­ди до сво­го бі­зне­су. До­сві­ду до­во­ди­ться на­бу­ва­ти ме­то­дом проб і по­ми­лок. Утім, як зі­зна­ю­ться, во­но то­го вар­те.

1. Змі­ни­ти ми­сле­н­ня всі­єї ко­ман­ди Для ор­га­ні­за­ції ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва не­до­ста­тньо ли­ше ба­жа­н­ня ке­рів­ни­ка — хтось має йо­го вті­лю­ва­ти в жи­т­тя. Що­прав­да, ни­ні та­ких фа­хів­ців не ви­пу­скає жо­ден ін­сти­тут. Ти­по­вий ви­па­док: агро­но­ми не ма­ють по­трі­бних знань і зав­зя­то опи­ра­ю­ться змі­нам, са­бо­ту­ють «див­ні», на їх по­гляд, роз­по­ря­дже­н­ня ке­рів­ни­ка. Ча­сом до­хо­дить на­віть до звіль­не­н­ня. Як цьо­му за­ра­ди­ти? Пе­ред­усім пе­ре­на­вчи­ти пер­со­нал. А ще — пе­ре­да­ва­ти лю­дям своє на­тхне­н­ня. Якщо для ко­гось ор­га­ні­ка — це про­сто бі­зне­сі­дея, що не­се но­ві мо­жли­во­сті для бі­зне­су, то за­зви­чай та­кий кон­цепт не спра­цьо­вує. Має бу­ти ві­ра в ор­га­ні­чну ідею.

(!) Ор­га­ні­чна фі­ло­со­фія крок за кро­ком стає сти­лем жи­т­тя всі­єї ко­ман­ди

2. Оздо­ро­ви­ти ґрун­ти

Ми ма­є­мо цін­ні укра­їн­ські чор­но­зе­ми, але їх мо­жна ду­же лег­ко зни­щи­ти. Ко­мер­цій­на сі­во­змі­на ви­но­сить гу­мус із ґрун­тів, що з ро­ка­ми при­зво­дить до їх ви­сна­же­н­ня.

Ко­ли ви­ро­бник за­хо­дить в ор­га­ні­ку, то по­ви­нен змі­ни­ти своє став­ле­н­ня са­мо­го по­ня­т­тя «ґрунт». В ор­га­ні­ці ґрун­ти — це імун­на си­сте­ма ро­сли­ни, яку слід оздо­ров­лю­ва­ти. А ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня да­ють ін­фор­ма­цію про те, які ор­га­ні­зми під­три­му­ють здо­ров’я ґрун­ту, які йо­му шко­дять і як під­три­му­ва­ти між ни­ми ба­ланс. Якщо ґрунт жи­вий, то й ро­сли­на жи­ва. І це ор­га­ні­ки на­зи­ва­ють спра­ве­дли­вим став­ле­н­ням до ґрун­ту.

(!) Здо­ро­вий ґрунт по­лі­пшує здо­ров’я бі­зне­су

3. Го­спо­да­рю­ва­ти си­стем­но

На по­га­них ґрун­тах органічний ви­ро­бник має не остан­нє за­бра­ти у при­ро­ди, а пра­виль­но змі­ни­ти цей ґрунт, щоб ма­ти мо­жли­вість пра­цю­ва­ти ба­га­то ро­ків і вдо­ско­на­лю­ва­ти своє ви­ро­бни­цтво. Ска­жі­мо, на ма­ло­при­да­тних для сіль­сько­го го­спо­дар­ства ґрун­тах у пів­ден­ній Ні­меч­чи­ні лю­ди від­ра­зу ж за­по­ча­тку­ва­ли тва­рин­ни­цтво, ви­ро­щу­ва­ли на цих зем­лях фу­раж для сво­їх ко­рів, уно­си­ли до­бри­ва на по­ля, від­нов­лю­ва­ли ґрун­ти за до­по­мо­гою кор­мо­вих куль­тур — лю­цер­ни та ко­ню­ши­ни. І ли­ше то­ді, ко­ли ґрун­ти по­ча­ли по­лі­пшу­ва­ти­ся, во­ни пе­ре­йшли на ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур із біль­шою до­да­ною вар­ті­стю.

(!) Си­стем­ність під­хо­дів — за­по­ру­ка ста­ло­го бі­зне­су

4. По­дба­ти про кон­троль

В ор­га­ні­чно­му зем­ле­роб­стві «швид­ка до­по­мо­га» не діє: якщо не за­по­біг­ти про­бле­мі за­вча­сно, то втра­ти вро­жаю не­ми­ну­чі. На­при­клад, на пів­дні пі­шли ря­сні до­щі й на ко­ло­сках взя­ла­ся гниль. Спе­ці­аль­ні за­со­би за­хи­сту ро­слин, до­зво­ле­ні в ор­га­ні­чно­му ви­ро­бни­цтві, слід уно­си­ти в ду­же ко­ро­ткий тер­мін пі­сля ку­пів­лі. В ін­шо­му ра­зі во­ни втра­тять свої ко­ри­сні вла­сти­во­сті, й ро­сли­ну не вря­ту­ють. Зва­жа­ю­чи на та­кі де­та­лі, по­трі­бно від­пра­цю­ва­ти ме­ха­нізм кон­тро­лю за своє­ча­сним ви­ко­на­н­ням усіх те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій.

(!) За­по­бі­га­ти зав­жди про­сті­ше, ніж ря­ту­ва­ти­ся від на­слід­ків

5. До­кла­сти біль­ше зу­силь Ін­ко­ли ви­ро­бни­ки скар­жа­ться, що ви­со­ко­мар­жи­наль­ні куль­ту­ри не да­ють ба­жа­ної вро­жай­но­сті у їхній клі­ма­ти­чній зо­ні й ґрун­ти, що є в роз­по­ря­джен­ні го­спо­дар­ства, не при­да­тні для ви­ро­щу­ва­н­ня цих куль­тур. Від­по­відь кон­суль­тан­тів зав­жди та­ка: слід глиб­ше з’ясу­ва­ти про­бле­му й до­кла­сти біль­ше зу­силь. Якщо органічний ви­ро­бник не го­то­вий удо­ско­на­лю­ва­ти­ся, ні­чо­го не ви­йде. Слід по­стій­но ви­вча­ти й за­сто­со­ву­ва­ти на пра­кти­ці но­ві­тні те­хно­ло­гії.

(!) Пра­ця й те­хно­ло­гії га­ран­ту­ють органічний ре­зуль­тат

6. Роз­ро­би­ти дов­го­стро­ко­ву стра­те­гію

В ор­га­ні­ці не­мо­жли­во до­ся­гну­ти ба­жа­но­го за 1–2 ро­ки. Втім, якщо ро­би­ти все пра­виль­но, ре­зуль­тат бу­де дов­го­три­ва­лим і на­дій­ним. Як свід­чить пра­кти­ка, із ча­сом со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва змен­шу­є­ться, а вро­жай­ність зро­стає. До то­го ж оздо­ров­лю­є­ться еко­си­сте­ма го­спо­дар­ства. По­тре­ба в продукції та­ко­го рів­ня стає де­да­лі ви­щою. Від­так і пре­мія за ор­га­ні­чну якість ста­но­вить 30–50%.

(!) Дов­го­стро­ко­ва стра­те­гія ве­де до ста­біль­но­го при­бу­тку

7. Ке­ру­ва­ти за пла­ном Окре­слю­ю­чи органічний план дій, пе­ред­усім ви­зна­ча­ють мо­жли­ві шля­хи роз­ви­тку, де є мар­ке­тинг і збут. Як ва­рі­ант, «про­гра­ма-мі­ні­мум» із за­сто­су­ва­н­ням ті­єї ма­те­рі­аль­ної ба­зи й те­хно­ло­гій, що є в на­яв­но­сті в під­при­єм­ства, або ж «про­гра­ма-ма­кси­мум», якщо під­при­єм­ство має мо­жли­вість до­ку­пи­ти ре­ко­мен­до­ва­не обла­дна­н­ня, за­ку­пи­ти ін­ше на­сі­н­ня, пе­ре­йти на де­що ін­ші куль­ту­ри. Крім цьо­го, є по­тре­ба си­стем­но­го до­слі­дже­н­ня рин­ку, оскіль­ки са­ме за­пи­ти й сма­ки спо­жи­ва­чів фор­му­ють оста­то­чну про­по­зи­цію.

(!) План має бу­ти орі­єн­то­ва­ний на кін­це­во­го спо­жи­ва­ча

Від­кри­тим текс­том про ви­кли­ки

На­ра­зі на­віть ду­же до­бре роз­ро­бле­ний і де­та­лі­зо­ва­ний план — це ли­ше по­ло­ви­на спра­ви. По­трі­бно спе­ці­аль­но на­вча­ти й мо­ти­ву­ва­ти ви­ко­нав­ців.

Оле­ксій Язи­ков — ди­ре­ктор ТОВ «Жи­ва Ни­ва» з 2002 ро­ку пра­цює без мі­не­раль­них до­брив і вже по­над ві­сім ро­ків ви­ро­щує ор­га­ні­чну сою. Ка­же, що в ор­га­ні­чно­му бі­зне­сі є ли­ше одна про­бле­ма — шко­да від бур’янів зна­чно біль­ша, ніж від шкі­дни­ків і хво­роб. А втім, го­спо­дар на­вчив­ся да­ва­ти со­бі із цим ра­ду. Пе­ред­усім за­сто­со­вує сор­ти, що мо- жуть да­ва­ти вро­жаї без піджив­ле­н­ня й са­мо­стій­но «до­ла­ють» бур’яни, а стро­ки по­сі­вів що­до за­галь­но­прийня­тих від­су­ває на два ти­жні, щоб під час по­сів­ної куль­ти­ва­ції ви­да­ли­ти бур’яни.

Те­сту­ю­чи те­хно­ло­гію ноу-тілл, Оле­ксій роз­по­чи­нав ор­га­ні­чне го­спо­да­рю­ва­н­ня на одно­му ге­кта­рі по­ля. На той час із бур’яна­ми бо­ро­ли­ся, за­сто­со­ву­ю­чи ли­ше штри­гель­ну бо­ро­ну. Ко­ли ж 5% пло­щі ка­та­стро­фі­чно за­ро­сло бур’яна­ми, ком­бай­нер спо­ча­тку зрі­зав вер­хів­ку ло­бо­ди, за­ли­ша­ю­чи метр до зем­лі, а вже за дру­гим про­хо­дом зби­рав сою. До ре­чі, обро­бле­на за ор­га­ні­чним ме­то­дом куль­ту­ра, хоч і ви­ро­сла в бур’янах, да­ла сут­тє­во ви­щий уро­жай, ніж тра­ди­цій­на, — 3,2 про­ти 2,8 т/га. Ни­ні в пла­нах го­спо­да­ря — сер­ти­фі­ку­ва­ти всі на­яв­ні пло­щі, пе­ре­ве­сти на ор­га­нік і за­про­ва­ди­ти но­ві куль­ту­ри — рапс і льон.

Як на­го­ло­шує ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор бі­знес-гру­пи «Ар­ні­ка» Олег Ма­ксак, це не­аби­який ви­клик — пе­ре­ко­на­ти пра­ців­ни­ків, що не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся вну­трі­шніх ор­га­ні­чних стан­дар­тів. «Най­біль­ші гра­блі — не в скла­дах і не в те­хні­ці — во­ни в го­ло­ві!» — ка­же він. За­га­лом пе­ре­хі­дний етап три­вав ма­ло не пів­то­ра ро­ку, а з ба­га­тьма від­по­від­аль­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми, що не за­хо­ті­ли змі­ню­ва­ти­ся, до­ве­ло­ся роз­про­ща­ти­ся. Тру­дно­щі — ну як без них у про­це­сі ви­ро­бни­цтва? Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших — за­чис­тка те­хні­ки, не­від­по­від­ність скла­дів, по­до­ла­н­ня не­до­ві­ри з бо­ку за­хі­дних пар­тне­рів, не­спо­ді­ва­ні ре­зуль­та­ти ла­бо­ра­то­рії (не­вір­ні ана­лі­зи), по­хиб­ки, пі­сля яких слід про­во­ди­ти вну­трі­шнє слу­жбо­ве роз­слі­ду­ва­н­ня що­до не­до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії. Цим на під­при­єм­стві опі­ку­є­ться вну­трі­шня слу­жба ор­га­ні­чно­го кон­тро­лю. А від­по­від­ні ви­мо­ги з бо­ку пар­тне­рів і кон­троль­них ор­га­нів до­по­мо­гли на­ла­го­ди­ти ке­ру­ва­н­ня які­стю під час ви­ро­бни­цтва ор­га­нік-продукції.

На­ві­що «зні­ма­ти остан­ню со­ро­чку»?

Є ва­жли­ва річ, яку слід усві­до­ми­ти, перш ніж ста­ва­ти на шлях ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва. Цей вид го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті пев­ним ви­ро­бни­кам… про­ти­по­ка­за­ний. При­найм­ні так вва­жає ке­рів­ник ре­гіо­наль­но­го під­роз­ді­лу СГ «Ор­га­ні­чна Укра­ї­на» в за­хі­дно­му ре­гіо­ні «Ор­га­ні­чна Укра­ї­на За­хід» Ко­стян­тин Сі­чной. Своє пе­ре­ко­на­н­ня він ар­гу­мен­тує тим, що ба­га­тьом фер­ме­рам бра­кує прав­ди­вої ін­фор­ма­ції про ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво. Тож йо­го ці­лі, за­со­би й про­це­си во­ни спри­йма­ють у де­що спо­тво­ре­но­му ви­гля­ді. Ча­сом обі­зна­ність го­спо­да­ря зво­ди­ться до одні­єї фра­зи: «Ка­жуть, що ор­га­ні­чна про­ду­кція вдві­чі до­рож­ча». Є й та­кі, що за ідею го­то­ві «зня­ти із се­бе остан­ню со­ро­чку», про­те че­рез не­пі­дго­тов­ле­ність за­зна­ють ли­ше зби­тків. Тож кон­суль­тан­ти пра­гнуть пе­ред­усім да­ти ві­ро­гі­дну ін­фор­ма­цію, а то­ді пе­ре­ко­на­ти­ся, що ре­зуль­тат пе­ре­хо­ду на ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво бу­де для го­спо­дар­ства по­зи­тив­ним. І тіль­ки пі­сля бе­ру­ться за де­та­лі­за­цію бі­знес-про­це­сів. Одно­зна­чно ро­бо­та з ри­зи­ка­ми пе­ред­ба­чає обмін до­сві­дом на рі­зних рів­нях бі­знес-ін­фра­стру­кту­ри. А най­кра­що­го ре­зуль­та­ту мо­жна до­ся­гну­ти ли­ше в си­нер­гії всіх ком­по­нен­тів ці­єї ко­му­ні­ка­ції.

На­та­лія МАЄВСЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.