«ЛОЗІВСЬКІ МА­ШИ­НИ» ви­во­дять на ри­нок важ­кі зу­бо­ві бо­ро­ни «Лі­ра XL»

Про зу­бо­ві бо­ро­ни лі­ній­ки «Лі­ра» ви­ро­бни­цтва «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» агра­рії кра­ї­ни зна­ють не з чу­ток. За по­над 16 ро­ків успі­шної екс­плу­а­та­ції на по­лях укра­їн­ських аграріїв «Лі­ра» отри­ма­ла ста­тус «ле­ген­дар­ної» бо­ро­ни за свою не­ви­ба­гли­вість, на­дій­ність і ви­со­ку

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Цьо­го­річ лі­ній­ку зу­бо­вих бо­рін «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» по­пов­нив ще ряд агре­га­тів. Дов­го­о­чі­ку­ва­ни­ми но­вин­ка­ми для аграріїв ста­ли важ­кі зу­бо­ві бо­ро­ни «Лі­ра XL» у ви­ко­нан­ні 15 і 21 м, які мо­жна при­дба­ти в ком­пле­кта­ції зі шлейф-бо­ро­на­ми. До ці­єї ком­пле­кта­ції та­кож вхо­дять ра­ма з п’ятьма ря­да­ми зу­бів ді­а­ме­тром 16 мм зав­ви­шки 762 мм, уста­нов­ле­них на па­ра­ле­ло­грам.

Як і всі зна­ря­д­дя лі­ній­ки зу­бо­вих бо­рін «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН», важ­кі агре­га­ти «Лі­ра XL» ма­ють під­ви­ще­ну зно­со­стій­кість і ви­со­кий ре­сурс ро­бо­ти зу­бів, що втри­чі ви­щий, ніж в ін­ших виробників.

Та­кож се­ред пе­ре­ваг но­ви­нок — ре­гу­льо­ва­ний кут ата­ки зу­ба — 45–90° і мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску пру­жин на ґрунт від 400 до 860 кг.

Уні­каль­ність агро­те­хні­ки по­ля­гає в то­му, що во­на до­зво­ляє про­во­ди­ти п’ять опе­ра­цій за один про­хід: ран­ньо­ве­сня­не бо­ро­ну­ва­н­ня й роз­пу­шу­ва­н­ня по­верх­не­во­го ша­ру на гли­би­ну 2–10 см, за­кри­ва­ю­чи во­ло­гу; про­во­кує бур’яни на про­ро­ста­н­ня з на­сту­пним їх зни­ще­н­ням; ви­рів­нює по­верх­ню по­ля й го­тує ґрунт до сів­би; здій­снює за­кла­де­н­ня до­брив і пе­сти­ци­дів; рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє по­жнив­ні реш­тки.

Па­ра­ле­ло­грам­ний під­віс не­за­ле­жних один від одно­го ро­бо­чих се­кцій зна­ря­д­дя збе­рі­гає кон­такт із ґрун­том на­віть за не­рів­но­стей ре­льє­фу по­ля. Та­ким чи­ном, сту­пінь ко­пі­ю­ва­н­ня ґрун­ту істо­тно ви­щий, ніж за під­ві­су се­кцій на ли­сто­вих ре­со­рах. Агра­рії отри­му­ють рів­но­мір­ний за тов­щи­ною ґрун­то­вий шар і на­дій­не за­кла­да­н­ня на­сі­н­ня.

Крім то­го, тро­си, що йдуть у ком­пле­кті, для до­да­тко­вої жорс­тко­сті крил на від­мі­ну від тяг до­зво­ля­ють змен­ши­ти ра­ді­ус роз­во­ро­ту бо­ро­ни й зни­зи­ти на­пру­гу на ра­му. То­му га­ба­ри­тні роз­мі­ри не ускла­дню­ють ро­бо­ту зна­ря­д­дя. Ва­жли­вою є і зру­чність в екс­плу­а­та­ції — «Лі­ру XL» мо­жна швид­ко пе­ре­ве­сти з транс­порт­но­го по­ло­же­н­ня в ро­бо­че й нав­па­ки.

Низ­ка кон­стру­ктор­ських рі­шень, уті­ле­них в агре­га­тах, зна­чно під­ви­щу­ють про­ду­ктив­ність важ­ких зу­бо­вих бо­рін, яка ста­но­вить до 25 га/год.

Усі агре­га­ти «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» роз­ро­бле­но з ура­ху­ва­н­ням по­треб укра­їн­ських аграріїв, а то­му їх ада­пто­ва­но до ві­тчи­зня­ної тя­гло­вої те­хні­ки. Зокре­ма, «Лі­ра XL-15» агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром від 160 к. с., а «Лі­ра XL-21» — із тра­кто­ром від 300 к. с.

Пре­зен­та­ція но­вих агре­га­тів на рин­ку Укра­ї­ни від­бу­ла­ся в лю­то­му цьо­го ро­ку в рам­ках най­біль­шої мі­жна­ро­дної ви­став­ки «Зер­но­ві те­хно­ло­гії», де агра­рії ви­яви­ли ве­ли­че­зну за­ці­кав­ле­ність до ін­но­ва­цій­ної агро­те­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва, що до­зво­ляє ефе­ктив­но ве­сти сіль­ське го­спо­дар­ство.

Аби до­сяг­ти ма­кси­маль­ної про­ду­ктив­но­сті в обро­бі­тку ґрун­ту до ком­пле­кта­ції «Лі­ра XL» мо­жна до­да­тко­во при­дба­ти шлейф-бо­ро­ну 15/21 м, уком­пле­кто­ва­ну ші­стнад­ця­тьма ря­да­ми ром­бо­по­ді­бних зу­бів, що до­зво­лить най­ефе­ктив­ні­ше роз­пу­шу­ва­ти й ви­рів­ню­ва­ти скла­дний ор­ний шар ґрун­ту.

Ці агре­га­ти вже про­йшли успі­шні ви­про­бу­ва­н­ня на ба­зі на­вчаль­но-на­у­ко­во-пра­кти­чно­го цен­тру Ми­ко­ла­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту, за під­сум­ка­ми яких «Лі­ра XL-15» і «Лі­ра XL-21» по­ка­за­ли по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти, зокре­ма в умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток. Но­вин­ки ви­про­бо­ву­ва­ли по стер­ні пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, а та­кож ви­ко­ну­ва­ли обро­бі­тку ґрун­ту пі­сля зя­бле­вої оран­ки. Ро­бо­чі ор­га­ни агро­те­хні­ки по­ка­за­ли свою на- дій­ність і по­ту­жність. Фа­хів­ці одно­го з най­біль­шо­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту кра­ї­ни за­зна­ча­ють, що це не пер­ші агре­га­ти «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН», які про­йшли успі­шні ви­про­бу­ва­н­ня на їхніх по­лях, і до­да­ють — те­хні­ка в ро­бо­ті не по­сту­па­є­ться про­від­ним ім­порт­ним ана­ло­гам.

На сьо­го­дні «Лі­ра ХL-15» і «Лі­ра XL-21» у двох мо­ди­фі­ка­ці­ях у ви­гля­ді шлей­фа і важ­кої зу­бо­вої бо­ро­ни го­то­ві до се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва, що за­до­воль­нить за­пи­ти аграріїв у цій лі­ній­ці продукції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.