На­ві­що по­сі­вам сюр­ве­єр?

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО - Оле­ксандр ПРИЩЕПА, ди­ре­ктор ТОВ «Укра­їн­ська аграр­на сюр­вейєр­сько-аджа­стер­ська ком­па­нія»

Уроз­пал по­льо­вих ро­біт мо­біль­ний те­ле­фон ке­рів­ни­ка го­спо­дар­ства не за­мов­кає. Хто тіль­ки йо­му не те­ле­фо­нує, яких тіль­ки то­ва­рів і по­слуг не про­по­нує. У пов­сяк­ден­но­му жит­ті на­ших зем­ле­ро­бів уже зви­чни­ми ста­ли по­ня­т­тя лі­зинг, кре­дит, фор­вард, аграр­ні роз­пи­ски, мо­ні­то­ринг уро­жаю і на­віть дро­ни. Чо­му б не озна­йо­ми­ти­ся ближ­че і з агро­сюр­ве­є­ра­ми?

Ко­жна стра­хо­ва ком­па­нія — чи то в Ін­дії, чи в Ка­на­ді, чи в Укра­ї­ні — зацікавлена, щоб її порт­фель об­слу­го­ву­ва­ли про­фе­сіо­на­ли. А якщо йде­ться про сіль­сько­го­спо­дар­ські ризики, то не обі­йти­ся без до­по­мо­ги агро­но­ма, ко­трий ро­зу­міє бі­о­ло­гі­чні осо­бли­во­сті ро­слин, зда­тен оці­ни­ти від­по­від­ність фа­зи роз­ви­тку пе­рі­о­ду ро­сту ро­слин, роз­би­ра­є­ться в тон­ко­щах те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, ро­зу­міє бі­знес агра­рія, йо­го про­бле­ми й очі­ку­ва­н­ня. Та­ко­го фа­хів­ця і на­зи­ва­ють агро­сюр­ве­є­ром. Са­ме сло­во (сюр­вей) в пе­ре­кла­ді з ан­глій­ської — це не­за­ле­жна екс­пер­тна оцін­ка. В на­шо­му ви­пад­ку — ста­ну об’єкта, пе­ре­да­но­го на стра­ху­ва­н­ня, в за­ста­ву, з ме­тою ви­зна­че­н­ня за­галь­но­го ста­ну, по­тен­ці­а­лу май­бу­тньо­го вро­жаю, ймо­вір­но­сті на­ста­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків. Якщо йде­ться про ро­слин­ни­цтво, то об’єктом ви­сту­па­ють по­сі­ви сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, або май­бу­тній уро­жай.

Укла­да­ю­чи уго­ду з агро­стра­ху­ва­н­ня, у ва­ше го­спо­дар­ство обов’яз­ко­во має при­їха­ти сюр­ве­єр. Йо­го зав­да­н­ня — огля­ну­ти об’єкт, з’ясу­ва­ти, чи під­ля­гає він стра­ху­ван­ню. Що до по­сі­вів, то агро­сюр­ве­єр по­ви­нен оці­ни­ти, у яко­му во­ни ста­ні на мо­мент огля­ду, чи успі­шно пе­ре­зи­му­ва­ли, чи в змо­зі за­без­пе­чи­ти очі­ку­ва­ний уро­жай. За­зви­чай цю про­це­ду­ру про­во­дять за єди­ни­ми для всіх ме­то­ди­ка­ми, тож для суб’єктив­них рі­шень ду­же ма­ло про­сто­ру. Що­прав­да, двох одна­ко­вих го­спо­дарств не існує. Отож ко­жно­го ра­зу сюр­ве­єр оці­нює стан по­сі­вів і ефе­ктив­ність те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів, за­сто­со­ва­них у кон­кре­тних умо­вах. Кри­те­рії оцін­ки, яки­ми фа­хі­вець по­слу­го­ву­є­ться для ухва­ле­н­ня об’єктив­но­го рі­ше­н­ня, чі­ткі й про­зо­рі.

Ко­ли ж че­ка­ти сюр­ве­є­ра? Огляд ози­мих про­во­дять пі­сля стій­ко­го від­нов­ле­н­ня ве­ге­та­ції. Не­за­ле­жний екс­перт має по­ба­чи­ти не ли­ше зе­ле­ний ки­ли­мок по­сі­вів, що пе­ре­зи­му­ва­ли, а й оці­ни­ти стан ко­ре­не­вої си­сте­ми, ву­зла ку­ще­н­ня, впев­ни­тись, що ро­сли­ни дій­сно роз­по­ча­ли роз­ви­ток пі­сля пе­ре­зи­мів­лі. Дата по­ча­тку ме­тео­ро­ло­гі­чної ве­сни ко­жно­го ро­ку рі­зна. Вра­хо­ву­ю­чи осо­бли­во­сті агро­клі­ма­ти­чних зон Укра­ї­ни, рі­зни­ми бу­дуть і да­ти по­ча­тку огля­дів по­сі­вів. У пів­ден­них ра­йо­нах Укра­ї­ни це мо­же бу­ти тре­тя де­ка­да бе­ре­зня. Цен­траль­ні, за­хі­дні ре­гіо­ни — пер­ша де­ка­да кві­тня. У пів­ні­чних і пів­ні­чно-схі­дних ре­гіо­нах свою ро­бо­ту сюр­ве­є­ри роз­по­чи­на­ють в се­ре­ди­ні кві­тня. Огля­да­ти й оці­ню­ва­ти по­сі­ви ярих куль­тур роз­по­чи­на­ють пі­сля то­го, як отри­ма­но схо­ди куль­ту­ри на всіх пло­щах.

Яких ре­зуль­та­тів очі­ку­ва­ти від сюр­ве­є­ра? Він пра­цює в по­лі, чі­тко до­три­му­ю­чись ме­то­ди­ки. Да­лі за ре­зуль­та­та­ми сво­єї ро­бо­ти екс­перт по­ви­нен скла­сти акт огля­ду, сфор­му­ва­ти не­об­хі­дний ком­плект до­ку­мен­тів і, що ду­же ва­жли­во для сіль­го­спви­ро­бни­ка, ма­кси­маль­но швид­ко пе­ре­да­ти ін­фор­ма­цію за­мов­ни­ку. По­сі­вам, зві­сно, бай­ду­же, чи во­ни за­стра­хо­ва­ні. Однак стра­хо­вий за­хист, а ча­сто й до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня, мо­жли­ві тіль­ки пі­сля під­пи­са­н­ня та­ко­го акту огля­ду.

Се­зон-2017 ще тіль­ки роз­по­чи­на­є­ться. І хоч по­пе­ре­дні оцін­ки ста­ну ози­мих опти­мі­сти­чні, на пра­кти­ці сюр­ве­є­ри ко­жно­го ро­ку ма­ють спра­ву з ці­ка­ви­ми ви­пад­ка­ми. Зві­сно, ми ма­є­мо чи­ма­ло пра­кти­чних по­рад для сіль­го­спви­ро­бни­ків. А втім, це вже зов­сім ін­ша те­ма — для окре­мої роз­мо­ви. От­же, те­ле­фо­нуй­те: +38 (067) 246-57-06. По­ба­чи­мо­ся, ша­нов­ні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.