Під­хід не­про­філь­но­го ін­ве­сто­ра

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

По­кла­да­є­ться на вла­сний до­свід ке­ру­ва­н­ня бі­знес-про­е­кта­ми

Мір­кує стра­те­гі­чно

За­сто­со­вує кри­зо­вий ме­не­джмент. До­лає не­спри­я­тли­ві чин­ни­ки ін­ту­ї­тив­но, ме­то­дом проб і по­ми­лок

За­лу­чає екс­пер­тів з ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва як кон­суль­тан­тів

За­хо­дить у про­ект одра­зу — сер­ти­фі­ку­чи всі на­яв­ні пло­щі. Це йо­го фі­ло­со­фія й бі­знес-мо­дель

Усі рі­ше­н­ня ухва­лює, ке­ру­ю­чись пла­ну­ва­н­ням ви­трат/при­бу­тків, роз­ра­хун­ків ефе­ктив­но­сті про­е­кту за­га­лом. Однак го­лов­на цін­ність — у ство­рен­ні ста­ту­сно­го й від­по­від­аль­но­го бі­зне­су

Пла­нує ство­ре­н­ня до­да­ної вар­то­сті (пе­ре­роб­ку) ще на ета­пі за­сну­ва­н­ня про­е­кту, ви­бу­до­ву­ю­чи агро­вер­ти­каль і дба­ю­чи про ста­ле ви­ро­бни­цтво

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.