Під­хід до­свід­че­но­го агра­рія

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

По­кла­да­є­ться на свій до­свід у сіль­го­спви­ро­бни­цтві

Мір­кує опе­ра­цій­но

За­сто­со­вує си­ту­а­тив­ний під­хід до ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми. На­дає пе­ре­ва­гу пе­ре­ві­ре­ним ме­то­ди­кам

За­зви­чай са­мо­стій­но на­бу­ває до­сві­ду ве­де­н­ня ор­га­ні­чно­го го­спо­дар­ства, діє сте­ре­о­ти­пно

За­хо­дить у про­ект по­сту­по­во, сер­ти­фі­ку­ю­чи по­ле за по­лем. Йо­го прі­о­ри­тет — кон­ку­рен­то­зда­тність

Три­має ру­ку на пуль­сі го­спо­дар­ства — ке­рує ним, а ча­сто й сам бе­ре участь у ба­га­тьох про­це­сах агро­те­хно­ло­гій. Теж роз­ра­хо­вує ефе­ктив­ність, але швид­кі ко­шти для ньо­го ва­жли­ві­ші

Пла­нує збут си­ро­ви­ни, на­ма­га­ю­чись що­най­швид­ше отри­ма­ти й по­га­си­ти кре­ди­ти — без стра­те­гії ці­лі­сно­го го­спо­да­рю­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.