Зе­мель­ні від­но­си­ни пе­ре­про­ві­рять

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

За­пуск пі­ло­тно­го про­е­кту щодо мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син, на пе­ре­ко­на­н­ня очіль­ни­ка про­філь­но­го аграр­но­го мі­ні­стер­ства Та­ра­са Ку­то­во­го, до­зво­лить ство­ри­ти від­кри­ту ін­фор­ма­цій­ну си­сте­му, яка по­ка­же ре­аль­ний стан зе­мель­них від­но­син. Уря­до­вий ко­мі­тет під­три­мує цю ідею. Тож уже не­вдов­зі Україна має на­го­ду роз­по­ча­ти фор­му­ва­н­ня ба­зи для подаль­шої роз­роб­ки еко­но­мі­чно­го ме­ха­ні­зму ре­гу­лю­ва­н­ня зе­мель­них від­но­син на дер­жав­но­му й те­ри­то­рі­аль­но­му рів­нях.

По­ста­но­ву «Про ре­а­лі­за­цію пі­ло­тно­го про­е­кту щодо про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син та вне­се­н­ня змін до де­яких по­ста­нов Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни» бу­ло роз­ро­бле­но в Мі­на­гро­по­лі­ти­ки спіль­но з Дер­жав­ною слу­жбою з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру. Про­ект пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю щодо зе­мель­них від­но­син між ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, по­лі­пше­н­ня яко­сті на­да­н­ня по­слуг у сфе­рі зе­мель­них від­но­син, по­лі­пше­н­ня яко­сті ке­ру­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми, під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті зе­мель­них ре­сур­сів і по­кра­ще­н­ня бі­знес-клі­ма­ту в сфе­рі зе­мель­них від­но­син. Для ре­а­лі­за­ції цих зав­дань пе­ред­ба­че­но роз­ро­би­ти нор­ма­тив­но-пра­во­ву ба­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.