Еко­но­мі­чна аль­тер­на­ти­ва бі­зне­су

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Іван ТОМИЧ, пре­зи­дент ВГО «Со­юз уча­сни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів Укра­ї­ни»

Агро­бі­знес і ко­о­пе­ра­ція — це ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні ре­чі. Ко­о­пе­ра­ція сіль­сько­го­спо­дар­сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня — чу­до­вий до­свід щодо еко­но­мі­чно­го за­хи­сту на рин­ку дрі­бних то­ва­ро­ви­ро­бни­ків як умо­ва по­до­ла­н­ня бі­дно­сті! Це не бі­знес — це еко­но­мі­чна аль­тер­на­ти­ва бі­зне­су. За­га­лом суть ці­єї іде­о­ло­гії по­ля­гає в то­му, щоб до­ла­ти фі­нан­со­ві тру­дно­щі са­ме за до­по­мо­гою ко­о­пе­ра­ції — ін­шо­го шля­ху не­має! Це, до ре­чі, сто­су­є­ться не ли­ше сіль­сько­го го­спо­дар­ства, а й ін­ших сфер по­слуг: і фі­нан­со­вої, і спо­жив­чої, і сіль­сько­го­спо­дар­ської об­слу­го­ву­ю­чої, і стра­ху­ва­н­ня, і ме­ди­ци­ни. То­му час­тка ко­о­пе­ра­ції в сві­ті є біль­шою, як по­рів­ня­ти з бі­зне­сом (осо­бли­во в сіль­сько­му го­спо­дар­стві єв­ро­пей­ських кра­їн, та­ких як Ні­дер­лан­ди, де во­на ста­но­вить 80%). То­му це пер­ше прин­ци­по­ве пи­та­н­ня.

За­га­лом ко­о­пе­ра­ція — це аль­тер­на­ти­ва бі­зне­су. Во­на на­сам­пе­ред по­трі­бна осо­би­стим се­лян­ським го­спо­дар­ствам в Укра­ї­ні, яких по­над 4 млн, і які ви­ро­бля­ють по­над по­ло­ви­ну аграр­ної про­ду­кції: кар­то­плі 90%, ово­чів і фру­ктів — 90%, мо­ло­ка — 80% і тру­до­міс­тких про­ду­ктів за­га­лом близь­ко 70%, то­му цей се­ктор і плюс фер­мер­ські го­спо­дар­ства й не­ве­ли­кі при­ва­тні фор­ми під­при­єм­ства (до 1–2 тис. га) теж є по­тен­цій­ним се­ре­до­ви­щем для фор­му­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів.

В 1991 ро­ці на Тернопільщині бу­ло ство­ре­но пер­ший та­кий ко­опе­ра­тив, який до сьо­го­дні так і не має сер­йо­зно­го роз­ви­тку. В на­шій ор­га­ні­за­ції за­ре­є­стро­ва­но близь­ко ти­ся­чі сіль­сько­го­спо­дар­ських об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів, во­ни об’єд­ну­ють 25 тис. дрі­бних ви­ро­бни­ків, і за­га­лом ва­ло­вої про­ду­кції че­рез ко­опе­ра­ти­ви в нас ре­а­лі­зу­є­ться 0,01%. То­му, без­умов­но, впли­ву ко­о­пе­ра­ції на ри­нок і на ці­ни сьо­го­дні не­має. Чому цьо­го не ста­ло­ся? По-пер­ше, про­тя­гом ось уже чвер­ті сто­лі­т­тя до­сі не­має си­стем­ної дер­жав­ної аграр­ної по­лі­ти­ки на під­трим­ку ство­ре­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських об­слу­го­ву­ю­чих ко­опе­ра­ти­вів. По-дру­ге, ду­же дов­го не вда­ва­ло­ся сфор­му­ва­ти пра­во­ве по­ле. По-тре­тє, дер­жав­на під­трим­ка бу­ла епі­зо­ди­чна, а від­вер­то ка­жу­чи, одно­ра­зо­ва — у 2009 ро­ці в су­мі 50 млн гри­вень на всю кра­ї­ну.

Не­хай там як, об’єд­на­н­ня в ко­опе­ра­ти­ви дрі­бних і се­ре­дніх сіль­го­спви­ро­бни­ків мо­гло б ста­ти про­ти­ва­гою ді­ям транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній і мо­но­по­лій, що ді­ють на рин­ку. А от­же, ко­о­пе­ра­ція ста­ла б на за­хист агра­рі­їв. Цей се­ктор, об’єд­нав­шись, може са­мо­стій­но ви­хо­ди­ти на ор­га­ні­за­цію то­вар­них пар­тій сво­єї про­ду­кції на вну­трі­шньо­му й зов­ні­шньо­му рин­ках і на­пря­му до­хо­ди­ти до спо­жи­ва­ча, здій­сню­ва­ти ци­кли пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни, ви­зна­ча­ти, в яко­му ви­гля­ді ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свій то­вар. До­да­ну вар­тість, до ре­чі, в ко­опе­ра­ти­ві, отри­мує фер­мер — без­по­се­ре­дній ре­а­лі­за­тор. Тут під­твер­джу­є­ться ста­тус без­при­бу­тко­во­сті ко­опе­ра­ти­ву, а вся ви­го­да по­вер­та­є­ться ви­ро­бни­ку, який є йо­го чле­ном. Ко­опе­ра­тив — це ме­не­джмент і не біль­ше (для до­по­мо­ги тим, хто йо­го ство­рив).То­му це по­тен­цій­не се­ре­до­ви­ще пе­ре­д­усім по­тре­бує до­сві­ду й еко­но­мі­чної обо­ро­ни в жорс­тких умо­вах рин­ку, як гло­баль­но­му, так і вну­трі­шньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.