Ті, хто хо­чуть пра­цю­ва­ти ра­зом, — бу­дуть...

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА - Ва­силь МАРТЮК, ди­ре­ктор Бла­го­дій­но­го фон­ду «Агро­хол­динг «МРІЯ»

Де­сять ко­опе­ра­ти­вів, ти­ся­ча за­лу­че­них па­йо­ви­ків, 1,5 млн грн, спря­мо­ва­них на це ко­штів, — це ре­зуль­тат дво­рі­чної спів­пра­ці агро­хол­дин­гу «Мрія» з гро­ма­да­ми, зем­лі яких обро­бляє. Для «Мрії» роз­ви­ток ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху є со­ці­аль­ним про­е­ктом. Ко­опе­ра­тив, як жи­вий ор­га­нізм, має роз­ви­ва­ти­ся, мі­цні­ша­ти, ево­лю­ціо­ну­ва­ти й ста­ва­ти на но­ги, роз­ши­рю­ю­чись як кіль­кі­сно, так і те­ри­то­рі­аль­но, аби вре­шті да­ва­ти со­бі ра­ду без сто­рон­ньої до­по­мо­ги. До та­кої ста­дії роз­ви­тку на­бли­жу­є­ться наш пер­ший ко­опе­ра­тив — «Фай­на По­ля­на», що ви­ро­щує й про­дає ма­ли­ну.

Стар­ту­ва­ли з 30 ро­дин у се­лі Хо­ро­брів Ко­зів­сько­го ра­йо­ну на Тернопільщині, а ни­ні охо­чих уже у п’ять ра­зів біль­ше. Те­ри­то­рі­аль­но ство­рю­є­ться ці­лий по­ту­жний кла­стер за уча­стю та­кож су­сі­дніх ра­йо­нів — Бе­ре­жан­сько­го, Пі­дга­є­цько­го, Збо­рів­сько­го. Се­ля­ни із су­сі­дніх сіл, які їзди­ли до Поль­щі на та­кі са­мі ро­бо­ти на зби­ра­н­ня ягід, за­ли­ша­ю­чи ді­тей сво­їм ба­тькам, по­ба­чи­ли по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня та при­єд­на­ли­ся.

Фі­нан­со­вої оку­пно­сті то­рік ще не бу­ло у «Фай­ній По­ля­ні» — ви­йшли в нуль, по­вер­нув­ши вкла­де­не. Цьо­го ж ро­ку уча­сни­ки ко­опе­ра­ти­ву вже отри­ма­ють при­бу­ток: із 10 со­ток го­спо­дар за­ро­бляє 30 тис. грн на дру­гий рік пі­сля за­кла­де­н­ня ма­лин­ни­ка. Тоб­то ті, хто вже то­рік ли­ше зби­рав уро­жай, цьо­го­річ ма­ти­ме пер­ші при­бу­тки (до 220 тис. грн/га, оскіль­ки ще не­сти­ме ви­тра­ти на обро­бі­ток). Лю­ди ро­зу­мі­ють, що сьо­го­дні їм зу­пи­ня­ти­ся не мо­жна, а тре­ба йти да­лі. І щоб отри­ма­ти до­да­ну вар­тість, тре­ба вкла­да­ти в пе­ре­роб­ку си­ро­ви­ни, а не зу­пи­ня­ти­ся на са­мо­му ви­ро­щу­ван­ні. То­му чле­ни ко­опе­ра­ти­ву вже при­дба­ли при­мі­ще­н­ня, яке хо­чуть спіль­ним ко­штом ре­кон­стру­ю­ва­ти й ство­ри­ти цех із гли­бо­кої за­мо­роз­ки ягід. Цьо­го­річ усі жи­те­лі Ав­гу­стів­ської гро­ма­ди, що є па­йо­ви­ка­ми «Мрії», бу­дуть се­зон­но за­без­пе­че­ні ро­бо­тою. За­по­ру­кою та­ко­го успі­ху є умі­лий ме­не­джмент, актив­ні уча­сни­ки, під­трим­ка хол­дин­гу й ши­ро­кий ри­нок збу­ту.

Пер­спе­ктив­ни­ми й ді­є­ви­ми є мо­ло­чні ко­опе­ра­ти­ви — і ми під­три­му­є­мо та­ку іні­ці­а­ти­ву на­ших па­йо­ви­ків. Та­ка ді­яль­ність зда­тна на­віть ство­ри­ти кон­ку­рен­цію мо­ло­ко­за­во­дам, які ма­ють свої мо­ло­ко­при­ймаль­ні пун­кти в се­лах, а се­ля­ни зав­дя­ки ко­опе­ра­ти­вам отри­му­ють ви­щу ці­ну. Так ста­ло­ся в с. Бі­ще, ко­ли ко­опе­ра­тив під­няв ці­ну з 3 до 7 грн (6,5 грн отри­му­ва­ли лю­ди, а 50 коп. — на го­спо­дар­ські ви­тра­ти ко­опе­ра­ти­ву). Від­по­від­но му­сив ді­я­ти й при­ймаль­ний пункт мо­ло­ко­за­во­ду. Втім, це ли­ше пер­ші кро­ки — на ча­сі ство­ре­н­ня ма­лих сі­мей­них ферм, куль­тур­них па­со­вищ, ор­га­ні­за­ція до­ї­н­ня на па­со­ви­щах, ство­ре­н­ня «кра­фто­вих» си­ро­ва­рень…

Усі на­ші ко­опе­ра­ти­ви, що від­кри­ли­ся по­над рік то­му, не сто­ять на мі­сці, а актив­но роз­ви­ва­ю­ться. Вза­га­лі для ста­нов­ле­н­ня ко­о­пе- ра­ти­ву має прой­ти 2–3 ро­ки, щоб го­во­ри­ти про ефе­ктив­ність, тоб­то якусь кон­кре­тну ко­ристь для се­лян. Однак для цьо­го не тре­ба сто­я­ти на мі­сці. Ни­ні, на­при­клад, три­ває під­го­тов­ка з ор­га­ні­за­ції куль­тур­них па­со­вищ. Ми зда­ли зраз­ки ґрун­ту на ана­ліз в се­лах Бі­ще і Ко­ню­хи. У Ко­ню­хах, вар­то ска­за­ти, до­не­дав­на мо­ло­ко вза­га­лі не при­йма­ли вже 2 чи 3 ро­ки, хо­ча в се­лі бу­ло 400 ко­рів. Ни­ні що­дня зби­ра­ють по 180 л. Оскіль­ки се­ло ду­же ве­ли­ке й роз­тя­гну­те при­бли­зно на 7–8 км, ко­опе­ра­тив зби­ра­ти­ме мо­ло­ко «на ко­ле­сах» — при­чіп для пе­ре­ве­зе­н­ня бі­до­нів пе­ре­дає «Мрія».

Не­змін­ною є про­сві­тни­цька, ме­не­джер­ська та до­рад­ча фун­кція з бо­ку агро­хол­дин­гу. Не­що­дав­но про­во­ди­ли пер­ший се­мі­нар для Ко­зів­сько­го, Бе­ре­жан­сько­го та Збо­рів­сько­го ра­йо­нів по ве­сня­но­му до­гля­ду за яго­да­ми рі­зних куль­тур і роз­ши­рен­ню на­са­джень у чле­нів ко­опе­ра­ти­ву. Бу­ло на­да­но від­по­віді на всі за­пи­та­н­ня щодо до­гля­ду за ді­лян­ка­ми, за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту то­що. На жаль, не ко­жен хо­че на­вча­ти­ся. Лю­ди зви­кли ді­я­ти ді­дів­ським ме­то­дом — ска­жі­мо, за­са­ди­ли ма­ли­ну без між­рядь на ці­лий го­род і… втра­ча­ють уро­жаї, бо не зда­тні на­ле­жним чи­ном до­гля­ну­ти свої ма­лин­ни­ки, за­хи­сти­ти від хво­роб і шкі­дни­ків. Тож го­лов­ний ви­клик для всіх ко­опе­ра­ти­вів — на­вча­ти­ся ефе­ктив­но­сті. Ми за­лу­ча­є­мо екс­пер­тів, зокре­ма, актив­но спів­пра­цю­є­мо з Львів­ською аграр­ною до­рад­чою слу­жбою, яка про­во­дить на­вча­н­ня й бу­кваль­но від­кри­ває лю­дям очі, як ефе­ктив­но го­спо­да­рю­ва­ти. На мою дум­ку, най­кра­щою ре­кла­мою ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху може бу­ти успіх яко­їсь ре­аль­ної сіль­ської гро­ма­ди, ку­ди може при­їха­ти за до­сві­дом і по­ра­дою ко­жен охо­чий. Ті, хто хо­чуть пра­цю­ва­ти ра­зом, — бу­дуть.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.