По­дії, що впли­ва­ють на ці­ни

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Фор­му­ю­чи ці­но­вий про­гноз для сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів, ми зви­кли звер­та­ти ува­гу, пе­ре­д­усім, на збільшення чи змен­ше­н­ня фі­зи­чно­го по­пи­ту та про­по­зи­ції або на чин­ник спри­я­тли­во­сті по­го­дних умов. Де­хто за­лу­чає для ана­лі­зу ще й да­ні із су­мі­жних рин­ків — на­при­клад, ви­вчає вплив вар­то­сті на­фти на ко­ти­ру­ва­н­ня сої чи тиск змі­ни обмін­но­го кур­су до­ла­ра США на ку­ку­ру­дзу. Про­те ду­же ча­сто на фор­му­ва­н­ня вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських акти­вів впли­ва­ють гео­по­лі­ти­чні по­дії, що важ­ко під­да­ю­ться кіль­кі­сно­му ана­лі­зу й ма­ють дов­гий лан­цю­жок опо­се­ред­ко­ва­но­го впли­ву.

Го­лов­ни­ми чин­ни­ка­ми гео­по­лі­ти­чно­го впли­ву на сві­то­ві рин­ки цьо­го­річ вва­жа­ли­ся но­ві орі­єн­ти­ри по­лі­ти­ки но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та США та низ­ка ви­бо­рів у кра­ї­нах єв­ро­зо­ни. Пі­сля аб­со­лю­тно не­о­чі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту ре­фе­рен­ду­му у Ве­ли­кій Бри­та­нії, що по­чав від­лік ви­хо­ду кра­ї­ни з ЄС, ува­га всіх ана­лі­ти­ків бу­ла при­ку­та до цьо­го­рі­чних ви­бо­рів у Ні­дер­лан­дах, Фран­ції та Ні­меч­чи­ні. Подаль­ше по­си­ле­н­ня єв­ро­ске­пти­чних на­стро­їв збіль­шу­ва­ло ймо­вір­ність при­хо­ду до вла­ди уль­тра­пра­вих пар­тій, що не при­хо­ву­ва­ли сво­єї ме­ти — ви­хід із зо­ни єв­ро та зго­дом із ЄС.

Пі­сля то­го, як уль­тра­пра­ві не пе­ре­мо­гли на ви­бо­рах у Ні­дер­лан­дах, світ зі­тхнув із по­лег­ше­н­ням. Про­те го­лов­ний ви­клик був по­пе­ре­ду — пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у Фран­ції. Як­би пе­ре­мо­гла пред­став­ни­ця уль­тра­пра­во­го та­бо­ру, Ма­рін Ле Пен, єв­ро б обва­ли­ло­ся що­най­мен­ше до па­ри­те­ту з до­ла­ром. Ба біль­ше: очі­ку­ва­н­ня ймо­вір­но­го ви­хо­ду кра­ї­ни із зо­ни єв­ро та ЄС мо­гло б при­зве­сти до пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня бло­ку і при­пи­не­н­ня існу­ва­н­ня єди­ної ва­лю­ти. Як на­слі­док, ці по­дії на­да­лі спри­чи­ни­ли б зна­чне упо­віль­не­н­ня сві­то­вої еко­но­мі­ки й па­ді­н­ня вар­то­сті си­ро­вин­них акти­вів. А да­лі ці про­це­си ма­ли б пе­ре­йти у пов­но­цін­ну сві­то­ву кри­зу. Втім, 7 трав­ня 2017 ро­ку на ви­бо­рах пре­зи­ден­та Фран­ції пе­ре­міг про­єв­ро­пей­ський по­лі­тик Ема­ню­ель Ма­крон. Про йо­го шан­си, до сло­ва, свід­чи­ли й по­пе­ре­дні да­ні опи­ту­вань. Тож свої очі­ку­ва­н­ня ін­ве­сто­ри по­ча­ли за­кла­да­ти у вар­тість єв­ро­пей­ської ва­лю­ти і во­на вже змі­цни­ла­ся до ма­кси­маль­но­го рів­ня з ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку. Це має по­зи­тив­но впли­ну­ти і на вар­тість то­вар­них акти­вів, а та­кож на­да­ти під­трим­ку ва­лю­там кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться.

Хо­ча по­лі­ти­чні ри­зи­ки для Єв­ро­зо­ни ще не зі­йшли на­ні­вець — по­пе­ре­ду ви­бо­ри в Ні­меч­чи­ні й, по­тен­цій­но, на­при­кін­ці ро­ку мо­жуть бу­ти про­ве­де­ні ви­бо­ри в го­лов­ний пред­став­ни­цький ор­ган Іта­лії. Втім, за­галь­не зни­же­н­ня по­лі­ти­чної на­пру­ги ство­рює до­брі пе­ред­умо­ви для подаль­шо­го по­сту­по­во­го змі­цне­н­ня єв­ро. Зва­жа­ю­чи, що цій ва­лю­ті в ко­ши­ку ін­де­ксу до­ла­ра США на­ле­жить близь­ко 58%, «зе­ле­ний» має по­сту­по­во втра­ча­ти ва­гу. Від­по­від­но, це по­вин­но ста­ти одним із чин­ни­ків збільшення ін­фля­цій­но­го ти­ску в США та спри­я­ти за­ці­кав­ле­но­сті ін­ве­сто­рів у то­вар­них акти­вах. Ось так ство­рю­ва­ти­му­ться пе­ред­умо­ви для по­віль­но­го, але ста­ло­го зро­ста­н­ня цін на си­ро­ви­ну як за­сіб хе­джу­ва­н­ня ін­фля­цій­них ри­зи­ків.

До­да­тко­ву під­трим­ку си­ро­вин­ні акти­ви ма­ють отри­ма­ти від упро­ва­дже­н­ня пе­ред­ви­бор­чих обі­ця­нок До­наль­да Трам­па. Якщо йо­го план змен­ши­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на кор­по­ра­тив­ний се­ктор Аме­ри­ки з май­же 40 до 15% справ­ди­ться, то по­за будь-яким сум­ні­вом еко­но­мі­ка ді­ста­не зна­чний ім­пульс. Вра­хо­ву­ю­чи, що рі­вень без­ро­бі­т­тя вже зни­зив­ся до по­зна­чки 4,5% й за­ро­бі­тна пла­та ста­біль­но зро­стає, при­швид­ше­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня ство­рить до­да­тко­вий по­пит на ро­бо­чі ру­ки й має зна­чно під­ня­ти рі­вень опла­ти пра­ці. Ін­фля­ція отри­має зна­чний по­штовх. Ін­ве­сто­ри тра­ди­цій­но за­ку­по­ву­ва­ти­му­ться то­вар­ни­ми акти­ва­ми. Для зернових — це ду­же до­бра но­ви­на, зва­жа­ю­чи на ре­кор­дні об­ся­ги пе­ре­хі­дних за­ли­шків у сві­ті. У май­бу­тньо­му не­га­тив від фун­да­мен­таль­них чин­ни­ків для зернових має час­тко­во ком­пен­су­ва­ти­ся за­галь­ною за­ці­кав­ле­ні­стю ін­ве­сто­рів у то­вар­них акти­вах.

Хо­ча з огля­ду на гео­по­лі­ти­чні по­дії за­га­лом скла­да­ю­ться спри­я­тли­ві умо­ви для то­вар­них акти­вів, про­те не обі­йшло­ся без лож­ки дьог­тю. Ядер­на про­гра­ма Пів­ні­чної Ко­реї при­му­си­ла США не ли­ше вда­ва­ти­ся до більш во­йов­ни­чої ри­то­ри­ки, а й від­пра­ви­ти еска­дру на чо­лі з авіа­но­сцем до бе­ре­гів Ко­реї. Будь-яке за­сто­су­ва­н­ня си­ли з бо­ку США та від­по­відь КНДР спро­во­ку­ють спад тор­гів­лі та від­тік ін­ве­сти­цій із ре­гіо­ну, що є одним із най­біль­ших екс­пор­те­рів у сві­ті. То­му подаль­ше за­го­стре­н­ня спри­чи­ня­ти­ме зро­ста­н­ня вар­то­сті до­ро­го­цін­них ме­та­лів і при­гні­чу­ва­ти­ме вар­тість енер­го­но­сі­їв та сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Про­те на­ра­зі ін­ве­сто­ри не за­кла­да­ють у вар­тість то­вар­них акти­вів вій­сько­ві дії у КНДР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.