Як ви­бра­ти но­ву жа­тку

AgroMarket - - РИНОК - На­та­ля ЖИЛЬНІКОВА, ке­рів­ник про­е­кту

Від­то­ді, як за остан­ні кіль­ка ро­ків в Укра­ї­ні змі­ни­ла­ся стру­кту­ра по­сі­вів, на рин­ку те­хні­ки теж від­бу­ли­ся сут­тє­ві транс­фор­ма­ції. На по­лях мо­жна по­ба­чи­ти де­да­лі біль­ше но­ві­тніх агре­га­тів, які да­ють змо­гу ви­ко­ну­ва­ти ріль­ни­чі опе­ра­ції швид­ко, про­сто й ефе­ктив­но. Ко­жен, зві­сно, доби­рає те­хні­ку за вла­сни­ми ста­тка­ми й по­тре­ба­ми.

Ска­жі­мо, з ти­пом жа­тки є сенс ви­зна­ча­ти­ся за­ле­жно від пло­щі, яку го­спо­дар­ство від­ве­ло під ту чи ін­шу куль­ту­ру. Якщо в го­спо­дар­стві біль­ше по­сі­я­но ку­ку­ру­дзи, а со­ня­шни­ку не­ба­га­то (до 200 га), то до­ціль­но ку­пи­ти жа­тку для ку­ку­ру­дзи з при­стро­єм для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку. Якщо ж пло­ща під со­ня­шни­ком ве­ли­ка, то за­оща­джу­ва­ти на ви­ко­ри­стан­ні окре­мої жа­тки для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку не­ефе­ктив­но.

То на які ха­ра­кте­ри­сти­ки пе­ре­д­усім слід зва­жа­ти, ви­би­ра­ю­чи та­кий агре­гат? Ду­же ва­жли­во, аби в будь-яко­му ра­зі комбайн міг без зни­же­н­ня про­ду­ктив­но­сті пра­цю­ва­ти на за­смі­че­них бур’яна­ми по­лях, а жа­тка зби­ра­ла б, на­при­клад, тіль­ки чи­сті й су­хі го­лів­ки со­ня­шни­ку. Чи, ска­жі­мо, щоб уро­жай мо­жна бу­ло зби­ра­ти як уздовж, так і по­пе­рек по­ля, щоб усі ха­ра­кте­ри­сти­ки за­без­пе­чу­ва­ли агре­га­ту ви­со­ку про­ду­ктив­ність у ро­бо­ті, та ще й аби він був про­стим в екс­плу­а­та­ції.

З та­ки­ми ви­мо­га­ми зда­тні ефе­ктив­но впо­ра­ти­ся до­бре ві­до­мі укра­їн­ським агра­рі­ям уні­вер­саль­ні на­ві­сні жа­тки Zaffrani, з яки­ми мо­жна по­чи­на­ти зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку від­ра­зу як до­зріє на­сі­н­ня, не че­ка­ю­чи пов­но­го ви­си­ха­н­ня сте­бел. Тож чи­сто­та зі­бра­но­го вро­жаю зро­стає, а во­ло­гість змен­шу­є­ться (що­най­мен­ше на 1%). На­віть за ве­ли­кої кіль­ко­сті бур’янів агре­гат не збав­ляє тем­пу ро­бо­ти, а це, від­по­від­но, до­по­мо­же го­спо­да­ре­ві за­оща­ди­ти до 20% ча­су на зби­ра­н­ня (що ду­же акту­аль­но в се­зон до­щів) і вча­сно по­ча­ти пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку во­се­ни.

Уні­вер­саль­ні на­ві­сні жа­тки для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку Zaffrani мо­жуть під­ла­што­ву­ва­ти­ся під будь-який тип ком­бай­на. Про­ста й на­дій­на в екс­плу­а­та­ції, ця те­хні­ка не по­тре­бує гі­драв­лі­чних чи еле­ктри­чних під­клю­чень. Вар­то тіль­ки пі­ді­бра­ти фла­нець крі­пле­н­ня на по­хи­лу ка­ме­ру (та­кі флан­ці роз­ро­бле­но на всі по­пу­ляр­ні мар­ки й мо­де­лі ком­бай­нів, що є на укра­їн­сько­му рин­ку). Ві­дно­сно не­ве­ли­ка ва­га агре­га­та до­зво­ляє за­оща­ди­ти на ви­тра­ті па­ли­ва в се­ре­дньо­му на 2 л/га, а та­кож збіль­ши­ти мо­то­ре­сурс ком­бай­на на 30%. Які­сне зби­ра­н­ня без втрат уро­жаю за будь-яко­го на­пря­му сів­би — не­аби­яка пе­ре­ва­га для жа­тки. Із Zaffrani зру­чно обро­бля­ти краї по­ля, «роз­рі­за­ти» по­ле без не­без­пе­ки збільшення втрат. Так са­мо ефе­ктив­но цей агре­гат зби­рає врожай со­ня­шни­ку, по­сі­я­но­го су­ціль­ним спосо­бом.

Ті, хто вже мав на­го­ду на пра­кти­ці пе­ре­ко­на­ти­ся в ефе­ктив­но­сті цьо­го іта­лій­сько­го брен­ду, на­да­лі зно­ву від­да­ють пе­ре­ва­гу са­ме йо­му. Так, у фер­мер­сько­му го­спо­дар­стві «Скор­піон», що в За­по­різь­кій обла­сті, пра­цю­ють три жа­тки Zaffrani. Одна — 740N (7м) і дві — 940N (9 м). Пер­шу при­дба­ли ще у 2010-му. А вже за се­зон те­хні­ка се­бе оку­пи­ла. І хо­ча агре­гат на­пра­цю­вав уже 8000 га, йо­го по­ту­жно­сті, як мо­ви­ться, ще ого-го! Зва­жив­ши свої по­тре­би й мо­жли­во­сті, при­дба­ли ще дві жа­тки цьо­го брен­ду. «Пра­цю­є­мо з про­ду­ктив­ні­стю 35–36 га на змі­ну, — ка­же го­лов­ний ін­же­нер го­спо­дар­ства Еду­ард Гринь. — Нам по­до­ба­є­ться, що жа­тки Zaffrani ма­ють до­ста­тню ши­ри­ну за­хва­ту, про­сті в екс­плу­а­та­ції, на­дій­ні та до­по­ма­га­ють при­би­ра­ти вро­жаї без втрат із будь-якою во­ло­гі­стю».

За ста­ти­сти­кою ком­па­нії ПОЛЕТЕХНІКА, то­рік ві­тчи­зня­ні го­спо­дар­ства при­дба­ли 220 оди­ниць ці­єї те­хні­ки, а за­га­лом уро­жай со­ня­шни­ку на українських по­лях зби­рає 1100 та­ких агре­га­тів. Цьо­го­річ на по­ля Укра­ї­ни зно­ву ви­йдуть но­ві жа­тки Zaffrani, бо вже при­дба­но по­над 40% за­галь­но­го за­мов­ле­н­ня со­ня­шни­ко­вих жа­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.