Ста­рих зви­чок по­збу­ва­ти­ся не­про­сто

AgroMarket - - ЗАКОН: БУКВА І ДУХ - То­ні ВІЛ, ке­рів­ник Про­е­кту ЄС «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні»

Що від­бу­ло­ся за остан­ні 12 ро­ків пі­сля ухва­ле­н­ня пер­шо­го в Укра­ї­ні за­ко­ну про без­пе­чність і якість хар­чо­вих про­ду­ктів? Чи ста­ла Україна ближ­чою до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу? Чи мо­жна сьо­го­дні вва­жа­ти Укра­ї­ну справ­ді єв­ро­пей­ською дер­жа­вою, ко­ли йде­ться про без­пе­чність хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хист спо­жи­ва­чів?

У де­яких аспе­ктах Україна зна­чно на­бли­зи­ла­ся до ЄС, але во­дно­час во­на да­ле­ка від ньо­го, як ні­ко­ли. Адже ста­рих зви­чок по­збу­ва­ти­ся не­про­сто. До­ста­тньо ва­жли­вим ета­пом ста­ло ухва­ле­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про без­пе­чність та якість хар­чо­вих про­ду­ктів» у 2005 ро­ці, який упро­ва­див де­я­кі клю­чо­ві прин­ци­пи законодавства ЄС. Про­те, за ве­ли­ким ра­хун­ком, цей за­кон при­па­дав пи­лю­кою на по­ли­ці — все че­рез від­су­тність ефе­ктив­но­го спосо­бу за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня но­вих обов’яз­ків, які за­кон по­кла­дав на опе­ра­то­рів рин­ку. Вла­сне, ні­чо­го осо­бли­во­го не змі­ни­ло­ся.

Це не озна­чає, що всі опе­ра­то­ри не хо­ті­ли впро­ва­джу­ва­ти су­ча­сні си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня без­пе­чні­стю хар­чо­вих про­ду­ктів. Де­я­кі з них пі­шли на­зу­стріч змі­нам, оскіль­ки пи­ша­ли­ся вла­сною спра­вою та дба­ли про свою ре­пу­та­цію, де­я­кі — ке­ру­ва­ли­ся ко­мер­цій­ни­ми мір­ку­ва­н­ня­ми: ви­мо­га клі­єн­тів або ба­жа­н­ня екс­пор­ту­ва­ти.

Те­пер пе­ре­не­сі­мо­ся на 10 ро­ків упе­ред, до се­ре­ди­ни 2014-го: у Вер­хов­ній Ра­ді ре­є­стру­ють про­ект но­во­го хар­чо­во­го за­ко­ну. Нарешті в ньо­му про­пи­са­но ме­ха­ні­зми ви­ко­на­н­ня — те, що ігно­ру­ва­ло­ся про­тя­гом пра­кти­чно де­ся­ти­річ­чя!

З мо­мен­ту сво­го за­про­ва­дже­н­ня за­ко­но­дав­ство ЄС у сфе­рі без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів змі­ню­ва­ло­ся ба­га­то ра­зів, у зв’яз­ку з низ­кою ре­зо­нан­сних по­дій, що від­бу­ва­ли­ся у 80-х і 90-х ро­ках ХХ сто­лі­т­тя: саль­мо­не­ла у яй­цях, діо­кси­ни в кор­мах, ко­ров’ячий сказ — ли­ше де­я­кі з при­кла­дів.

Ра­ні­ше в ба­га­тьох кра­ї­нах ЄС за­ко­ни щодо без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і дер­жав­ний кон­троль ду­же на­га­ду­ва­ли укра­їн­ські. Це бу­ла си­сте­ма, ко­ли за без­пе­чність хар­чо­вих про­ду­ктів від­по­від­ав ін­спе­ктор, а не опе­ра­тор, ко­трий фа­кти­чно ви­ро­бив і про­дав про­дукт. Про­те, гу­чні скан­да­ли, які по­тра­пи­ли на пер­ші шпаль­ти мас-ме­діа, про­де­мон­стру­ва­ли не­ефе­ктив­ність та­кої си­сте­ми. Ста­ла оче­ви­дною не­об­хі­дність у но­во­му під­хо­ді, та­ко­му під­хо­ді, який би за­ко­но­дав­чо за­крі­пив са­ме за опе­ра­то­ра­ми рин­ку від­по­від­аль­ність за без­пе­чність хар­чо­вих про­ду­ктів, які во­ни ви­ро­бля­ють і про­да­ють. Від­по­відь зна­йшли на осно­ві си­сте­ми HACCP, яку ви­на­йшли у Спо­лу­че­них Шта­тах, дба­ю­чи про без­пе­ку ко­смо­нав­тів.

Змі­ни­ла­ся та­кож і роль дер­жав­них слу­жбов­ців. Із про­стих пе­ре­ві­ряль­ни­ків кін­це­во­го про­ду­кту во­ни транс­фор­му­ва­ли­ся у про­фе­сій­них ау­ди­то­рів й ін­спе­кто­рів із ви­со­ким рів­нем під­го­тов­ки. Про­фе­сіо­на­ли, які мо­жуть бу­ти «на рів­них» із про­фе­сіо­на­ла­ми хар­чо­во­го бі­зне­су. І са­ме це ни­ні по­трі­бно Укра­ї­ні. Вла­сне, ми б уже все це ма­ли, як­би за­ко­но­про­ект про дер­жав­ний кон­троль №0906 не за­стряг у нор­мо­твор­чо­му про­це­сі три­ва­лі­стю май­же в 3 ро­ки.

Новий за­кон чі­тко базується на за­ко­но­дав­стві ЄС і спри­яє за­хи­сту спо­жи­ва­чів від не­без­пе­чних хар­чо­вих про­ду­ктів. Він та­кож спри­яє ство­рен­ню на­ле­жно­го май­дан­чи­ка для між­на­ро­дної тор­гів­лі, об­ся­ги якої Україна пра­гне збіль­ши­ти, не ли­ше з ЄС, ай з ба­га­тьма ін­ши­ми кра­ї­на­ми сві­ту.

На­ра­зі Україна вже ко­ри­сту­є­ться пе­ре­ва­га­ми По­гли­бле­ної та все­о­хо­плю­ю­чої зо­ни віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом. Укра­їн­ські ком­па­нії вже екс­пор­ту­ють ши­ро­кий спектр хар­чо­вих і сіль­сько­го­спо­дар­ських про­ду­ктів у ЄС. Ін­ші се­кто­ри, та­кі як ви­ро­бни­ки яло­ви­чи­ни та сви­ни­ни, та­кож пра­гнуть отри­ма­ти про­сті­ший до­ступ до рин­ку ЄС для сво­єї про­ду­кції.

У цьо­му, вла­сне, і по­ля­гає про­бле­ма, адже ма­ло­ймо­вір­но, що ЄС від­криє свій ри­нок для ін­ших українських про­ду­ктів, якщо Україна не змо­же про­де­мон­стру­ва­ти на­яв­ність су­ча­сної си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, яка бу­ла б екві­ва­лен­тною до си­сте­ми ЄС.

Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія ін­ве­сту­ва­ла зна­чні ре­сур­си, на­ма­га­ю­чись до­по­мог­ти Укра­ї­ні роз­ро­би­ти но­ве за­ко­но­дав­ство, яке б за­про­ва­ди­ло та­ку мо­дер­ні­зо­ва­ну си­сте­му кон­тро­лю.

Для то­го, щоб за­кон від­по­від­ав по­став­ле­ній ме­ті, над удо­ско­на­ле­н­ням за­ко­но­про­е­кту №0906 пра­цю­ва­ли і укра­їн­ські, і єв­ро­пей­ські ек­спер­ти. Цей за­кон має ві­та­ти­ся як бі­зне­сом, так і спо­жи­ва­чем. Спо­жи­вач бу­де більш за­хи­ще­ним, а біль­шість опе­ра­то­рів рин­ку бу­дуть не так ча­сто ба­чи­ти дер­жав­них ін­спе­кто­рів на сво­їх по­ту­жно­стях. За­кон до­по­ма­га­ти­ме та­кож і екс­пор­те­рам. А тур­бу­ва­ти­ся щодо за­ко­но­дав­чих но­ва­цій ма­ють ли­ше ті вла­сни­ки бі­зне­су, які по­ру­шу­ють цей за­кон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.