НЕБУЛІЗАЦІЯ — ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ЗА­ХИ­СТУ ЗЕР­НА В ЕЛЕВАТОРАХ ВІД КОМАХ. А ВИ ВЖЕ ЗАХИСТИЛИ ВАШ УРО­ЖАЙ?

Від­те­пер в Укра­ї­ні ста­ло мо­жли­вим збе­рі­га­ти зер­но в еле­ва­то­рі без втрат від по­шко­дже­н­ня ко­ма­ха­ми про­тя­гом ро­ку й дов­ше. Фран­цузь­ка те­хно­ло­гія не­бу­лі­за­ції (роз­пи­ле­н­ня) пре­па­ра­ту «Пі­рі­грен 50, ХТ » на­бу­ває все біль­шої по­пу­ляр­но­сті се­ред ві­тчи­зня­них під­при­єм

AgroMarket - - ЗАКОН: БУКВА І ДУХ - Ком­плекс за­хи­сту зер­на «Пі­рі­грен 50, ХТ®» про­ти комах

Як тіль­ки зби­раль­на кам­па­нія під­хо­дить до за­вер­ше­н­ня, го­лов­ним зав­да­н­ням хлі­бо­ро­бів стає збе­ре­же­н­ня ви­ро­ще­но­го збіж­жя без втрат. Що­рі­чна ста­ти­сти­ка щодо цьо­го вра­жає: із 60 млн тонн зер­на, що в се­ре­дньо­му ви­ро­щу­ють в Укра­ї­ні, втра­ти че­рез не­до­ста­тньо роз­ви­не­ну ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу й ін­фра­стру­кту­ру збе­рі­га­н­ня вро­жаю ся­га­ють 8 млн тонн на су­му май­же 800 млн до­ла­рів США. Ви­хо­дя­чи із цих по­ка­зни­ків, у де­я­кі ро­ки ко­жен сьо­мий ге­ктар ко­ло­со­вих куль­тур під­при­єм­ства вза­га­лі за­сі­ва­ють да­рем­но. Для по­рів­ня­н­ня: по­ка­зник втрат зер­на в кра­ї­нах Єв­ро­пи не перевищує 2–3%. От­же, прав­ду ка­же дав­нє при­слів’я: «Не той хліб, що на по­лі, а той, що в ко­мо­рі».

Тіль­ки від за­ра­же­но­сті зер­на ко­ма­ха­ми ( ко­мір­ним і ри­со­вим дов­го­но­си­ка­ми, хлі­бним то­чиль­ни­ком, хру­ща­ком, бо­ро­шно­ї­дом, мі­л­лю, клі­ща­ми), за до­слі­дже­н­ням кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Agritel, зер­но­трей­де­ри й еле­ва­то­ри­сти втра­ча­ли від 0,2 до 5% і біль­ше «укра­їн­сько­го зо­ло­та» (рис.). Окрім кіль­кі­сно-які­сних втрат, у зв’яз­ку із за­ра­же­ні­стю під­при­єм­ства за­зна­ють та­кож фі­нан­со­вих зби­тків че­рез спри­чи­не­ні нею ло­гі­сти­чні про­бле­ми та за­трим­ки.

Остан­ні­ми ро­ка­ми зав­дя­ки сво­їй від­мін­ній пе­ре­ві­ре­ній ефе­ктив­но­сті на­бу­ває все біль­шої по­пу­ляр­но­сті оброб­ка зер­на про­ти комах ме­то­дом не­бу­лі­за­ції (роз­пи­ле­н­ня) — фран­цузь­ка те­хно­ло­гія оброб­ки ін­се­кти­ци­да­ми в по­то­ці під час за­ван­та­же­н­ня чи ви­ван­та­же­н­ня зер­на з еле­ва­то­рів і зер­но­схо­вищ.

Суть ме­то­ду не­бу­лі­за­ції по­ля­гає в то­му, що по­тік зер­на під час за­ван­та­же­н­ня в еле­ва­тор вкри­ва­є­ться рід­ким ін­се­кти­ци­дом у ви­гля­ді ту­ма­ну ( ве­ли­чи­на кра­плин 10–20 мі­крон). Та­кий ефект до­ся­га­є­ться зав­дя­ки обла­днан­ню, роз­ро­бле­но­му спе­ці­аль­но для мі­кро­ско­пі­чно­го роз­пи­ле­н­ня, що за­без­пе­чує рів­но­мір­ний роз­по­діл пре­па­ра­ту в зер­но­вій ма­сі, не до­пу­ска­ю­чи йо­го зво­ло­же­н­ня.

За­ле­жно від по­ту­жно­стей і кон­стру­кції еле­ва­то­ра мо­жна обра­ти пе­ре­но­сне чи ста­ціо­нар­не обла­дна­н­ня, ко­жний тип яко­го скла­да­є­ться з на­со­са-до­за­то­ра й фор­сун­ки. Во­но про­сте у ко­ри­сту­ван­ні, то­му від­те­пер стає мо­жли­вим ав­то­ном­но та ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но й без за­лу­че­н­ня ро­бо­чих бри­гад чи служб ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня зер­на від втрат.

Ва­жли­во, що ця те­хно­ло­гія боротьби з ко­ма­ха­ми при­да­тна і для вер­ти­каль­но­го, і для під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня (за умо­ви ме­ха­ні­за­ції скла­дів) — при­мі­ще­н­ня не обов’яз­ко­во має бу­ти гер­ме­ти­зо­ва­не.

ЛИ­ШЕ ОДНА ОБРОБ­КА!

Справ­жнім від­кри­т­тям на рин­ку Укра­ї­ни став ін­се­кти­цид кон­та­ктної дії Пі­рі­грен 50, ХТ (ді­ю­ча ре­чо­ви­на пі­ри­мі­фос-ме­тил) від фран­цузь­кої ком­па­нії SOJAM. Ви­ро­бник пре­па­ра­ту — Compagnie Générale des Insecticides, Фран­ція.

За­ле­жно від до­зу­ва­н­ня та сту­пе­ня за­ра­же­но­сті зер­на оброб­ка (одно­ра­зо­ва!) Пі­рі­грен 50, ХТ за­без­пе­чує за­хист від комах-шкі­дни­ків на 3 мі­ся­ці (4 л/100 т зер­на), 6 мі­ся­ців (6 л/100 т) і 12 мі­ся­ців (8 л/100 т) (табл.), зокре­ма від по­втор­но­го за­ра­же­н­ня.

До то­го ж зер­но мо­жна пе­ре­мі­ща­ти пі­сля оброб­ки (від­ван­та­жу­ва­ти, пе­ре­ван­та­жу­ва­ти то­що) без по­втор­но­го зне­за­ра­же­н­ня.

Пі­рі­грен 50, ХТ може по­ста­ча­ти­ся в та­рі 25 л (ка­ні­стра), 200 л (бо­чка) и 1000 л (кон­тей­нер).

ПО­КА­ЗНИ­КИ БЕЗ­ПЕ­КИ ПРО­ДУ­КЦІЇ Й РО­БО­ТИ ПЕР­СО­НА­ЛУ

Від­по­від­но до нор­ма­тив­них ви­мог Укра­ї­ни, гра­ни­чно допу­сти­ма кон­цен­тра­ція пі­ри­мі­фос-ме­ти­лу (ді­ю­чої ре­чо­ви­ни Пі­рі­грен 50, ХТ) в зер­ні ста­но­вить 5 мг/кг. А в ра­зі ма­кси­маль­но­го до­зу­ва­н­ня пре­па­ра­ту Пі­рі­грен 50, ХТ (8 л/100 т) ГДК ста­но­вить 4 мг/кг, тоб­то на­віть у мо­мент оброб­ки по­ка­зник не перевищує нор­ма­тив­ні ви­мо­ги. За по­тре­би мо­жна пе­ре­ро­бля­ти зер­но на кін­це­ву про­ду­кцію (бо­ро­шно, со­лод, ком­бі­корм то­що) від­ра­зу пі­сля оброб­ки.

Ма­кси­маль­ний ефект до­ся­га­є­ться че­рез 72–96 год пі­сля оброб­ки: Пі­рі­грен 50, ХТ зне­шко­джує ли­чин­ки й до­ро­слі осо­би­ни, які фор­му­ю­ться з яєць са­ме за та­кий пе­рі­од. Ко­ма­хи одно­ча­сно ура­жа­ю­ться трьо­ма спосо­ба­ми — шкір­ний кон­такт, че­рез ди­халь­ні шля­хи й ков­та­н­ня. Шкі­дни­ки ги­нуть, не всти­га­ю­чи по­шко­ди­ти зер­но. Єв­ро­пей­ська якість ін­се­кти­ци­ду Пі­рі­грен 50, ХТ й обла­дна­н­ня га­ран­тує без­пе­ку як для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча про­ду­кції, так і для пер­со­на­лу еле­ва­то­ра. Оскіль­ки фор­му­ля­ція пре­па­ра­ту го­то­ва до ви­ко­ри­ста­н­ня, то пра­ців­ни­кам не по­трі­бно йо­го роз­бав­ля­ти, до­зу­ва­ти, змі­шу­ва­ти то­що ( та­ким чи­ном кон­такт пер­со­на­лу з ін­се­кти­ци­дом від­су­тній). Ве­ли­ка пе­ре­ва­га ці­єї те­хно­ло­гії в то­му, що пер­со­нал зер­но­скла­ду обро­бляє зер­но са­мо­стій­но, сут­тє­во змен­шу­ю­чи ви­тра­ти ча­су на цю опе­ра­цію. Во­дно­час по­ка­зни­ком від­по­від­аль­но­сті й ви­со­ко­які­сно­го сер­ві­су є за­без­пе­че­н­ня ком­па­ні­єю «Со­жам Україна» ре­гу­ляр­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня вста­нов ле­но­го обла­дна­н­ня йопе­ра­тив­на до­став­ка ін­се­кти­ци­ду у по­трі­бній кіль­ко­сті. Від­те­пер зі­бра­не зер­но бу­де ви­гі­дно збе­рі­га­ти пі­сля зби­ра­н­ня, адже мо­жна уникнути йо­го втрат від за­ра­же­но­сті ці­лий рік. Якщо ж є по­тре­ба збе­рі­га­ти врожай кіль­ка ро­ків, оброб­ку мо­жна по­вто­рю­ва­ти на по­ча­тку ко­жно­го на­сту­пно­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.