Новий вид кон­ку­рен­ції

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ - Ан­на БАБІЧ, ме­не­джер з ко­му­ні­ка­цій DuPont Pioneer

Аби ви­жи­ти в умо­вах не­пе­ре­дба­чу­ва­но­го рин­ку, агро­ком­па­нії по­тре­бу­ють спів­пра­ці з ін­ши­ми. І не ли­ше для до­ся­гне­н­ня гло­баль­них, со­ці­аль­но зна­чу­щих ці­лей, а й для вла­сно­го про­гре­су. Осо­бли­во го­стро та­ка по­тре­ба по­стає під час кри­зо­вих си­ту­а­цій. А ко­ли про­бле­ма на­бу­ває гло­баль­но­го мас­шта­бу, об’єд­на­н­ня зу­силь стає жит­тє­во не­об­хі­дним. Щодо пар­тнер­ства дер­жав­них і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, то тут усе зро­зумі­ло. Та щодо спів­пра­ці, не­хай там як, істо­рія знає чи­ма­ло та­ких при­кла­дів. 2009-го у США ви­яви­ли саль­мо­не­лу в про­ду­ктах ара­хі­со­во­го ма­сла (одно­го ви­ро­бни­ка). А цей про­дукт, як ві­до­мо, є одним із основ­них у ба­га­тьох ді­є­тах, зокре­ма в аме­ри­кан­сько­му шкіль­но­му хар­чу­ван­ні. Ви­ну­ва­тець скан­да­лу не на­да­вав жо­дних по­яснень щодо си­ту­а­ції та за­мов­чу­вав фа­кти. Вре­шті по­стра­жда­ли всі ви­ро­бни­ки ара­хі­со­во­го ма­сла і хар­чо­ва про­ми­сло­вість за­га­лом. За да­ни­ми аген­ції Nielsen, як по­ві­дом­ля­ла The New York Times, не­до­ві­ра спо­жи­ва­чів спри­чи­ни­ла па­ді­н­ня про­да­жів про­ду­кту на 24%(!) про­ти ми­ну­ло­го ро­ку. А за­яви Управ­лі­н­ня із са­ні­тар­но­го на­гля­ду за які­стю хар­чо­вих про­ду­ктів і ме­ди­ка­мен­тів та пре­зи­ден­та США тіль­ки під­си­ли­ли па­ні­ку се­ред спо­жи­ва­чів. Про­да­жі стрім­ко зни­жу­ва­ли­ся. Мов­ча­н­ня то­го ви­ро­бни­ка, про­ду­кти яко­го спри­чи­ни­ли па­ні­ку, зму­си­ло ін­ших за­го­во­ри­ти й актив­но ді­я­ти. Ком­па­нії по­ча­ли обмі­ню­ва­ти­ся на­яв­ни­ми да­ни­ми та ви­бу­до­ву­ва­ти спіль­ну стра­те­гію ко­му­ні­ка­ції — роз­ро­би­ли спіль­ний сайт в ін­тер­не­ті, за­по­ча­тку­ва­ли спіль­ні фо­ру­ми, ви­да­ва­ли спіль­ні зві­ти, а ін­терв’ю ке­рів­ни­ків цих ком­па­ній бу­ли на­ці­ле­ні в єди­не ру­сло — да­ти по­ясне­н­ня щодо кон­кре­тних ін­фі­ко­ва­них про­ду­ктів, га­ран­ту­ва­ти без­пе­чність про­ду­кції всіх ін­ших ви­ро­бни­ків (а не зо­се­ре­джу­ва­ти­ся ви­клю­чно на со­бі) й від­но­ви­ти га­лузь. На це пі­шло три мі­ся­ці. Ви­ро­бни­ки до­бре спра­цю­ва­ли, на­дав­ши чі­тке по­ясне­н­ня щодо ін­фе­кції, про­ве­ли ана­лі­зи вла­сних про­ду­ктів і від­но­ви­ли об­ся­ги про­да­жів, про­дов­жив­ши на­да­лі кон­ку­рен­тну бо­роть­бу в нор­маль­них умо­вах.

Ін­ша істо­рія – про фер­ме­рів Ве­ли­кої Бри­та­нії. 2015 ро­ку ме­діа тіль­ки й го­во­ри­ли про па­ді­н­ня цін на хар­чо­ві про­ду­кти. І хо­ча те­о­ре­ти­чно сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ли б по­чу­ва­ти­ся без­по­ра­дни­ми пе­ред не­вбла­ган­ни­ми еко­но­мі­чни­ми не­га­ра­зда­ми, на пра­кти­ці все бу­ло зов­сім нав­па­ки. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ко­му­ні­ка­цій­ні та мар­ке­тин­го­ві ін­стру­мен­ти, фер­ме­ри об’єд­на­ли зу­си­л­ля й про­де­мон­стру­ва­ли спо­жи­ва­чам, чому ці­на на їхні про­ду­кти спра­ве­дли­ва, крім то­го, за­охо­ти­ли по­ку­пців під­три­му­ва­ти мі­сце­во­го ви­ро­бни­ка. Бу­ла за­пу­ще­на гу­чна кам­па­нія в ме­ре­жі Twitter (#farm24), яка спо­ну­ка­ла всіх фер­ме­рів за­ван­та­жу­ва­ти фо­то­гра­фії і ві­део з бу­ден­но­го жи­т­тя ферм на Twitter-ак­ка­унт кам­па­нії, а спо­жи­ва­чів — при­єд­ну­ва­ти­ся до пе­ре­гля­ду. Вре­шті це да­ло спо­жи­ва­чам уяв­ле­н­ня про ро­бо­ту бри­тан­сько­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства та при­вер­ну­ло до ньо­го ін­те­рес. Як по­ві­дом­ля­ло­ся у бри­тан­ській га­зе­ті The Telegraph, об’єд­нав­ши зу­си­л­ля, фер­ме­ри до­ся­гли по­зи­тив­ної вза­є­мо­дії зі спо­жи­ва­ча­ми і від­но­ви­ли спо­жи­ва­н­ня мі­сце­вої про­ду­кції. До то­го ж кам­па­нія ста­ла та­кою по­пу­ляр­ною, що три­ває з ро­ку в рік.

Які уро­ки мо­жна ви­не­сти з на­ве­де­них ви­ще при­кла­дів? Ви­зна­йте не­об­хі­дність спів­пра­ці в ко­жній кон­кре­тній си­ту­а­ції. Ви­зна­чте спіль­ні ці­лі та зро­зу­мій­те «си­лу ба­га­тьох». За­зда­ле­гідь ви­бу­до­вуй­те вза­є­мо­по­ва­гу. І са­ме то­ді, не дай Бо­же за за­галь­ної кри­зи, ли­ше об’єд­нав­ши зу­си­л­ля, мо­жна бу­де від­тво­ри­ти спри­я­тли­ві умо­ви та ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти в умо­вах кон­ку­рен­ції, яка, як ві­до­мо, і є дви­гу­ном про­гре­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.