Уні­вер­саль­ні агре­га­ти Зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті та збільшення ма­си по­жнив­них ре­шток, на­ма­га­н­ня зни­жу­ва­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва й ви­ко­ну­ва­ти всі ро­бо­ти в ма­кси­маль­но сти­слі й опти­маль­ні стро­ки сти­му­лю­ють на­у­ков­ців, агра­рі­їв і ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки на а

Ди­ско-ла­по­вий ком­бі­но­ва­ний куль­ти­ва­тор PERFORMER і ди­ско­вий куль­ти­ва­тор OPTIMER+ ви­ро­бни­цтва KUHN зда­тні збе­рег­ти агра­рі­є­ві час і ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на по­льо­ві ро­бо­ти

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ско­ро­че­н­ня ви­трат на по­льо­ві ро­бо­ти та збе­ре­же­н­ня ча­су ви­ма­гає опти­мі­зу­ва­ти парк те­хні­кив го­спо­дар­стві, це у свою чер­гу зму­шує ро­би­ти ви­бір уні­вер­саль­них агре­га­тів, що ви­ко­ну­ють кіль­ка по­льо­вих опе­ра­цій у рі­зно­ма­ні­тних умо­вах.

Та­ки­ми уні­вер­саль­ни­ми агре­га­та­ми є 4-опе­ра­цій­ний куль­ти­ва­тор основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту Performer і ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Optimer ви­ро­бни­цтва гру­пи KUHN.

Ро­з­гля­не­мо осо­бли­во­сті ко­жно­го з агре­га­тів.

Performer: ба­га­то фун­кцій в одно­му

Кон­стру­ктив­на бу­до­ва на­дає Performer лег­ку про­хі­дність, до­бре пе­ре­мі­шу­ва­н­ня й рів­но­мір­не за­гор­та­н­ня ре­шток на ро­бо­чу гли­би­ну, без­до­ган­не ви­рів­ню­ва­н­ня і чу­до­ву стру­кту­ру обро­бле­но­го ґрун­ту. Пі­сля про­хо­ду Performer на­сту­пною опе­ра­ці­єю вже може бу­ти сів­ба.

Мо­де­лі куль­ти­ва­то­ра Performer 4000, 5000 і 6000 ма­ють ро­бо­чу ши­ри­ну, від­по­від­но, 3,85, 5 і 6 м, а по­ту­жність тра­кто­ра – від 360 до 500 к. с.

Куль­ти­ва­тор має ді­а­метр ди­сків 510 мм і тов­щи­ну 6 мм, від­стань між дво­ма ря­да­ми 720 мм й ін­тер­вал між ди­ска­ми в ря­ді — 250 мм.

Ла­пи обла­дна­но до­ло­та­ми зав­шир­шки 80 або 50 мм і де­фле­кто­ром, на них мо­жуть крі­пи­ти­ся до­да­тко­ві па­ри ле­ме­шів, утво­рю­ю­чи стріл­ча­сті ла­пи. До­ло­та в стан­дар­ті 50 мм, а 80 мм і ле­ме­ші опціо­наль­но ви­ко­ну­ють із кар­бі­ду для зна­чно­го під­ви­ще­н­ня зно­со­стій­ко­сті. Ви­крив­ле­н­ня лап ра­зом із ви­гну­тою фор­мою де­фле­кто­ра спри­яє лі­пшо­му пе­ре­мі­шу­ван­ню ґрун­ту й змен­шує не­об­хі­дну тя­го­ву по­ту­жність. Ін­тер­вал між ла­па­ми по слі­ду в 280 мм (без ле­ме­шів). Усі ла­пи ма­ють гі­драв­лі­чний за­хист із рів­нем спра­цю­ва­н­ня 900 кГ і від­хи­ле­н­ням вбік до 15 см. До­сить ви­со­кий клі­ренс під ра­мою ста­но­вить 850 мм.

Новий тип ко­тка HD-Liner 700 бу­ло ство­ре­но для ро­бо­ти в екс­тре­маль­них умо­вах ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток, ли­пких, во­ло­гих і кам’яни­стих ґрун­тів. V-по­ді­бний про­філь і пи­то­мий тиск на по­верх­ню по­ля 225 кг/м за­без­пе­чу­ють гли­бо­ке ущіль­не­н­ня ґрун­ту. Най­біль­ший се­ред ві­до­мих ко­тків ді­а­метр 700 мм спри­яє змен­шен­ню не­об­хі­дно­го тя­го­во­го зу­си­л­ля.

Усі ди­ски та ла­пи змон­то­ва­но без ма­слян­ки, по­за­як по­тре­би в їх зма­щу­ван­ні не­має. Ро­бо­чі ор­га­ни ви­го­тов­ле­но з ко­ва­ної ста­лі для збільшення їх мі­цно­сті. Скла­да­н­ня­роз­кла­да­н­ня куль­ти­ва­то­ра, ре­гу­лю­ва­н­ня зчі­пки, двох ря­дів ди­сків, ко­ліс, ви­рів­ню­валь­них ди­сків, ко­тка ви­ко­ну­ю­ться гі­драв­лі­кою цен­тра­лі­зо­ва­но за до­по­мо­гою 4-опе­ра­цій­но­го бло­ка ке­ру­ва­н­ня КТН105. Для під’єд­на­н­ня до тра­кто­ра по­трі­бно ли­ше два гі­дро­роз­по­діль­ни­ки по­двій­ної дії. Performer мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти для ви­ко­на­н­ня рі­зних ви­дів ро­біт на гли­би­ні 15–35 см зав­дя­ки двом ва­рі­ан­там лап із до­ло­та­ми, мо­жли­ві­стю пе­ре­ла­дна­ти до­ло­то­по­ді­бні ла­пи на стріл­ча­сті до­да­ва­н­ням ле­ме­шів, а та­кож пе­ре­тво­ри­ти ди­ско-ла­по­ву ма­ши­ну на чи­сто ла­по­ву без ди­сків чи на ди­ско­вий куль­ти­ва­тор без лап (в та­ко­му ра­зі обро­бі­ток ве­дуть на гли­би­ну до 10 см). За­га­лом Performer – це мо­жли­вість зро­би­ти п’ять рі­зних куль­ти­ва­то­рів з одно­го.

Та­кож мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти куль­ти­ва­тор з одно­ча­сним ви­сі­вом дрі­бно­на­сін­нє­вих ґрун­то­по­кров­них куль­тур у 8 ряд­ків че­рез роз­по­діль­ни­ки пе­ред ко­тком. За­ле­жно від ти­пу при­во­ду ви­сів­но­го при­строю нор­ма ви­сі­ву ста­но­вить до 30 кг/га для еле­ктро- або 120 кг/га у ва­рі­ан­ті гі­дро­при­во­да.

За по­тре­би Performer від KUHN мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в п’яти рі­зних кон­стру­ктив­них ва­рі­ан­тах від­по­від­но до те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су.

OPTIMER+: швид­ко й ефе­ктив­но

Ще один уні­вер­саль­ний агре­гат — це ди­ско­вий куль­ти­ва­тор OPTIMER+, роз­ро­бле­ний KUHN для лу­ще­н­ня стер­ні на ве­ли­кій швид­ко­сті від­ра­зу пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю та пе­ре­д­по­сів­ної ди­ско­вої куль­ти­ва­ції з ви­со­кою про­ду­ктив­ні­стю. Ди­ска­тор OPTIMER+ ви­ко­нує та­кі опе­ра­ції:

• обро­бі­ток ґрун­ту на гли­би­ну 3–10 см;

• ін­тен­сив­не пе­ре­мі­шу­ва­н­ня по­жнив­них ре­шток із ґрун­том для при­швид­ше­н­ня їх мі­не­ра­лі­за­ції;

• ме­ха­ні­чна бо­роть­ба з бур’яном; • при­ко­чу­ва­н­ня ви­рів­ня­но­го ґрун­ту.

Кон­стру­ктив­ні осо­бли­во­сті ди­ско­во­го куль­ти­ва­то­ра OPTIMER+ на­да­ють йо­му та­кі пе­ре­ва­ги в ро­бо­ті:

1. Збіль­ше­ний клі­ренс: ра­зом із но­ви­ми ре­гу­лю­ва­н­ня­ми ку­та ата­ки й дов­шим пле­чем ди­ско­вої ба­та­реї — це за­без­пе­чує які­сну ро­бо­ту з ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток. 2. Мо­дуль­ність кон­стру­кції: • два ря­ди про­фі­льо­ва­них уві­гну­тих ди­сків — во­ни ма­ють на­хил як до на­прям­ку ру­ху, так і до вер­ти­ка­лі, а ку­ти на­хи­лу ста­нов­лять від­по­від­но 160 і 60. Зав­дя­ки цьо­му ди­ски які­сно обро­бля­ють й пе­ре­мі­шу­ють ґрунт, а та­кож го­ту­ють рів­не по­сів­не ло­же;

• гра­бель­ки для ви­рів­ню­ва­н­ня; • при­ко­чу­валь­ний ко­ток.

3. За­хист і гну­чкість в ро­бо­ті: ко­жний диск за­без­пе­че­но бло­чним за­по­бі­жним шар­ні­ром із чо­ти­рьох по­лі­у­ре­та­но­вих ела­сто­ме­рів, зав­дя­ки яко­му ко­жний окре­мий диск швид­ко об­хо­дить пе­ре­шко­ду, не впли­ва­ю­чи на гли­би­ну ро­бо­ти ін­ших ди­сків, і зні­має на­пру­же­н­ня на ра­му.

4. Ком­форт: не­об­слу­го­ву­ва­ні ма­то­чи­ни в крі­плен­ні ди­сків із по­двій­ни­ми ра­ді­аль­но-упор­ни­ми куль­ко­під­ши­пни­ка­ми за­оща­джу­ють час і уне­мо­жлив­лю­ють по­тра­пля­н­ня все­ре­ди­ну пи­лу.

5. Про­сто­та ре­гу­лю­вань: гли­би­на ре­гу­лю­є­ться ду­же про­сто, плав­но та в ши­ро­ких ме­жах за до­по­мо­гою лег­ко­до­сту­пно­го гвин­та на при­ко­чу­валь­них ко­тках: зав­жди до­ся­га­є­ться ви­со­ка якість обро­бі­тку й глад­ка, ви­рів­ня­на по­верх­ня для на­сту­пної ро­бо­ти сі­вал­ки.

6. Ве­ли­кий ви­бір ком­пле­кта­ції: • уві­гну­ті на­рі­зні ди­ски ді­а­ме­тром 510 мм для ін­тен­сив­но­го пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту й ро­слин­них ре­шток угли­би­ну та по по­верх­ні, більш при­да­тні для ро­бо­ти по ве­ли­ких реш­тках і куль­ти­ва­ції до 10 см;

• ди­ски ді­а­ме­тром 510 мм з не­ве­ли­ки­ми ви­рі­за­ми (опція) для міл­ко­го й уль­тра­міл­ко­го по­верх­не­во­го обро­бі­тку стер­ні та си­де­ра­тів на 3–5 см;

• рі­зні мо­де­лі ко­тків ді­а­ме­тром 600 мм для будь-яких ґрун­то­вих умов.

Ро­з­гля­не­мо де­таль­ні­ше кон­стру­кцію та де­я­кі най­ва­жли­ві­ші ву­зли.

Крон­штей­ни, в кін­ці яких на під­ши­пни­ках крі­пля­ться ди­ски, зро­бле­но з пла­сти­ни га­ря­чо­го штам­пу­ва­н­ня й за­без­пе­чу­ють клі­ренс 55 см для віль­но­го про­хо­дже­н­ня ве­ли­кої ма­си ре­шток. До ква­дра­тної ра­ми крон­штей­ни при­єд­на­но че­рез за­хи­сні бло­ки з по­лі­у­ре­та­но­ви­ми встав­ка­ми, які більш ела­сти­чні, ви­три­ва­лі та швид­ше ре­а­гу­ють, ніж зви­чай­ні гу­мо­ві.

У ма­то­чи­нах крі­пле­н­ня ди­сків за­сто­со­ва­но ба­га­то вдо­ско­на­лень, та­ких як дво­ря­дні куль­ко­під­ши­пни­ки з ку­том кон­та­кту 40° і гер­ме­ти­чним кіль­це­вим ущіль­не­н­ням із п’ятьма губ­ка­ми. Під­ши­пник за­ну­ре­но в гер­ме­ти­чну оли­во­ву ван­ну (син­те­ти­чна оли­ва ЕА5), яка має кра­щі вла­сти­во­сті про­ти зма­щу­вань на жи­ро­вій осно­ві.

Пе­ре­кри­т­тя ди­сків, яке по­гір­шу­є­ться від їх зно­ше­н­ня, мо­жна ко­ри­гу­ва­ти змі­ще­н­ням в па­зах. У гі­драв­лі­чно скла­да­них куль­ти­ва­то­рах 4003/5003/6003 та 7503, що ма­ють цен­траль­ну й дві бо­ко­вих ча­сти­ни, ці бо­ко­ві криль­ця ма­ють два по­ло­же­н­ня крі­пле­н­ня: жорс­тко фі­ксо­ва­не для важ­ких умов і пла­валь­не для скла­дно­го ре­льє­фу по­ля.

Най­кра­ще ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту й роз­по­діл ре­шток до­ся­га­ю­ться ря­дом гра­блин, які по­ста­ча­ю­ться на за­мов­ле­н­ня.

Одно­ча­сно з куль­ти­ва­ці­єю ди­ска­тор мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти на сів­бі. Для дрі­бно­на­сін­них куль­тур до­ре­чно ско­ри­ста­ти­ся не­ве­ли­ким ба­ком, який мон­ту­є­ться без­по­се­ре­дньо над куль­ти­ва­то­ром. Для ви­сі­ву з нор­мою 1–400 кг/га біль­шо­го за роз­мі­ром на­сі­н­ня мо­жна ско­ри­ста­ти­ся до­да­тко­вим бун­ке­ром TF єм­ні­стю 1500 л, який на­ві­шу­є­ться спе­ре­ду на тра­ктор.

У ши­ро­ко­за­хва­тних при­чі­пних мо­де­лях за­ле­жно від ви­ду ро­біт, ґрун­ту й ти­пу ро­слин­них ре­шток за­сто­со­ву­ють три ти­пи ко­тків ді­а­ме­тром 600 мм.

Ди­ско­вий к уль­ти­ва­тор OPTIMER+ є са­ме тим агре­га­том, що може швид­ко та які­сно ви­ко­на­ти лу­ще­н­ня стер­ні, за­кри­ти во­ло­гу та під­го­ту­ва­ти під сів­бу, має на­дій­ну й лег­ко­ре­гу­льо­ва­ну кон­стру­кцію, ши­ро­кий мо­дель­ний ряд і ком­пле­кта­цію, що за­до­воль­нить усі по­тре­би ко­ри­сту­ва­чів у рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умо­вах.

Які­сне й одно­ча­сне ви­ко­на­н­ня куль­ти­ва­то­ра­ми ви­ро­бни­цтва ком­па­нії KUHN усіх опе­ра­цій по­дрі­бне­н­ня, роз­пу­ше­н­ня, пе­ре­мі­шу­ва­н­ня, ви­рів­ню­ва­н­ня й при­ко­чу­ва­н­ня в на­дваж­ких умо­вах до­зво­ляє отри­му­ва­ти ви­щу вро­жай­ність із мен­ши­ми ви­тра­та­ми.

Опе­ра­цій­ний куль­ти­ва­тор основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту Performer

Ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Optimer

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.