А У ВАС УСІ ПРАЦІВНИКИ «ОФОРМЛЕНІ»?

За пев­них обставин ке­рів­ник має пов­не пра­во не допу­сти­ти до перевірки інспектора з пи­тань пра­ці й уникнути пе­ред­ба­че­но­го за це штра­фу

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН МАЄТЕ ПРА­ВО НЕ ДОПУСКАТИ ІНСПЕКТОРА ДО ПЕРЕВІРКИ

У роз­пал мас­шта­бної боротьби з при­хо­ва­ни­ми тру­до­ви­ми від­но­си­на­ми та зар­пла­та­ми «в кон­вер­тах», зда­ва­ло­ся б, вель­ми пе­ре­кон­ли­ви­ми ар­гу­мен­та­ми на ко­ристь офі­цій­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня ма­ли б бу­ти штра­фи у 320 тис. грн за не­д­опу­ще­н­ня до перевірки й 96 тис. грн — за пра­ців­ни­ка «без оформ­ле­н­ня». Що­прав­да, ке­рів­ни­кам агро­під­при­ємств слід бу­ти в кур­сі, які са­ме пра­ва ма­ють ін­спе­кто­ри і яких пра­вил во­ни по­вин­ні до­три­му­ва­ти­ся під час про­ве­де­н­ня перевірки.

До­ві­ряй, але пе­ре­ві­ряй

У зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням та­ких ве­ли­че­зних штра­фів і го­тов­ні­стю ба­га­тьох із на­ших спів­ві­тчи­зни­ків усе ви­рі­ши­ти «на мі­сці по­лю­бов­но», з’яви­ло­ся чи­ма­ло спри­тних псев­до­ін­спе­кто­рів. Та­кі «ре­ві­зо­ри», оче­ви­дно, до­бря­че на­га­стро­лю­ва­ли­ся, тож Слу­жба Укра­ї­ни з пи­тань пра­ці опу­блі­ку­ва­ла на сво­є­му сай­ті звер­не­н­ня до бі­зне­су із за­кли­ком пе­ре­ві­ря­ти пов­но­ва­же­н­ня ін­спе­кто­рів із пи­тань пра­ці.

То як з’ясу­ва­ти, що до вас за­ві­та­ли чин­ні ре­ві­зо­ри з Держ­пра­ці? Пе­ре­д­усім май­те на ува­зі, що най­ча­сті­ше ін­спе­ктор при­хо­дить сам, ви­ня­тком може бу­ти хі­ба що пла­но­ва пе­ре­вір­ка чи якщо у вас справ­ді ве­ли­ке під­при­єм­ство й по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти ду­же ве­ли­кий обсяг ін­фор­ма­ції.

Крім то­го, тре­ба пе­ре­свід­чи­ти­ся, що ін­спе­ктор має при со­бі ори­гі­нал на­прав­ле­н­ня на про­ве­де­н­ня перевірки, ори­гі­нал слу­жбо­во­го по­свід­че­н­ня. Якщо ви­ни­ка­ють сум­ні­ви щодо ори­гі­на­лу на­да­них до­ку­мен­тів, не по­лі­нуй­те­ся за­те­ле­фо­ну­ва­ти в мі­сце­ве від­ді­ле­н­ня ін­спе­кції Держ­пра­ці й пе­ре­свід­чи­ти­ся, що та­кі ін­спе­кто­ри справ­ді там є.

Допускати чи не допускати

Щоб не допу­сти­ти ін­спе­кто­рів на своє під­при­єм­ство, у ке­рів­ни­ка ма­ють бу­ти ва­го­мі під­ста­ви. Зокре­ма, та­кі: • вам не на­да­ли для огля­ду на­прав­ле­н­ня на пе­ре­вір­ку та слу­жбо­ве по­свід­че­н­ня (ори­гі­на­ли);

• та­ке на­прав­ле­н­ня та/або слу­жбо­ве по­свід­че­н­ня скла­де­но з по­ру­ше­н­ням ви­мог законодавства; • якщо у вас пла­но­ва пе­ре­вір­ка —

вас не по­пе­ре­ди­ли за 10 днів; • ін­спе­кто­ри від­мо­ви­ли­ся вно­си­ти

да­ні до жур­на­лу ре­є­стра­ції;

• не всти­гли пе­ре­ві­ри­ти про­тя­гом пе­рі­о­ду, який на­да­вав­ся для перевірки;

• про­во­дять по­втор­ну пе­ре­вір­ку

на тих са­мих під­ста­вах;

• не­має за­кон­них під­став для про

ве­де­н­ня перевірки.

На жаль, та­кий ар­гу­мент, як від­су­тність ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства, не є до­ста­тнім для від­мо­ви в про­ве­ден­ні перевірки (ухва­ла Ки­їв­сько­го апе­ля­цій­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 28.02.2017 №823/1565/16).

Які під­ста­ви для перевірки

Най­сут­тє­ві­шою під­ста­вою для перевірки є звер­не­н­ня фі­зи­чної осо­би про по­ру­ше­н­ня її прав пев­ним під­при­єм­ством. Річ у то­му, що та­ке звер­не­н­ня може бу­ти аб­со­лю­тно аб­сур­дним і без­під­став­ним й на­віть нав­ми­сно на­прав­ле­ним будь-ким із кон­ку­рен­тів. Однак, щоб ви­яви­ти без­під­став­ність звер­не­н­ня, ін­спе­кто­рам спо­ча­тку тре­ба про­ве­сти пе­ре­вір­ку. На жаль, на пра­кти­ці фі­зи­чну осо­бу не­мо­жли­во

при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за на­пи­са­н­ня не­прав­ди­во­го звер­не­н­ня. Від­по­від­но до за­ко­ну, пе­ре­вір­кою має за­йма­ти­ся Держ­пра­ці про­те в си­лу ці­лої низ­ки при­чин цьо­го не ро­бить. Тож аби за­хи­сти­ти­ся від без­під­став­но­го звер­не­н­ня, слід з’ясу­ва­ти, чи є по­го­дже­н­ня на про­ве­де­н­ня перевірки від Держ­пра­ці (йо­го вам по­вин­ні по­ка­за­ти ін­спе­кто­ри пе­ред по­ча­тком перевірки).

Де­я­кі ін­спе­кто­ри вва­жа­ють, що перевірки мо­жна про­во­ди­ти й на під­ста­ві звер­не­н­ня юри­ди­чної осо­би, а не ли­ше фі­зи­чної (це про­пи­са­но в по­ряд­ку №390). Во­дно­час ми як юри­сти до­три­му­є­мо­ся ін­шо­го по­гля­ду: нор­ми за­ко­ну в будь-яко­му ра­зі ма­ють пе­ре­ва­гу над нор­ма­ми по­ряд­ку, який є ли­ше підза­кон­ним актом. До ре­чі, са­ме та­кий під­хід ви­ко­ри­став один із ве­ли­ких про­вай­де­рів мо­біль­но­го зв’яз­ку під час перевірки ін­спе­кто­ра­ми Держ­пра­ці. Під­ста­вою для та­кої перевірки ста­ло звер­не­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та щодо по­ру­ше­н­ня прав чле­нів тру­до­во­го ко­ле­кти­ву на під­при­єм­стві. До на­ро­дно­го де­пу­та­та, в свою чер­гу, звер­ну­ла­ся проф­спіл­ка. Під­при­єм­ство не допу­сти­ло ін­спе­кто­рів до перевірки, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що на­ро­дний де­пу­тат до них звер­нув­ся як по­са­до­ва осо­ба, а не як фі­зи­чна осо­ба, пра­ва на­ро­дно­го де­пу­та­та осо­би­сто по­ру­ше­ні не бу­ли, а то­му не­має за­кон­них під­став для про­ве­де­н­ня перевірки.

Не­зва­жа­ю­чи на по­ча­тко­ву не­зго­ду ін­спе­кто­рів із та­кою по­зи­ці­єю, пе­ре­вір­ка про­ве­де­на не бу­ла й жо­дних штра­фів ком­па­нії на­ра­хо­ва­но не бу­ло. Ти­по­ві по­мил­ки

Усі вже зна­ють, що хо­ва­ти тру­до­ві від­но­си­ни за до­го­во­ра­ми під­ря­ду сен­су не­має, адже су­ди вже дав­но про­пи­са­ли чі­тку від­мін­ність між тру­до­вим до­го­во­ром і до­го­во­ром про на­да­н­ня по­слуг (по­чи­та­ти мо­жна в Ухва­лі ВССУ від 15.04.2015).

То­му ду­же ча­сто тру­до­ві від­но­си­ни на­ма­га­ю­ться при­хо­ва­ти за пра­кти­кою або ста­жу­ва­н­ням. Ро­би­ти цьо­го не вар­то, адже пра­кти­ка й ста­жу­ва­н­ня не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з пра­це­вла­шту­ва­н­ням.

По-пер­ше, пра­кти­ка й ста­жу­ва­н­ня мо­жли­ві ли­ше для сту­ден­тів й учнів ПТУ, для ін­ших осіб та­ку фор­му тру­до­вих від­но­син не пе­ред­ба­че­но. По­дру­ге, ста­жу­ва­н­ня за­но­сить у тру­до­ву книж­ку й опла­чу­є­ться, якщо ста­жист фа­кти­чно ви­ко­нує тру­до­ві фун­кції.

Щодо пра­кти­кан­та, то за­пис у тру­до­ву книж­ку не вно­си­ться, але для про­хо­дже­н­ня у вас пра­кти­ки сту­ден­том ви маєте укла­сти до­го­вір із ВНЗ, де та­кий сту­дент на­вча­є­ться. Якщо та­ко­го до­го­во­ру не­має, це вже по­ру­ше­н­ня тру­до­во­го законодавства.

На­при­клад, під час про­ве­де­н­ня перевірки у ФОП бу­ло ви­яв­ле­но осо­бу, яка не оформ­ле­на як пра­ців­ник, про­те ви­ко­ну­ва­ла тру­до­ві фун­кції — ви­кла­да­ла то­вар на по­ли­ці в ма­га-

зи­ні. Як по­ясне­н­ня ФОП, у яко­го про­во­ди­ли пе­ре­вір­ку, вка­за­ла, що ця осо­ба — ста­жист і на­ра­зі пе­ре­бу­ває на ви­про­бу­валь­но­му тер­мі­ні, а от­же, її не оформ­ле­но у штат. Суд, роз­гля­да­ю­чи спір, до та­ких до­во­дів по­ста­вив­ся кри­ти­чно й ука­зав, що ста­жист — це не пра­ців­ник, і в прин­ци­пі не може пе­ре­бу­ва­ти на ви­про­бу­валь­но­му тер­мі­ні. Крім то­го, суд за­ува­жив, що ста­жу­ва­н­ня тре­ба вно­си­ти до тру­до­вої книж­ки, чо­го ФОП зро­бле­но не бу­ло. На під­ста­ві та­ких ви­снов­ків суд ді­йшов ви­снов­ку, що між сто­ро­на­ми скла­ли­ся фа­кти­чно тру­до­ві від­но­си­ни, а не ста­жу­ва­н­ня (По­ста­но­ва Хмель­ни­цько­го окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду від 21.12.2016, спра­ва №822/2316/16).

***

До ме­не ду­же ча­сто звер­та­ю­ться із за­пи­та­ми сто­сов­но опти­мі­за­ції си­сте­ми пра­це­вла­шту­ва­н­ня на під­при­єм­стві. На­справ­ді ні­якої опти­мі­за­ції не існує: ви або оформ­лю­є­те осо­бу в штат, або ні. Ін­шо­го ва­рі­ан­та не­має. Всі ін­ші фор­ми спів­пра­ці — за ци­віль­но-пра­во­вим до­го­во­ром, до­го­во­ром під­ря­ду — пра­кти­ка й ста­жу­ва­н­ня як та­кі не за­бо­ро­не­ні за­ко­но­дав­ством. Во­дно­час во­ни не ма­ють при­хо­ву­ва­ти тру­до­ві від­но­си­ни, а ма­ють від­обра­жа­ти дій­сний на­мір сто­рін.

До ре­чі, да­лі бу­де ще ці­ка­ві­ше: 28 кві­тня КМУ опри­лю­днив текст по­ста­но­ви від 26 кві­тня 2017 ро­ку №295 щодо пе­ре­ві­рок із до­три­ма­н­ня тру­до­во­го законодавства. Пі­сля то­го як по­ста­но­ва на­бе­ре чинності, пе­ре­вір­ни­ки отри­ма­ють на­справ­ді май­же не­о­бме­же­ні пра­ва. На­при­клад, ін­спе­кто­ри ма­ють пра­во са­мо­стій­но і в будь-яку го­ди­ну до­би про­хо­ди­ти до будь-яких при­мі­щень об’єкта від­ві­ду­ва­н­ня, у яких ви­ко­ри­сто­ву­ють на­йма­ну пра­цю, за на­яв­но­сті ознак кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня та/ або ство­ре­н­ня за­гро­зи без­пе­ці інспектора пра­ці за­лу­ча­ти пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, фі­ксу­ва­ти про­ве­де­н­ня ін­спе­кцій­но­го від­ві­ду­ва­н­ня з пи­тань ви­яв­ле­н­ня не­о­форм­ле­них тру­до­вих від­но­син за­со­ба­ми ау­діо-, фо­то- та ві­део­те­хні­ки.

Ще одні­єю при­єм­ною не­спо­ді­ван­кою бу­де про­ве­де­н­ня перевірки на під­ста­ві ін­фор­ма­ції з ДФС щодо не­від­по­від­но­сті кіль­ко­сті пра­ців­ни­ків ро­бо­то­дав­ця об­ся­гам ви­ро­бни­цтва до се­ре­дніх по­ка­зни­ків за від­по­від­ним ви­дом еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті.

Тоб­то пред­став­ни­ки по­да­тко­вої са­мо­стій­но ви­рі­шу­ють, скіль­ки у вас має пра­цю­ва­ти осіб у шта­ті. Якщо на дум­ку по­да­тків­ців у вас пра­цює не­до­ста­тньо пра­ців­ни­ків, то це є під­ста­вою пе­ре­ві­ри­ти вас на до­три­ма­н­ня норм законодавства про пра­цю.

У та­кій си­ту­а­ції мо­жна по­ра­ди­ти тіль­ки одне — пра­це­вла­што­вуй­те сво­їх пра­ців­ни­ків офі­цій­но — це то­чно бу­де де­шев­ше, ніж пла­ти­ти ве­ли­че­зні штра­фи.

Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, стар­ший юрист GOLAW

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.