ШУКАЮТЬ «БАБУ ВАРКУ»

Аби за­по­бі­га­ти рейдерським захопленням, ві­тчи­зня­но­му агро­бі­зне­су по­трі­бні упра­ви­те­лі зе­мель­ним бан­ком

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ви­гра­шна стратегія

НА ЧОМУ БАЗУЄТЬСЯ СТРАТЕГІЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСЬКИМ ЗАХОПЛЕННЯМ

На пре­ве­ли­кий жаль, зе­мель­не рей­дер­ство ста­ло осо­бли­ві­стю ве­де­н­ня аграр­но­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Сьо­го­дні ша­храї за­сто­со­ву­ють не ли­ше гру­бу фі­зи­чну си­лу, зі збро­єю в ру­ках за­хо­плю­ю­чи май­но. Во­ни ста­ють де­да­лі ін­те­ле­кту­аль­ні­ши­ми, під­ро­бля­ю­чи уста­нов­чі до­ку­мен­ти, пе­ча­тки, до­го­во­ри, по­ста­но­ви су­ду, зла­му­ю­чи еле­ктрон­ні скринь­ки агро­під­при­ємств і їх кон­тр­аген­тів.

Ді­ю­чи ком­пле­ксно, во­ни, як до­свід­че­ні мар­ке­то­ло­ги, гли­бо­ко ви­вча­ють си­ту­а­цію на мі­сцях: пра­цю­ють із па­йо­ви­ка­ми та пред­став­ни­ка­ми вла­ди.

Що во­ни шукають? Пе­ре­д­усім слаб­кі мі­сця в умо­вах чин­них до­го­во­рів орен­ди, на­бли­же­н­ня за­кін­че­н­ня стро­ків їх дії, по­ря­док і роз­мір ви­пла­ти орен­дної пла­ти, ви­пад­ки за­трим­ки або не­ви­пла­ти, не­за­до­во­ле­ність па­йо­ви­ків ро­бо­тою орен­да­ря, на­яв­ність ко­ру­пцій­них на­хи­лів у пред­став­ни­ків мі­сце­вої вла­ди, не­о­форм­ле­ну від­у­мер­лу спад­щи­ну, не­ви­тре­бу­ва­ні паї, зем­лі на­вчаль­них за­кла­дів, дер­жав­но­го ре­зер­ву то­що. Во­ни зби­ра­ють до­сьє на «агро­під­при­єм­ство-жер­тву», фа­кти, за які мо­жна «за­че­пи­тись» у ре­гіо­ні.

Орен­дар може до­бро­со­ві­сно ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня за до­го­во­ра­ми орен­ди, але в ко­жно­му се­лі зна­йде­ться при­найм­ні одна ба­ба Вар­ка, якій осо­би­сто не по­до­ба­є­ться фер­мер Ва­силь або по­лі­ти­ка агро­хол­дин­гу Z у цьо­му се­лі. Тож во­на, на­віть на шко­ду со­бі, не зда­ва­ти­ме їм в орен­ду свій пай. Рей­де­ри та­ких ви­шу­ку­ють, а зна­йшов­ши, ро­блять сво­ї­ми ам­ба­са­до­ра­ми, які агі­ту­ва­ти­муть ін­ших пе­ре­хо­ди­ти до но­во­го ін­ве­сто­ра, бо той «кра­си­ві­ший»!

Щоб за­хи­сти­ти бі­знес від рей­де­рів, ми по­вин­ні пер­ши­ми зна­йти бабу Варку на се­лі та в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня й пра­цю­ва­ти з ни­ми на по­пе­ре­дже­н­ня.

Як адво­ка­ти ми не раз за­хи­ща­ли бі­знес на­ших клі­єн­тів від на­па­дів рей­де­рів, а як агра­рії са­мі за­зна­ли «на­їзду» рей­де­рів на ТОВ «Ло­рет­та Агро». Утім, вча­сно від­би­ли ата­ку, тож не зі слів, а на пра­кти­ці на­пра­цю­ва­ли вла­сну стра­те­гію протидії зе­мель­но­му рей­дер­ству.

Во­на по­ля­гає в си­стем­ній ро­бо­ті з па­йо­ви­ка­ми та пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої вла­ди як з основ­ни­ми вла­сни­ка­ми та роз­по­ря­дни­ка­ми го­лов­но­го ви­ро­бни­чо­го ре­сур­су агра­рія — зем­лі, що по­кли­ка­на по­бу­ду­ва­ти з ни­ми кон­стру­ктив­ні від­но­си­ни на вза­є­мо­ви­гі­дних за­са­дах.

Ми на вла­сно­му до­сві­ді пе­ре­ко­на­ли­ся, що на­віть най­кра­щі юри­ди­чні стра­те­гії ри­зи­ку­ють за­ли­ши­ти­ся на па­пе­рі, якщо їх не впро­ва­джу­ва­ти­муть у жи­т­тя та­ла­но­ви­ті фа­хів­ці. І то­ді в ор­га­ні­за­цій­ній стру­кту­рі на­шо­го агро­під­при­єм­ства з’явив­ся ін­сти­тут від­по­від­аль­них ви­ко­нав­ців, які по­кли­ка­ні ра­зом із юри­ста­ми ре­а­лі­зо­ву­ва­ти стра­те­гію на мі­сцях.

До пра­кти­чної ро­бо­ти

Ми схе­ма­ти­чно зо­бра­зи­ли основ­ні ета­пи ке­ру­ва­н­ня на­шим агро­під­при­єм­ством, щоб по­ка­за­ти зв’яз­ки між основ­ни­ми про­це­са­ми.

Якщо зе­мель­ний банк агро­під­при­єм­ства перевищує 500 га, від­по­від­но ми ма­ти­ме­мо по­над 200 до­го­во­рів орен­ди з па­йо­ви­ка­ми, і та­кою кіль­кі­стю ін­фор­ма­ції ке­ру­ва­ти до­сить скла­дно, от­же, за та­кої кіль­ко­сті до­го­во­рів ви­ни­кає по­тре­ба у спе­ці­а­лі­сто­ві, який бу­де від­по­від­аль­ним за ро­бо­ту з па­йо­ви­ка­ми та мі­сце­вою вла­дою. На­зве­мо йо­го упра­ви­те­лем зе­мель­ним бан­ком.

Обов’яз­ки упра­ви­те­ля (схе­ма): • ство­рює та ве­де ре­єстр до­го­во­рів

орен­ди;

• кон­тро­лює пра­виль­ність укла­да­н­ня до­го­во­рів: пе­ре­ві­ряє прав­ди­вість вка­за­них да­них, від­по­від­ність під­пи­сів;

• кон­тро­лює вча­сність ви­пла­ти

рен­ти;

• від­сте­жує ін­фор­ма­цію щодо по­дов­же­н­ня та пе­ре­укла­да­н­ня до­го­во­рів;

• слід­кує за ре­є­стром по­мер­лих осіб і ко­му­ні­кує із їх спад­ко­єм­ця­ми щодо пе­ре­укла­да­н­ня до­го­во­ру;

• осо­би­сто спіл­ку­є­ться з па­йо­ви­ка­ми й пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої вла­ди, зна­є­ться на їх осо­би­стих по­гля­дах і про­бле­мах;

• ви­вчає кон­ку­рен­тне се­ре­до­ви­ще — ана­лі­зує ро­бо­ту всіх кон­ку­рен­тів, що пра­цю­ють в ра­ді­у­сі 50 км.

Фун­кція ана­лі­зу кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща є одним із най­ва­жли­ві­ших обов’яз­ків упра­ви­те­ля зе­мель­ним бан­ком, адже він ви­сту­пає но­сі­єм стра­те­гі­чно ва­жли­вої ін­фор­ма­ції про су­сі­дів, які мо­жуть бу­ти як до­бро­со­ві­сни­ми кон­ку­рен­та­ми сьо­го­дні, так і пе­ре­тво­ри­ти­ся на чор­них рей­де­рів зав­тра. От­же, що по­трі­бно до­слі­ди­ти:

• ін­фор­ма­цію про роз­мір орен­дної

пла­ти кон­ку­рен­тів;

• ін­фор­ма­цію про со­ці­аль­ні бла­га,

що на­да­ю­ться па­йо­ви­кам;

• бу­ти зна­йо­мим з упра­ви­те­ля­ми

зе­мель­но­го бан­ку кон­ку­рен­та;

• ма­ти ко­пії до­го­во­рів орен­ди кон

ку­рен­тів;

• во­ло­ді­ти ін­фор­ма­ці­єю щодо стро­ку

дії до­го­во­рів і да­ти їх за­кін­че­н­ня. Зі збіль­ше­н­ням пло­щі зе­мель­но­го бан­ку та до­го­во­рів орен­ди кіль­кість упра­ви­те­лів має про­пор­цій­но зро­ста­ти. Якщо зе­мель­ний банк зна­чний і йо­го по­ді­ле­но на кла­сте­ри за ре­гіо­на­ми, то до­ціль­но при­зна­чи­ти су­пер­вай­зе­рів, які ке­ру­ва­ти­муть упра­ви­те­ля­ми за ре­гіо­наль­ним прин­ци­пом. До­три­му­ю­чись кла­си­чних прин­ци­пів ке­ру­ва­н­ня, ми ра­ди­мо за­крі­плю­ва­ти не біль­ше як сім упра­ви­те­лів за одним су­пер­вай­зе­ром.

Оби­ра­є­мо ви­ко­нав­ця

На­ра­зі стратегія протидії рейдерським захопленням пе­ред­ба­чає пев­ні ви­тра­ти на утри­ма­н­ня ін­сти­ту­ту від­по-

ві­даль­них ви­ко­нав­ців. У не­ве­ли­ко­му го­спо­дар­стві ви не мо­же­те до­зво­ли­ти со­бі ще одну шта­тну оди­ни­цю — мо­жна за­лу­чи­ти та­ко­го фа­хів­ця по­за­шта­тно, або ж пра­цю­ва­ти за до­го­во­ром ци­віль­но-пра­во­во­го ха­ра­кте­ру, який не пе­ред­ба­чає пра­це­вла­шту­ва­н­ня ви­ко­нав­ця.

Най­кра­ще, якщо упра­ви­те­лем зе­мель­но­го бан­ку бу­де пред­став­ник мі­сце­вої гро­ма­ди. Це, як мо­ви­ться, «два в одно­му»: еко­но­мія на транс­порт­них ви­тра­тах і ви­тра­тах на від­ря­дже­н­ня, і ця лю­ди­на то­чно зна­ти­ме ва­ших па­йо­ви­ків і ре­а­лії їх жи­т­тя.

У та­ко­му ра­зі тре­ба шу­ка­ти се­ред мі­сце­вої гро­ма­ди актив­но­го та від­по­від­аль­но­го ме­шкан­ця, що має до­ступ до ме­ре­жі Ін­тер­нет і за від­по­від­ну пла­тню ви­ко­ну­ва­ти­ме ро­бо­ти та вча­сно зві­ту­ва­ти­ме. У пев­них ви­пад­ках та­кий пра­ців­ник бу­де на­віть ефе­ктив­ні­шим, адже він осо­би­сто зна­йо­мий з усі­ма па­йо­ви­ка­ми й одра­зу ж ре­а­гу­ва­ти­ме на по­яву рей­де­рів на мі­сцях.

На­віть най­кра­щі ви­ко­нав­ці по­тре­бу­ють кон­тро­лю, адже зав­да­н­ня, які не бу­ли по­став­ле­ні, ні­ко­ли не бу­дуть ви­ко­на­ні. По­тур­буй­тесь, щоб у ко­жно­го упра­ви­те­ля був ку­ра­тор або су­пер­вай­зер. Ним має бу­ти опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор агро­під­при­єм­ства або йо­го вла­сник на­пря­му, за­ле­жно від ва­шої ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри.

Ігор МЕЛЬНИК, адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня IMGPartners, за­снов­ник ТОВ «Ло­рет­та Агро»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.