ЛАТАЄМО «БІЛІ ПЛЯМИ»

Як уникнути порушень касової дисципліни, ко­ре­ктно задекларувати врожай і на­ра­ху­ва­н­ня спе­цПДВ за ми­ну­лі пе­рі­о­ди

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

ЯК УНИКНУТИ ПОРУШЕНЬ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ЗАДЕКЛАРУВАТИ ВРОЖАЙ

Агро­під­при­єм­ства фа­кти­чно зі­ткну­ли­ся з та­ким со­бі «рей­дом» по­да­тків­ців, адже з кін­ця 2016 ро­ку акти­ві­зу­ва­ли­ся по­да­тко­ві перевірки для агро­під­при­ємств. Мо­жли­во, це пов’яза­но з тим, що те­пер шукають «білі плями» в ді­яль­но­сті пла­тни­ків по­да­тків не мі­сце­ві по­да­тко­ві, а го­лов­ні управ­лі­н­ня ДФС. Ку­ди ці­ля­ться ста­рі-но­ві пе­ре­вір­ни­ки, та як уникнути за­хмар­них штра­фів за ре­зуль­та­та­ми по­да­тко­вої перевірки?

Не­стан­дар­тний під­хід до перевірки ка­си

Май­же в усіх агро­під­при­ємств є ка­са — це не­об­хі­дний атри­бут зви­чай­ної опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті будь-яко­го бі­зне­су. І зда­ва­ло­ся, що може бу­ти про­сті­шим: пра­виль­но скла­да­є­мо до­ку­мен­ти по ка­со­вих опе­ра­ці­ях, не пе­ре­ви­щу­є­мо лі­мі­ти по роз­ра­хун­ках, і все в нас тут в по­ряд­ку. Втім, про­ста ма­те­ма­ти­ка ви­яв­ля­є­ться на пра­кти­ці не та­кою вже й про­стою. Ін­спе­кто­ри змі­ню­ють та­кти­ку і по­чи­на­ють шу­ка­ти не пе­ре­ви­ще­н­ня по лі­мі­тах (адже якщо та­кі є, то во­ни оче­ви­дні), а зві­ря­ти хто й ко­ли під­пи­су­вав ка­со­ві до­ку­мен­ти з да­ни­ми по за­явах на від­пус­тки, та­бе­ля­ми ро­бо­чо­го ча­су. І ось тут ви­ни­кає си­ту­а­ція, ко­ли бух­гал­тер по одних до­ку­мен­тах був у від­пус­тці, а по ін­ших — опри­бу­тко­ву­вав або ви­да­вав го­тів­ку з ка­си. Та­ка не­то­чність може ко­шту­ва­ти вкрай до­ро­го, адже штра­фи за по­ру­ше­н­ня касової дисципліни є одни­ми з най­ви­щих. В си­ту­а­ції, що опи­са­на ви­ще, по­да­тків­ці тра­кту­ють та­ку «не­то­чність» як не­о­при­бу­тку­ва­н­ня го­тів­ки.

Ува­га! Штраф ся­гає п’яти­кра­тно­го роз­мі­ру не­о­при­бу­тко­ва­ної су­ми. Що біль­ші су­ми про­хо­дять по ва­шій ка­сі, то обе­ре­жні­ши­ми й скру­пу­льо­зні­ши­ми ви маєте бу­ти як до до­ку­мен­тів, що без­по­се­ре­дньо сто­су­ю­ться оформ­ле­н­ня ка­со­вих до­ку­мен­тів, так і до до­ку­мен­тів, що пря­мо не пов’яза­ні з до­три­ма­н­ням касової дисципліни.

Як же «роз­ру­ли­ти» си­ту­а­цію, ко­ли по до­ку­мен­тах бух­гал­тер чо­мусь у від­пус­тці, а по фа­кту ви­да­вав, чи при­ймав го­тів­ку в ка­сі?

Бе­злад із до­ку­мен­та­ми з пра­ці, на жаль, по­ши­ре­не яви­ще. То­му, якщо за­ява, на­ка­зи по від­пус­тці на від­по­від­ну да­ту у вас скла­де­но по­мил­ко­во (а ми при­пу­ска­є­мо, що по­мил­ко­во, адже бух­гал­тер про­во­див ка­со­ві опе­ра­ції), то вам чи то для по­да­тко­вої, чи то для су­ду кон­це­пту­аль­но ва­жли­во до­ка­за­ти два фа­кти:

• •

пер­ше — бух­гал­тер був при­су­тній фі­зи­чно як лю­ди­на на ро­бо­ті;

дру­ге — бух­гал­тер мав пов­но­ва­же­н­ня як по­са­до­ва осо­ба під­при­єм­ства ви­ко­ну­ва­ти свою тру­до­ву фун­кцію.

Цих два фа­кти пра­цю­ють «у тан­де­мі», і якщо ви­па­дає один із них, то ви бу­де­те зму­ше­ні за­пла­ти­ти за­хмар­ний штраф, оскіль­ки суд за та­ких обставин стає на сто­ро­ну фі­скаль­ної слу­жби.

Як до­ве­сти, що осо­ба бу­ла при­су­тньою на ро­бо­ті, якщо за до­ку­мен­та­ми ця са­ма осо­ба зна­чи­ться у від­пус­тці? Від­по­відь про­ста: цю осо­бу по­вин­ні від­кли­ка­ти з та­кої від­пус­тки на­ка­зом ке­рів­ни­ка й від­по­від­но ком­пен­су­ва­ти пра­ців­ни­ку в гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті та­ку не­зру­чність (як ва­рі­ант, то це може бу­ти пре­мія в кін­ці квар­та­лу). Да­лі пра­ців­ник, що від­по­від­аль­ний за ор­га­ні­за­цію пра­ці на під­при­єм­стві, має на­да­ти пи­сьмо­ві по­ясне­н­ня щодо сво­їх по­ми­лок. Та­кож ма­ють бу­ти вне­се­ні змі­ни в та­бе­лі ро­бо­чо­го ча­су. На­го­ло­шу­є­мо, що та­бе­лі ро­бо­чо­го ча­су не є до­ку­мен­та­ми стро­гої зві­тно­сті, то­му вне­се­н­ня змін не має бу­ти про­блем­ним. Ви ви­гра­ли джек-пот, якщо у цей день ваш бух­гал­тер був у бан­ку, оскіль­ки працівники бан­ку вста­нов­лю­ють осо­бу, й ли­ше то­ді про­во­дять опе­ра­ції. То­му до­ку­мен­ти з бан­ку теж ста­нуть у при­го­ді. От­же, з фа­ктом но­мер один ми ро­зі­бра­ли­ся. Бух­гал­тер був при­су­тній на ро­бо­ті фі­зи­чно як лю­ди­на.

Те­пер пе­ре­хо­ди­мо до пун­кту но­мер два. Нам по­трі­бно до­ве­сти, що бух­гал­тер міг ді­я­ти як по­са­до­ва осо­ба під­при­єм­ства. Адже ко­ли сер­йо­зний бух­гал­тер Іван Іва­но­вич є у від­пус­тці, то це про­сто Іван Іва­но­вич, а не бух­гал­тер під­при­єм­ства.

От­же, в на­ка­зі, яким ви від­кли­ка­ли сво­го пра­ців­ни­ка з від­пус­тки, по­трі­бно про­пи­са­ти та­ке:

• при­чи­ни від­кли­ка­н­ня — во­ни ма­ють бу­ти ре­аль­ни­ми й узго­джу­ва­ти­ся з ви­мо­га­ми тру­до­во­го законодавства (остан­нє ви­кли­кає ба­га­то тру­дно­щів і по­тре­бує кре­а­тив­но­го під­хо­ду);

• на­да­н­ня ди­ре­кто­ром під­при­єм­ства пов­но­ва­жень Іва­ну Іва­но­ви­чу ді­я­ти в дні сво­єї від­пус­тки як бух­гал­тер. Тоб­то має бу­ти чор­ним по бі­ло­му на­пи­са­но, що від­по­від­ний пра­ців­ник діє як бух­гал­тер і ви­ко­нує та­кі зав­да­н­ня та свою тру­до­ву фун­кцію (де пе­ре­лі­чу­є­те всі ті фун­кції, що ви­ко­нує пра­ців­ник).

Не грай­те­ся з уро­жай­ні­стю

Є зо­ло­те пра­ви­ло, як і для жи­т­тя, так і для ді­ло­вод­ства. Обе­ріть лі­нію по­ве­дін­ки й чі­тко до­три­муй­тесь її. Не мо­жна вси­ді­ти на двох стіль­цях одра­зу. От­же, якщо у вас є про­бле­ми з ре­є­стра­ці­єю прав орен­ди на зем­лю, то ви або: по­ка­зу­є­те ВСІМ ор­га­нам дер­жав­ної вла­ди (по­да­тко­ва, ста­ти­сти­ка, ін­спе­кції) ВСЮ ФАКТИЧНУ зем­лю, що є у вас в обро­бі­тку, або ЛИ­ШЕ за­ре­є­стро­ва­ну зем­лю. По­ра­да, що кра­ще по­ка­зу­ва­ти всю зем­лю, і за всю зем­лю за­пла­ти­ти єди­ний по­да­ток че­твер­тої гру­пи, щоб по­тім ще й не «ви­ско­чи­ло» йо­го за­ни­же­н­ня та штра­фи за не­спла­ту. Про­те, якщо ви по­ка­зу­є­те ли­ше за­ре­є­стро­ва­ну зем­лю, то кіль­кість ге­кта­рів та­кої зем­лі має бу­ти одна­ко­вою: і в по­да­тко­вої, і в ста­ти­сти­ці, і в будь-яко­му ін­шо­му ор­га­ні, ку­ди ви по­да­є­те та­ку ін­фор­ма­цію.

Якщо ви по­ка­зу­є­те ли­ше за­ре­є­стро­ва­ну зем­лю, то у вас ви­ни­кає про­бле­ма з уро­жай­ні­стю. І чим біль­ше у вас не­за­ре­є­стро­ва­ної зем­лі, то й в гео­ме­три­чній про­гре­сії збіль­шу­ю­ться ва­ші про­бле­ми.

За­пам’ятай­те, уро­жай із ге­кта­ра чи то сої, чи то пше­ни­ці не має пе­ре­ви­щу­ва­ти гра­ни­чних цифр уро­жай­но­сті, що де­кла­рує ви­ро­бник на­сі­н­ня. Зві­сно, що й тут ре­ві­зо­ри звер­ну­ться до се­ре­дньо­ста­ти­сти­чних офі­цій­них да­них. Однак на пра­кти­ці суд не бе­ре та­кі до­во­ди до ува­ги, бо ста­ти­сти­ка — це щось се­ре­днє між ду­же про­ду­ктив­ним бі­зне­сом і нав­па­ки. Вам ва­жли­во до­ве­сти, що ва­ші да­ні є прав­ди­ви­ми. То­му суд може по­про­си­ти по­ка­за­ти як і за­ку­пів­лю на­сі­н­ня, до­брив, які спри­я­ють ви­со­кій уро­жай­но­сті, так і на­сту­пну ре­а­лі­за­цію ті­єї са­мої сої, пше­ни­ці. Ва­жли­во, щоб за­ку­пів­ля на­сі­н­ня не здій­сню­ва­ла­ся «в чор­ну», як і про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. В та­ко­му ра­зі тут уже йти­ме­ться не про штра­фи, а, мо­жли­во, на­віть й про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність по­са­до­вих осіб під­при­єм­ства.

Спе­цПДВ ми­ну­лих пе­рі­о­дів

Із цьо­го ро­ку спе­цПДВ уже ска­со­ва­но, але по­да­тків­ці ува­жно пе­ре­ві­ря­ють йо­го на­ра­ху­ва­н­ня по ми­ну­лих пе­рі­о­дах. Бо якщо ви на­ра­ху­ва­ли спе­цПДВ по опе­ра­ці­ях, які не є спе­цре­жим­ни­ми, то вся су­ма ПДВ зі штра­фа­ми та пе­нею має бу­ти спла­че­на в бю­джет дер­жа­ви.

Опе­ра­ції, на які звер­та­ють ува­гу ре­ві­зо­ри:

• опе­ра­ції за гру­день 2016 та 2017 ро­ку, ко­ли всі про­да­ва­ли все під­ряд і бу­дьяк, щоб отри­ма­ти спе­цПДВ, а не пла­ти­ти ПДВ у сі­чні до бю­дже­ту.

Тут тре­ба ува­жно пе­ре­ві­ри­ти всі до­ку­мен­ти, бо якщо ви не змо­же­те під­твер­ди­ти ре­аль­ність опе­ра­цій і їх ді­ло­ву ме­ту, то ви по­па­да­є­те не ли­ше на штра­фи, а й на кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем у роз­по­ря­джен­ні бю­дже­тни­ми ко­шта­ми, яки­ми є су­ми спе­цПДВ, що ли­ше з во­лі за­ко­но­дав­ця бу­ли до­ві­ре­ні вам;

• опе­ра­ції, що здій­сню­ва­ли­ся в пе­рі­од з 01.01.2015 по 01.01.2016, ко­ли по­да­тко­вий ко­декс мі­стив ви­мо­гу, що пра­во орен­ди має бу­ти за­ре­є­стро­ва­но для ці­лей за­сто­со­ву­ва­н­ня по­да­тко­вих пільг, а у вас у той час бу­ла не­за­ре­є­стро­ва­на зем­ля.

Рік, ко­ли в нор­мах По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни бу­ла ви­мо­га, що ста­ви­ла в за­ле­жність мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­да­тко­ві піль­ги від фа­кту ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди. Про­те вам по­трі­бно тут тан­цю­ва­ти від роз­ра­хун­ку пи­то­мої ва­ги. Про­сіть, щоб по­да­тко­ва по­ка­за­ла, як во­на ви­ра­ху­ва­ла, що от це зер­но зі­бра­но із за­ре­є­стро­ва­ної зем­лі, а та пше­ни­ця — із зем­лі, що не бу­ла за­ре­є­стро­ва­ною. Ро­зра­ху­нок вам не по­ка­жуть, бо від­су­тня ме­то­ди­ка та­ко­го роз­ра­хун­ку в прин­ци­пі, тож маєте всі шан­си від­сто­я­ти свої по­зи­ції; опе­ра­ції, де не ви­дно рух то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей. Від­су­тні то­вар­но-транс­порт­ні на­кла­дні, склад­ські сві­до­цтва, мар­шру­тні ли­сти, лис­тки на ком­бай­не­ра, тра­кто­ри­ста. Пе­ре­лі­че­ні до­ку­мен­ти ма­ють бу­ти для вас обов’яз­ко­ви­ми. Крім то­го, сьо­го­дні пе­ре­ві­ря­ють не ли­ше сам факт на­яв­но­сті, на­при­клад, то­вар­но-транс­порт­ної на­кла­дної, як ра­ні­ше, а й да­ні, що ви там вка­зу­є­те, і пра­виль­ність за­пов­не­н­ня.

*** По­да­тко­ві перевірки цьо­го ро­ку справ­ді ста­ли більш про­фе­сій­ни­ми, а от­же, до них вар­то сер­йо­зно го­ту­ва­ти­ся. Втім, не­має кра­щої під­го­тов­ки, ніж за­вча­сне й по­ета­пне на­ве­де­н­ня по­ряд­ку в усіх про­це­сах і до­ку­мен­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.