Сві­то­вий банк під­три­має «ма­лих» і «се­ре­дніх» екс­пор­те­рів

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Стру­кту­ра укра­їн­сько­го експорту пе­ре­жи­ває зна­ко­ві змі­ни в гео­гра­фі­чній орі­єн­та­ції на ЄС, Азію й Афри­ку. Однак ці рин­ки ви­ма­га­ють біль­ше ка­пі­та­ло­вкла­день і ство­ре­н­ня скла­дних про­ду­ктів, а дов­го­тер­мі­но­ве фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих і се­ре­дніх підприємств є де­фі­ци­тним. Тож Ра­да ви­ко­нав­чих ди­ре­кто­рів Сві­то­во­го бан­ку за­твер­ди­ла кре­дит на 150 млн дол. для но­во­го про­е­кту «До­ступ до дов­го­тер­мі­но­во­го фі­нан­су­ва­н­ня», який під­три­має ма­лі та се­ре­дні екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­ні під­при­єм­ства Укра­ї­ни.

«Укра­їн­ці — твор­чі й обда­ро­ва­ні під­при­єм­ці і мо­жуть ви­го­тов­ля­ти ви­со­ко­які­сні та кон­ку­рен­то­спро­мо­жні то­ва­ри, — вва­жає Са­ту Ка­хко­нен, Ди­ре­ктор Сві­то­во­го бан­ку у спра­вах Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви та Укра­ї­ни. — Однак ба­га­то пе­ре­шкод обме­жу­ють роз­ви­ток укра­їн­сько­го експорту. Від­су­тність які­сно­го фі­нан­су­ва­н­ня — одна з них. До­ступ до дов­го­тер­мі­но­во­го фі­нан­су­ва­н­ня для ка­пі­та­ло­вкла­день у ма­лі та се­ре­дні під­при­єм­ства до­по­мо­же кра­ї­ні ре­а­лі­зу­ва­ти свій екс­порт­ний потенціал і зро­би­ти вклад у від­ро­дже­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни».

По­зи­чаль­ни­ком й агент­ством для впро­ва­дже­н­ня про­е­кту обра­но «Укре­ксім­банк», що має до­свід ро­бо­ти з екс­пор­те­ра­ми. Суб­кре­ди­ти на­да­ва­ти­муть ма­лим і се­ре­днім під­при­єм­ствам, які пра­цю­ють у рі­зних се­кто­рах по всій Укра­ї­ні, без­по­се­ре­дньо «Укре­ксім­бан­ком» і че­рез ін­ші бан­ки. Ма­лі та се­ре­дні під­при­єм­ства бу­дуть ві­ді­бра­ні на осно­ві їхньо­го фі­нан­со­во­го ста­ну й по­тен­ці­а­лу для роз­роб­ки екс­порт­ної бі­знес-мо­де­лі. Ре­а­лі­за­ція про­е­кту по­чне­ться в дру­гій по­ло­ви­ні 2017 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.