Рі­тей­ле­рам по­трі­бні фер­мер­ські то­ва­ри

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Під­трим­ку ма­ло­го та се­ре­дньо­го сіль­го­спви­ро­бни­ка Міністерство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни вба­чає одним із прі­о­ри­те­тів сво­єї ді­яль­но­сті. От­же, узя­ло під свій па­тро­нат і новий про­ект «Фер­мер­ські то­ва­ри», роз­ро­бле­ний гі­пер­мар­ке­том «Ашан Україна». Де­та­лі спів­пра­ці пред­став­ни­ки рі­тей­лер­ської ме­ре­жі обго­во­ри­ли на зу­стрі­чі із за­сту­пни­ком мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­гою Тро­фім­це­вою.

Старт пі­ло­тно­го про­е­кту, що охо­пить Ки­їв­ську область, за­пла­но­ва­но на жов­тень 2017 ро­ку. Се­ред го­лов­них кри­те­рі­їв від­бо­ру фер­ме­рів-уча­сни­ків є, зокре­ма, та­кі: ви­ро­бни­цтво про­ду­кції без ГМО та ви­ко­ри­ста­н­ня гор­мо­нів ро­сту. Пре­тен­ден­ти ма­ють су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся са­ні­тар­них норм і чин­них ви­мог до утри­ма­н­ня тва­рин. Пред­став­ни­ки про­е­кту осо­би­сто пе­ре­ві­ря­ти­муть умо­ви та якість ви­ро­бни­цтва на фер­мер­ських го­спо­дар­ствах. Та­кож сіль­го­спви­ро­бни­ки ма­ють на­да­ти від­по­від­ні до­ку­мен­ти. До груп про­ду­ктів, у за­ку­пів­лі яких «Ашан» за­ці­кав­ле­ний у рам­ках цьо­го про­е­кту, на­ле­жать, зокре­ма, сві­же м’ясо, ку­ря­ти­на, ков­ба­сні ви­ро­би, мо­ло­ко та ки­сло­мо­ло­чні про­ду­кти, сир, яй­ця, олія, мед, кон­ди­тер­ські ви­ро­би, а та­кож дже­ми та ва­ре­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.