3 млн єв­ро ін­ве­сти­цій — на сою без ГМО

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Мі­жна­ро­дна асо­ці­а­ція «Ду­най­ська соя» й Ав­стрій­ська аген­ція з роз­ви­тку (Austrian Development Agency, ADA) ого­ло­си­ли про по­ча­ток 5-рі­чно­го про­е­кту зі сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва не­ген­но-мо­ди­фі­ко­ва­ної та ор­га­ні­чної сої в Укра­ї­ні. Як по­ві­до­ми­ла пред­став­ник асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя» в Укра­ї­ні Ін­на Ільєн­ко, про­ект та­кож ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­муть у Сер­бії, Мол­до­ві, Бо­снії та Гер­це­го­ви­ні. У йо­го рам­ках «Ду­най­ська соя» та ADA на­да­дуть по 4,5 млн єв­ро на сти­му­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва сої у цих кра­ї­нах — Україна отри­має 3 млн єв­ро.

За сло­ва­ми ата­ше по­соль­ства Ав­стрії в Ки­є­ві Фло­рі­а­на Коль­фюр­ста, зга­да­ний про­ект роз­гля­да­є­ться в рам­ках за­галь­но­єв­ро­пей­ської стра­те­гії щодо змен­ше­н­ня за­ле­жно­сті ЄС від ім­пор­ту со­є­во­го про­те­ї­ну. А ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя» Мат­ті­ас Крьон на­го­ло­сив, що участь у про­е­кті до­по­мо­же укра­їн­ським агра­рі­ям фор­му­ва­ти до­да­ну вар­тість і цін­ність агро­про­ду­кції у се­бе в ре­гіо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.