НЕ зай­ві «ру­ки» в го­спо­дар­стві: ма­нев­ро­вий та ма­ло­га­ба­ри­тний Weidemann

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ -

Ево­лю­ція те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів кар­ди­наль­но змі­ни­ла ве­ктор. За­мість пра­гне­н­ня ви­со­ти й по­ту­жно­сті «мо­ду» на ма­ши­ни те­пер за­да­ють більш «при­зем­ле­ні» пи­та­н­ня — ав­то­ма­ти­за­ція ро­біт у ко­му­наль­ній га­лу­зі, но­ві га­лу­зі за­сто­су­ва­н­ня, як от ви­ро­бни­цтво біо­па­ли­ва, та в основ­но­му — по­тре­би сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

ПРОПОЗИЦІЯ ВІД НІМЦІВ

Те­ри­то­рія ро­бо­ти — вузь­кі про­сто­ри та не­ви­со­кі при­мі­ще­н­ня — фор­мує су­во­рі ви­мо­ги до на­ван­та­жу­ва­чів. Ін­те­рес до ма­ло­га­ба­ри­тних і ма­нев­ро­вих ма­шин при­во­дить до українських го­спо­дарств ні­ме­цькі те­хно­ло­гії — то­чність і на­дій­ність вті­ле­но у на­ван­та­жу­вач Weidemann.

Укра­їн­ці вже зна­йо­мі з те­хні­кою ні­ме­цько­го брен­ду — впер­ше Weidemann був пред­став­ле­ний в Укра­ї­ні на ви­став­ці «Зер­но­ві те­хно­ло­гії — 2015».

Ні­ме­цька кор­по­ра­ція Kramer, до скла­ду якої вхо­дить Weidemann, 1925 ро­ку ви­на­йшла пер­ший ма­ло­по­ту­жний тя­гач із бен­зи­но­вим мо­то­ром, в се­ре­ди­ні XX ст. ви­пу­ска­ла най­су­ча­сні­ші на ті ча­си тра­кто­ри, а 2007 ро­ку зо­се­ре­ди­ла­ся на ком­па­ктних на­ван­та­жу­ва­чах. У спів­пра­ці з CLAAS кор­по­ра­ція при­ве­ла, зокре­ма, на український ри­нок мо­дель SCORPION 6030 CP, яка отри­ма­ла схваль­ні від­гу­ки екс­пер­тів і фер­ме­рів. Сьо­го­дні Weidemann уті­лив до­свід і кон­стру­ктив­ні пе­ре­ва­ги в те­ле­ско­пі­чно­му на­ван­та­жу­ва­чі Т6027.

Мо­дель­ний ряд ма­ло­га­ба­ри­тних тра­кто­рів-на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann скла­да­ють муль­ти­фун­кціо­наль­ні ма­ши­ни Hoftrac 24–50 к. с., ван­та­жні­стю від 664 до 2086 кг, фрон­таль­ні ма­ши­ни по­ту­жні­стю від 49 до 75 к. с. (ван­та­жні­стю від 2,3 до 4,7 т), ком­па­ктні ко­лі­сні на­ван­та­жу­ва­чі по­ту­жні­стю від 49 до 75 к. с. (ван­та­жні­стю від 2 до 4,3 т) та те­ле­ско­пи по­ту­жні­стю від 26 до 75 к. с. (ван­та­жні­стю від 800 кг до 2,7 т).

ЛОМАНА РАМА В ОСНО­ВІ

При­зна­че­н­ня для ро­біт са­ме в сіль­сько­му го­спо­дар­стві ви­зна­чає від­ра­зу низ­ку осо­бли­во­стей на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann. Го­лов­на — це ком­па­ктність, пра­гне­н­ня вмі­сти­ти ма­кси­маль­ну по­ту­жність у мі­ні­маль­ні роз­мі­ри.

Ін­шою осо­бли­ві­стю є «ломана» рама в кон­стру­кції Hoftrac,фрон­таль­них ма­шин та ком­па­ктних ко­лі­сних на­ван­та­жу­ва­чів. Це кон­стру­кція, що скла­да­є­ться з двох на­пів­рам — пе­ре­дньої та за­дньої, з’єд­на­них шар­ні­ром одна з одною. Го­лов­на й за­дня ча­сти­ни на­ван­та­жу­ва­ча роз­хи­ту­ю­ться не­за­ле­жно одна від одної (12°), що за­без­пе­чує ма­кси­маль­ну чу­тли­вість до не­рів­но­стей ре­льє­фу. В ре­зуль­та- ті за­без­пе­чу­є­ться ма­кси­маль­на тя­га під час ру­ху та від­су­тність втрат по­ту­жно­сті. Без­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою, що до­ся­га­є­ться та­кою кон­стру­кці­єю, є низь­кий тиск на опор­ну по­верх­ню. Це до­зво­ляє та­ким на­ван­та­жу­ва­чам пра­цю­ва­ти на де­лі­ка­тних по­верх­нях — га­зо­нах і спе­ці­аль­них по­кри­т­тях.

Зав­дя­ки кон­стру­кції та­кож до­ся­га­є­ться вра­жа­ю­ча ма­нев­ро­вість. На­при­клад, за пе­ре­су­ва­н­ня вздовж сті­ни мо­жна здій­сни­ти по­во­рот під 90°, не пе­ре­йма­ю­чись за­че­пи­ти сті­ну кор­пу­сом, оскіль­ки за­дня вісь іде то­чно ко­лі­єю пе­ре­дньої.

Не обі­йшли ува­гою роз­ро­бни­ки й еко­ло­гі­чні ви­мо­ги ча­су. Впер­ше те­хно­ло­гії ро­бо­ти еле­ктро­ка­ра від аку­му­ля­то­рів й обла­дна­н­ня ни­ми сіль­го­спма­ши­ни за­сто­су­ва­ли в сіль­сько­му го­спо­дар­стві са­ме Weidemann у лі­ній­ці муль­ти­фун­кціо­наль­них ма­шин EHoftrac. Два дви­гу­ни-аку­му­ля­то­ри від­по­від­а­ють за ро­бо­ту ко­ліс і гі­драв­лі­чної си­сте­ми. Роз­ро­бни­ки по­стій­но вдо­ско­на­лю­ють ба­ланс роз­мі­ру ма­шин ці­єї лі­ній­ки й три­ва­ло­сті ро­бо­ти аку­му­ля­то­рів.

ВКЛАСТИСЯ В 2*2

На­ван­та­жу­ва­чі Weidemann від­кри­ли мо­ду на ма­ло­га­ба­ри­тні ма­ши­ни. На від­мі­ну від кла­си­чних на­ван­та­жу­ва­чів че­рез не­ве­ли­кі па­ра­ме­три їх по­рів­ню­ва­ли з ель­фа­ми — не­ве­ли­ки­ми та пра­цьо­ви­ти­ми. Най­мен­ший із лі­ній­ки ко­лі­сних те­ле­ско­пі­чних Т4108, що ви­йшов на ри­нок у 2015 ро­ці з дов­жи­ною 2,7 м, ви­со­тою 1,9 м, і зав­шир­шки аж 1,41 м, за вла­сної ва­ги 2,27 т зда­тний опе­ру­ва­ти 800 кг ван­та­жем на ви­со­ті 4,14 м. Однак від мен­шо­вар­то­сті лі­ній­ка те­ле­ско­пів із гі­дро­ста­ти­чним при­во­дом хо­ду та пі­ді­ймаль­но­го ме­ха­ні­зму не стра­ждає, на­віть пи­ша­є­ться га­ба­ри­та­ми, адже дасть фо­ру на 1–2 по­зи­ції ве­ли­ко­га­ба­ри­тним ма­ши­нам.

Про­тя­гом на­сту­пних двох ро­ків роз­ро­бни­ки ви­пу­сти­ли ще три ма­ши­ни, до­вів­ши па­ра­ме­три до 4,9/2,1/1,96 (Д/В/Ш) за ва­ги 5,2 т для ро­бо­ти з ва­гою 2,7 кг у мо­де­лі Т6027. Ця ма­ши­на з ви­со­тою ро­бо­чої зо­ни 6,58 м роз­ро­бле­на для се­ре­дніх і ве­ли­ких сіль­госп­під­при­ємств і біо­га­зо­вих уста­но­вок. Зав­дя­ки дви­гу­ну з тур­бо­над­ду­вом ма­ши­на від­рі­зня­є­ться еко­ном­ною ви­тра­тою па­ли­ва та по­ту­жною й ди­на­мі­чною ро­бо­тою. В обла­днан­ні Т6027 ви­ко­ри­ста­на ви­зна­на екс­пер­та­ми си­сте­ма­а­си­стент для во­дія vls (Vertical Lift System = си­сте­ма вер­ти­каль­но­го під­ні­ма­н­ня), що на­дає во­дію ви­бір із трьох ре­жи­мів — ре­жим за­чер­пу­ва­н­ня, ре­жим шта­бе­лю­ва­н­ня та ру­чний ре­жим.

Роз­ро­бни­ки осо­бли­ву ува­гу при­ді­ли­ли ав­то­ма­ти­за­ції ро­бо­ти, впро­ва­див­ши мо­жли­вість за­пам’ята­ти по­ло­же­н­ня крі­пле­н­ня для на­ві­сно­го обла­дна­н­ня. Опціо­наль­не осна­ще­н­ня до­зво­ляє досягти пов­но­цін­ної огля­до­во­сті нав­кру­ги з мо­жли­ві­стю обі­грі­ву в хо­ло­дну по­ру ро­ку бо­ко­вих і за­дньо­го ві­кон. Зав­дя­ки гі­драв­лі­чній галь­мів­ній си­сте­мі мо­дель Т6027 може бу­ти ви­ко­ри­ста­на для тя­гло­вих ро­біт, пе­ре­мі­щу­ва­ти при­че­пи ва­гою до 11 250 кг. Офі­цій­ний ди­лер на­ван­та­жу­ва­чів Weidemann гру­па ком­па­ній «ТРІА» пред­ста­вить до ува­ги українських го­спо­да­рів лі­ній­ку те­ле­ско­пі­чних на­ван­та­жу­ва­чів, а та­кож пред­став­ни­ка се­рії EHoftrac на ви­став­ці АГРО-2017, що від­бу­де­ться на ВДНГ в Ки­є­ві 7–10 черв­ня.

Бу­де­мо ра­ді зу­стрі­чі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.