Чому не їде ве­ло­си­пед…

Про­фе­сіо­на­ли ма­ють ам­бі­ції акти­ві­зу­ва­ти ри­нок по­слуг із роз­роб­ки та на­ла­го­дже­н­ня ме­ха­ні­змів ко­о­пе­ра­ції. Чи до­по­мо­же дер­жа­ва?

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Ухва­ле­ний укра­їн­ськи­ми пар­ла­мен­та­рі­я­ми у да­ле­ко­му 1992 ро­ці За­кон Укра­ї­ни «Про спо­жив­чу ко­о­пе­ра­цію» чин­ний і до­сі. За за­ко­ном, спо­жив­ча ко­о­пе­ра­ція — це до­бро­віль­не об’єд­на­н­ня чле­нів ко­опе­ра­ти­ву для ве­де­н­ня тор­го­вель­ної, за­го­ті­вель­ної, ви­ро­бни­чої й ін­шої ді­яль­но­сті для по­лі­пше­н­ня сво­го еко­но­мі­чно­го ста­ну. Йшло­ся, що фі­зи­чні осо­би мо­жуть бу­ти ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми чле­на­ми, а юри­ди­чні — най­шир­шо­го ко­ла, аж до дер­жав­них підприємств — ко­ле­ктив­ни­ми. Від­по­від­но, чле­ни ко­опе­ра­ти­ву са­мі ви­зна­ча­ють свої від­но­си­ни в ста­ту­ті ко­опе­ра­ти­ву, а ко­жен член має час­тку в май­ні ко­опе­ра­ти­ву, і час­тка ця ви­зна­ча­є­ться як йо­го вне­ска­ми, так і на­ра­хо­ва­ни­ми ди­ві­ден­да­ми. На­віть мо­жли­вість про­да­жу цін­них па­пе­рів ко­опе­ра­ти­ву пе­ред­ба­ча­ла­ся, а на­да­н­ня май­на в без­опла­тне тим­ча­со­ве ко­ри­сту­ва­н­ня — всім, ко­му за­ма­не­ться (чле­нам спіл­ки, ко­опе­ра­тив­ним, дер­жав­ним й ін­шим ор­га­ні­за­ці­ям) за рі­ше­н­ням за­галь­них збо­рів…

А втім, для сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку де­мо­кра­ти­чної рин­ко­вої ко­о­пе­ра­ції ко­мусь цьо­го ви­яви­ло­ся за­ма­ло й в 1997 ро­ці бу­ло ухва­ле­но ще один де­що більш «спе­ці­а­лі­зо­ва­ний» За­кон Укра­ї­ни «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію». В ньо­му зно­ву ж та­ки ви­окрем­лю­ва­ли­ся ви­ро­бни­чий ко­опе­ра­тив (сфе­ра за­сто­су­ва­н­ня яко­го зву­жу­ва­ла­ся до член­ства фі­зи­чних осіб і їхньої осо­би­стої тру­до­вої ді­яль­но­сті) й об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив, що мав ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня змен­ше­н­ня ви­трат. Хо­ча не зов­сім зро­зумі­ло, для чо­го все це так де­таль­но опи­су­ва­ло­ся, оскіль­ки су­сі­дня нор­ма ви­зна­ча­ла сіль­сько­го­спо­дар­ський ко­опе­ра­тив як юр­осо­бу, утво­ре­ну сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми для здій­сне­н­ня ді­яль­но­сті най­шир­шо­го про­фі­лю — від ви­ро­бни­цтва до на­да­н­ня со­ці­аль­них по­слуг, від ро­слин­ни­цтва до ри­бни­цтва. Основ­на ма­са норм за­ко­ну бу­ла при­свя­че­на об­слу­го­ву­ю­чій ко­о­пе­ра­ції, тож в на­ро­ді то­ді й скла­ло­ся вра­же­н­ня, що єди­на фор­ма ко­о­пе­ра­ції на се­лі — це об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Від унор­му­ва­н­ня «спо­жив­чої» та «сіль­сько­го­спо­дар­ської» ко­о­пе­ра­ції у 2003 ро­ці був зно­ву зро­бле­ний крок до уза­галь­не­н­ня. Ухва­ли­ли За­кон Укра­ї­ни «Про ко­о­пе­ра­цію» — на до­да­ток до двох по­пе­ре­дніх. У роз­ді­лі ви­зна­че­н­ня тер­мі­нів зга­да­ли і ви­ро­бни­чий, і об­слу­го­ву­ю­чий, і спо­жив­чий ко­опе­ра­ти­ви. Ви­окре­ми­ли основ­ний і до­да­тко­вий паї, унор­му­ва­ли всту­пний, член­ський і ці­льо­вий вне­ски, окре­сли­ли па­йо­вий, ре­зерв­ний і не­по­діль­ний фон­ди, де­та­лі­зу­ва­ли зміст уста­нов­чо­го до­го­во­ру та ста­ту­ту. А зре­штою — не ска­за­ли ні­чо­го но­во­го, чо­го б не мі­стив най­пер­ший за­кон про ко­о­пе­ра­цію, ухва­ле­ний у 1992 ро­ці. Но­ва­цію хі­ба що пе­ред­ба­че­но вне­сти но­вим за­ко­но­про­е­ктом «Про сіль­сько­го­спо­дар­ську ко­о­пе­ра­цію», ство­ре­ним на­при­кін­ці 2016 ро­ку. А са­ме — ство­ре­н­ня Аген­ції спри­я­н­ня роз­ви­тку сіль­сько­го­спо­дар­ської ко­о­пе­ра­ції під егі­дою Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки. Зга­да­ний ви­ще за­ко­но­про­ект та­кож пе­ред­ба­чає «не­ди­тя­чу» ре­гла­мен­та­цію вну­трі­шніх про­це­дур ко­опе­ра­ти­ву… Як мо­ви­ться, при­їха­ли.

То що не так в ко­опе­ра­тив­ній спра­ві? Схо­же, про­сто, за­кон 1992 ро­ку ви­пе­ре­див свій час. Адже у 90-х якість де­мо­кра­ти­чних і рин­ко­вих за­ко­нів бу­ла ви­клю­чно ви­со­кою. За­кон «Про спо­жив­чу ко­о­пе­ра­цію» і сьо­го­дні на­дає всі до­ро­го­вка­зи для ство­ре­н­ня ко­опе­ра­ти­ву. Чи не то­му так скла­ло­ся, що пра­кти­ка ке­ру­ва­н­ня в ко­опе­ра­ти­вах бу­ла і є ра­дян­ською? Сво­го ча­су в ко­опе­ра­ти­вах усе ви­рі­шу­ва­ла но­мен­кла­ту­ра, чле­ни ко­опе­ра­ти­ву по­чу­ва­ли­ся без­прав­ни­ми. Однак су­спіль­ство ви­рі­ши­ло мі­ня­ти за­ко­ни, а не жи­т­тя. І до­сі мі­няє, по­тро­ху ско­чу­ю­чись до бо­лю зна­йо­мих норм і пра­вил. Хі­ба що те­пер це на­зи­ва­є­ться ре­фор­ма­ми, й за­ко­но­про­е­кти пи­шуть ви­клю­чно ре­фор­ма­то­ри.

На­то­мість від жи­т­тя тре­ба йти — не на за­ко­ни ди­ви­ти­ся, а в ко­рінь. Хі­ба так важ­ко втя­ми­ти, що ко­о­пе­ра­ція — це на­сам­пе­ред не якась там юри­ди­чна осо­ба, а цен­тра­лі­за­ція фун­кцій на осно­ві спіль­них акти­вів. У ви­ро­бни­чо­му ко­опе­ра­ти­ві та­кою цен­тра­лі­зо­ва­ною фун­кці­єю є вла­сне ви­ро­бни­цтво, в об­слу­го­ву­ю­чо­му — до­по­мі­жні й по­ста­чаль­ні фун­кції, у спо­жив­чо­му — сер­ві­сні. Акти­ва­ми ж ко­опе­ра­ти­ву є як ма­те­рі­аль­ні вне­ски — основ­ні за­со­би, то­ва­ри, так і не­ма­те­рі­аль­ні — ноу-хау, те­хно­ло­гії, по­слу­ги. На акти­ви ви­пла­чу­ю­ться ди­ві­ден­ди з при­бу­тку ко­опе­ра­ти­ву. А якщо ко­опе­ра­тив без­при­бу­тко­вий, йо­го чле­ни про­сто отри­му­ють не­об­хі­дні їм по­слу­ги й ви­пла­ти на паї не здій­сню­ю­ться. До ре­чі, вне­сок у ді­яль­ність ко­опе­ра­ти­ву може бу­ти здій­сне­ний й тру­до­вою уча­стю, а ви­пла­ти — ди­ві­ден­да­ми з 9%-ю став­кою ПДФО. І обмін па­я­ми як «кор­по­ра­тив­ни­ми пра­ва­ми в ін­ших, ніж цін­ні па­пе­ри фор­мах» не є об’єктом ПДВ.

Головне в ко­опе­ра­ти­ві — це об’єд­на­н­ня чи то фі­зи­чних, чи то юри­ди­чних осіб для цен­тра­лі­за­ції фун­кцій. Тож й ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­ву фор­му та­ко­го об’єд­на­н­ня тре­ба під­би­ра­ти з на­бо­ру тих форм, що про­по­нує чин­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни: до­го­вір про спіль­ну ді­яль­ність, ко­опе­ра­тив, асо­ці­а­ція, кор­по­ра­ція, кон­церн. Тут усе за­ле­жить від су­ті кон­кре­тної по­тре­би в ко­о­пе­ра­ції. І не вар­то ко­ри­сту­ва­ти­ся чу­жи­ми на­дба­н­ня­ми та ре­це­пта­ми, не вар­то всіх че­са­ти під одну гре­бін­ку. Бо якщо спро­бу­ва­ти це зро­би­ти, то ви­яви­ться, що «хо­ті­ли як кра­ще, а ви­йшло як зав­жди». І не тре­ба ство­рю­ва­ти жо­дних аген­цій і мо­ро­чи­ти го­ло­ву між­на­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям — та­ка аген­ція за на­яв­них обставин як ви­ни­кне, так і зни­кне.

А от що дій­сно бу­ло б вар­то зро­би­ти дер­жа­ві, то це до­по­мог­ти про­фе­сіо­на­лам акти­ві­зу­ва­ти ри­нок по­слуг роз­роб­ки та на­ла­го­дже­н­ня ме­ха­ні­змів ко­о­пе­ра­ції. А в шир­шо­му сен­сі — роз­ви­ток про­фе­сіо­наль­них управ­лін­ських си­стем. Ана­лі­ти­чний центр «Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни» за­по­ча­тку­вав ді­яль­ність ро­бо­чої гру­пи з роз­ви­тку ко­о­пе­ра­ції, те­пер спра­ва за на­ла­го­дже­н­ням й ада­пта­ці­єю на мі­сцях від­по­від­них ме­ха­ні­змів. Юри­ди­чні фір­ми вже дав­но опа­ну­ва­ли ри­нок опти­мі­за­ції зе­мель­них акти­вів. Те­пер мо­жуть взя­ти­ся й за ко­о­пе­ра­цію. Головне, щоб спо­жи­вач був го­то­вий.

Потенціал ко­о­пе­ра­ції є над­зви­чай­но по­ту­жним. Йо­го вар­то акти­ві­зу­ва­ти, при­чо­му тер­мі­но­во. А дер­жа­ві вар­то зу­пи­ни­ти­ся в за­ко­но- й стру­кту­ро­ство­рен­ні та на­да­лі не дис­кре­ди­ту­ва­ти ко­о­пе­ра­цію. Ве­ло­си­пед дав­но ви­на­йде­но. Те­пер тре­ба ство­ри­ти умо­ви, щоб він нарешті по­їхав.

Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.