Сіль­го­спви­ро­бни­цтво стає не­рен­та­бель­ним

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Рі­ве­ньрен­та­бель­но­сті­ви­ро­бни­цтва­про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства в агро­під­при­єм­ствах, за опри­лю­дне­ни­ми по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, до­ся­гнув то­рік 37,3%. Пі­сля ре­кор­дно­го 2015 ро­ку, як за­ува­жує, ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки», ака­де­мік НААН Юрій Лу­пен­ко, це дру­гий за ве­ли­чи­ною по­ка­зник за всю істо­рію роз­ви­тку сіль­сько­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни з 1995 ро­ку. Про­ти 2015-го рі­вень рен­та­бель­но­сті га­лу­зі змен­шив­ся на 8,3 від­со­тко­вих пун­кти — з 45,6 до 37,3%. У ро­слин­ни­цтві цей по­ка­зник зни­зив­ся ли­ше з 50,6 до 44,3%, то­ді як у тва­рин­ни­цтві — з 22,1 до 7,7% і був най­ниж­чим із 2010-го.

За­га­лом рі­вень рен­та­бель­но­сті ви­ро­бни­цтва зни­зив­ся май­же за всі­ма основ­ни­ми ви­да­ми про­ду­кції ро­слин­ни­цтва, а ви­ро­бни­цтво кар­то­плі бу­ло зби­тко­вим: –3,2% про­ти 24,2 у 2015 ро­ці. Зокре­ма, рі­вень рен­та­бель­но­сті зернових і зер­но­бо­бо­вих куль­тур змен­шив­ся з 43,1 до 37,7%, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку — з 80,5 до 61,9%, ово­чів від­кри­то­го ґрун­ту — з 47,5 до 19,4%. Рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва під­ви­щи­ла­ся ли­ше по сої — з 38,6 до 51,8% й по рі­па­ку — 44,3 і 45,0% від­по­від­но.

У тва­рин­ни­цтві при­бу­тко­вим бу­ло ви­ро­бни­цтво пти­ці на м’ясо (без про­ми­сло­вої пе­ре­роб­ки). Рі­вень йо­го рен­та­бель­но­сті ста­но­вив 4,9%, то­ді як у 2015 ро­ці був –6,1%. Зро­сла й рен­та­бель­ність мо­ло­ка — з 12,6 до 18,4%. На­то­мість зби­тко­вим бу­ло ви­ро­бни­цтво сви­ней на м’ясо — мі­нус 4,6% (про­ти 12,7% у 2015-му).

Рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва 2016 ро­ку скла­ла­ся під впли­вом сут­тє­во­го зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті біль­шо­сті ви­дів про­ду­кції (на 11– 38%) на фо­ні зна­чно по­віль­ні­шо­го зро­ста­н­ня цін ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, яка у 2016 ро­ці ста­но­ви­ла 109%, а по про­ду­кції тва­рин­ни­цтва — ли­ше 101,7%.

За­без­пе­че­н­ня рен­та­бель­но­го ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції й на­да­лі за­ле­жа­ти­ме від ці­но­вої кон’юн­кту­ри та стри­му­ва­н­ня зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, зокре­ма ін­фля­цій­но­го. Во­дно­час, як свід­чать ре­зуль­та­ти до­слі­джень на­у­ков­ців Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки, ста­ти­сти­чні по­ка­зни­ки рен­та­бель­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва є за­ви­ще­ни­ми при­бли­зно на тре­ти­ну, бо не про­ве­де­но пе­ре­оцін­ку основ­них за­со­бів агро­під­при­ємств, ще на 20% — че­рез ниж­чий, ніж в се­ре­дньо­му по еко­но­мі­ці, рі­вень опла­ти пра­ці в га­лу­зі й оцін­ки не­за­вер­ше­но­го ви­ро­бни­цтва в ці­нах ми­ну­лих ро­ків. Тоб­то ни­ні­шній рі­вень при­бли­зно вдві­чі ви­щий за роз­ра­хун­ко­вий, що вра­хо­вує за­зна­че­ні чин­ни­ки не­до­оцін­ки ви­трат, яких не­має в ін­ших га­лу­зях еко­но­мі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.