УПРАВ­ЛІ­Н­НЯ ПРО­ДУ­КТИВ­НІ­СТЮ ЗЕРНОВИХ КУЛЬ­ТУР ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

С. По­лян­чи­ков, ди­ре­ктор із роз­ви­тку О. Ка­пі­тан­ська, на­у­ко­вий кон­суль­тант із жив­ле­н­ня ро­слин А. Ков­бель, агро­ном-кон­суль­тант ТОВ«НВК»КВАДРАТ»

Потенціал про­ду­ктив­но­сті зернових куль­тур може бу­ти над­зви­чай­но ви­со­ким. Сьо­го­дні на по­лях Укра­ї­ни вже отри­му­ють уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці на рів­ні 105–110 ц/га, але ге­не­ти­чній потенціал су­ча­сних сор­тів на­ба­га­то ви­щий. Подаль­ше зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті мо­жли­ве за умо­ви ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних ви­со­ко­про­ду­ктив­них сор­тів, ефе­ктив­ної си­сте­ми за­хи­сту та зба­лан­со­ва­но­го за­без­пе­че­н­ня ма­кро­та мі­кро­еле­мен­та­ми, які спря­мо­ва­ні на ство­ре­н­ня опти­маль­них умо­ви для фор­му­ва­н­ня над­зем­ної біо­ма­си та окре­мих еле­мен­тів вро­жай­но­сті.

Вро­жай­ність зернових куль­тур ви­зна­ча­є­ться чи­слом про­ду­ктив­них сте­бел на оди­ни­цю пло­щі, чи­слом зе­рен у ко­ло­сі та ма­сою 1000 зе­рен. При на­стан­ні не­спри­я­тли­вих умов, змен­шен­ні спо­жи­ва­н­ня во­ло­ги або по­жив­них ре­чо­вин, ро­сли­ни зернових куль­тур «ски­да­ють» ча­сти­ну па­го­нів або ін­ших про­ду­ктив­них ор­га­нів. При цьо­му ре­ду­кція чи­сла па­го­нів на ро­сли­ні може ста­но­ви­ти до 90%, а за­род­ко­вих зе­рен під час цві­ті­н­ня — до 50%. Вва­жа­є­ться, що у фор­му­ван­ні вро­жай­но­сті зернових бе­ре участь не біль­ше 20% спо­ча­тку за­кла­де­них про­ду­ктив­них ор­га­нів.

То­му основ­ним зав­да­н­ням си­стем піджив­ле­н­ня є фор­му­ва­н­ня опти­маль­них умов за­без­пе­че­н­ня по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми для фор­му­ва­н­ня та збе­ре­же­н­ня еле­мен­тів уро­жай­но­сті у від­по­від­ні фа­зи ро­сту та роз­ви­тку куль­ту­ри.

У роз­ви­тку еле­мен­тів про­ду­ктив­но­сті зернових куль­тур вста­нов­ле­ні на­сту­пні кри­ти­чні пе­рі­о­ди.

ФАЗА КУЩЕННЯ

Пе­рі­од кущення (BBCH 21-29) — над­зви­чай­но від­по­від­аль­на фаза для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю. На по­ча­тку пе­рі­о­ду ві­дбу­ва­є­ться утво­ре­н­ня про­ду­ктив­них сте­бел, а під кі­нець фа­зи — за­ча­тків ко­ло­су. То­му ли­сто­ве піджив­ле­н­ня ма­кро- і мі­кро­еле­мен­та­ми та ре­чо­ви­на­ми, що ре­гу­лю­ють ріст, са­ме в цей пе­рі­од до­зво­ляє сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток ве­ге­та­тив­ної ма­си та ко­ре­не­вої си­сте­ми, під­ви­щи­ти ко­е­фі­ці­єнт кущення, ні­ве­лю­ва­ти вплив по­го­дних умов і гер­бі­ци­дно­го стре­су.

ФАЗА ВИ­ХО­ДУ В ТРУБКУ — ПРАПОРЦЕВИЙ ЛИСТ

Це най­більш кри­ти­чна фаза, яка істо­тно впли­ває на про­ду­ктив­ність. У фа­зі одно­го ву­зла у пше­ни­ці і жи­та (BBCH 30-31) за­кін­чу­є­ться за­кла­да­н­ня ко­ло­са і ви­зна­ча­є­ться ма­кси­маль­не чи­сло зе­рен в ко­ло­сі (рис.1). У ячме­ню фаза за­кін­че­н­ня за­клад­ки ко­ло­са менш чі­тка. У пше­ни­ці ко­жен ко­ло­сок має 2–3 і рід­ше 4–5 сфор­мо­ва­ні кві­тки, які да­ють зер­но. Ре­шта кві­ток роз­ви­ва­є­ться не пов­ні­стю і не утво­рює зер­на. На ран­ніх фа­зах фор­му­ва­н­ня ко­ло­са в ко­ло­ску за- кла­да­є­ться до 8–9 за­ча­тків кві­ток, але як тіль­ки пер­ші 2–4 кві­тки до­ся­гну­ли пев­но­го сту­пе­ня роз­ви­тку, ін­ші ви­ще роз­та­шо­ва­ні кві­тки пе­ре­ста­ють ро­сти. При за­без­пе­чен­ні опти­маль­но­го рів­ня мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня в цей пе­рі­од мо­жна отри­ма­ти до 11 кві­ток і до 8 зе­рен в ко­ло­ску. Вва­жа­є­ться, що 25–35 шт зе­рен в ко­ло­сі мо­жуть за­без­пе­чи­ти уро­жай­ність 30–50 ц/га, але ре­аль­но в одно­му ко­ло­сі мо­жна отри­ма­ти 70 зер­нин, що по­дво­їть про­ду­ктив­ність по­сі­вів.

Між фа­зою дру­го­го ву­зла і по­явою пра­пор­це­во­го лис­тка (BBCH 32-39) три­ває «ве­ли­кий кри­ти­чний пе­рі­од», ко­ли про­тя­гом одно­го ти­жня дов­жи­на ко­ло­са зро­стає від де­кіль­кох мі­лі­ме­трів до 10 см і біль­ше. Різ­ко збіль­шу­є­ться чу­тли­вість ро­слин до де­фі­ци­ту по­жив­них ре­чо­вин, во­ди і сві­тла. За дії не­спри­я­тли­вих умов від­бу­ва­ю­ться ре­ду­кція про­ду­ктив­них па­го­нів. У пше­ни­ці і жи­та в ни­жній ча­сти­ні, у ячме­ню в верх­ній ча­сти­ні від­ми­ра­ють сла­бо роз­ви­не­ні ко­ло­ски. Вва­жа­ють, якщо чи­сло лис­тків на па­го­ні мен­ше п’яти, мо­жна очі­ку­ва­ти зни­же­н­ня кіль­ко­сті ко­ло­сків у ко­ло­сі і про­ду­ктив­но­сті окре­мих ро­слин.

Ма­са зер­нів­ки за­ле­жить не тіль­ки від умов роз­ви­тку, а в пер­шу чер­гу ви­зна­ча­є­ться дов­жи­ною кві­тко­вих лу­со­чок, ріст яких за­кін­чу­є­ться вже під час ко­ло­сі­н­ня. Піджив­ле­н­ня ком­пле­ксни­ми до­бри­ва­ми, про­ве­де­не до за­кін­че­н­ня фор­му­ва­н­ня кві­тко­вих лу­со­чок, може спри­я­ти їх збіль­шен­ню. Пі­зні­ші піджив­ле­н­ня вже не впли­ва­ють на роз­мі­ри лу­со­чок і дов­жи­ну зер­на, але спри­я­ють ро­сту зе­рен до пов­но­го за­пов­не­н­ня про­сто­ру між кві­тко­ви­ми лу­ска­ми.

ФАЗА НАЛИВУ ЗЕР­НА

До кри­ти­чних та­кож від­но­си­ться фаза від по­ча­тку наливу зер­на до вос­ко­вої сти­гло­сті (BBCH 71-87), ко­ли фор­му­ю­ться які­сні по­ка­зни­ки май­бу­тньо­го вро­жаю. По­за­ко­ре­не­ві оброб­ки при цьо­му по­дов­жу­ють тер­мін фун­кціо­ну­ва­н­ня фо­то­син­те­ти­чно­го апа­ра­ту та три­ва­ло­сті жи­т­тя лис­тків, як основ­но­го до­но­ру аси­мі­ля­тів, чим спри­я­ють на­ко­пи­чен­ню біль­шої кіль­ко­сті по­жив­них ре­чо­вин, під­ви­щен­ню яко­сті та ма­си зер­на.

З ура­ху­ва­н­ням кри­ти­чних пе­рі­о­дів ро­сту та фі­зіо­ло­гі­чних по­треб зернових куль­тур в зба­лан­со­ва­но­му жив­лен­ні ТОВ

НВК «Квадрат» роз­ро­би­ла лі­ній­ку ком­пле­ксних до­брив ТМ «Quantum» .

По­чи­на­ю­чи з фа­зи се­ре­ди­ни кущення, в пе­рі­од за­кла­да­н­ня ко­ло­са (фор­му­ва­н­ня ре­про­ду­ктив­них ор­га­нів), за­плі­дне­н­ня і до­зрі­ва­н­ня осо­бли­ве зна­че­н­ня має за­без­пе­че­н­ня ро­слин бо­ром. Бор (B) спри­яє по­си­лен­ню ро­сту пил­ко­вих тру­бок і про­ро­стан­ню пил­ку, збіль­шен­ню кіль­ко­сті кві­ток і зе­рен, а за йо­го від­су­тно­сті по­ру­шу­є­ться про­цес до­зрі­ва­н­ня на­сі­н­ня. Бор ре­гу­лює син­тез фі­то­гор­мо­нів — ау­кси­нів і фе­но­лів, сти­му­лює ву­гле­во­дний, біл­ко­вий і ну­кле­ї­но­вий обмін та ряд ін­ших біо­хі­мі­чних про­це­сів в ро­сли­нах. При не­ста­чі бо­ру по­ру­шу­є­ться син­тез, пе­ре­тво­ре­н­ня, транс­порт ву­гле­во­дів та фор­му­ва­н­ня ре­про­ду­ктив­них ор­га­нів. Де­фі­цит бо­ру най­ча­сті­ше про­яв­ля­є­ться при не­ста­чі во­ло­ги, на ва­пня­ко­вих та кар­бо­на­тних ґрун­тах лег­ко­го гра­ну­ло­ме­три­чно­го скла­ду.

Ком­пле­ксне бор­не до­бри­во на осно­ві біо­ло­гі­чно актив­них ор­га­ні­чних по­лі­бо­ра­тів — «Кван­тум — БОР АКТИВ» є ви­со­ко­ефе­ктив­ним пре­па­ра­том для про­фі­ла­кти­ки де­фі­ци­ту та за­без­пе­че­н­ня ро­слин бо­ром (рис. 2).

Зер­но­ві куль­ту­ри осо­бли­во чу­тли­ві до та­ких мі­кро­еле­мен­тів, як мідь, цинк, мар­га­нець, бор, мо­лі­бден та до­бре ре­а­гу­ють у кри­ти­чні фа­зи на за­сто­су­ва­н­ня біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин. То­му про­тя­гом ве­ге­та­ції ре­ко­мен­ду­є­ться про­во­ди­ти піджив­ле­н­ня ком­пле­кса­ми ма­кро- та мі­кро­еле­мен­тів «Кван­тум — ЗЕР­НО­ВІ» . За­сто­су­ва­н­ня ма­кро­еле­мен­тів (азо­ту, фо­сфо­ру та ка­лію) у фа­зу ку­щі­н­ня впли­ває, перш за все, на гу­сто­ту сте­бло­стою; в фа­зі ви­хо­ду в трубку — на чи­сло зе­рен в ко­ло­сі; у більш пі­зні фа­зи — го­лов­ним чи­ном, на ма­су 1000 зер­нин і вміст біл­ка в зер­ні. Мі­кро­еле­мен­ти до­бри­ва в свою чер­гу при­йма­ють участь у ба­га­тьох біо­хі­мі­чних ре­а­кці­ях, вхо­дять до скла­ду фер­мен­тів, ві­та­мі­нів, гор­мо­нів та ін­ших біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин чим акти­ву­ють ріст біо­ма­си, під­ви­щу­ють ефе­ктив­ність фо­то­син­те­зу та стій­кість ро­слин до не­спри­я­тли­вих умов се­ре­до­ви­ща.

Ду­же ва­жли­во за­без­пе­чи­ти опти­маль­ний фі­то­са­ні­тар­ний стан по­сі­вів. Від фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну верх­ніх лис­тків та ко­ло­сків в пе­рі­о­ди цві­ті­н­ня і до­зрі­ва­н­ня за­ле­жить за­галь­на кіль­кість ре­про­дук- тив­них ор­га­нів та ма­са зер­ні­вок. Крім то­го ура­же­н­ня ро­слин хво­ро­ба­ми зна­чно зни­жує ефе­ктив­ність підживлень ма­кро- та мі­кро­еле­мен­та­ми. За­сто­су­ва­н­ня фо­сфор­но-ка­лій­но­го до­бри­ва з фун­гі­ци­дним ефе­ктом «Кван­тум-ФІТОФОС» спри­яє лі­кві­да­ції де­фі­ци­ту фо­сфо­ру та ка­лію, галь­мує ріст па­то­ген­них ор­га­ні­змів, під­си­лює іму­ні­тет ро­слин та фор­мує за­хи­сний ме­ха­нізм ро­слин у від­по­відь на дію не­спри­я­тли­вих умов нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

У фа­зу мо­ло­чно — вос­ко­вої сти­гло­сті (ВВСН 83-87) для по­кра­ще­н­ня яко­сті зер­на та сти­му­лю­ва­н­ня ре­у­ти­лі­за­ції по­жив­них ре­чо­вин з ли­стя до ко­ло­су вар­то за­сто­со­ву­ва­ти кон­цен­тро­ва­не ка­лій­не до­бри­во з ор­га­ні­чни­ми ки­сло­та­ми та мі­кро­еле­мен­та­ми «Кван­тум — К36» .

В ра­зі на­яв­но­сті за­гро­зи ви­ни­кне­н­ня те­пло­вих, во­дних або ін­ших стре­сів ре­ко­мен­ду­є­ться по­за­ко­ре­не­ве піджив­ле­н­ня біо­ло­гі­чно-актив­ни­ми пре­па­ра­та­ми з ви­со­ким вмі­стом гу­мі­но­вих ре­чо­вин ( «Кван­тум-ГУМАТ» ), амі­но­ки­слот ( «Кван­тум-Амі­но Макс» ) та ком­пле­кса­ми на осно­ві ви­со­ко до­сту­пних спо­лук крем­нію ( «Кван­тум-Аква­Сил» ).

Та­ким чи­ном по­за­ко­ре­не­ві піджив­ле­н­ня ма­кро- та мі­кро­еле­мен­та­ми в кри­ти­чні пе­рі­о­ди роз­ви­тку ро­слин да­ють мо­жли­вість управ­ля­ти роз­ви­тком ком­по­нен­тів про­ду­ктив­но­сті, фор­му­ва­ти стру­кту­ру вро­жаю та йо­го ве­ли­чи­ну.

Рис. 2. Вплив по­за­ко­ре­не­во­го піджив­ле­н­ня бо­ром на фор­му­ва­н­ня зер­ні­вок ко­ло­су

Рис.1. Фаза по­ча­ток ви­хо­ду в трубку ози­мої пше­ни­ці (BBCH 30)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.