РЕЙ­ДЕР­СТВО Й ПРОТИДІЯ ЙО­МУ В СІЛЬ­СЬКО­МУ ГО­СПО­ДАР­СТВІ

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

В укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві від­су­тнє за­фі­ксо­ва­не в нор­ма­тив­ній до­ку­мен­та­ції ви­зна­че­н­ня тер­мі­ну «рей­дер­ство». У кор­по­ра­тив­но­му пра­ві США raider (гра­бі­жник) по­зна­ча­є­ться осо­ба, яка по­чи­нає актив­но ску­по­ву­ва­ти акції чу­жої ком­па­нії з ме­тою її по­гли­на­н­ня шля­хом отри­ма­н­ня кон­троль­но­го па­ке­та. Кіль­кість рей­дер­ських атак, осо­бли­во в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, як одні­єї з най­більш рен­та­бель­них га­лу­зей, в Укра­ї­ні зро­стає мі­рою змен­ше­н­ня мо­жли­во­сті за­ці­кав­ле­них осіб у за­кон­ний спо­сіб (пе­ре­д­усім че­рез участь у при­ва­ти­за­ції) при­вла­сни­ти ба­жа­ні об’єкти чи ком­па­нії, зе­мель­ні ре­сур­си.

Зде­біль­шо­го вла­сни­ки, ко­трі за­зна­ли на­па­ду з бо­ку про­фе­сій­них рей­де­рів, са­мо­туж­ки не­спро­мо­жні за­хи­сти­ти вла­сні ін­те­ре­си.

Про­те за умо­ви на­ле­жно­го пра­во­во­го су­про­во­дже­н­ня, що три­ває з мо­мен­ту ство­ре­н­ня суб’єкта, ува­жно­го мо­ні­то­рин­гу про­це­сів, які від­бу­ва­ю­ться нав­ко­ло ком­па­нії, та своє­ча­сно­сті кро­ків, спря­мо­ва­них на про­ти­дію рейдерським ата­кам, існує ре­аль­на мо­жли­вість не ли­ше ефе­ктив­но за­по- бі­га­ти не­ба­жа­но­му пе­ре­роз­по­ді­лу вла­сно­сті, а й при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті стру­кту­ри чи осіб, які вчи­ня­ють ата­ки.

До чин­ни­ків, що під­ви­щу­ють імо­вір­ність рей­дер­ських атак, мо­жуть на­ле­жа­ти: 1. Кор­по­ра­тив­ні :

• на­яв­ність мі­но­ри­тар­них акціо­не­рів, що во­ло­ді­ють не­ве­ли­ким па­ке­том акцій і не одер­жу­ють істо­тно­го до­хо­ду від сво­їх акцій; • не­до­ста­тня кон­со­лі­да­ція кон­троль­но­го па­ке­та акцій (мі­ні­маль­ний без­пе­чний рі­вень кон­со­лі­да­ції ста­но­вить 30%);

• пев­ні фор­ми го­спо­дар­сько­го то­ва­ри­ства, на­при­клад, ПАТ є най­більш ри­зи­ко­вою фор­мою, да­лі мі­рою убу­ва­н­ня ри­зи­ку ме­не­джмен­ту є ТОВ, КТ, СВГ, ПП;

• вне­ски до ста­ту­тно­го фон­ду го­спо­дар­сько­го то­ва­ри­ства ві­дбу­ва­є­ться в основ­но­му не­ма­те­рі­аль­ни­ми акти­ва­ми або акці­я­ми ін­ших ком­па­ній (або тих, що пе­ре­бу­ва­ють у ста­дії бан­крут­ства) або шля­хом по­ку­пки цін­них па­пе­рів То­ва­риств;

2. Ма­те­рі­аль­ні:

• на­яв­ність ве­ли­ких бор­гів (ве­ли­кої кіль­ко­сті не­зна­чних бор­гів скон­цен­тро­ва­них у пев­них не­під­кон­троль­них вла­сни­ку осіб) під­при­єм­ства, по яких не за­кін­чив­ся тер­мін по­зов­ної дав­но­сті;

• від­су­тність або зна­чні не­до­лі­ки в ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тах на май­но під­при­єм­ства (те­хні­чної до­ку­мен­та­ції, актів на зе­мель­ні ді­лян­ки, «ме­жо­ві вій­ни» то­що);

• від­да­ле­ність окре­мих об’єктів май­но­вих прав від мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня ке­рів­ни­цтва ком­па­нії, її си­ло­вих стру­ктур, низь­ка ко­ор­ди­но­ва­ність дій стру­ктур­них під­роз­ді­лів ком­па­нії; 3. Ка­дро­ві (люд­ський чин­ник):

• на­яв­ність акціо­не­рів або звіль­не­них пра­ців­ни­ків, зокре­ма ке­рів­но­го скла­ду, які не за­до­во­ле­ні чин­ним ке­рів­ни­цтвом ком­па­нії; • пра­во­ва не­до­свід­че­ність па­йо­ви­ків То­ва­ри­ства, вна­слі­док чо­го рей­де­ри ма­ють мо­жли­вість пе­ре­о­форм­ле­н­ня прав вла­сно­сті на май­но шля­хом укла­де­н­ня фі­ктив­них або ні­кчем­них до­го­во­рів; шля­хом ство­ре­н­ня то­ва­риств спів­вла­сни­ків май­на, юри­ди­чно не пов’яза­них із вла­сни­ком май­на, які є про­дав­ця­ми па­йо­во­го або ко­опе­ра­тив­но­го май­на;

Зва­жа­ю­чи на пе­ре­лі­че­не, мо­жна сфор­му­лю­ва­ти та­кі спосо­би за­хи­сту:

1. Кор­по­ра­тив­ний се­гмент: по­бу­до­ва пе­ред­ба­чу­ва­ної кор­по­ра­тив­ної стру­кту­ри шля­хом роз­о­се­ре­дже­н­ня акти­вів по рі­зних юри­ди­чних осо­бах, які бу­дуть під­кон­троль­ні вла­сни­ку ком­па­нія. На­при­клад: одна ком­па­нія є вла­сни­ком не­ру­хо­мо­сті, дру­га — за­со­бів ви­ро­бни­цтва, а тре­тя ве­де основ­ну опе­ра­цій­ну ді­яль­ність по до­го­во­ру орен­ди (лі­зин­гу) з пер­шою й дру­гою. Клю­чо­ви­ми акти­ва­ми та ви­ро­бни­чи­ми за­со­ба­ми має во­ло­ді­ти кіль­ка вла­сни­ків — афі­льо­ва­них стру­ктур; при­чо­му ба­жа­но спосо­бом, аби за­кін­че­ний цикл ви­ро­бни­цтва був не­мо­жли­вий у рам­ках одні­єї стру­кту­ри. Уми­сне об­тя­же­н­ня основ­них акти­вів зо­бов’яза­н­ня­ми, ство­ре­ни­ми са­ми­ми вла­сни­ка­ми з уне­се­н­ня­ми їх в Дер­жав­ні ре­є­стри (тоб­то бу­де існу­ва­ти не­об­хі­дність отри­ма­н­ня зго­ди за­ста­во­дер­жа­те­ля для здій­сне­н­ня будь-яких дій з акти­ва­ми, за­хист від при­му­со­во­го стя­гне­н­ня по­за кон­тро­лем вла­сни­ка);

2. Ма­те­рі­аль­ний се­гмент: ство­ре­н­ня си­сте­ми під­кон­троль­ної кре­ди­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті; пе­ре­да­ча не­ру­хо­мо­го май­на за до­го­во­ром орен­ди з пра­вом ви­ку­пу під­кон­троль­ної ком­па­нії із сер­йо­зни­ми штра­фни­ми сан­кці­я­ми (не­у­стой­ка­ми за не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня, до­стро­ко­ве ро­зір­ва­н­ня то­що) для до­ся­гне­н­ня еко­но­мі­чної не­до­ціль­но­сті до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди або на­ма­га­н­ня пе­ре­да­ти май­но не­під­кон­троль­ним вла­сни­ку стру­кту­рам.

Ата­ка че­рез бан­крут­ство або по­да­тко­ві по­ві­дом­ле­н­ня-рі­ше­н­ня (ви­мо­ги) мо­жли­ва че­рез роз­по­діл ри­зи­ків шля­хом пе­ре­роз­по­ді­лу не­без­пек між кіль­ко­ма стру­кту­ра­ми ком­па­нії, на­при­клад, на одній облі­ко­ву­ю­ться акти­ви, на дру­гій — де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність, на тре­тій — кре­ди­тор­ська.

3. Ка­дро­вий се­гмент: ство­ре­н­ня си­сте­ми обме­жень усе­ре­ди­ні ком­па­нії че­рез си­сте­му ви­зна­чень для ке­рів­ни­ків (ке­рів­ни­ків від­окрем­ле­них під­роз­ді­лів те­ри­то­рі­аль­но чи фун­кціо­наль­но) в ста­ту­тних до­ку­мен­тах на укла­де­н­ня пев­но­го ви­ду до­го­во­рів, їх роз­мі­ру (вар­то­сті, ці­ни) че­рез отри­ма­н­ня по­го­джень із кон­троль­ни­ми ор­га­на­ми То­ва­ри­ства (за­галь­ни­ми збо­ра­ми, ре­ві­зій­ною ко­мі­сі­єю, біль­ші­стю за­снов­ни­ків то­що).

Май­нард На­та­лія, член ква­лі­фі­ка­цій­но-ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії адво­ка­ту­ри Кі­ро­во­град­ської обла­сті; «Пар­тне­ри Фе­мі­ди»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.