Що з уро­жа­єм?

Огляд рин­ку зернових й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - РИНОК -

Ін­три­гою кві­тня бу­ли кон­тра­стні (різ­кі) пе­ре­па­ди по­го­дних умов, які спри­чи­ни­ли за­трим­ку ве­сня­ної по­сів­ної кам­па­нії, й по­бо­ю­ва­н­ня за май­бу­тній уро­жай. Мо­жли­ви­ми є по­шко­дже­н­ня на­зем­ної ча­сти­ни па­рос­тків рі­па­ку та го­ро­ху, осо­бли­во про­ро­слих па­го­нів ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку. Втім, скіль­ки там ті­єї ку­ку­ру­дзи… її по­сі­я­но на кі­нець кві­тня втри­чі мен­ше, ніж то­рік.

Пше­ни­ця

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) бу­ли у кві­тні ста­біль­но низь­ки­ми. А пі­сля ви­хо­ду кві­тне­во­го зві­ту МСГ США на­віть ще тро­хи «при­сі­ли», оскіль­ки оцін­ку сві­то­вих пе­ре­хі­дних за­ли­шків бу­ло збіль­ше­но на 2,4 млн тонн че­рез змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня зер­но­вої на­сам­пе­ред в Аме­ри­ці (–1 млн тонн), та ще й екс­порт пше­ни­ці зі США на­при­кін­ці мі­ся­ця був над­то низь­ким. Отож бір­жо­ві ці­ни весь мі­сяць три­ма­ли­ся рів­ня 4,3 дол./бу­шель, або 158 дол./т.

В Укра­ї­ні ці­на на пшеницю за мі­сяць втра­ти­ла 150–200 грн/т: про­до­воль­ча пше­ни­ця 3-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4600–4800 грн/т, а фу­ра­жна за ці­на­ми 4400–4650 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Ни­ні екс­пор­те­ри вже при­ці­ню­ю­ться до пше­ни­ці но­во­го вро­жаю, про­по­ну­ю­чи фор­вар­дні кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня зер­на в ли­пні-сер­пні на умо­вах FOB. Ці­ни озву­чу­ю­ться на рів­ні 170– 175 дол./т, що біль­ше, ніж про­по­ну­ва­ло­ся за та­ки­ми кон­тра­кта­ми на­пе­ре­до­дні, але зна­чно мен­ше, ніж за кон­тра­кта­ми з ближ­чим тер­мі­ном по­ста­ча­н­ня (180–188 дол./т).

Ячмінь

У кві­тні не втри­ма­ли­ся від па­ді­н­ня (–200 грн/т) і ці­ни на ячмінь (до цьо­го ча­су во­ни що­мі­ся­ця зро­ста­ли). На­при­кін­ці мі­ся­ця за тон­ну на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор да­ва­ли 4150–4400 грн. Зни­зи­ли­ся й екс­порт­ні ці­ни — до 166 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB, але не­ре­а­лі­зо­ва­ни­ми є ще близь­ко 0,5 млн тонн (від озву­че­но­го Мі­на­гро­по­лі­ти­ки об­ся­гу то­рі­шньо­го вро­жаю). Тим ча­сом май­бу­тній уро­жай-2017 може за­зна­ти втрат, бо кон­тра­стні по­го­дні умо­ви кві­тня спри­чи­ни­ли сут­тє­ве від­ста­ва­н­ня сів­би яро­го ячме­ню. Чи всти­гнуть агра­рії на­здо­гна­ти зга­я­не? На­ра­зі пи­та­н­ня від­кри­те.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на ку­ку­ру­дзу у кві­тні бу­ли до­сить во­ла­тиль­ни­ми. На гра­фі­ках Чи­казь­кої то­вар­ної бір­жі (СВОТ) мо­жна по­ба­чи­ти три ви­ра­зних «гор­би», які фор­му­ва­ли­ся під впли­вом ін­фор­ма­ції щодо оці­нок сві­то­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи МСГ США, ста­ну по­сів­ної кам­па­нії, екс­порт­них від­ван­та­жень то­що. Про­те на кі­нець мі­ся­ця ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзя­но­го ф’ючер­су на СВОТ не ма­ли зна­чних від­мін­но­стей від тих, що бу­ли на по­ча­тку мі­ся­ця — 3,65 дол./бу­шель, або 144 дол./т.

В Укра­ї­ні ці­ни на ку­ку­ру­дзу за­зна­ли не­зна­чних змін у бік змен­ше­н­ня –50 грн/т до 4450–4650 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. На ці­ни ти­сне не над­то обна­дій­ли­вий сві­то­вий ри­нок (з ви­со­ким об­ся­гом ви­ро­бни­цтва та пе­ре­хі­дних за­ли­шків) і зро­ста­н­ня вну­трі­шньо­го за­па­су, що вже біль­ший за то­рі­шній в 1,6 ра­за, а та­кож пев­не змі­цне­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. З дру­го­го бо­ку, ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня сут­тє­ва за­трим­ка по­сів­ної кам­па­нії, бо у кві­тні по­сі­я­но втри­чі мен­ше, ніж то­рік — че­рез не­ста­біль­ні по­го­дні умо­ви. Низь­кі тем­пе­ра­ту­ри кві­тня та ви­со­ка во­ло­гість мо­жуть не­га­тив­но впли­ну­ти на схо­ди ку­ку­ру­дзи — по­шко­ди­ти їх або спро­во­ку­ва­ти зни­же­н­ня тем­пів їх ро­сту й роз­ви­тку, змен­ши­ти стій­кість до роз­по­всю­дже­н­ня шкі­дни­ків і хво­роб.

Со­є­ві бо­би

Пі­сля різ­ко­го па­ді­н­ня цін у бе­ре­зні со­є­вий ри­нок ви­дав­ся до­сить спо­кій­ним і аж на­віть «не­ці­ка­вим». Чі­тко ви­ра­же­ний бо­ко­вий тренд ко­ли­ва­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ли­пне­вий со­є­вий ф’ючерс на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) пе­ре­бу­вав у ді­а­па­зо­ні 9,50–9,75 дол./бу­шель, або 349–358 дол/т. Усі чин­ни­ки, що при­зве­ли до па­ді­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань у бе­ре­зні, впли­ва­ли на них і в кві­тні: агре­сив­ний екс­порт сої з Бра­зи­лії, де­пре­сив­ний стан на рин­ку со­є­вої олії та шро­ту, ви­со­кі сві­то­ві за­па­си сої то­що. Так, оцін­ки ви­ро­бни­цтва сої у 2016/17 МР фа­хів­ці МСГ США у кві­тні збіль­ши­ли на 5 млн тонн про­ти ми­ну­ло­го про­гно­зу (на­сам­пе­ред за ра­ху­нок Бра­зи­лії), від­по­від­но на 4,6 млн тонн зро­сли оцін­ки сві­то­вих за­па­сів сої. Ек­спер­ти Rabobank, ска­жі­мо, не ви­клю­ча­ють подаль­шо­го зни­же­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на со­є­ві бо­би в остан­ньо­му квар­та­лі 2017-го, бо спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви з до­ста­тнім рів­нем во­ло­ги сти­му­лю­ва­ти­муть й аме­ри­кан­ських фер­ме­рів до роз­ши­ре­н­ня площ під бо­ба­ми, не­зва­жа­ю­чи на від­чу­тний її на­дли­шок.

Сві­то­вий ці­но­вий тренд від­обра­зив­ся й на трен­дах вну­трі­шньо­го рин­ку. Три­ва­лий час укра­їн­ські ці­ни утри­му­ва­ли­ся на до­ся­гну­то­му рів­ні, а в кві­тні зни­зи­ли­ся на 100 грн за тон­ну — до рів­ня 11 400–11 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Ра­зом із тим со­є­вий ри­нок є до­сить пер­спе­ктив­ним, оскіль­ки за­тре­бу­ва­ність українських бо­бів і про­ду­ктів пе­ре­роб­ки з бо­ку ім­пор­те­рів за­ли­ша­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні. На­ро­щу­ю­ться су­ча­сні по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки сої — один із та­ких за­во­дів бу­ду­ють на Хмель­нич­чи­ні. По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку на 10% збіль­ше­но екс­порт со­є­вої олії, ви­со­кий по­пит і на шрот. То­му ек­спер­ти га­лу­зі про­гно­зу­ють у 2017 ро­ці роз­ши­ре­н­ня площ під со­єю в Укра­ї­ні й від­по­від­но зро­ста­н­ня ва­ло­во­го збо­ру на 10–13%.

Рі­пак

Пі­сля бе­ре­зне­во­го зни­же­н­ня у кві­тні спо­сте­рі­гав­ся ста­біль­но низь­кий рі­вень цін рі­па­ко­во­го ф’ючер­су на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF). Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня трав­не­во­го ф’ючер­су ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 395–400 дол./т (але об­ся­ги тор­гів­лі цим ф’ючер­сом на­при­кін­ці мі­ся­ця бу­ли не­зна­чни­ми). Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня сер­пне­во­го ф’ючер­су вже ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 365–370 дол./т.

В Укра­ї­ні сут­тє­во зни­зи­ли­ся ці­ни фі­зи­чно­го рин­ку — мі­нус 400–500 грн/т. За тон­ну рі­па­ку на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор на­при­кін­ці кві­тня да­ва­ли 11 300– 11 700 грн.

Що ж до ста­ну по­сі­вів ози­мо­го рі­па­ку та пер­спе­ктив май­бу­тньо­го вро­жаю, то тут дум­ки екс­пер­тів роз­хо­дя­ться. Най- імо­вір­ні­шою є вер­сія пев­них втрат на рі­па­ко­вих по­лях.

Со­ня­шник

Не­по­хи­тність цін на український со­ня­шник вра­жає. Не­зва­жа­ю­чи на зна­чне па­ді­н­ня цін на со­ня­шни­ко­ву олію в бе­ре­зні, ці­ни на на­сі­н­ня не змі­ни­ли­ся ні в бе­ре­зні, ні в кві­тні. Що­прав­да, со­ня­шни­ко­ва олія від­чу­тно зро­сла в ці­ні з 710–720 дол./т (на­при­кін­ці бе­ре­зня) до 720–735 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB в пор­тах Чор­но­го мо­ря. Про­те ці­ни на український со­ня­шник не по­спі­ша­ли ре­а­гу­ва­ти від­по­від­ним під­ви­ще­н­ням. Український со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 10 500–10 800 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, як і в лю­то­му-бе­ре­зні.

Трей­де­ри не по­спі­ша­ють під­ви­щу­ва­ти ці­ни на со­ня­шник, адже ін­ші ро­слин­ні олії, нав­па­ки, де­шев­ша­ли. Обе­ре­жні за­ку­пни­ки й щодо за­ни­же­н­ня ці­ни, оскіль­ки на українську про­ду­кцію є зна­чний екс­порт­ний по­пит. У п’ять ра­зів збіль­ши­ли­ся об­ся­ги експорту на­сі­н­ня у ве­ре­сні-бе­ре­зні, на 30% збіль­ши­ли­ся об­ся­ги експорту со­ня­шни­ко­вої олії. Це сут­тє­вий чин­ник під­трим­ки українських цін в умо­вах не­ста­біль­но­сті.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, лю­тий-кві­тень, 2017 рік Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), сер­пне­вий кон­тракт, лю­тий­кві­тень, 2017 рік

Ди­на­мі­ка цін на пшеницю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, лю­тий-кві­тень, 2017 рік Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, лю­тий-кві­тень, 2017 рік

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.