НАШ ДО­СВІД ГА­РАН­ТІЯ ЯКО­СТІ! 

AgroMarket - - РИНОК -

Спіль­но з Ком­па­ні­єю ПОЛЕТЕХНІКА, спе­ці­аль­но для українських умов сів­би, ні­ме­цьким ви­ро­бни­ком роз­ро­бле­на зер­но­ва сі­вал­ка Horsch Pronto NT, то­му во­на до­зво­ляє пра­цю­ва­ти вдень і вно­чі, на­дасть мо­жли­вість для які­сно­го по­сі­ву як у пе­ре­су­ше­ний, так і в пе­ре­зво­ло­же­ний ґрунт. У ство­рен­ні HORSCH Pronto NT най­біль­ше ува­ги ми при­ді­ли­ли най­ва­жли­ві­шим для українських агра­рі­їв про­від­ним мо­мен­там.

На­сам­пе­ред по­сів­ний ком­плекс HORSCH Pronto NT ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ви­со­кою про­хі­дні­стю. Він сіє у ґрунт будь-яко­го скла­ду, за будь-яких по­го­дних умов, те­хно­ло­гії та за­без­пе­чує одна­ко­во які­сну сів­бу по всій ши­ри­ні за­хва­ту — на­віть за ко­ле­са­ми тра­кто­ра!

Ви­со­ка про­ду­ктив­ність HORSCH Pronto NT до­зво­ляє по­сі­я­ти зер­но­ві в най­ко­ро­тші тер­мі­ни. Се­ре­дня йо­го про­ду­ктив­ність — 200 га/до­бу. Із цим ком­пле­ксом агра­рій може за­оща­ди­ти на ви­тра­ті диз­па­ли­ва та за­ро­бі­тній пла­тні. Адже за ну­льо­вої сів­би еко­но­мія ста­но­вить до 6 л/га зав­дя­ки не­об­хі­дно­му мі­ні­маль­но­му тя­го­во­му зу­си­л­лю, а для об­слу­го­ву­ва­н­ня по­сів­но­го ком­пле­ксу по­трі­бно всьо­го дві лю­ди­ни.

Звер­ніть ува­гу, що із цим агре­га­том зов­сім не ва­жли­во, за якою те­хно­ло­гі­єю ви пра­цю­є­те — HORSCH Pronto NT уні­вер­саль- ний, то­му пра­цює за всі­ма те­хно­ло­гі­я­ми (тра­ди­цій­на, мі­ні­маль­на, ну­льо­ва). І не­за­ле­жно від то­го, яку з них обе­ре го­спо­дар­ство, ні­ме­цька якість га­ран­тує ви­со­кий ре­сурс усіх ро­бо­чих ор­га­нів. На­при­клад, у го­спо­дар­стві АФ «Ба­тьків­щи­на» по­сів­ний ком­плекс від­пра­цю­вав 21 000 га без за­мі­ни жо­дно­го основ­но­го ро­бо­чо­го ву­зла. Крім то­го, на­ла­шту­ва­ти по­сів­ний ком­плекс на ін­шу куль­ту­ру мо­жна мі­ні­мум удві­чі швид­ше, ніж ін­ші зер­но­ві сі­вал­ки зав­дя­ки еле­ктро­при­во­ду ви­сів­но­го апа­ра­та.

Ще одні­єю пе­ре­ва­гою HORSCH Pronto NT є йо­го най­мен­ший ра­ді­ус роз­во­ро­ту, який не ви­ма­гає кіль­кох об­сі­вань по­ля за пе­ри­ме­тром, то­му агре­гат ефе­ктив­но за­сіє кли­ни ва­шо­го най­мен­шо­го по­ля!

Із сі­вал­кою HORSCH Pronto NT мо­жна по­сі­я­ти будь-які куль­ту­ри — від ма­ку до го­ро­ху, адже во­на на­дає мо­жли­вість ви­сі­ва­ти куль­ту­ри, зокре­ма овес, ячмінь, сто­ко­лос, без уста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих опцій із нор­мою ви­сі­ву 0,3–600 кг/га.

Ран­ньою ве­сною по­сів­ний ком­плекс HORSCH Pronto NT пер­шим ви­йде в по­ле. Він сіє на­віть у бруд, то­му по­сіє го­рох і будь-яку ін­шу куль­ту­ру у від­ве­де­ні агро­но­мі­чні тер­мі­ни! Крім то­го, час йо­го за­ван­та­же­н­ня зна­чно ско­ро­че­ний. Так, пов­не за­ван­та­же­н­ня сі­вал­ки на­сі­н­ням і до­бри­ва­ми для най­ви­щої про- ду­ктив­но­сті ві­дбу­ва­є­ться всьо­го за 20 хв.

HORSCH Pronto NT аб­со­лю­тно не трав­мує на­сі­н­ня на­віть за ви­со­кої швид­ко­сті за­ван­та­же­н­ня (сів­ба сої, го­ро­ху й ін­ших куль­тур), то­му укра­їн­ським зем­ле­ро­бам не бу­де при­во­ду хви­лю­ва­ти­ся за збе­ре­же­н­ня ці­лі­сно­сті зер­на.

По­сів­ний ком­плекс Horsch Pronto NT іде­аль­но ком­пле­кту­є­ться з гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чем Horsch Tiger. Ма­ю­чи цих два зна­ря­д­дя, ви отри­му­є­те ком­плект для ефе­ктив­но­го вне­се­н­ня су­хих мі­не­раль­них до­брив одно­ча­сно з основ­ним обро­бі­тком ґрун­ту!

Це не ли­ше іде­аль­не рі­ше­н­ня, це ще й су­ціль­на еко­но­мія:

• на при­дбан­ні ком­пле­ксних

до­брив — дво­се­кцій­ний бун- кер до­зво­ляє змі­шу­ва­ти про­сті до­бри­ва са­мо­стій­но;

• на від­су­тно­сті ви­па­ро­ву­ва­н­ня азо­тних до­брив зав­дя­ки пря­мо­му вне­сен­ню у ґрунт; • на пе­ре­ван­та­же­н­нях до­брив — від 1,5 л/га та близь­ко 40 грн/год. Вне­се­н­ня до­брив ком­пле­ктом Horsch Tiger МТ і Horsch Pronto NT не ви­ма­гає до­да­тко­вої те­хні­ки для пе­ре­ве­зе­н­ня та пе­ре­ван­та­же­н­ня до­брив. До­да­тко­вий пер­со­нал та­кож не по­трі­бен. Ма­кси­маль­ну ефе­ктив­ність ро­бо­ти по­сів­но­го ком­пле­ксу га­ран­ту­ють та­кож най­ви­щі те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства від сві­то­во­го лі­де­ра га­лу­зі — Trimble: • змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті, збільшення кіль­ко­сті й зро­ста­н­ня яко­сті вро­жаю зав­дя­ки ав­то­ма­ти­чно­му ві­ді­мкнен­ню ви­сів­но­го апа­ра­та на пе­ре­кри­т­тях, у кли­нах і на роз­во­ро­тних сму­гах, що га­ран­тує від­су­тність пе­ре­сі­вів і не­до­сі­вів; • ско­ро­че­н­ня тер­мі­ну оброб­ки зав­дя­ки мо­жли­во­сті пра­цю­ва­ти за будь-яких умов ви­ди­мо­сті, на­віть уно­чі, в ту­ман і про­ти сон­ця. Та­кож си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня пра­цю­ють зі швид­кі­стю до 3 км/ год — ви­щою за най­до­свід­че­ні­шо­го ме­ха­ні­за­то­ра; • ма­кси­мум ува­ги ме­ха­ні­за­то­ра до ро­бо­ти зна­ря­д­дя, то­ді як ке­ру­ва­н­ня тра­кто­ра бе­ре на се­бе AutoPilot від Trimble!

Horsch Pronto NT

Біль­ше 150 го­спо­дарств Укра­ї­ни ре­ко­мен­ду­ють по­сів­ний ком­плекс Horsch Pronto NT. Ді­зна­йте­ся, у на­ших спе­ці­а­лі­стів, чому клю­чо­ві аграрні під­при­єм­ства Укра­ї­ни не уяв­ля­ють по­сів­ну без по­сів­но­го ком­пле­ксу Horsch Ptonto NT! Horsch Pronto NT

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.